เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม


โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
864
Application of taping techniques and management for Patellofemoral pain syndrome 27-03-2561
7
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
877
Physical Therapy and Assistive Technology for Elderly and Disabilities 27-03-2561
19
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
897
Intensive Course of Physical Therapy Management in Scoliosis 26-03-2561
41.5
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
855
ธาราพลานามัย ระดับพื้นฐาน 26-03-2561
19.5
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
867
Cervical Disc Herniation: Integrated approach 24-03-2561
12.8
บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
889
Introduction to Red Cord 24-03-2561
7.5
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
866
Update in Ultrasound Therapy 22-03-2561
13.8
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
878
kinematic technique by Judo therapy and KYT by anatomy 22-03-2561
16.5
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
888
Exercise for Non Communicable Diseases (DCDs) 22-03-2561
14.5
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
887
Update Ultrasound Therapy and Electrical Stimulation for Shoulder Rehabilitation 20-03-2561
15
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
31 to 152 of 122 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา


E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 02-1414281,1415064
120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรสาร 02-1439753