เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม

โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1353
Water Specific Therapy Halliwick : Pool Practice 10-09-2563
16
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
1352
ธาราคลายเครียด (Aquatic Active and Passive Relacation) 07-09-2563
20
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
1351
Aqua Gym & Spa Fitness 04-09-2563
15.5
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
1350
กายภาพบำบัดกับปัญหาผู้ป่วยมะเร็ง 29-08-2563
15
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
1306
Visceral Manipulation II 27-08-2563
25.8
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
1305
Visceral Manipulation I 22-08-2563
25.8
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
1265
Physical Therapy management in Arrhythmia 19-08-2563
3.5
ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
1358
สร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) และการบรูณาการ การให้บริการ Intermediate Care -Long Term Care -Palliative Care รุ่นที่ 2 18-08-2563
20
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
1327
สุขภาพดีมีความสุข ครั้งที่ 1: การออกกำลังกายและโภชนาการสำหรับกลุ่มโรคเรื้อรัง 08-08-2563
13
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1349
Water Specific Therapy Halliwick : Intermediate level (WSTH-IL รุ่นที่ 1 06-08-2563
10
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
11 to 190 of 180 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา

>>> หลักสูตรการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้การรับรอง

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 083-859-2312
88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข 
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
cptethai@gmail.com