เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม


โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1156
Water Specific Therapy Halliwick : Intermediate level (WSTH-I) รอบแรก 06-11-2562
20
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
1193
Physical Therapy Management and Exercise Concept for Scoliosis 06-11-2562
16.8
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1204
Water Specific Therapy Halliwick : Intermediate level (WSTH-I) รอบสอง 29-10-2562
19.5
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
1197
Physical therapy approaches of soft tissue injury: Integration of pathophysiology and patho-mechanics 26-10-2562
13
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
1211
Diversity in Trauma Rehabilitation 24-10-2562
17
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
1210
กายภาพบำบัดในภาวะหลังหลวม 17-10-2562
9.5
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1209
กายภาพบำบัดในภาวะคอเสื่อม Maitland Concept 16-10-2562
11.8
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1116
Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) : Basic Course B 11-10-2562
17
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
1208
Cardio Rehabilitation Evidence – Based Clinical Guidelines 10-10-2562
14
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ (สมทบ)
1196
Structural Essentials : Abdomen, Chest and Breath 08-10-2562
19.3
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
11 to 163 of 153 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา

>>> หลักสูตรการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้การรับรอง

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 02-1414281,1415064
120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรสาร 02-1439753