ออกจากระบบ

IFAST for Stroke Management
วันที่เริ่มต้นกิจกรรม 2561-02-05 วันที่สิ้นสุดกิจกรรม 2561-02-07
ประเภทกิจกรรม กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางวิชาชีพกายภาพบำบัด
สถาบันที่จัด ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คะแนน 16
หมายเหตุ

 

ค้นหาสมาชิก
เลขที่ใบอนุญาต
ชื่อ - นามสกุล
ค้นหา

 

 


Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved.