เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม

โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1325
Mindfulness palliative care for physical therapy 10-06-2563
19.5
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1338
หลักการในการดัดดึงทางคลินิก ครั้งที่ 3 10-06-2563
7.5
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1337
กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสำหรับนักกายภาพบำบัด ครั้งที่ 4 09-06-2563
7.5
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1241
Functional exercise for chronic musculoskeletal condition 04-06-2563
15.5
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1336
The International Physical Therapy Research Symposium 2020 04-06-2563
5.5
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
1343
การจัดการทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วย COVID-19 30-05-2563
2
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
1301
Update OHSU : Recommendation for Stroke Rehabilitation 27-05-2563
3.4
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
1316
การตรวจประเมินและรักษาทางระบบประสาทโดยใช้ข้อมูลจากการเคลื่อนไหว 20-05-2563
18.5
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1317
การจัดการทางกายภาพบำบัดในปัญหาการหดรั้งของเนื้อเยี่ออ่อน 20-05-2563
18.5
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1321
การพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 16-05-2563
14
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21 to 197 of 177 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา

>>> หลักสูตรการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้การรับรอง

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 083-859-2312
88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข 
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
cptethai@gmail.com