เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม

โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1316
การตรวจประเมินและรักษาทางระบบประสาทโดยใช้ข้อมูลจากการเคลื่อนไหว 20-05-2563
18.5
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1317
การจัดการทางกายภาพบำบัดในปัญหาการหดรั้งของเนื้อเยี่ออ่อน 20-05-2563
18.5
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1280
การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและการรักษาทางกายภาพบำบัดขั้นสูง 18-05-2563
55
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1314
Athletic Taping and Kinesio Taping (Application for knee and ankle problems) 16-05-2563
16.5
ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและกายภาพบำบัด รพ.กรุงเทพภูเก็ต (สมทบ)
1282
Applied Manual Therapy Techniques for Management of Musculoskeletal Problems 07-05-2563
13.5
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
1283
Training Strategies to Optimize Walking Recovery in Patients with Neurological 07-05-2563
13.5
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
1304
ความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด 02-05-2563
13.5
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
1315
การจัดข้อต่อและหัตถบำบัดของความผิดปกติกระดูกสันเชิงกล 27-04-2563
33.5
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1291
The First International Aquatic Wellness Symposium “Good health by Aquatic Therapy and Fitness 23-04-2563
15
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
1313
การพัฒนาเครือข่ายและระบบสารสนเทศเพื่อการส่งต่อการดูแลผู้ป่วยระยะกลางจังหวัดศรีสะเกษ 02-04-2563
13
งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู รพ.ศรีสะเกษ[สมทบ]
21 to 196 of 176 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา

>>> หลักสูตรการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้การรับรอง

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 02-1414281,1415064
88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข 
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรสาร 02-1439753