ค้นหากิจกรรม
รหัสกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
สถาบันที่จัด
วันที่จัด
จำนวนหน่วย
1 สุขภาวะผู้สูงอายุไทยในทศวรรษหน้า: Evidence-Based Manual Therapy for the Lower Quadrant คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2552-03-25 22
2 สุขภาวะผู้สูงอายุไทยในทศวรรษหน้า: Management of Individuals with Parkinson?s Disease คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2552-03-25 22
3 สุขภาวะผู้สูงอายุไทยในทศวรรษหน้า: Leisure and Recreation for Well-Elderly Thais คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2552-03-25 20
4 ความท้าทายของเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง: Back School Program คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2552-03-16 18
5 PT Professional Issues สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2552-04-28 17
6 Updates in PT management for stroke สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2552-04-28 14
7 Roles of PT for cardio metabolic syndrome management สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2552-04-28 18
8 Cerebral palsy management สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2552-04-28 14
9 Introduction to Mulligan Technique for lower quadrant สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2552-04-28 14
10 วิชาการแพทย์ก้าวหน้า ประสานใจพัฒนาคุณภาพชีวิตไทย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2552-06-22 15
11 Stroke Management Part A: From the ground up สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2552-10-26 17
12 Evaluation and Treatment for Shoulder Pain สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2552-10-26 19
13 การนวดไทยเพื่อการบำบัดภาวะทางข้อและกล้ามเนื้อ สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2552-10-26 18
14 Routine to Research for Physical Therapy Profession สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2552-10-26 14
15 Musculoskeletal Physical Therapy ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552-10-19 16
16 Management of Spinal Cord Disorder ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552-10-19 18
17 Management of Shoulder Conditions คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2553-01-23 8.6
18 Physical Therapy in Individual with Stroke คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2553-03-06 15.6
19 Diagnosis Screening for Physical Therapy : When to treat ? When to refer ? คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2553-03-24 14.9
20 Manual Therapy for Sl Joint Problems คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2553-06-19 9.4
21 การประชุมวิชาการเพื่อนวตกรรมการเรียนรู้และการสร้างงานกายภาพบำบัด กิจกรรม Research Day คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2553-07-14 5.3
22 ประชุมวิชาการเพื่อนวตกรรมการเรียนรู้และการสร้างงานกายภาพบำบัด การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โอกาสทางธุรกิจ...การบริหารงานคลินิกกายภาพบำบัดไม่ยากเท่าที่คิด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2553-07-15 10.4
23 Neurodynamic Concept in Musculoskeletal Physical Therapy คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2553-07-15 10
24 Neck Pain Management กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ[สมทบ] 2553-03-23 24.5
25 Neck Pain Management กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ[สมทบ] 2553-02-06 24.5
26 การดูแลสุขภาพไตแบบองค์รวม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2553-02-18 9.3
27 Intervention Strategies for Improving Function in Patients W:Hn Neurological Disorders คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553-03-15 18
28 Evaluations and monitoring in cardiopulmonary patients for physical therapy คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2553-04-01 11.5
29 Mobilization of the Sacroiliac Joint: Examination and Treatment ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553-05-24 3.8
30 Management of Thoracic Spine and Scoliosis: Physical Therapy Approach ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553-05-25 14
31 การเข้าถึงบริการกายภาพบำบัดที่มีคุณภาพ สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2553-04-26 7
32 Patellofemoral Pain สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2553-04-27 15.8
33 Elbow, wrist and hand management คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2553-04-27 13
34 Physical Therapy in community สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2553-04-27 14.8
35 โรงเรียนแพทย์ศิริราชเพื่อสังคม 120 ปี แห่งความก้าวหน้า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2553-08-16 20
36 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2553-08-08 15.1
37 Basic Sport Physical Therapy Workshop: Physical Therapy Management for Footbal คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2553-08-23 23.3
38 Back Pain Management ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2553-10-26 24.9
39 Neurological Physical Therapy (Stroke Part A: Stroke from The Ground Up) ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2553-08-23 24.3
40 ความก้าวหน้าและงานวิจัยทางด้านชีวเคมีในการออกกำลังกาย ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553-10-13 13.2
41 การดูแลและการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดทางกายภาพบำบัดทรวงอก ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553-11-10 15.4
42 Management of the cervicoscapular region: Assessment to recovery ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2554-05-10 13.5
43 FALLS IN OLDER PEOPLE: RISK FACTORS คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2553-10-28 9.4
44 Gait Training in Pediatrics: from NDT perspective คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2553-11-03 11.3
45 Mullingan Upper Quadrant Schedule คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2553-11-13 19
46 Stroke: Upright and Beyond คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2553-11-13 23.6
47 Manual Therapy of the Sacroiliac Joint (SIJ): Integrative in Assessment and Management ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2554-03-29 6.8
48 Multidisciplinary approach in stroke สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2554-02-23 15.8
49 Low Back Pain Management 2011 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2554-03-14 19
50 An Integrated Approach for Lumbo-Pelvic-Hip pain and Dysfunction คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2554-05-09 26.6
51 Management of Shoulder Conditions คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2554-02-25 8.6
52 การประเมินพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวของทารกด้วย Infant Motor Development Test (IMDT test) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2554-02-25 8.3
53 โครงการความร่วมมือระหว่างคณะกายภาพบำบัด และสถาบันวิจัยประชาการและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่สังคมผ่านงาน Research Day คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2554-03-23 4.5
54 Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) workshop คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2554-03-24 9.9
55 Manual Therapy for SI Joint Problems คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2554-03-24 9.4
56 Diagnostic screening for Physical Therapy: When to treat? When to refer? คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2554-04-27 15.4
57 Physical Therapy in Individual with Stroke คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2554-05-27 15.6
58 Neurodynamic Concept in Musculoskeletal Physical Therapy คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2554-05-27 11.3
59 ปัจจัยสู่ความสำเร็จ กับงานบริการกายภาพบำบัดเป็นเลิศ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2554-08-18 10.5
60 Nerve Mobilization and Neck Pain Management for Physical Therapy สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2554-05-20 10.2
61 Appiled Pilates in Physical Therapy คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2554-03-28 10.3
62 Back Pain Management ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2554-04-04 24.9
63 Neurological Physical Therapy ( Stroke Part A: Stroke from The Grpimd Up) ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2554-04-04 23.4
64 PT in ICU คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2554-08-17 17.5
65 Effective respiratory management in pediatric physical therapy คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2554-04-28 10.9
66 Physical Therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance: From Central to Peripheral (Secondary Body Center) คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2554-05-05 16.9
67 การประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ. 2554 : จุฬา-รามาฯ-ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2554-06-15 9
68 Work-related musculoskeletal pain:from prevention to treatment and return-to-work interventions สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2554-05-02 19.2
69 Therapeutic exercise prescription สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2554-05-02 18.8
70 Hello! DM clinic สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2554-05-02 18.8
71 การวางแผนงานและการเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2554-06-24 5
72 การประยุกต์ธาราบำบัดทางคลินกและการฝึกเดินในเด็กสมองพิการ สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2554-07-19 15.5
73 Mechanical Diagnosis and Treatment of the Lumbar Spine ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554-07-25 27
74 Mechanical Diagnosis and Treatment of the Cervical and Thoracic Spine ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554-08-01 26.6
75 How to Achieve Patient Safety Care in Physical Therapy คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2554-07-27 7.5
76 อายุรกรรมแนวใหม่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น[ยกเลิก] 2554-07-21 10.5
77 Upper Limb Training For Stroke สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2554-08-31 19.5
78 Evidence Based Clinical Practice Guidelines for Low ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554-08-10 10
79 Physical Therapy Management in Shoulder Dysfunction โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2554-08-29 11.9
80 หลักการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและการวินิจฉันทางกายภาพบำบัดการกีฬา สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2554-08-15 18.4
81 Upper Limb Training For Stroke สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2554-09-23 19.5
82 การวางแผนและการเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2554-10-14 6
83 New trends in health are คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2554-10-04 14.5
84 Transcranial Magnetic Stimulation: Diagnosis and treatment ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2554-11-18 2.5
85 ประชุมวิชาการ นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัดโรงพยาบาลเอกชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554 ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2554-12-02 5
86 Training course with certification for scoliosis treatment คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2554-10-17 40
87 Physical Therapy in Individual with Stroke คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2554-11-29 16.3
88 Manual Therapy for Lumbopelvic regions คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2554-11-29 13
89 Diagnostic screening for Physical Therapy: When to treat? คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2555-02-08 14.9
90 Functional electrical stimulation คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2555-02-09 10.1
91 Neurodynamic Concepts for musculoskeletal disorders คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2555-05-16 11.9
92 Hand Conference: Update Knowledge and Managements in Hand Therapy ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2554-12-07 18.4
93 Fundamental of Respiratory Physical Therapy Management สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2555-03-28 17.8
94 Diabetes from hospital to community คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2555-08-29 9
95 Refining manual skill: the connection of mind and body คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2555-08-28 9.1
96 The Asian Physical Therapy Research Symposium คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2555-09-06 13
97 Therapeutic Taping for Orthopedic&Sport PT ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2555-02-18 5.3
98 Comprehensive Management in Sport Shoulder Injury ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ (ยกเลิก) 2555-03-27 19
99 Physical therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance Secondary Body Center Stabilizers Pain (Central to Peripheral) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2555-02-21 20.8
100 กายภาพบำบัดระบบหายใจในผู่ป่วยที่พึ่งเครื่องช่วยหายใจ (Respiratory physiotherapy in patients with mechanical ventilator dependence) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2555-03-19 21.1
101 การบูรณาการหัตถบำบัดในความผิดปกติของคอ (Integrated manual therapy in neck disorders) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2555-03-19 19.1
102 Physical therapy for delf-management in persons with musculoskeletal disorders คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2555-03-19 20.9
103 Contemporary and alternative physical therapy คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2555-03-19 21.6
104 Course A: 2012 Mulligan Concepts: Upper Quadrant คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2555-04-02 9.8
105 Course B: 2012 Mulligan Concepts: Lower Quadrant คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2555-04-04 10.1
106 Course E&F : 2012 Mobilization of the Nervous System: Upper and Lowre Quadrant คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2555-03-31 8.1
107 Course G : 2012 Postural Assessment and Appropriate Treatment คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2555-03-29 7.8
108 Back Pain Management สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2555-05-07 24.9
109 Neurological Physical Therapy (Stroke Part B: Walking for life) สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2555-05-07 27.5
110 Shoulder management สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2555-04-23 15.9
111 Recent Advances in Stroke Management สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2555-04-23 16.6
112 Innovation of physical therapy management สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2555-04-23 18.1
113 Spine dysfunction : Integrating soft tissue and joiont mobilization with exercise สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2555-04-23 15.8
114 Improving Clinical decision making and research in PT education สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2555-04-23 18.1
115 การวางแผนและการเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกปฏบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2555-03-23 7
116 การอบรมผู้ออกข้อสอบเรื่องหลักการออกข้อสอบสำหรับการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ประจำปีงบประมาณ 2555 สภากายภาพบำบัด 2555-04-10 7.5
117 Shoulder Management โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2555-07-23 16
118 Updates in Physical Therapy Management for Individuals with Stroke สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2555-07-23 13.1
119 การพัฒนาการควบคุมฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2555-07-26 7
120 Movement Impairment Syndromes or The Shoulder Girdle,Scapula and Humerus คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2555-07-04 14
121 กายภาพบำบัดในภาวะผิดปกติของข้อไหล่ที่พบบ่อย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2555-05-02 13.9
122 Practical skills for diabetes self management education คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2555-05-28 26.8
882 หลักการดัดดึงทางคลินิก ครั้งที่ 2 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561-04-30 7.5
124 Pulmonary rehabilitation คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2555-04-26 8.9
125 Movement Impairment Syndromes คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2555-05-08 4.9
126 Movement Impairment Syndromes คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2555-05-10 4.9
127 กายภาพบำบัดในภาวะผิดปกติของข้อไหล่ที่พบบ่อย คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2555-05-17 8
128 Manual Therapy in Cervical Disorders คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น[ยกเลิก] 2555-06-07 9.6
129 Integrated Manual Therapy in Thoracic disorders ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2555-06-02 3
130 Motor control and learning : Implications in Treatment of individual with stroke ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2555-07-21 2.5
131 การวางแผนและการเตรียมความพร้อมสำหรับฝึกปฏิบัติงานคลินิกกายภาพบำบัด สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2555-07-27 5
132 การจัดการทางกายภาพบำบัดทางกีฬา คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2555-07-09 16.2
133 โครงการอบรมระยะสั้นด้านการฟื้นฟูหัวใจในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น[ยกเลิก] 2555-07-16 68.3
134 Essential Stroke Management กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ[สมทบ] 2555-08-24 20
135 Therapeutic exercise and functional exercise ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2555-10-29 27
136 Spine Management โรงพยาบาลขอนแก่น 2555-08-09 8
137 *การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติภายใต้ Theme จากพระราชดำริสู่สุขภาวะสังคมไทย (From Royal Initiatives toward Healthy Thai Society) และการประชุมวิชาการระดับชาติภายใต้ Theme การดูแลเชิงสหสาขาวิชาเพื่อสุขภาพสังคมไทย (Multidisciplinary Care towards Healthy Thai Society) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2555-09-17 20
138 Chronic knee movement impairment and management โรงพยาบาลขอนแก่น 2555-09-20 10
139 การฟื้นฟูระบบควบคุมการทรงตัวในหูชั้นใน Vestibular Rehabilitation คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2555-11-22 8.8
140 การพัฒนาศักยภาพบำบัดเพื่อการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด สภากายภาพบำบัด 2555-09-21 22
141 40 Anniversary of MD@KKU: Moving Towards the Top 50 Asia คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น[ยกเลิก] 2555-10-10 9.5
142 การวิเคระห์การเคลื่อนไหวและความสัมพันธ์ระหว่างแกนกลางและรยางค์ขา : การนำหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ทางคลินิก (Analysis of Movement and interrelationships of the core and lower limbs: evidence-Based clinical application) ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555-10-10 8
143 การอบรมผู้ออกข้อสอบเรื่องหลักการออกข้อสอบสำหรับการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ช่วงที่ 2 สภากายภาพบำบัด 2555-10-11 12
144 Management of Musculoskeletal Problem for Upper Quadrant ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2555-11-08 12
145 โครงการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2555 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555-12-12 15.5
146 Health and Longevity ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ (ยกเลิก) 2555-11-28 5.3
147 Update Physical Therapy in Musculoskeletal Problems คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2555-12-07 22.5
148 Advanced Physical therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance (K.L.I.M.B.) คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2556-02-10 19.3
149 ATEX Therapeutic Taping Technique คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2555-12-16 7
150 Physical therapy management in cardiopulmonary rehabilitation สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2556-05-09 14.5
151 Lymphatic Drainage Therapy Level I คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2556-01-07 22.7
152 Lymphatic Drainage Therapy Level II คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2556-01-14 22
153 กายภาพบำบัดในชุมชน (Physical therapy in community) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2556-02-19 25.8
154 Practical use of the ICF for clinical decision making and Kinesio taping for physical therapists ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2556-02-22 3.5
155 Mulligan Concepts: Upper quadrant คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2556-03-18 15.3
156 Mulligan Concepts: Lower quadrant คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2556-03-20 15.3
157 Integrated manual therapy: Part A lumbar and lower limbs คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2556-03-25 35
158 แนวทางการประเมินความบกพร้องและการจัดการทางกายภาพบำบัดทรวงอกทรางคลินิก ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556-03-27 17
159 Updated Exercise Physiology : Muscle ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ (ยกเลิก) 2556-02-28 2
160 Heart and Lung Response to Exercise ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ (ยกเลิก) 2556-03-21 2
161 Exercise in Specific Conditions ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ (ยกเลิก) 2556-03-28 2
162 Rehabilitation Protocol in Shoulder and Knee surgery ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2556-03-15 3.5
163 สุขภาวะผู้สูงอายุไทยกับการออกำลังกาย คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2556-04-22 12.5
164 PTMU Research Symposium คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2556-08-07 5.3
165 Management in Parkinson's Disease คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2556-08-08 11.3
166 From body compensation to Physicalm therapy approaches คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2556-08-20 23
167 Lumbar Instability : Diagnosis and Management สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2556-05-06 14.5
168 Physical Therapy Management In Stroke โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2556-04-02 13.5
169 กายภาพบำบัดในผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดหลังส่วนล่าง (Physical therapy in low back pain) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น[ยกเลิก] 2556-05-09 12.5
170 กายภาพบำบัดทันยุค 4 : Physical Therapy Management in Kinematic Linkage Imbalan คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2556-05-07 24.5
171 คุณภาพชีวิตและการเข้าถึงงานบริการกายภาพบำบัดในระบบปฐมภูมิ สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2556-04-24 6.3
172 คุณภาพชีวิตและการเข้าถึงงานบริการกายภาพบำบัดในระบบปฐมภูมิ สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2556-04-25 4.8
173 Next move of Cardiorespiratory Management สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2556-04-26 19.5
174 Physical Therapy Management for the Knee สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2556-04-26 19.5
175 PT Network in Community Physical Therapy สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2556-04-26 19.5
176 Recent Advances in Stroke Management สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2556-04-26 18
177 Neck Pain Management สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2556-04-26 19.5
178 กายภาพบำบัดในภาวะผิดปกติข้องข้อไหล่ที่พบบ่อย คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2556-04-28 12.8
179 สัมมนาอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2556-05-14 5.5
180 Back Pain : Clinical reasoning and evidence based practice คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2556-05-30 14
181 การพัฒนาศักยภาพนักกายภาพบำบัดเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด รุ่นที่ 2 สภากายภาพบำบัด 2556-04-05 22
182 การประชุม 14 th HA National Forum สภากายภาพบำบัด 2556-03-13 5
183 การประชุม 14 th HA National Forum สภากายภาพบำบัด 2556-03-14 5
184 การประชุม 14 th HA National Forum สภากายภาพบำบัด 2556-03-15 5
185 Herniated Nucleus Pulposus (HNP) / Clinical Lumbar Instability: Diagnosis and Management คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556-08-07 15.3
186 การดูแลผู้ป่วยปวดหลังเรื้อรังและการป้องกันความพิการ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 2556-05-02 11.5
187 Exercise is Medicine : Clinical and Experimental Evidence ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (สมทบ) 2556-05-08 14.3
188 การฟื้นฟูหัวใจแบบองค์รวม และมุมมองในอนาคต : Holistic approach and future perspective in cardiac rehabilitation คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น[ยกเลิก] 2556-05-09 11.5
189 ธาราบำบัดเพื่อการรักษาด้วยเทคนิคเฉพาะทางกายภาพบำบัด Halliwick Method และ Bad Ragaz Ring Method ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 2556-05-15 18.8
190 Physical Therapy Management in Musculoskeletal Conditions: Advanced Manual Therapy Techniques for Neck Disorders สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2556-05-20 20.8
191 Advanced manual therapy techniques for neck disorders โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2556-07-03 18.5
192 Mechanical Diagnosis and Treatment of the Spine ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556-07-08 33.5
193 Mechanical Diagnosis and Treatment of the Spine ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556-07-15 33.5
195 PT in Intensive Care Unit (ICU) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2556-05-24 1.3
196 PT in Cardiac Care Unit (CCU) ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ (ยกเลิก) 2556-06-13 1.3
197 *การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2556 (International Conference in Medicine and Public Health (ICMPH) 2013) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2556-06-24 20
198 Muscle Energy Technique in Physical Therapy คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2556-07-12 13
199 Mechanical Diagnosis of Lumbar Spine ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2556-04-27 20
200 Evidence-Based Neurological Rehabilitation: Assessment for Physical Therapy ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556-06-29 13
201 ประชุมวิชาการเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถาภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวเขต 10 อุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2556-08-07 7
202 การตรวจวินิจฉัยและคัดกรองทางกายภาพบำบัดในระบบสุขภาพปฐมภูมิ สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2556-08-07 17.3
203 การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการรักษาโดยวิธีกายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2556-07-04 4
204 การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น[ยกเลิก] 2556-07-08 64.3
205 Assessment for Lower extremities and gait analysis in Stroke patient ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2556-08-09 3.5
206 Physical therapists and primary health care services คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556-08-21 18.5
207 การประชุมแลกเปลื่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 6 สภากายภาพบำบัด 2556-07-31 7
208 การประชุมแลกเปลื่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 6 สภากายภาพบำบัด 2556-08-01 7
209 การประชุมแลกเปลื่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 6 สภากายภาพบำบัด 2556-08-02 2.5
210 Myofascial Release Technique in Physical Therapy คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2556-08-19 13.3
211 Neck pain management ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556-08-24 19.6
212 Multidisciplinary Approaches in Pediatric Physical Therapy ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556-11-16 13
213 การพัฒนาศักยภาพนักกายภาพบำบัดเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด รุ่นที่ 3 เรื่อง Physical Therapy Management in Spinal Cord Injury สภากายภาพบำบัด 2556-10-04 17.5
214 Nerve Mobilization and Clinical Application คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2556-10-06 13
215 Physical therapy management for neck back shoulder and knee pain in community คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556-10-09 18
216 บูรณาการการจัดการทางกายภาพบำบัดชุมชนยุคใหม่ (Update Management of Integration in Community Physical Therapy) ภาควิชากายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2556-11-11 19.8
217 Neck pain management ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556-11-16 19.5
218 Minimally Invasive Plate Osteosynthesis (MIPO) ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ (ยกเลิก) 2556-09-19 1
219 Fibromyalgia ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ (ยกเลิก) 2556-10-10 1
220 Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ (ยกเลิก) 2556-11-14 1
221 Aqua Therapy and Therapeutic Exercise ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ (ยกเลิก) 2556-10-12 8
222 The Art and Science of Intensive Cardiopulmonary Physiotherapy ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ (ยกเลิก) 2556-11-02 12
223 Evidence-Based Neurological Rehabilitation : Physical Therapy for Individuals with Spinal Cord Injury (A model of Hekkaido Chuo Rosai Hospital - Spinal Cord Injury Center) ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556-11-23 15
224 พัฒนามาตรฐานบริการกายภาพบำบัด เขต 2 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2556-11-07 13
225 Bridging the Gaps: From clinical reasoning to clinical practice for upper and lower quadrants & Physical Therapist Functional Examination and Exercise Prescription for Aging Adults ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557-06-23 33
226 การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2556 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Current Trends in Neurorehabilitation) ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556-12-11 16.5
227 Updates on PT Assessment and Management in Parkinson Disease ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ (ยกเลิก) 2556-12-03 1.5
228 Physical Therapy Management for knee problems คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2556-12-11 13
229 Mulligan Concepts: Upper quadrant คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2557-03-17 14.5
230 Mulligan Concepts: Lower quadrant คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2557-03-19 14.3
231 Advanced Mulligan Concepts Course คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2557-03-21 13.3
232 Manual Therapy, the key of success in physical therapy profession (Part I : Head and Neck Symptom, treating sub-occipital pain syndrome etc คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2556-12-15 6
233 Respiratory muscle testing and training ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2556-12-06 3
234 วิชาชีพกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2557-01-13 33.8
235 Physical therapy management for persons with chronic diseases in community คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2557-01-22 18.3
236 วิชาชีพกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รุ่นที่ 2 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2557-01-27 33.8
237 Mobilization with Movement Therapy for Physical Therapy คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557-02-16 12.8
238 Physical Therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 2557-03-18 25.5
239 การพัฒนาศักยภาพนักกายภาพบำบัดชุมชนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธนี ประจำปี 2557 สภากายภาพบำบัด 2557-01-26 20
240 การจัดการความเจ็บปวดในผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและโครงร่าง (Pain Management in Musculoskeletal condition สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2557-02-25 25.5
241 Evidence-based Physical Therapy Practice ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2557-03-06 10.8
242 How to effectively implement therapeutic exercise for individuals with stroke? คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2557-03-26 16.5
243 Refining manual skill: the connection of mind and body คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2557-07-01 26
244 Successful aging : from basic to advanced knowledge คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2557-07-30 17
245 Physical therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2557-02-06 32.5
246 Advanced manual therapy techniques for neck disorders คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2557-02-19 21
247 มาตรฐานบริการกับงานประจำในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2557 คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2557-03-02 12.4
248 การพัฒนาความรู้การสร้างงานวิจัยจากงานประจำ(R2r) โรงพยาบาลขอนแก่น 2557-07-01 6
249 Physical therapy management for persons with disabilities in community คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2557-03-05 18
250 Mobilization-Manipulation and Clinical Application คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557-03-01 13.5
251 Applied Movement Therapy for Physical Therapy คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557-03-08 6.5
252 Applied Movement Therapy for Physical Therapy คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557-03-15 12.8
253 กายภาพบำบัดในผู้ป่วยปวดคอและมีความผิดปกติของข้อไหล่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น[ยกเลิก] 2557-03-19 16.8
254 Physical Therapy Management in Musculoskeletal Conditions: Advanced Manual Therapy for Lumbopelvic Disorders สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2557-03-24 23.5
255 Advance Therapeutic Exercise of Physical Therapy คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2557-03-17 3.8
256 Applied Pilates for Physiotherapy คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2557-03-27 12.3
257 Mobilization with Movement Therapy for Physical Therapy คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557-02-15 7
258 CI ภาควิชากายภาพบำบัด ม.ธรรมศาสตร์ 121 ชั่วโมง ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2556-08-05 2.01
259 CI ภาควิชากายภาพบำบัด ม.ธรรมศาสตร์ 60.5ชั่วโมง ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2556-08-05 1
260 CI ภาควิชากายภาพบำบัด ม.ธรรมศาสตร์ 128 ชั่วโมง ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2556-09-02 2.13
261 CI ภาควิชาภาพบำบัด ม.ธรรมศาสตร์ 64 ชั่วโมง ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2556-09-02 1.06
262 CI ภาควิชาภาพบำบัด ม.ธรรมศาสตร์ 124ชั่วโมง ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2556-09-02 2.06
263 3 Dimension Function Movement คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2557-03-13 14.5
264 Physical Therapy Management of Back Pain: Case-Based Approach คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2557-03-24 13
265 HA National Forum ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557 (12 มีนาคม 2557) สภากายภาพบำบัด 2557-03-12 5.5
266 HA National Forum ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557 (13 มีนาคม 2557) สภากายภาพบำบัด 2557-03-13 6
267 HA National Forum ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557 (14 มีนาคม 2557) สภากายภาพบำบัด 2557-03-14 3
268 การวางแผนและการเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด 4 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2557-03-21 6
269 อาชาบำบัดสำหรับผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 2557-05-01 10.8
270 ฺBedside Teaching and ICF Model Application on Physical Therapy Clinical reasoning and Teaching สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2557-05-19 11.5
271 Advanced Manual Therapy Techniques for Lumbopelvic Disorders สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2557-05-21 14.3
272 Lymphatic Drainage Therapy Level I คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2557-04-01 22.7
273 LDT Articulation Fluid Release คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2557-04-07 22
274 Physical Therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance : คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2557-06-10 24.8
275 Physiotherapy for mechanical ventilator weaning and clinical case analysis ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2557-05-03 3.5
276 The Management of Cervical Disorders ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2557-05-19 22
277 การเพิ่มพูนความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับนักกายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2557-05-22 11.5
278 กายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคระบบประสาท คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2557-05-07 10.3
279 กายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังคด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2557-05-22 10.5
280 การสอนข้างเตียง คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2557-06-13 6
281 กายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังคด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2557-06-16 10.5
282 Advance Physical Therapy Management in Non-specific Low Back Pain คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2557-06-04 15.8
283 Integrated manual therapy for back pain and knee disorder คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2557-06-23 17
284 Physical Therapy Management in Thoracic disorders and scapulocostal syndromes ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2557-08-09 7
285 Motor Assessment Scale for Stroke ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2557-11-15 3.3
286 การพัฒนาคุณภาพงานบริการกายภาพบำบัด สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2557-04-22 4.3
287 การพัฒนาคุณภาพงานบริการกายภาพบำบัด สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2557-04-23 5.3
288 Clinical Decision Making in Physical Therapy สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2557-04-24 13
289 Quality Outcome Framework for Community Physical Therapy สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2557-04-24 13
290 การดูแลผู้ป่วย COPD & Pulmonary Rehabilitation สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2557-04-24 13
291 Sports Physiotherapy:Manual Techniques an Functional Training for Lower Quadrant สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2557-04-24 13
292 Introductory Course of Integrated Applied Functional Science Training (IFAST) for Stroke สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2557-04-24 13
293 Back Pain Management สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2557-04-24 13
294 Introductory Bobath-NDT Course สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2557-04-24 12.5
295 การทรงตัวในผู้สูงอายุ : การตรวจประเมินเพื่อหาความเสี่ยงในการล้มและแนวทางการส่งเสริมสมรรถภาพการทรงตัว คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557-05-15 11
296 Nutrition Management in Neurological Patients ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ (ยกเลิก) 2557-06-11 1
297 Update on upper extremity training after stroke ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ (ยกเลิก) 2557-06-14 1.5
298 Updates on Lumbar Interbody Fusion Surgery ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ (ยกเลิก) 2557-06-25 1
299 จิตวิทยาการเข้าถึงผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ (ยกเลิก) 2557-07-21 1
300 Headache and Neck Pain ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ (ยกเลิก) 2557-08-15 1
301 Multidisciplinary approaches in managing foot disorders ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557-06-02 19.5
302 พัฒนามาตรฐานบริการกายภาพบำบัดเขต 2 รุ่นที่ 3 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2557-05-01 13
303 Update in Physical Therapy for Orthopeadic Condition คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2557-06-12 12.5
304 Integrated manual therapy in malalignment syndrome : Lumbopelvic disorders โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2557-06-11 16.3
305 การฟื้นความสามารถสำหรับผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง : การประยุกต์ผลการวิจัยสู่การปฏิบัติ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2557-05-22 11
306 Low back pain exercise: Core stabilization and Mckenzie method ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2557-06-30 12
307 Advance Therapeutic Exercise of Physical Therapy คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2557-03-20 3.8
308 Advance Therapeutic Exercise of Physical Therapy คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2557-03-27 3.8
309 Advance Therapeutic Exercise of Physical Therapy คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2557-04-03 3.8
310 พัฒนามาตรฐานบริการกายภาพบำบัดและศักยภาพนักกายภาพบำบัดในการให้บริการใน ICU โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2557-06-16 51.8
311 Movement Impairment Syndromes of Lumbar and Hip joint ช่วงที่ 1 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557-07-05 21
312 Movement Impairment Syndromes of Lumbar and Hip joint ช่วงที่ 2 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557-07-08 27.5
313 Update holistic allied health : Medical Technology & Physical Therapy ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2557-07-02 18.6
314 ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2557-07-02 19.3
315 ระบบประสาท คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2557-07-02 19.3
316 ระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2557-07-02 19.3
317 การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แต่งและผู้ประเมินบทความของวารสารกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2557-06-20 5.3
318 2014 TPPA, 36th Annual Convention (Thai Physicians Association of America) ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ (ยกเลิก) 2557-06-30 10
319 *Siriraj International Conference in Medicine and Public Health (SICMPH) 2014 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2557-07-21 20
320 The International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO) International Conference: Orthotic and Therapeutic Management of Stroke Patients 2014 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2557-08-05 25.8
321 Active Mobilization Technique Sharing in Upper and Lower Torso ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2557-08-23 27
322 Osteoporosis and Low Bone Mass: Examination and Exercise Prescription ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557-06-28 6.8
323 กายภาพบำบัดกับการดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลขอนแก่น 2557-07-07 12
324 Managed Care for Cardiopulmonary Patient ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ (ยกเลิก) 2557-07-26 3
325 Applied Functional Science Concept for Therapeutic Exercise ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557-07-31 14
326 กายภาพบำบัดทรวงอกสำหรับผู้ป่วยศัลยกรรม ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557-08-04 12.8
327 ประชุมวิชาการครบรอบ 36 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2557-07-14 12.5
328 Translational Research from Molecular Basic to Health Care คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2557-07-15 13.7
329 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 7(วันที่ 23 ก.ค. 57) สถาบันอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน 2557-07-23 5.5
330 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 7(วันที่ 24 ก.ค. 57) สถาบันอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน 2557-07-24 6
331 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 7(วันที่ 25 ก.ค. 57 สถาบันอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน 2557-07-25 2.5
333 Kinematic linkages of the lumbopelivic region and advanced manual therapy techniques for lumbopelvic disorder แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท [สมทบ] 2557-07-28 14
334 Update : Practical skill for diabetes self management education คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2557-08-04 16.9
335 Practical diabetes management : case approach คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2557-08-07 10.5
336 Update in physical therapy evaluation and treatments คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557-08-07 11.5
337 Advanced cardiac rehabilitation for physical therapist คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557-08-13 18
338 Chest physical therapy for atelectasis: prevention, treatmen คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557-08-14 12
339 การออกกำลังกายเพื่อการรักษา โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2557-08-20 19.6
340 การฟื้นฟูและการติดตามความสามารถผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง : ผลการวิจัยสู่การปฏิบัติ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2557-08-28 12.8
341 การพัฒนาเครือข่ายกายภาพบำบัดในชุมชนโดยใช้คู่มือการป้องกันและบำบัดอาการปวดหลังส่วนล่าง โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2557-08-29 5
342 Update cardiopulmonary physiotherapy กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ[สมทบ] 2557-09-03 19
343 นวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อสุขภาพ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2557-11-04 14
344 Physical therapy Management in OA Knee คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2557-08-05 24.5
345 การวางแผนและการเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด 2 และ 5 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2557-08-22 6
346 Vojta Therapy รุ่นที่ 2 Course for applied Development Kinesiology in physically handicapped babies, children and youths acc. to Vojta , C-course : Theoretical part สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 2557-07-28 59
347 Nerve Mobilization and Clinical Application โรงพยาบาลพญาไท 2 (สมทบ) 2557-09-20 14.3
350 ASK. Stroke. BMC Rehab ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2557-10-06 19.8
351 Physical Therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2557-10-08 67.5
352 Physical Therapy Management in Neurological Condition Based on ICF Model โรงพยาบาลพญาไท 2 (สมทบ) 2557-11-19 13
353 Ultrasound Therapy คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2557-10-25 11.5
354 กายภาพบำบัดในผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดคอร่วมกับเวียนศีรษะ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558-01-07 19
355 *การประชุมวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง ก้าวสู่ปีที่ 43 แห่งการอุทิศเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น[ยกเลิก] 2557-10-07 16.8
356 *Update on Non-Communicable Disease ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2557-12-01 11.3
357 การฟื้นฟูระบบควบคุมการทรงตัวในหูชั้นใน (Vestibular Rehabilitation) ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557-11-13 18.3
358 Exercise improves cognitive function in Elderly: from Laboratory to Clinic ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557-11-12 13.8
359 ประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานเครือข่ายนักกายภาพบำบัดชุมชนเขต 8 อุดรธานี โรงพยาบาลขอนแก่น 2557-11-14 19
360 Improving in clinical research and clinical practice ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557-12-19 6.5
361 Neck pain management ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557-12-20 12.3
362 Physical therapy for the shoulder athletes ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557-12-20 12.3
363 Update in electrotherapy application ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557-12-20 12.3
364 Movement System Impairment of Shoulder ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558-01-21 21
365 Myofascial Function Movement ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558-06-03 19.5
366 *Update on Non-Communicable Disease ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2557-12-01 11.3
367 Thai CBR Network ครั้งที่ 1 สภากายภาพบำบัด 2557-11-24 6.5
368 พัฒนากำลังคนเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2557-12-15 19.5
369 Multidisciplinary Gait and Balance Approach in Brain Disorders สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2558-01-27 26
370 Hypertension and Diabetic Mellitus: Multidisciplinary Approaches คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2558-07-27 6.5
371 หัตถบำบัดขั้นสูงในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มอาการ Upper และ lower cross คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558-04-01 16.1
372 กฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด สภากายภาพบำบัด 2558-01-31 6.5
373 วางแผนและการเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด 1 3 และ 6 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2558-01-12 3.8
374 50 ปี กายภาพบำบัด มหิดล คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2558-05-20 3.3
375 Exercise as an Intervention and Thai Physical Activity Guidelines (TPAG) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2558-05-21 10.5
376 กายภาพบำบัดระบบหัวใจและหลอดเลือด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2558-05-21 10.5
377 PTs teach parents to care disabled children in communities คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2558-05-21 10.5
378 50 ปี กุญแจแห่งความสำเร็จกายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อเส้นทางลัดจากพี่สู่น้อง คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2558-05-21 10.8
379 Learn and share of Stroke Management at the 50th Anniversary PT Mahidol คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2558-05-21 10.8
380 การมองเห็นบำบัด เพศวิถี และจิตใต้สำนึก เพื่อสุขภาวะ Sight therapy, Sexuality and Subconscious (3S) for well-being คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2558-05-21 10.5
381 Body compensation assessment and concept of treatment โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2558-01-27 17.8
382 การใช้เหตุผลทางคลินิก การวินิจฉัย และบูรณาการหัตถบำบัดในผู้ป่วยกลุ่มปวดบริเวณกระดูกสันหลังร่วมภาวะ malalignment Clinical reasoning, diagnosis, and integrated manual therapy in patient with spinal pain and malalignment โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2558-02-16 24
383 Mobilization with Movement Therapy for Physical Therapy ช่วงที่ 1 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558-02-21 7
384 Mobilization with Movement Therapy for Physical Therapy ช่วงที่ 2 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558-02-22 12.8
385 Movement Analysis and Education Strategies (MAES) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558-03-20 12
386 Movement Analysis and Education Strategies (MAES) การอบรมระยะยาว คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558-02-02 62.5
387 Physical Therapy in Kinematic Linkage Imbalance คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น[ยกเลิก] 2558-03-18 18
388 Body compensation assessment and concept of treatment โรงพยาบาลขอนแก่น 2558-03-09 24.5
389 การจัดการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการล้มในผู้สูงอายุ (Management for the reduction of fall risk in elderly) โรงพยาบาลขอนแก่น 2558-03-24 11
390 Upper Extremity Rehabilitation after stroke โรงพยาบาลขอนแก่น 2558-03-28 13
391 HA National Forum ครั้งที่ 16 สถาบันอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน 2558-03-11 14.5
392 Clinical Application of Adhesive Tape and Kinesiotape คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2558-04-27 14.5
393 Pharmacological effect for rehabilitation PT ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2558-04-26 3.5
394 Clinical Reasoning, Diagnosis and Integrated Manual Therapy in Patient with Spinal Pain and Mal-alignment(Lower Quarter) โรงพยาบาลพญาไท 2 (สมทบ) 2558-05-09 14
395 *JOINT Conference in Medical Sciences 2015: Chula - Rama - Siriraj (JCMS 2015) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2558-06-04 20
396 Dynamic Kinetic Linkage Chain คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2558-06-25 13.5
397 Mulligan Concepts : Upper Quadrant คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2558-06-15 14.3
398 Mulligan Concepts : Lower Quadrant คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2558-06-17 14.3
399 McKenzie Method Part A: Lumbar spine คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2558-06-20 22.8
400 ประชุมวิชาการเครือข่ายกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2558-06-17 5.5
401 Fall management for elderly โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2558-06-18 13
402 Pain management for elderly โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2558-06-18 13
403 กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558-05-28 10.8
404 Mechanical Diagnosis and Treatment of the Lumbar Spine ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558-07-06 33.5
405 Evaluation and Integrated Treatment of Mechanical Low Back Pain ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558-07-13 33.5
406 ประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 2558-03-31 15
407 Physical Therapy Management in Musculoskeletal Conditions: Advanced Integrated Managements in Spinal Disorders สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2558-05-25 24
408 Elastic Therapeutic Taping Method for Physiotherapy คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2558-05-23 11.8
409 การฟื้นฟูระบบควบคุมการทรงตัวในหูชั้นใน คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558-04-20 12.8
410 การฟื้นฟูระบบควบคุมการทรงตัวในหูชั้นใน Vestibular Rehabilitation ช่วงที่ 2 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558-04-23 13
411 Physical Therapy Management in non-infectious chronic lung disease and Palliative care โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 2558-06-04 12.8
412 การพัฒนาอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ครั้งที่ 1 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558-06-06 13.5
413 การพัฒนาศักยภาพผู้เยี่ยมสำรวจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สภากายภาพบำบัด 2558-10-05 10.6
414 การพัฒนาระบบการให้บริการเลิกบุหรี่ในงานกายภาพบำบัดและการพัฒนามาตรฐานเครือข่ายกายภาพบำบัดเขต 4 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2558-05-14 13.3
415 การพัฒนามาตฐานบริการกายภาพบำบัดและศักยภาพนักกายภาพบำบัดในการให้บริการใน ICU โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2558-06-29 52.3
416 Muscle Energy Technique in Physical Therapy ช่วงที่ 1 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558-05-16 7
417 Muscle Energy Technique in Physical Therapy ช่วงที่ 2 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558-05-17 13
418 Stroke Management: I-FAST approach คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2558-04-27 20.5
419 การอบรมระยะสั้น กายภาพบำบัดชุมชน คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2558-08-03 59
420 กายภาพบำบัดการรักษาความบกพร่องของการเคลื่อนไหวกระดูกสันหลังส่วนล่างด้วยเทคนิค Kinamatic Linkgage Imbalance (K.L.I.M.B.) งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 2558-07-14 23
421 Update LASER therapy in rehab conditions ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2558-05-05 1.3
422 Clinical effectiveness of laser therapy for physiotherapist ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2558-06-04 2.8
423 Neurological Outcome Measurement; ICF Model for Physiotherapist ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2558-07-02 1.8
424 Ultrasound Therapy คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2558-10-10 11.5
425 Management of Shoulder Conditions กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ[สมทบ] 2558-08-31 17
426 การบันทึกข้อมูลและเขียนรายงานผู้ป่วยตามแบบบัญชีสากลเพื่อการจำแนกการทำงาน ความพิการและสุขภาพ (ICF) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2558-06-22 3
427 การสอนข้างเตียงและการออกกำลังกายในผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง (NCD) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2558-07-06 11.5
428 การสอนข้างเตียงและการออกกำลังกายในผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง (NCD) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2558-07-23 11.5
429 การขับเคลื่อนงานบริการกายภาพบำบัดและสังคมผู้สูงอายุ สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2558-06-23 5
430 การจัดการปัญหาเข่าที่พบบ่อยในชุมชน สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2558-06-24 19.5
431 Ergonomics&Human Factors และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2558-06-24 19.5
432 Back pain management: Maitland's approach สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2558-06-24 19.5
433 Role of PT in COPD : what we should know and how we could do สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2558-06-24 19.5
434 Sports Physiotherapy: Manual Techniques & Functional Training for Upper Quadrant สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2558-06-24 19.5
435 Stroke Management : I-FAST approach สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2558-06-24 19.5
436 Management of Upper Quadrant Dysfunction สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2558-06-24 19.5
437 Integrated Strategies in Pediatric focus on Extensive Breathing Mechanism สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2558-06-24 19.5
438 การวางแผนและการเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกปฏิบัติงานทางคลิกกายภาพบำบัด 4 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2558-06-12 4
439 Clinical Reasoning & Advanced Manual Therapy in Kinematic Linkage คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2558-07-18 13.5
440 การฝึกการควบคุมกล้ามเนื้อลำตัวเพื่อแก้ไขปัญหาการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2558-06-11 12.5
441 Advanced manual therapy techniques for releasing trigger point in patient with malalignment and muscle imbalance คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2558-07-20 18.3
442 Nerve Mobilization and Clinical Application ช่วงที่ 1 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558-06-27 7
443 Nerve Mobilization and Clinical Application ช่วงที่ 2 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558-06-28 14
444 Assessment and management of foot problems in musculoskeletal system: Multidisciplinary approach ช่วงที่ 1 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2558-06-29 6.8
445 Research methodology in physical activity and health คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558-07-06 12.3
446 Advanced Research and Methods in Physical and Cognitive Ergonomics คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558-07-15 16.5
447 การนำเสนอผลงานทางวิชาการทางกายภาพบำบัด สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2558-06-24 6.5
448 Assessment and management of foot problems in musculoskeletal system: Multidisciplinary approach ช่วงที่ 2 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2558-06-30 12.5
449 อาชาบำบัด สำหรับผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 2558-07-15 19
450 Muscle Energy Technique for the Cervical and Suboccipital Regions ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2558-07-09 12
451 ECG interpretation for Physical Therapists from basic to clinical practice ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2558-07-09 12.3
452 เครือข่ายบริการงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะพ้นวิกฤติ (Subacute)แบบบูรณาการ งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู รพ.ศรีสะเกษ[สมทบ] 2558-07-01 13.5
453 การฝึกอบรมระยะสั้นด้านการฟื้นฟูผู้ป่วยอัมภาต รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558-06-08 60
454 การฝึกอบรมระยะสั้นด้านการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 4 รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558-06-15 59.8
455 การดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ปาวยและผู้พิการ ในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 12 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2558-07-02 12
456 Update in Multidisciplinary Rehabilitation Treatment ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2558-07-11 6.3
457 การประชุมเครือข่ายนักกายภาพบำบัด เขต 9 เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุและการดูแลรักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2558-07-18 10.8
458 Fall prevention with balance master (ภาคทฤษฎี) ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2558-06-29 1
459 Fall prevention with balance master (ภาคปฏิบัติ) ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2558-06-29 1.5
460 การพัฒนาคุณภาพบริการกายภาพบำบัด ประจำปี 2558 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558-07-18 12
461 กายภาพบำบัดทางผู้มีภาวะกระดูกสันหลังผิดปกติ คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2558-07-22 16
462 กายภาพบำบัดทางผู้ป่วยเด็ก คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2558-07-22 16
463 กายภาพบำบัดทางผู้สูงอายุ คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2558-07-22 16
464 Physical Therapy Management in Musculoskeletal Conditions: Back pain Management คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2558-08-02 15.3
465 Physical Therapy Management in Musculoskeletal Conditions: Neck pain Management คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2558-08-02 16.3
466 Aging Balance in Aqua: Mobility and Stability (ภาคบรรยาย) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ รพ.ปิยะเวท[สมทบ] 2558-07-26 7
467 Aging Balance in Aqua: Mobility and Stability (ภาคปฏิบัติ) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ รพ.ปิยะเวท[สมทบ] 2558-07-27 6
468 STREAM for Physiotherapist ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2558-07-10 2
469 Arrhythmia for physiotherapist ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2558-07-24 1.5
470 Chest PT in critical care ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2558-10-07 2.3
471 PT in common cardiac conditions ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2558-08-27 1.5
472 Clinical reasoning and advanced integrated managements in spinal disorders สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2558-08-05 15
473 Physical therapy management for chronic obstructive pulmonary disease สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2558-08-05 15
474 Management in sacroiliac (SI) joint impairment ช่วงที่ 1 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558-08-21 7
475 Management in sacroiliac (SI) joint impairment ช่วงที่ 2 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558-08-22 13
476 Health Science International Conference 2015: Global Health Science for a Better Quality of Life สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2558-08-20 9
477 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 8 ( 22 ก.ค. 58) สถาบันอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน 2558-07-22 5.8
478 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 8 ( 23 ก.ค. 58) สถาบันอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน 2558-07-23 6
479 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 8 ( 24 ก.ค. 58) สถาบันอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน 2558-07-24 2.3
480 Physical Therapy Techniques for Musculoskeletal Disorders โรงพยาบาลขอนแก่น 2558-07-30 21
481 Essential skills for Physical Therapist in Pulmonary Surgery คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558-08-06 13
482 การวางแผนและการเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกปฏิบัติงานทางคลิกกายภาพบำบัด 2 และ 5 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2558-08-19 4.8
483 Clinical approach for physiotherapists in special infants and toddlers สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2558-08-20 11.5
484 Scoliosis Management ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2558-08-25 3.5
485 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานกายภาพบำบัดและพัฒนามาตรฐานบริการกายภาพบำบัด เขตสุขภาพที่ 5 เรื่อง การรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพเข่าแบบองค์รวม คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2558-08-06 10.5
486 Clinical reasoning and advanced manual therapy for neck and thoracic แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท [สมทบ] 2558-09-07 21
487 การจัดการความบกพร่องและวิจัยเชิงกรณีศึกษาทางด้านระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตสำหรับงานคลินิกด้านเวชกรรมฟื้นฟู ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558-11-25 18
488 มาตรฐานบริการทางกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2558-08-27 11.8
489 Physical Therapy Management for Neck Pain Conditions คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2558-09-23 5.8
490 กายภาพบำบัดผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2558-11-20 18.5
491 Neuro mirror feedback ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2558-10-10 3.5
492 Aging: How to enjoy the move? (ภาคทฤษฎี) ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2558-11-28 12.5
493 Aging: How to enjoy the move? (ภาคปฏิบัติ) ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2558-11-28 6
494 กายภาพบำบัดในภาวะกระดูกสันหลังคด สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 2558-09-15 12
495 *Advanced Cardiac Rehabilitation สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2558-09-28 16.5
496 Update physical therapy management โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 2558-10-08 11
497 Lymphatic Drainage Therapy Level I คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2558-10-24 22.7
498 Lymphatic Drainage Therapy Level II คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2558-10-30 22.5
499 Improving in clinical research and clinical practice II ( A: ) ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558-12-22 6.5
500 Improving in clinical research and clinical practice II ( B: ) ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558-12-23 6.5
501 Improving in clinical research and clinical practice II ( C: ) ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558-12-24 6.5
502 Fascia Movement Taping clinics: FMTI ( D: ) ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558-12-23 6.5
503 Fascia Movement Taping clinics: FMTI ( E: ) ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558-12-24 6.5
504 Updated Physical Therapy for individuals with Parkinson's disease ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559-01-12 18.5
505 *Update and Future Challenges in Health Care รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558-10-06 10.8
506 การพัฒนาองค์ความรู้มาตรฐานบริการกายภาพบำบัดเครือข่ายกายภาพบำบัดเขตบริการสุขภาพที่7 โรงพยาบาลขอนแก่น 2558-10-29 6.5
507 การพัฒนามาตรฐานบริการกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2558-10-15 12.5
508 การบำบัดด้วยเทคนิค Movement Analysis & Education Strategies สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 2558-10-05 58.8
509 Clinical reasoning and PT management in Knee pain คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2558-12-20 14
510 การสอนกายภาพบำบัดทางคลินิกอย่างมีประสิทธิภาพ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558-11-24 6
511 การฟื้นฟูการทรงตัวในผู้สูงอายุ (Vestibular Rehabilitation) งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลอุดรธานี(สมทบ) 2558-11-20 19.5
512 Physical Therapy Management in Vestibular Function Disorder โรงพยาบาลพญาไท 2 (สมทบ) 2558-12-17 12.5
513 Clinical Application of Elastic Therapeutic Tape for Orthopedics Conditions ช่วงที่ 1 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2558-12-18 7
514 Clinical Application of Elastic Therapeutic Tape for Orthopedics Conditions ช่วงที่ 2 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2558-12-22 7
515 Co Control Kinetic Linkage Chain ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559-06-08 21
516 Exercise and Metabolic Syndrome ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2558-12-19 3.5
517 Chest Physical Therapy in Pediatric (รุ่น1) รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558-12-01 65
518 Dance Movement Therapy Training for Caregivers of Patients คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2558-12-19 4.5
519 *สู่ความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2558-05-23 12
520 Advanced Manual therapy and Movement therapy in Malalignment syndrome and Muscle imbalance คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2558-12-23 18
521 พัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR) ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 2558-12-02 10.8
522 พัฒนาระบบบริการกายภาพบำบัดผู้สูงอายุ เครือข่ายบริการกายภาพบำบัดเขตพื้นที่บริการที่ 4 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2559-01-07 7
523 Strain Counter Strain: Technique for Reducing chronic and/or acute muscle spasm คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2559-01-07 6
524 เทคนิคการยึดตึงด้วยผ้าเทป (Taping technique) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558-12-08 5.8
525 การดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังทางกายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2559-02-06 13.5
526 Manual Treatment in Upper Quadrant Conditions คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2559-01-27 15.3
527 Manual Treatment in Lower Quadrant Conditions คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2559-01-27 15.3
528 การจัดการและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหัวใจสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และดวชกรรมฟื้นฟูในทศวรรษหน้า รุ่นที่ 1 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559-06-06 22
529 การจัดการและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหัวใจสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และดวชกรรมฟื้นฟูในทศวรรษหน้า รุ่นที่ 2 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559-06-13 22
530 CBR : Perspective in Multidisciplinary Research & Practice สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2559-01-26 23
531 ความรู้เพื่อการพัฒนานักกายภาพบำบัด 2016 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2559-01-28 2
532 Lumbar degenerative spine for physiotherapist ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2559-02-16 2
533 MIS Spine surgery for physiotherapist ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2559-03-07 2
534 Scoliosis Chinical Managment ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2559-03-22 3.5
535 Updated Electrical Stimulation and Ultrasound Therapy: Sense or Non-Sense ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2559-03-25 6.5
536 การให้บริการรถนั่งคนพิการระดับพื้นฐาน ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 2559-02-08 26.5
537 Differential Diagnosis and Treatment of Mechanical Low Back Pain ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559-05-23 33.5
538 Differential Diagnosis and Treatment of Mechanical Cervical and Upper Back Pain ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559-05-30 33.5
539 การพัฒนาความสามารถด้านการเดินและการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยระบบประสาท รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559-03-09 19.5
540 *Ergogenic Aids and Nutritional Supplements for Health and Sports รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559-01-20 16.5
541 *เครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559-02-15 4.5
542 Movement Impairment Syndromes of Knee and Ankle joint ช่วงที่ 1 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2559-03-20 15
543 Movement Impairment Syndromes of Knee and Ankle joint ช่วงที่ 2 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2559-03-23 19.8
544 Physical Therapy Management in Vestibular Function Disorder ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2559-06-11 3.5
545 Update Practice of Combine Electrical Stimulation & Ultrasound : Sense or Non-Sense คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2559-03-24 6
546 Physical Therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2559-04-27 37
547 การฟื้นฟูรยางค์แขนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559-03-29 18.8
548 Manual Therapy: Assessments and Managements of Musculoskeletal Problems of the Upper Quarter Region for Physical Therapy? ช่วงที่ 1 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2559-02-20 6.7
549 Manual Therapy: Assessments and Managements of Musculoskeletal Problems of the Upper Quarter Region for Physical Therapy? ช่วงที่ 2 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2559-02-21 19.6
550 กายภาพบำบัดในเด็ก: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (Physical Therapy in Pediatrics: From theory to practice) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559-03-16 17
551 การพัฒนาอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ครั้งที่ 2 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559-06-04 12
552 การจัดการแบบบูรณาการในกายภาพบำบัดทางกีฬา ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2559-06-23 11.2
553 HA National Forum ครั้งที่ 17 สถาบันอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน 2559-03-09 11.8
554 การติดแถบผ้ากาวแบบยืดหยุ่นของหลังและรยางค์ล่าง คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2559-03-19 6
555 Robotic Gait Trainning ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2559-07-23 3.5
556 Moving toward success: Rehabilitation in Metabolic Syndrome รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559-04-07 8.5
557 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในภูมิภาคอาเซียนด้านธาราบำบัดสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี (สมทบ) 2559-04-27 19.5
558 การใช้แบบประเมิน Stroke Rehabilitation Assessment of Movement (STREAM) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2559-04-29 4.2
559 Chest physical therapy in traumatic brain injury คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2559-06-10 11.5
560 Biomechanics and Pathomechanics of Ankle and Foot: Application for Clinician คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2559-06-06 6.2
561 กายภาพบำบัดในชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา 2559-08-09 19.2
562 การอบรมหลักสูตรเฉพาะทางกายภาพบำบัดชุมชน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2560-07-17 60.2
563 Update Electrical Stimulation and Ultrasound Therapy : Sense or Non-Sense โรงพยาบาลขอนแก่น 2559-03-22 6
564 Clinical reasoning and advanced manual therapy for spinal สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2559-04-25 21.5
565 การเพิ่มพูนองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลนักศึกษาฝึกงานทางคลินิก สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2559-06-08 6
566 Body system and body compensation สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2559-06-09 12.3
567 The 4th CDMH Meeting on Developing the International Journal of Child Development and Mental Health : Traditional and Alternative Medicine Child Psychosocial Rehabilitation สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 2559-05-26 13.2
568 Human Movement Performance Sustainability and Longevity for Senior Group คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2559-06-23 15
569 Mulligan Concepts : Upper Quadrant คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2559-06-13 14.3
570 Mulligan Concepts : Lower Quadrant คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2559-06-15 14.2
571 Mix manual therapy คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2559-06-17 12.5
572 การจัดการทางกายภพาบำบัดในผู้ที่มีปัญหากระดูกสันหลังคด ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559-07-06 19.3
573 การจัดการทางกายภาพบำบัดในปัญหาการหดรั้งของเนื้อเยื่ออ่อน ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559-07-06 16
574 Hip and knee arthroplasty for physiotherapist ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2559-04-20 2
575 Essential in pediatric pulmonary rehabilitation ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2559-10-28 2.3
576 Advanced laser therapy in musculoskeletal pain ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2559-05-07 6.2
577 Manual Therapy in Sports ช่วงที่ 1 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2559-05-14 6.5
578 Manual Therapy in Sports ช่วงที่ 2 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2559-05-15 13.2
579 การจัดการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวส่วนคอ อก และแขน ภาควิชากายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2559-05-11 16.3
580 Functional Correction Exercise คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2559-05-28 13
581 Heel pain : PT differential diagnosis, assessment and management คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2559-07-23 13
582 Neurotherapeutic Technique: The Application in Individual with Stroke คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2559-08-27 12
583 Ultrasound Therapy คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2559-10-01 12
584 การฝึกอบรมระยะสั้นด้านการฟื้นฟูผู้ป่วยอัมภาต รุ่นที่ 2 รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559-06-06 60
944 ชุดวิชา สรุปสาระสำคัญของกฏหมายวิชาชีพกายภาพบำบัด ตอนที่ 1 (รุ่นที่ 3) สภากายภาพบำบัด 2561-05-01 5
945 ชุดวิชา สรุปสาระสำคัญของกฏหมายวิชาชีพกายภาพบำบัด ตอนที่ 2 (รุ่นที่ 3) สภากายภาพบำบัด 2561-05-01 5
585 Advanced Manual Therapy and Movement Therapy in Malalignment syndrome and Muscle imbalance คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2559-05-25 16
586 Walking and Functional Improvement in Patients with Neurological Disorders: from Basic to Rehabilitation Approaches คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2559-05-25 15
587 ฟื้นฟูศักยภาพการดูแลผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมแบบครบวงจร คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2559-06-03 5.4
588 Advance K-tape for Physical Therapy: Clinical Applications คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2559-05-28 13
589 Treatment of Sacroiliac Joint Dysfunction and Movement Impairment Syndrome of Lower Back คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2559-05-28 13
590 งานบริการกายภาพบำบัดและการรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2559-06-20 5.3
969 เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด : คุณภาพ มาตรฐาน และนวัตกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561-07-19 12
591 Evidence-Based Examination and Management of common knee disorders สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2559-06-21 19.5
592 Therapeutic Exercise สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2559-06-21 21.8
968 การสอนทางคลินิกและสุนทรียสนทนาในการทำงาน (Clinical teaching and dialogue) ภาควิชากายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2561-07-03 8
593 Core stabilization: Facilitation and Training สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2559-06-21 19.5
594 Cardiopulmonary Physiotherapy from sophisticated to simple outcome measurements สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2559-06-21 19.5
595 Management of Lumbopelvic Disorders สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2559-06-21 19.5
596 Upper quadrant pain management สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2559-06-21 19.5
597 *Successful Entrepreneur สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2559-06-21 19.5
598 Kinematic Linkage Imbalance (K.L.I.M.B): Primary Body Center Stabilizers (lumbo-pelvic) pain to pedis ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559-06-28 25.5
599 Management of cervical disorder: Assessment to recovery ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559-11-30 22
600 กายภาพบำบัดในกลุ่มอาการปวดหลังที่มีภาวะกระดูกสันหลังผิดปกติ งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 2559-07-06 15.8
601 Clinical reasoning and advanced manual therapy for lumbopelvic disorders กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ[สมทบ] 2559-09-07 17.3
602 *Aging : Physiology and Care สรีรวิทยาและการดูแลผู้สูงวัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2559-06-20 15.2
603 Holistic care in diabetic foot syndrome and orthopedic foot problems โรงพยาบาลขอนแก่น 2559-05-10 13
604 Water Specific Therapy Halliwick (WSTH) คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ) 2559-06-10 35.5
605 กายภาพบำบัดในภาวะผิดปกติของรยางค์ส่วนล่าง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2559-06-30 12.5
606 Advance manual therapy in kinematic linkage disorder โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 2559-07-11 19.5
607 Stiffening of joints and hardening of arteries: What can exercise do for us? คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2559-12-14 11.8
608 *International Conference in Ethics and Evidences โรงพยาบาลขอนแก่น 2559-06-29 12.8
609 การฝึกอบรมระยะสั้นด้านการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 5 รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559-06-13 59.5
610 *Innovation in Health คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2559-06-13 13.8
611 การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2559-06-27 32.5
612 Update in stroke rehabilitation Mirror theraoy Constraints induced movement therapy (ทฤษฎี) ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2559-07-26 1
613 Update in stroke rehabilitation Mirror therapy Constraints induced movement therapy ภาคปฏิบัติ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2559-07-26 2
614 พัฒนาศักยภาพนักกายภาพบำบัดในการให้บริการ ICU โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2559-07-25 52.2
615 การดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคอุดกั้นเรื้อรัง COPD งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู รพ.ศรีสะเกษ[สมทบ] 2559-08-04 14
616 การประยุกต์การนวดอัตลักษณ์พื้นบ้านล้านนากับงานกายภาพบำบัด คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ) 2559-08-01 19.5
617 การกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบหายใจ งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลอุดรธานี(สมทบ) 2559-07-15 5.5
618 การบำบัดรักษาผู้พิการ ผู้สูงอายุที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวด้วยเทคนิค Vojta หลักสูตร C ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 2559-08-08 62.8
619 Roles of physical therapy in patients with spinal cord injury คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2559-11-24 6
620 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 9 สถาบันอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน 2559-07-06 15.2
621 การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2559-06-24 6.5
622 Updated in Pediatric Chest Physical Therapy ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2559-10-08 3.5
623 Collaborative Care Towards Healthy Aging ช่วงที่ 1 ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2559-07-29 4.8
624 Collaborative Care Towards Healthy Aging ช่วงที่ 2 ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2559-07-30 5.2
625 Physical Therapy Management in Cardiopulmonary Rehabilitation โรงพยาบาลพญาไท 2 (สมทบ) 2559-08-13 12.8
626 Clinical reasoning and functional correction in spinal disorders โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2559-08-02 25.5
627 Mental and Emotional in Relation to Body System Disorders คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2559-08-06 3
628 Task-specific training in stroke rehabilitation โรงพยาบาลขอนแก่น 2559-08-03 18.5
629 Common Foot Problems: Footwear and Pedorthic Management (บรรยาย) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2559-07-25 9.8
630 Common Foot Problems: Footwear and Pedorthic Management (ปฏิบัติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2559-07-27 14.5
631 Role of Multidisciplinary Team in Cardiovascular Disease Prevention รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559-08-11 5.8
632 Practical skills for diabetes self management Education คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2559-08-22 17
633 กิจกรรมทบทวนความรู้และทักษะด้าน Vojta Therapy สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 2559-08-22 27.3
634 BDMS Academic Annual Meeting and Pre-Congress Conference 2016 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2559-09-11 13
635 *Anterior Approach Surgery - Hip Replacement ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2559-08-25 2
636 *Overview - Cognitive Behavioral Therapy ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2559-09-06 2
637 การพัฒนาทักษะการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2559-08-29 20.5
638 A: Therapeutic Exercise ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559-12-20 21.5
639 B:1 PT management in individual with stroke ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559-12-20 6.5
640 B:2 PT management in individual with stroke ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559-12-21 7
641 B:3 PT management in individual with stroke ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559-12-22 6.5
642 C: Fascia movement taping clinics (FMT I) ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559-12-20 6.5
643 Integrated multitechniques for shoulder complex คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2559-07-27 17.3
644 Updated pediatrics physical therapy in high risk infant and cerebral palsy คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2559-07-27 17.3
645 Physical therapy utilization in intensive care units and other disease คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2559-07-27 17.3
646 Update Mobilization with Movement : The Collections of Useful Manual Therapy Techniques แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท [สมทบ] 2559-10-17 14.3
647 Clinical reasoning and functional correction in lumbopelvic disorders ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ (สมทบ) 2559-11-23 22
648 Management of cervical disorder: Assessment to recovery ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559-12-13 22
649 กายภาพบำบัดกับการส่งเสริมสุขภาพสตรีในภาวะปัสสาวะเล็ด ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559-12-13 17
650 OHSU Essential Management in Musculoskeletal Rehabilitation โรงพยาบาลพญาไท 2 (สมทบ) 2559-10-03 16
651 A new era in Noninvasive Cardiac Parameters for Physical Therapy in Heart Failure คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2559-10-29 7
652 Changes, Challenges and Opportunities in Healthcare System รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559-10-11 10
653 Physical Therapy Documentation to improve Clinical Outcome: Oppurnities and Challenges สภากายภาพบำบัด 2559-11-12 6.5
654 Physical Therapy Management of the knee ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2559-11-03 11.8
655 Physical Therapy management in basic vestibular rehabilitation คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2559-12-15 15
656 พัฒนาเครือข่ายด้านการฟื้นฟูภาวะกลืนลำบากเบื้องต้น งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู รพ.ศรีสะเกษ[สมทบ] 2559-11-10 7
657 การจัดการอาการบาดเจ็บข้อเท้า ส่วนที่ 1 แนวการปฏิบัติทางคลินิก (ช่วงที่ 1) คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2559-11-04 21
658 การจัดการอาการบาดเจ็บข้อเท้า ส่วนที่ 1 แนวการปฏิบัติทางคลินิก (ช่วงที่ 2) คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2559-11-21 21
659 การจัดการอาการบาดเจ็บข้อเท้า ส่วนที่ 2 การฟื้นฟูการทำงานและสมรรถนะ (ช่วงที่ 1) คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2559-11-11 21
660 การจัดการอาการบาดเจ็บข้อเท้า ส่วนที่ 2 การฟื้นฟูการทำงานและสมรรถนะ (ช่วงที่ 2) คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2559-11-28 21
661 Stroke Management: I-FAST Approach คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2559-11-27 14.3
662 Movement integration for rehabilitation คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2560-06-14 21.3
663 Exercise for cognitive function & Ergonomics for health promotion คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2559-11-24 4.5
664 กิจกรรมทางกายและแนวทางการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุทางการแพทย์ คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2559-11-25 4.8
665 Update in Sport Physical Therapy Management for Running คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2559-12-22 11
666 พัฒนาระบบบริการสุขภาพของเครือข่ายนักกายภาพบำบัดเขต 5 ประจำปี 2559 กลุ่มงานกายภาพบำบัด รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี (สมทบ) 2559-11-24 6
667 มาตรฐานบริการกายภาพบำบัดในเครือข่ายนักกายภาพบำบัดเขต 5 ประจำปี 2559 กลุ่มงานกายภาพบำบัด รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี (สมทบ) 2559-11-25 6
668 Chest Physical Therapy in Pediatric รุ่นที่ 2 รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559-12-01 64
669 Cognitive function ; What you should know? ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2559-12-16 2
670 เบาหวาน : ความก้าวหน้าในการดูแลทางกายภาพบำบัดแบบองค์รวม สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา 2560-02-01 22
671 Lymphatic Drainage Therapy Level II (LDT II) คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2560-01-30 24
672 Lymphatic Drainage Therapy Level III (LDT III) คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2560-02-04 24
673 *Thailand National Ergonomics Conference 2016; ErgoCon2016 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2559-12-15 17.3
674 System approach for balance assessment and training to prevent falls in elderly คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560-01-19 12
675 Taping for Sports Injury and Musculoskeletal Disorders คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560-01-18 13.5
962 การอบรมผู้ให้การฟื้นฟูหัวใจ (CARDIAC REHABILITATION) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2561-06-04 9.8
676 Body compensation to the musculoskeletal injury: techniques from body to mind คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2559-12-10 21.6
914 Elastic Therapeutic Taping Method (kinesio Advanced Technique and Clinical Analysis) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2561-04-20 12.8
677 Virtual reality training in rehabilitation ครั้งที่ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2560-01-06 3.2
678 Virtual reality training in rehabilitation ครั้งที่ 2 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2560-01-09 3.2
679 Application of therapeutic exercises and taping techniques for knee pain คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560-02-12 7.5
680 Therapeutic exercises and taping Application for knee problem คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560-02-13 14.5
681 Functional correction technique in spinal dysfunction คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2559-12-21 18
682 *เจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560-01-09 30.8
683 Falls in older people: Risk factors and prevention strategies ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560-02-08 16.5
684 High power LASER therapy in musculoskeletal conditions based on evidence based clinical practice ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560-03-10 6
685 การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR) ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 2559-12-14 11
686 การให้บริการรถนั่งคนพิการระดับพื้นฐาน ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 2559-12-19 29
687 OHSU Essential Management in Geriatric Rehabilitation โรงพยาบาลพญาไท 2 (สมทบ) 2560-02-09 14
688 Update OHSU Geriatric Rehabilitation and Outcome Measurement ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2560-01-20 4
689 Contemporary Evidence-Based and Innovation of Physical Therapy Modalities สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2560-02-20 25.2
690 Advanced exercise management for back pain สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2560-02-22 16.2
691 Electrical Stimulation Therapy โรงพยาบาลพญาไท 2 (สมทบ) 2560-03-11 14
692 Update Matheson center in Ergonomic and Functional Capacity for PT and OT ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2560-02-28 2
693 Essential in Ergonomic and Functional Capacity Evaluation for PT and OT ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2560-03-09 15.5
694 เวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กน่ารู้ (บรรยาย) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2560-03-15 9.5
695 เวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กน่ารู้ (Work Shop) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2560-03-17 2.5
696 Core Concept of Osteopathic Techniques for Physical Therapy ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2560-03-11 3.5
697 Vojta Therapy รุ่นที่ 3 คอร์ส D สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 2560-02-27 69
698 Clinical reasoning and Orthopedics physical therapy in specific disorders โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2560-02-14 24
699 Exercise Prescription for Special Conditions คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560-03-29 12
852 Pediatric training course คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2561-02-09 11.5
700 HA National Forum ครั้งที่ 18 สถาบันอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน 2560-03-15 14.5
701 Electrotherapy in common medical condition รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560-03-13 11
702 การบูรณาการสุขภาพผู้สูงอายุในยุค Thailand 4.0 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล(สมทบ) 2560-04-05 6
703 Anatomy Trains in Structure and Function บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2560-03-16 26.8
704 Lumbar Intervertebral Disc: Basic and Beyond Techniques บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2560-04-29 13
971 Current Clinical Practice and Updates Cardiac Rehabilitatuon สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2561-08-09 11.5
705 *สู่ความ สำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2560-05-20 12
706 Physical Activity Coaching and Exercise Prescription for Muscle Performance บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2560-07-22 11
972 การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตามแนวทางไอซีเอฟ (วันที่ 6 ก.ค. 61) งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 2561-07-06 6
707 Clinical Reasoning and Orthopedics Physical Therapy in Neck Disorders and Scapulocostal Syndrome บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2560-06-17 12
708 Neurotherapeutic Technique: The Application in Individual with Stroke บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2560-08-26 12
709 Ultrasound Therapy บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2560-10-28 12
710 Overview of Vojta therapy in children with motor disorders ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2560-05-21 3.5
711 Myofascial Functional Movement ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2560-07-09 3.5
712 Upper quadrant pain management ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560-06-17 12
938 Diagnostic Screening: When to refer to specialists? คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2561-05-21 16.5
939 การวิเคราะห์การเดินในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะสมองพิการ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ (สมทบ) 2561-06-22 7.5
713 การพัฒนาอาจารย์ผู้ควบคุมฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ครั้งที่ 3 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560-06-17 13
714 Mulligan Concepts: Upper Quadrant คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2560-06-20 14.3
715 Mulligan Concepts: Lower Quadrant คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2560-06-22 14.2
716 Advanced Mulligan concepts คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2560-06-24 13.3
717 การพัฒนาศักยภาพนักกายภาพบำบัดในการให้บริการใน ICU โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2560-06-05 52.2
718 Management of UE after stroke: Update approach โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2560-07-06 12
719 Clinical Reasoning and Orthopedics Physical Therapy in Neck Disorders and Scapulocostal Syndrome โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2560-07-06 12
720 Managements of Musculoskeletal Problems in the Upper Quarter Region กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ[สมทบ] 2560-09-06 18.3
721 ธาราพลานามัย ระดับพื้นฐาน คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ) 2560-03-29 19.3
722 Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-B) คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ) 2560-04-07 19.5
723 ธาราพลานามัย ระดับพื้นฐาน (ช่วงที่ 2) คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ) 2560-04-02 19.3
724 การฟื้นฟูหัวใจขั้นพื้นฐาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2560-03-09 10.5
725 Neuroplasticity: From Basic Neuroscience to Neurorehabilitation สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2560-06-25 6.5
726 COPD: All about Muscles สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2560-06-26 6.5
727 Making Falls Prevention Work-The Key Role of The Physiotherapist สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2560-06-26 6.5
728 Movement Impairment Syndrome: Lumbar Region สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2560-06-27 6
729 Stroke Survivor: An Effective Management through Physical Therapy สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2560-06-27 6.5
730 Physical Therapy in individuals in Parkinson?s Disease สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2560-06-27 6.5
731 Workshop: Respiratory and Skeletal Muscles Training in COPD สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2560-06-27 6.5
732 Therapeutic Thai Massage in Musculoskeletal disorders สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2560-06-27 6.8
733 Moving towards health, longevity, and sustainability สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2560-06-28 6.5
734 Moving towards health, longevity and sustainability(วันที่ 28-30 มิ.ย. 2560) สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2560-06-28 16.3
735 Clinical Application of Kinesio Tape (หลักสูตร KT 1 2) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2560-04-28 13.3
736 Differential Diagnosis and Treatment of Mechanical Low Back Pain ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560-05-22 33.5
737 Differential Diagnosis and Treatment of Mechanical Cervical and Upper Back Pain ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560-05-29 33.5
738 Update on Physical Therapy Management in Heart Failure ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2560-10-07 3.5
739 การเขียนแบบบันทึกผู้ป่วย ICF และการสอนแบบการสะท้อนกลับ (ช่วงที่ 1) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2560-04-10 6
740 การเขียนแบบบันทึกผู้ป่วย ICF และการสอนแบบการสะท้อนกลับ (ช่วงที่ 2) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2560-04-11 6
741 Breathing: as a key management for function สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2560-05-03 17.8
742 Clinical Reasoning and Integrated Multitechniques for Knee joint คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560-05-20 7
743 Physical therapy management for cardiopulmonary rehabilitation คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560-05-15 20
744 Intensive physical therapy management for cardiopulmonary rehabilitation คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560-05-15 63.5
745 การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าทางกายภาพบำบัด งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 2560-07-26 19.3
746 Shockwave therapy on tendinopathy ? theory & clinical practice ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2560-05-27 5.5
747 Overview of ultrasound therapy usages trends ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ (สมทบ) 2560-05-27 9
748 Cervical Spine: Exercise and Manual Therapy คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560-06-15 13
749 การฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาต รุ่นที่ 3 รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560-06-12 60
750 การปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการรักษาอย่างครอบคลุมทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยปวดหลังและจัดการเบื้องต้นในผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลอุดรธานี(สมทบ) 2560-06-10 14.5
751 Diagnostic Screening for Physical Therapy คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2560-05-29 22.5
752 สมองพลังสุข (Brain Becoming Well)? คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2560-07-06 12.5
753 Medicine awareness for therapist ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2560-05-26 6
754 Stroke Rehabilitation: Multidisciplinary Approaches ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2560-07-19 17.3
755 Paediatric Physical Therapy in 21st Century ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2560-07-19 11.8
756 Cardiac rehabilitation in patients with coronary heart disease: evidence-based and clinical practice updates 2017 งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(สมทบ) 2560-05-25 10.2
757 แนวทางการดูแลรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบหัวใจและหลอดเลือด คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2560-06-02 12
758 WHO Wheelchair Service Training Package - Intermediate level ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 2560-05-22 31
759 พัฒนาศักยภาพนักกายภาพบำบัดด้านการรักษาและความก้าวหน้าเทคโนโลยีในการประยุกต์กับผู้ป่วยคนพิการ ?Assistive Technology for Physical Therapy? กลุ่มงานกายภาพบำบัด รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี (สมทบ) 2560-06-15 13.5
760 การดูแลด้านกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลยะลา 2560-07-13 13.3
761 อาชาบำบัด สำหรับผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 2560-06-12 20.5
762 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านผู้สูงอายุจากกลุ่มประชาคมอาเซียนและนานาชาติ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี (สมทบ) 2560-06-19 30.8
763 Symposium of Kinesio Tape in Bangkok 2017 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2560-06-17 6
764 Continuity of Care: Early Ambulation in ICU and Pulmonary Rehabilitation สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2560-06-27 4.8
765 Electrical Stimulation for Stroke: Evidence base to practice คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2560-06-24 14
766 Movement during dialysis... For health and well-being คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560-07-22 7
767 กายภาพบำบัด : การบริหารเชิงรุก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560-07-27 11.5
768 การประยุกต์การนวดฉานกับงานกายภาพบำบัด ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560-07-03 26
769 Kinematic Linkage Imbalance (K.L.I.M.B) ?Primary Body Center Stabilizers (Lumbo-pelvic) pain to pedis? ภาควิชากายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2560-07-04 26.5
770 Flat foot and commonly associated conditions ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560-07-26 13
771 การเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น 2560-07-05 11.5
772 Multitechniques for upper quarter management คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2560-07-26 18.3
773 Updated physical therapy management in stroke คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2560-07-26 18.3
774 Physical therapy management in COPD with complication คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2560-07-26 18.3
775 การพัฒนาเครือข่ายบริการงานรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคเข่าเสื่อมแบบบูรณาการ งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู รพ.ศรีสะเกษ[สมทบ] 2560-07-20 11
897 Intensive Course of Physical Therapy Management in Scoliosis คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2561-03-26 41.5
776 Integrated manual treatment in shoulder complex โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2560-08-30 19.5
777 Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-B) ช่วงที่ 2 คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ) 2560-08-04 19.5
778 การให้กายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยไตเรื้อรัง รุ่นที่ 1 คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2560-07-20 11
779 การให้กายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยไตเรื้อรัง รุ่นที่ 2 คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2560-07-26 11
780 Clinical Reasoning and Orthopedics Physical Therapy in Spinal Disorders สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2560-07-21 21
781 Clinical reasoning and Orthopedics physical therapy in lumbopelvic disorders สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2560-07-13 11.2
782 หลักการในการดัดดึงทางคลินิก ครั้งที่ 1 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560-07-19 7
1002 The 6th Child Development and Mental Health (CDMH) International Forum & The 4th Asia Pacific Neurofeedback/Biofeedback Conference สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 2561-09-06 12.5
783 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 10 สถาบันอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน 2560-07-05 13.8
784 การเขียนบทความทางวิชาการจากงานประจำสู่งานวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560-07-18 12
785 ไฟฟ้าบำบัด: พื้นฐานและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2560-07-24 7
786 เครื่องมือเพื่อการวิจัยและรักษาทางกายภาพบำบัด Wireless Sensor Surface EMG Shockwave Therapy Ultrasound Imaging Laser Therapy Evaluation and Balance Training คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2560-07-22 25.8
787 Clinical reasoning and Orthopedics physical therapy in specific disorders โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2560-08-01 24
788 NTAPE Kinesiology Taping For Sports Injuries คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2560-08-06 5
789 สู่ความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2560-08-19 13
790 Neurotherapeutic Technique: The Application in Individual with Stroke บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2560-09-02 12
791 Roadmap to Happy Hearts and Happy Lungs ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2560-08-19 5.2
792 Physical Therapy Management in Ankle and Foot ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2560-11-28 19.5
793 BDMS-Matheson center : Ergonomics ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2560-08-31 15.5
794 High Power Laser Therapy & Magnetic Stimulation in Clinical practice ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2560-08-05 5.5
1014 Physical therapy program : The essential considerations of mechanical constraint, neuromotor control and mind บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2561-09-30 6
795 Kinematic Linkage Imbalance (K.L.I.M.B.) Primary Body Center Stabilizers (lumbo-pelvic) pain to pedis คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2560-08-31 24
796 Peripheral mobilization of upper extremity ปี 2560 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2560-07-22 11.7
797 GRIP Approach Global Rehabilitation & Injury Prevention คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2560-08-05 3
798 Intensive Management in Mechanical Low Back Pain โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชส่วางแดนดิน(สมทบ) 2560-08-25 18.7
799 Corrective Exercise for Musculoskeletal Injury แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท [สมทบ] 2560-09-03 13
800 หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชากายภาพบำบัดชุมชน รุ่นที่ 2 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2560-08-03 67
801 OHSU Essential Management in Cardiac Rehabilitation โรงพยาบาลพญาไท 2 (สมทบ) 2560-09-04 15
802 ประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ.2560: จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2560-09-13 18
803 การสร้างผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัดใน 4 ภูมิภาค รุ่นที่ 1 ภาคอีสาน (ขอนแก่น) สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2560-09-23 6.5
804 การสร้างผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัดใน 4 ภูมิภาค รุ่นที่ 2 ภาคใต้ (หาดใหญ่) สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2560-10-14 6.5
805 การสร้างผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัดใน 4 ภูมิภาค รุ่นที่ 3 ภาคกลางและตะวันออก (พัทยา) สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2560-10-15 6.5
806 การสร้างผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัดใน 4 ภูมิภาค รุ่นที่ 4 ภาคเหนือ (เชียงใหม่) สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2560-11-05 6.5
807 การประดิษฐ์เก้าอี้ประยุกต์สำหรับเด็กพิการทางกายที่ไม่สามารถนั่งเองได้ด้วยกระดาษลูกฟูก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2560-09-27 14
808 A: PT management in patients with lumbo-pelvic-hip pain ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560-12-19 21.5
809 B1: PT management in patients with upper quadrant pain ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560-12-19 7
810 B2: PT management in patients with upper quadrant pain ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560-12-20 7.5
811 B3: PT management in patients with upper quadrant pain ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560-12-21 7
812 C: Fascia movement taping clinics ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560-12-20 7
813 14TH Asia-Pacific Conference on Diabetic Limb Problems คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2560-11-17 12.5
814 โครงการอบรมวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานกายภาพบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560-11-24 12.8
815 The Rehabilitation and Psychological Application for Value ? added Life ; Thailand 4.0 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2560-11-24 11
816 NTAPE Kinesiology Taping For Spots Injuries คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2561-01-21 5.3
817 Advanced manual techniques and beyond for management of musculoskeletal dysfunction: in relation to mind and body connection คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2560-12-09 21.3
915 Breathing as a key management for MS disorders: Advanced manual techniques for improving breathing pattern คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2561-05-07 18.5
818 Physical Fitness & Performance in Health & Wellness คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2560-09-28 14.5
819 กายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสำหรับนักกายภาพบำบัด (ครู ข) โรงพยาบาลขอนแก่น 2560-10-24 11
904 การจัดการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยกลุ่มคอ ไหล่แบบบูรณาการ โรงพยาบาลขอนแก่น 2561-03-26 29
820 Updated OHSU Recommendation for Cardiac Rehabilitation ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2560-10-31 4
821 Anatomy Trains in Structure and Function บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2560-11-03 26.8
822 Clinical Reasoning and Orthopedics Physical Therapy in Neck Disorders and Scapulocostal Syndrome บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2560-11-25 12
823 Translational Physiology: Implications in Health and Disease รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560-12-06 16
824 Mobilization-With-Movement: Sciences and Practices for Management of Musculoskeletal Problems ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560-12-20 19
825 Clinical Application of Kinesio Tape (หลักสูตร KT 1 2) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2560-11-28 13.2
826 Continuity of Care for Senior: Health and Non-Health ?Elderly Care: from Head to Toes สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2560-11-16 15
827 หัตถบำบัดขั้นสูงในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มอาการ lumbar spine และ sacroiliac joint (Advanced manual therapy in patients with lumbar spine and sacroiliac joint syndrome) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560-11-16 12.4
828 บูรณาการกายภาพบำบัดในผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดหลัง : โรงพยาบาลถึงชุมชน โรงพยาบาลขอนแก่น 2560-11-21 18
829 Movement impairment syndrome of Upper Quadrant คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2560-11-27 16.8
830 การจัดอบรมแนวคิดทางหัตถการบำบัดและเทคนิคที่เป็นประโยชน์สำหรับการจัดการปัญหาทางโครงร่างและกล้ามเนื้อในส่วนคอและระยางค์ส่วนบน โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2560-12-07 12.5
831 Physical Therapy in Vertigo and Dizziness Patients คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2560-12-13 22.5
832 Improvement of sensori-motor performance in patient with upper quadrant disorders สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา 2561-01-09 20.3
833 New directions and considerations in neurorehabilitation คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560-11-28 10.8
834 Evidence-based Physical Therapy and bedside assessment in Intensive care unit ช่วงที่ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2560-12-22 4.5
835 Evidence-based Physical Therapy and bedside assessment in Intensive care unit ช่วงที่ 2 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2560-12-26 4.5
836 Clinical reasoning and Orthopedics physical therapy in specific disorders คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2560-12-18 30
837 Updated Cardiopulmonary Physical Therapy โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชส่วางแดนดิน(สมทบ) 2560-12-24 14
838 Updated cervical approach in Physical Therapy โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชส่วางแดนดิน(สมทบ) 2561-01-18 13.3
839 Hospice Dementia: Concept and Innovative Practice คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2560-12-21 5.5
840 สหวิทยาการเพื่อการวิจัยค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมยาใหม่สู่ประเทศไทย 4.0 วันที่ (25 ธันวาคม 2560) สถาบันอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน 2560-12-25 5
841 สหวิทยาการเพื่อการวิจัยค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมยาใหม่สู่ประเทศไทย 4.0 วันที่ (26 ธันวาคม 2560) สถาบันอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน 2560-12-26 5.5
842 สหวิทยาการเพื่อการวิจัยค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมยาใหม่สู่ประเทศไทย 4.0 วันที่ (27 ธันวาคม 2560) สถาบันอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน 2560-12-27 4
843 ประชุมวิชาการทางการยศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2560-12-20 18
844 Clinical exercise testing and prescription for cardiorespiratory rehabilitation คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2561-01-29 21
845 IFAST for Stroke Management ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561-02-05 16
846 ชุดวิชา สรุปสาระสำคัญของกฏหมายวิชาชีพกายภาพบำบัด ตอนที่ 1 สภากายภาพบำบัด 2560-12-01 5
847 ชุดวิชา สรุปสาระสำคัญของกฏหมายวิชาชีพกายภาพบำบัด ตอนที่ 2 สภากายภาพบำบัด 2560-12-01 5
848 ชุดวิชา สรุปสาระสำคัญของกฏหมายวิชาชีพกายภาพบำบัด ตอนที่ 3 สภากายภาพบำบัด 2560-12-01 5
849 Cardiac Rehabilitation and Physical Therapy in Cardiovascular Disease รุ่นที่ 1/2561 งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(สมทบ) 2561-01-15 64.5
850 กายภาพบำบัดในผู้ป่วยปวดคอและมีความผิดปกติของข้อไหล่ รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561-03-14 18
851 การดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2561-03-14 19.8
853 หลักการในการดูแลผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ และหัวใจ ครั้งที่ 1 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561-02-19 13
854 Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-B) คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ) 2561-03-14 19.5
855 ธาราพลานามัย ระดับพื้นฐาน คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ) 2561-03-26 19.5
856 Therapeutic Watsu คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ) 2561-03-29 13
984 กายภาพบำบัดในผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก โรงพยาบาลขอนแก่น 2561-07-27 12
857 นวตกรรมทางกายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2561-01-29 30
858 การคัดกรองความผิดปกติทางการแพทย์สำหรับกายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2561-01-09 45
859 Mulligan Concepts: Upper Quadrant คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2561-06-19 14.3
860 Mulligan Concepts functional treatment of the pelvis คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2561-06-21 12.8
861 จริยธรรมการวิจัยมนุษย์ : จากทฤษฎีสู่มาตรการการปฏิบัติ คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2561-02-22 10
862 HA National Forum ครั้งที่ 19 สถาบันอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน 2561-03-14 15.5
863 Core Stabilization Techniques Versus Pilates ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2561-04-28 3.5
864 Application of taping techniques and management for Patellofemoral pain syndrome คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2561-03-27 7
865 Application of taping techniques and management for Patellofemoral pain syndrome and Tibiofemoral arthritis คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2561-03-28 14.5
866 Update in Ultrasound Therapy สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2561-03-22 13.8
867 Cervical Disc Herniation: Integrated approach บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2561-03-24 12.8
868 สู่ความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2561-04-21 13
869 Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2561-05-18 17.5
870 Clinical Reasoning and Contemporary Physical Therapy in Children with Disability บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2561-06-02 11.5
871 How to Promote Active Ageing? Role of Physical Therapy and Health-related Profession บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2561-07-21 11
872 Ergonomics Applications: PT Researches to Practices บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2561-08-18 12
873 Pain and Physical Therapy Module I : Neck and Shoulder สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2561-05-11 19.5
874 Rehabilitation Process with Musculoskeletal Dysfunction คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2561-06-13 21.8
875 การฟื้นฟูสุขภาพคนพิการและผู้สูงอายุโดยมีชุมชนเป็นฐาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2561-06-04 60
883 Lower quadrant pain management ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561-06-16 12.5
884 WHO Wheelchair Service Training Package – Basic level ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 2561-03-05 27
885 Balance assessment and training คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2561-03-14 19
886 Clinical Reasoning and Physical Therapy management in Shoulder Pain คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2561-03-18 15
887 Update Ultrasound Therapy and Electrical Stimulation for Shoulder Rehabilitation คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2561-03-20 15
878 kinematic technique by Judo therapy and KYT by anatomy ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2561-03-22 16.5
879 Update OHSU Recommendation for Neuro-Rehabilitation ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2561-04-02 4
880 Being a Smart Runner with Basic Physical Managements สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2561-04-02 16
881 กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสำหรับนักกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561-03-05 7.5
877 Physical Therapy and Assistive Technology for Elderly and Disabilities สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2561-03-27 19
888 Exercise for Non Communicable Diseases (DCDs) คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2561-03-22 14.5
889 Introduction to Red Cord คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2561-03-24 7.5
908 ชุดวิชา สรุปสาระสำคัญของกฏหมายวิชาชีพกายภาพบำบัด ตอนที่ 1 (รุ่นที่ 2) สภากายภาพบำบัด 2561-03-01 5
909 ชุดวิชา สรุปสาระสำคัญของกฏหมายวิชาชีพกายภาพบำบัด ตอนที่ 2 (รุ่นที่ 2) สภากายภาพบำบัด 2561-03-01 5
890 Differential Diagnosis and Treatment of Mechanical Low Back Pain ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2561-05-28 33.5
891 Differential Diagnosis and Treatment of Mechanical Cervical and Upper Back Pain ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2561-06-04 33.5
892 Diagnosis and exercise intervention for people with mild cognitive impairment (MCI) and dementia คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2561-06-14 12
893 Current trends Physical Therapy management falls in older adults : Fall prevention and rehabilitation สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2561-03-31 14
894 Functional and Postural Conditioning Exercise คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ) 2561-04-18 18
895 Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-I) คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ) 2561-11-07 20
896 ธาราพลานามัย ระดับกลาง (Aquatic fitness-Intermediate level) คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ) 2561-10-06 12
1083 การดูแลรักษาเด็กสมองพิการในโรงเรียนศึกษาพิเศษและศูนย์การศึกษาพิเศษ รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562-02-26 14
898 กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบทางคลินิกในกายภาพบำบัดทางการกีฬา คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2561-04-09 7
899 Shock Wave Therapy and Laser Therapy รุ่นที่ 1 โรงพยาบาลพญาไท 2 (สมทบ) 2561-04-20 6.3
900 Shock Wave Therapy and Laser Therapy รุ่นที่ 2 โรงพยาบาลพญาไท 2 (สมทบ) 2561-04-21 6.3
901 Experience in caring of sports people: Case of muscle and tendon injury โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2561-05-30 19.3
902 Assessment and Training of Balance and Gait in Patients with Stroke and Parkinson’s Disease โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2561-05-30 19.8
903 Improvement of sensori-motor performance in patient with upper quadrant disorders ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2561-07-11 18.5
905 Upper-extremity task-specific training in subacute stroke rehabilitation คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2561-04-28 13.5
906 Scoliosis exercise for physical therapy practice ช่วงที่ 1 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2561-04-24 6.8
907 Scoliosis exercise for physical therapy practice ช่วงที่ 2 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2561-04-25 13.3
910 ชุดวิชา สรุปสาระสำคัญของกฏหมายวิชาชีพกายภาพบำบัด ตอนที่ 3 (รุ่นที่ 2) สภากายภาพบำบัด 2561-03-01 5
911 วิชา การสร้างผู้ประกอบการวิชาชีพกายภาพบำบัด บทที่ 1 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-02-20 5
912 วิชา การสร้างผู้ประกอบการวิชาชีพกายภาพบำบัด บทที่ 2 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-02-20 5
913 วิชา การสร้างผู้ประกอบการวิชาชีพกายภาพบำบัด บทที่ 3 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-02-20 5
1105 Application of taping techniques and management for ankle and foot problems คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562-03-14 7
1106 การพัฒนาเครือข่ายบริการฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) ด้านทักษะทางภาษและการพูดและการกลืนเบื้องต้น โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2562-03-27 19
1037 Basic vestibular rehabilitation คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2561-12-11 16
916 OHSU Essential Management in Neuro Rehabilitation โรงพยาบาลพญาไท 2 (สมทบ) 2561-05-14 13.5
917 Update in Geriatric Physical Therapy Management ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2561-05-27 3.5
918 Physical Therapy Management in Balance and Fall Prevention for Elderly with Dementia ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2561-08-18 3.5
919 PPT : Pain and Physical Therapy Application for Thoracic and Shoulder Disorders บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2561-05-26 12
920 Anatomy Trains in Structure and Function บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2561-06-22 26.8
921 Structural Essentials: Arches & Legs บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2561-06-26 19
922 Ultrasound Therapy บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2561-10-06 12
923 Empower PT for Aging Society สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-06-27 4.8
924 No brain No pain: Application for lumbopelvic disorders สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-06-28 13
925 Clinical Consideration in Stroke Rehabilitation สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-06-28 14
926 New Technology for Physical Therapist สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-06-28 13
927 Design for Aging สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-06-28 13.5
928 กลยุทธ์การทำธุรกิจเพื่อสุขภาพ: คลินิกกายภาพบำบัด และบ้านผู้สูงอายุ สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-06-28 13
963 6 Insufficiencies in elderly (หกภาวะบกพร่องในผู้สูงอายุ) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2561-06-04 11
929 Clinical Application of Taping for Running คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2561-05-17 12
930 Clinical application of taping technique คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2561-07-19 10.8
931 การพัฒนาอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ครั้งที่ 4 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561-06-16 12.5
932 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ: การวิจัยสู่การปฏิบัติ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561-06-27 13
933 การดูแลด้านกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคข้อไหล่ติด โรงพยาบาลยะลา 2561-07-05 13.8
934 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม (การเปลี่ยนแปลงด้านการทรงตัว การเดิน การหกล้มและการป้องกันในผู้สูงอายุ) โรงพยาบาลขอนแก่น 2561-05-26 11.8
935 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561-06-09 7
936 BDMS -Matheson center : Advance Ergonomics ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2561-06-26 4
937 Exercise prescription for patient with NCDs: The roles of exercise in prevention and control of NCDs กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ[สมทบ] 2561-09-17 19.5
955 สัตว์บำบัด (Animal-Assisted Therapy Workshop) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 2561-06-06 17
956 การบำบัดรักษาคนพิการผู้สูงอายุที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวด้วยเทคนิควอยต้า รุ่นที่ 2 หลักสูตร C ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 2561-07-09 75
977 PPT: pain and physical therapy module I: neck and upper extremity โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2561-06-19 24.5
964 การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตามแนวทางไอซีเอฟ (Stroke rehabilitation on ICF model) งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 2561-07-04 17.5
965 Up to date Chest Physical Therapy with respiratory devices in COPD and Hypertension ภาควิชากายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2561-07-04 20
1017 ชุดวิชา สรุปสาระสำคัญของกฏหมายวิชาชีพกายภาพบำบัด ตอนที่ 3 (รุ่นที่ 4) สภากายภาพบำบัด 2561-07-16 5
1001 แนวทางการฟื้นฟูความสามารถด้านการเคลื่อนไหวทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลอุดรธานี(สมทบ) 2561-08-18 14.5
940 การพัฒนาเครือข่ายให้การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู รพ.ศรีสะเกษ[สมทบ] 2561-06-14 12
941 Exercise for cardiopulmonary problems คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2561-06-23 12
942 Physical therapy management in stroke คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2561-06-30 12
943 Movement with Mobilization in Biomechanical Approach คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2561-07-07 12
946 ชุดวิชา สรุปสาระสำคัญของกฏหมายวิชาชีพกายภาพบำบัด ตอนที่ 3 (รุ่นที่ 3) สภากายภาพบำบัด 2561-05-01 5
947 ชุดวิชาการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยการใช้กระแสไฟฟ้า ตอนที่ 1 (รุ่นที่ 1) สภากายภาพบำบัด 2561-05-01 5
948 ชุดวิชาการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยการใช้กระแสไฟฟ้า ตอนที่ 2 (รุ่นที่ 1) สภากายภาพบำบัด 2561-05-01 5
949 ชุดวิชาการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยการใช้กระแสไฟฟ้า ตอนที่ 3 (รุ่นที่ 1) สภากายภาพบำบัด 2561-05-01 5
950 ชุดวิชาการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยการใช้กระแสไฟฟ้า ตอนที่ 4 (รุ่นที่ 1) สภากายภาพบำบัด 2561-05-01 5
951 วิชา การสร้างผู้ประกอบการวิชาชีพกายภาพบำบัด บทที่ 1 (รุ่นที่ 2) สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-04-16 5
952 วิชา การสร้างผู้ประกอบการวิชาชีพกายภาพบำบัด บทที่ 2 (รุ่นที่ 2) สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-04-16 5
953 วิชา การสร้างผู้ประกอบการวิชาชีพกายภาพบำบัด บทที่ 3 (รุ่นที่ 2) สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-04-16 5
954 นักกายภาพบำบัดชุมชน : คลินิกหมอครอบครัว รุ่นที่ 1 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2561-05-14 34.5
957 Behavioral and cognitive management in children with motor disability คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2561-07-05 12.5
958 กายภาพบำบัด : การบริการเชิงรุก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2561-07-19 11.5
959 Function Therapy and correction technique in spinal dysfunction คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2561-08-01 20.5
960 Cardiac Rehabilitation and Physical Therapy in Cardiovascular Disease รุ่นที่ 2/2561 งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(สมทบ) 2561-08-20 64.5
961 กายภาพบำบัดในเด็ก Cerebral Palsy คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2561-07-15 7
970 The 5th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2018 (The 5th PTMURS 2018) and 1st Quality Day 2018 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2561-08-08 6
966 Southern Cardiac Conference Meeting (SCCM) 3 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2561-07-12 10.5
967 โภชนาการและการปรับตัวเพื่อการพัฒนาสู่โอลิมปิกโตเกียว รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561-07-18 14
973 Improve performance & update taping technique in orthopedic and sport injury by yoga tape สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2561-07-19 11.5
974 Pharmacology for Physical Therapist สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2561-08-05 7
975 Moving forward through Aged Society คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2561-08-01 13.3
976 Muscle Rehabilitation and Activation in Body Conditioning แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท [สมทบ] 2561-09-10 14.5
978 การตรวจประเมินและการรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีปัญหาของข้อไหล่ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2561-08-29 18.5
979 การอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวานประจำปี 2561 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2561-07-11 16.8
980 Cardiopulmonary Physical Therapy Management in Elderly ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2561-10-06 3.5
981 Innovative Devices in Rehabilitation สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2561-07-26 7
982 Advanced laser therapy in musculoskeletal pain ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2561-07-22 6.3
983 หลักสูตรผู้บริหารสำหรับหัวหน้าหน่วยงานกายภาพบำบัด ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2561-08-16 14
1015 ชุดวิชา สรุปสาระสำคัญของกฏหมายวิชาชีพกายภาพบำบัด ตอนที่ 1 (รุ่นที่ 4) สภากายภาพบำบัด 2561-07-16 5
1016 ชุดวิชา สรุปสาระสำคัญของกฏหมายวิชาชีพกายภาพบำบัด ตอนที่ 2 (รุ่นที่ 4) สภากายภาพบำบัด 2561-07-16 5
1070 Vojta Therapy รุ่นที่ 4 คอร์ส D สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 2562-02-18 48
985 Healthcare in Thailand 4.0 รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561-08-08 16.5
986 BDMS Academic Annual Meeting 2018 : Spine ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2561-08-16 5.8
987 Geriatric Health Span ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2561-10-11 22
988 ดูแลดีชีวิตมีสุข : การกลืน การใช้ยา การฟื้นฟูผู้ป่วยระบบประสาทระยะกลาง คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2561-07-02 16.5
989 การปฏิบัติโดยอิงหลักฐานทางกายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2561-08-06 13
998 วิชา การสร้างผู้ประกอบการวิชาชีพกายภาพบำบัด บทที่ 1 (รุ่นที่ 3) สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-07-01 5
999 วิชา การสร้างผู้ประกอบการวิชาชีพกายภาพบำบัด บทที่ 2 (รุ่นที่ 3) สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-07-01 5
1013 Smart Neuro-Rehab Smart Thailand 4.0 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2561-09-12 19.8
1063 OHSU Recommendation for Blood Flow Restriction and Knee Rehabilitation ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2562-01-31 4.5
990 การพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจใหม่ของสภากายภาพบำบัด ครั้งที่ 1 พื้นที่ภาคใต้ สภากายภาพบำบัด 2561-08-02 10.5
991 การพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจใหม่ของสภากายภาพบำบัด ครั้งที่ 2 พื้นที่ภาคเหนือ สภากายภาพบำบัด 2561-08-23 10.5
992 การจัดการและฟื้นฟูการทำงานของกล้ามเนื้อหายใจจากภาวะการหายใจล้มเหลวทางคลินิก ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561-12-03 23.3
993 Mind-Movement Sciences into 2020 : Office Workers Wellness คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2561-12-20 12.3
994 NTAPE Kinesiology Tape for Sports In juries (basic course) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2561-10-27 5.3
995 NTAPE Kinesiology Tape for Sports In juries (intermediate course) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2561-10-28 6
996 เจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ ครั้งที่ 4/2561 รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561-08-27 29
997 เจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ ครั้งที่ 5/2561 รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561-12-24 29
1000 วิชา การสร้างผู้ประกอบการวิชาชีพกายภาพบำบัด บทที่ 3 (รุ่นที่ 3) สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-07-01 5
1003 Update sports injury rehabilitation and exercise medicine ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2561-09-20 2
1004 Integrative Therapeutic Bodywork in Musculoskeletal Injury คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2561-09-27 15
1005 Physical Therapy Management in Hip and Groin ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2561-10-01 3.5
1006 global dynamic stability to functional exercise คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2561-09-08 3
1007 การจัดการทางกายภาพบำบัดในผู้ที่มีปัญหากระดูกสันหลัง โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2561-09-19 21
1008 Aquatic fitness-Basic level (AQF-B) คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ) 2561-10-03 19.5
1009 Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-B) คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ) 2561-10-24 19.5
1022 Advanced laser therapy in musculoskeletal pain โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชส่วางแดนดิน(สมทบ) 2561-11-04 6.3
1010 การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shockwave therapy) ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561-09-21 5.5
1011 Basic Cardiac Rehabilitation สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-09-24 12
1012 The Asian Prosthetic and Orthotic Scientific Meeting 2018 (AOPSM 2018) in conjunction with 4th ASEAN Seminar on Multi-Disciplinary Care for Children with Mobility (4th AMCM) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2561-11-07 11.8
1018 ชุดวิชาการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยการใช้กระแสไฟฟ้า ตอนที่ 1 (รุ่นที่ 2) สภากายภาพบำบัด 2561-07-16 5
1019 ชุดวิชาการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยการใช้กระแสไฟฟ้า ตอนที่ 2 (รุ่นที่ 2) สภากายภาพบำบัด 2561-07-16 5
1020 ชุดวิชาการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยการใช้กระแสไฟฟ้า ตอนที่ 3 (รุ่นที่ 2) สภากายภาพบำบัด 2561-07-16 5
1021 ชุดวิชาการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยการใช้กระแสไฟฟ้า ตอนที่ 4 (รุ่นที่ 2) สภากายภาพบำบัด 2561-07-16 5
1023 CI พันธุ์ใหม่ หัวใจ WOW WOW คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2561-10-20 6.5
1024 Decision-Making for selection of physical modalities in patients with back pain คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2561-10-21 12.5
1025 กายภาพบำบัดในยุค 4.0 โรงพยาบาลขอนแก่น 2561-10-10 4.5
1026 การบริหารงานในยุค 4.0 โรงพยาบาลขอนแก่น 2561-10-11 13
1027 Physical therapy for runner โรงพยาบาลขอนแก่น 2561-10-11 13
1028 Sharing of Active Mobilization Technique for Physical Therapy ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2561-11-03 13.5
1029 One Day Chest Review: Common Respiratory Disease in Daily Practice โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2561-11-01 6.8
1030 Know brain No pain: Application for lumbopelvic disorders กลุ่มงานกายภาพบำบัด รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี (สมทบ) 2561-11-01 11.8
1031 New innovation of spirometry and cardiopulmonary exercise test for physiotherapist คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2561-11-03 14
1032 The Role of Physical Therapy in Pain Management for Cancer Patient ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561-11-14 15.3
1033 Kinesio Fundamental concepts (KT1-2) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2561-11-30 15.5
1034 Update OHSU Recommendation for Critical care Rehabilitation ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2561-11-23 4
1035 Know brain No pain: Application for lumbopelvic disorders สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา 2562-01-08 19.5
1036 Revised Knowledge of Physical Modality in Physical Therapy & Basic principle of Bedside Teaching for PT Clinical Instruction ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2561-11-08 12.8
1038 Intermediate vestibular rehabilitation คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2561-12-13 16
1039 Electrical Stimulation: concept and application in clinic practice โรงพยาบาลขอนแก่น 2561-11-24 6.5
1040 วิชา การสร้างผู้ประกอบการวิชาชีพกายภาพบำบัด บทที่ 1 (รุ่นที่ 4) สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-10-31 5
1041 วิชา การสร้างผู้ประกอบการวิชาชีพกายภาพบำบัด บทที่ 2 (รุ่นที่ 4) สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-10-31 5
1042 วิชา การสร้างผู้ประกอบการวิชาชีพกายภาพบำบัด บทที่ 3 (รุ่นที่ 4) สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-10-31 5
1043 การพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Leader for Change) โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2561-12-03 11.8
1044 Blood Flow Restriction Technique (BFRT) คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2561-12-09 11
1045 Interpretation of Electrocardiogram and Echocardiogram for Physical Therapist สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2561-12-16 7.5
1046 OHSU Essential Management in Critical Care Rehabilitation โรงพยาบาลพญาไท 2 (สมทบ) 2561-12-18 12.3
1047 BDMS-OHSU Critical Care Rehabilitation Training by Simulation technique ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2561-12-20 12.5
1048 Management of lower quadrant problems ( 25 ธันวาคม 2561) ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561-12-25 7
1049 Management of lower quadrant problems (วันที่ 26-27 ธันวาคม 2561) ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561-12-26 14.5
1050 Fascia movement taping clinics (FMTI) ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561-12-25 7
1051 Clinical reasoning and management for physical therapy in spine คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2561-12-06 20
1052 PPT: Pain and physical therapy for cervicothoracic disorders สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2561-12-19 18
1053 งานพัฒนาคุณภาพบริการ และงานวิจัยทางกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2561-12-19 7
1054 ทักษะการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จ โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2561-12-20 14
1055 Current trend of chronic low back pain : Basic and beyond aspects ช่วงที่ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2562-01-11 6.3
1056 Current trend of chronic low back pain : Basic and beyond aspects ช่วงที่ 2 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2562-01-14 6.3
1057 Integration of Cardiac and Stroke Rehabilitation Program ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2562-01-23 13
1058 Running Sciences รู้ไว้ก่อนวิ่ง คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2562-02-02 10.5
1059 Role of physical exercise for managing physical คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2562-06-13 16
1060 Exercise stress test: practical and precaution for physical therapy คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562-01-25 7
1061 Management of upper quadrant dysfunction ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561-12-25 21.5
1062 OHSU Essential Management in Sport Medicine Rehabilitation โรงพยาบาลพญาไท 2 (สมทบ) 2562-01-14 12.8
1064 Screening for medical disorder คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562-02-01 45
1065 Innovation คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562-02-01 30
1066 Medical imaging คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562-02-01 63
1067 Leadership คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562-02-01 50
1068 Pain คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562-02-01 45
1069 A Pragmatic Approach to Stroke Rehabilitation คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562-06-20 12
1071 Update New Trend of Physical Fitness and Performance in Health and Wellness ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2562-03-16 3.5
1072 Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) : Basic Course A บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2562-02-01 17.5
1073 Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) : Basic Course A บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2562-02-05 17.5
1074 Modern Pain Management for Lumbopelvic Disorders บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2562-02-16 12
1075 How to Promote Active Ageing? Role of Physical Therapy and Health-related Profession บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2562-03-09 11
1076 Anatomy Trains in Structure and Function บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2562-05-02 26.8
1077 สู่ความ สำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2562-06-01 13
1078 Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) : Basic Course A บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2562-10-07 17.5
1079 Kinesio Taping Assessments, Fundamental Concepts and Techniques (KT1-2) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2562-02-22 15.5
1080 กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสำหรับนักกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562-02-25 7.5
1081 เรื่องเล่าจากครู: บูรณาการทางคลินิกสู่นวัตกรรมทางกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562-03-27 19.8
1082 Physical Therapy Management for Running Injury ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2562-05-04 19.5
1084 การฟื้นฟูความสามารถสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาทโดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562-03-13 19.3
1085 เจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ รุ่นที่ 1 รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562-03-18 29.5
1086 เจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ รุ่นที่ 2 รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562-06-17 29.5
1087 เจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ รุ่นที่ 3 รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562-09-09 29.5
1088 ชีวิตกับการเรียนรู้ในฐานะโรงเรียนแพทย์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล(สมทบ) 2562-04-05 6
1090 Physical Therapy Management in ICU สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2562-03-09 12
1089 HA National Forum ครั้งที่ 20 สภากายภาพบำบัด 2562-03-13 15.5
1091 Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-B) ช่วงที่ 1 คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ) 2562-03-27 19.5
1092 Lymph Drainage Therapy Level 1 (LDT1) คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2562-04-22 24
1093 LDT Application to Chronic Fatigue Syndrome, Fatigue Syndrome, Fibromyaligia, MS&Cronic Neuroinflammation (LCFS-FRM) คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2562-04-29 17.5
1094 Physical Therapy Teaching and a Novel Approach for Enhancing Gait and Balance Performance ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562-05-22 16.5
1095 กายภาพบำบัดทางการกีฬาเบื้องต้น คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2562-03-11 33
1096 2nd Intensive Course of Physical Therapy Management in Scoliosis คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2562-03-25 41.5
1097 ACS and Preventive cardiology in rehabilitation aspect ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2562-03-29 2
1098 Update OHSU : Recommendation for advanced swallowing Rehabilitation ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2562-04-29 4
1099 Application of taping techniques and management for ankle and foot problems คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562-03-24 14
1100 Cardiac Rehabilitation and Physical Therapy in Cardiovascular Disease งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(สมทบ) 2562-04-29 65
1101 Physical Therapy for Health Promotion in Specific Disease ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2562-06-29 3.5
1102 Technology Virtual Reality for Neurological Rehabilitation ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2562-08-31 3.5
1103 Application of taping techniques and management for ankle and foot probleams คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562-03-14 7
1104 การพัฒนาเครือข่ายบริการฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) ด้านทักษะทางภาษและการพูดและการกลืนเบื้องต้น โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2562-03-27 19

 

Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved.