เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม

โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1360
Conjunctive management for Facial Paralysis in Aesthetic Medicine and Physiotherapy 05-08-2563
7.5
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1357
สร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) และการบรูณาการ การให้บริการ Intermediate Care -Long Term Care -Palliative Care รุ่นที่ 1 29-07-2563
20
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
1347
แนวคิดเบื้องต้นทางกายภาพบำบัด ในภาวะกระดูกสันหลังคอและเทคนิคการทำสื่อให้ความรู้ออนไลน์ ผ่านระบบ OBS 27-07-2563
4.5
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
1344
ธาราพลานามัยถ้วนหน้า (Aquatic fitness for all) 24-07-2563
20
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1346
Functional approach for neck pain 20-07-2563
8
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
1359
หลักสูตรนักกายภาพบำบัดสร้างเสริมสุขภาพ (กสส.รุ่นที่ 1) 20-07-2563
55
สภากายภาพบำบัด
1348
Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-BL) รุ่นที่ 1 16-07-2563
10
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
1345
แนวทางปฏิบัติในการรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วย COVID-19 30-06-2563
5
สภากายภาพบำบัด
1320
Mulligan concepts: Course B (Lower quadrant) 29-06-2563
15
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1285
การบูรณาการการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม 29-06-2563
18
รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 to 200 of 180 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา

>>> หลักสูตรการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้การรับรอง

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 083-859-2312
88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข 
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
cptethai@gmail.com