เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม

โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1245
Deep Pathways (LDT3): Viscera, Articulations, Organ of the Senses 01-02-2563
24
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
1256
BDMS OHSU Neurodegenerative Disease 23-01-2563
8
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
1244
Lymph Drainage Therapy 2 (LDT2): Pathological pathways/manual Lymphatic Mapping 18-01-2563
24
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
1249
การติดเทปเพื่อการรักษา 17-01-2563
6.3
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
1250
Kinesio Taping Assessments, Fundamental Concepts and Techniques 17-01-2563
15
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
1243
Lymph Drainage Therapy 1 (LDT1): Fluid Dynamics-Lymphatic Pathway-Anatomical Integrity 13-01-2563
24
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
1248
Muscle Testing & Integrated Exercise for Physical Therapy 11-01-2563
15
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
1205
ซ่อมช่วงล่าง!: Les Manipulations for physiotherapist 08-01-2563
19.5
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา
1261
Updated OHSU Recommendation for Neurodegenerative Disease 07-01-2563
6.5
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
1188
Stroke Rehabilitation: Home-Based Application Module 4 05-01-2563
14
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
21 to 171 of 151 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา

>>> หลักสูตรการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้การรับรอง

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 02-1414281,1415064
120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรสาร 02-1439753