เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม


โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1112
Clinical Pilates for Back Care 27-06-2562
12
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
1129
Diagnosis and exercise intervention for people with mild cognitive impairment (MCI) and dementia 27-06-2562
12.2
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1138
การฟื้นฟูระบบควบคุมการทรงตัวในหูชั้นใน (Vestibular Rehabilitation) 27-06-2562
13.8
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1158
อัพเดทการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็กพิเศษ 26-06-2562
21
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
1154
ธาราพลานามัย ระดับพื้นฐาน (AQF-B) 25-06-2562
20
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
1157
พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก 25-06-2562
6
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1137
Physical Therapy Management for Spinal Malalignment 24-06-2562
5.5
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
1171
สุขภาพเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 21-06-2562
6.8
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
1069
A Pragmatic Approach to Stroke Rehabilitation 20-06-2562
12
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1145
การปฏิบัติโดยอิงหลักฐานทางกายภาพบำบัดขั้นพื้นฐาน 20-06-2562
11
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
31 to 190 of 160 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา

>>> หลักสูตรการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้การรับรอง

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 02-1414281,1415064
120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรสาร 02-1439753