เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม

โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1276
เจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ ครั้งที่ 2 15-06-2563
29
รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1260
International Classification of Functioning, Disability and Health Model and Clinical Decision Making 06-06-2563
3.5
ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
1241
Functional exercise for chronic musculoskeletal condition 04-06-2563
15.5
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1293
Scoliosis for functional disorders 02-06-2563
13
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
1294
PT in Knee Management 02-06-2563
13
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
1295
PARKINSON’s Training for FITNESS,HEALTH & WELLNESS 02-06-2563
13
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
1296
Land based and aquatic based exercises for all 02-06-2563
13
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
1297
Musculoskeletal Ultrasound Imaging 02-06-2563
13
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
1292
Promoting health of all ages with Physical Therapy 01-06-2563
5.4
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
1254
Trunk rehabilitation in Neurological patients 21-05-2563
12
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11 to 186 of 176 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา

>>> หลักสูตรการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้การรับรอง

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 02-1414281,1415064
88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข 
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรสาร 02-1439753