เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม

โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1325
Mindfulness palliative care for physical therapy 10-06-2563
19.5
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1241
Functional exercise for chronic musculoskeletal condition 04-06-2563
15.5
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1322
การฟื้นฟูสมรรถภาพและการทดสอบสมรรถภาพทางกีฬา 03-06-2563
19
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1293
Scoliosis for functional disorders 02-06-2563
13
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
1294
PT in Knee Management 02-06-2563
13
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
1295
PARKINSON’s Training for FITNESS,HEALTH & WELLNESS 02-06-2563
13
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
1296
Land based and aquatic based exercises for all 02-06-2563
13
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
1297
Musculoskeletal Ultrasound Imaging 02-06-2563
13
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
1292
Promoting health of all ages with Physical Therapy 01-06-2563
5.4
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
1329
Physical Therapy in Mental Health 21-05-2563
11.5
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
21 to 197 of 177 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา

>>> หลักสูตรการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้การรับรอง

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 083-859-2312
88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข 
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
cptethai@gmail.com