เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม


โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
872
Ergonomics Applications: PT Researches to Practices 18-08-2561
12
บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
871
How to Promote Active Ageing? Role of Physical Therapy and Health-related Profession 21-07-2561
11
บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
903
Improvement of sensori-motor performance in patient with upper quadrant disorders 11-07-2561
18.5
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
860
Mulligan Concepts functional treatment of the pelvis 21-06-2561
12.8
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
859
Mulligan Concepts: Upper Quadrant 19-06-2561
14.3
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
883
Lower quadrant pain management 16-06-2561
12.5
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
892
Diagnosis and exercise intervention for people with mild cognitive impairment (MCI) and dementia 14-06-2561
12
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
874
Rehabilitation Process with Musculoskeletal Dysfunction 13-06-2561
21.8
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
875
การฟื้นฟูสุขภาพคนพิการและผู้สูงอายุโดยมีชุมชนเป็นฐาน 04-06-2561
60
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
891
Differential Diagnosis and Treatment of Mechanical Cervical and Upper Back Pain 04-06-2561
33.5
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1 to 122 of 122 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา


E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 02-1414281,1415064
120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรสาร 02-1439753