เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม

โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1209
กายภาพบำบัดในภาวะคอเสื่อม Maitland Concept 16-10-2562
11.8
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1116
Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) : Basic Course B 11-10-2562
17
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
1208
Cardiac Rehabilitation Evidence – Based Clinical Guidelines 10-10-2562
14
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ (สมทบ)
1196
Structural Essentials : Abdomen, Chest and Breath 08-10-2562
19.3
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
1216
หลักการทำวิจัยและเขียนบทความวิจัย 08-10-2562
12.5
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1078
Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) : Basic Course A 07-10-2562
17.5
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
1200
The Beginning: Vestibular Rehabilitation 05-10-2562
8
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1203
Aquatic fitness-Intermediate level (AQF-I) 05-10-2562
12
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
1185
Mulligan concepts : Course A (Upper quadrant) 03-10-2562
14.3
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1195
Anatomy Trains in Structure and Function 03-10-2562
26.8
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
31 to 177 of 147 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา

>>> หลักสูตรการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้การรับรอง

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 02-1414281,1415064
120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรสาร 02-1439753