แพทยสภา
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด


คณะกรรมการ (ชุดใหม่)

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

  พันตรีประพล อยู่ปาน ที่ปรึกษา
นางวนัสนันท์ อรุณโชติ ประธานอนุกรรมการ
นางผกาวลี พุ่มสุทัศน์  อนุกรรมการ
นางสาวจิตรา ซึ่งอมรเกียรติ  อนุกรรมการ
นางสาววิไลลักษณ์ เตชะสาธิต อนุกรรมการ
นางสาวอลงกต  เอมะสิทธิ์ อนุกรรมการ
 ๖ นายมารุต ว่องประเสริฐการ  อนุกรรมการและเลขานุการ
 ๗ นางสาวนภัสวรรณ์  เข็มมณี    ผู้ช่วยเลขาธิการ

Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved.