เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม


โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
870
Clinical Reasoning and Contemporary Physical Therapy in Children with Disability 02-06-2561
11.5
บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
901
Experience in caring of sports people: Case of muscle and tendon injury 30-05-2561
19.3
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
902
Assessment and Training of Balance and Gait in Patients with Stroke and Parkinson’s Disease 30-05-2561
19.8
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
890
Differential Diagnosis and Treatment of Mechanical Low Back Pain 28-05-2561
33.5
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
869
Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) 18-05-2561
17.5
บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
896
ธาราพลานามัย ระดับกลาง (Aquatic fitness-Intermediate level) 17-05-2561
12
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
873
Pain and Physical Therapy Module I : Neck and Shoulder 11-05-2561
19.5
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
895
Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-I) 09-05-2561
20
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
882
หลักการดัดดึงทางคลินิก ครั้งที่ 2 30-04-2561
7.5
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
863
Core Stabilization Techniques Versus Pilates 28-04-2561
3.5
ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
11 to 132 of 122 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา


E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 02-1414281,1415064
120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรสาร 02-1439753