เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม


โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1075
How to Promote Active Ageing? Role of Physical Therapy and Health-related Profession 09-03-2562
11
บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
1090
Physical Therapy Management in ICU 09-03-2562
12
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
1083
การดูแลรักษาเด็กสมองพิการในโรงเรียนศึกษาพิเศษและศูนย์การศึกษาพิเศษ 26-02-2562
14
รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1080
กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสำหรับนักกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2 25-02-2562
7.5
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1079
Kinesio Taping Assessments, Fundamental Concepts and Techniques (KT1-2) 22-02-2562
15.5
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
1070
Vojta Therapy รุ่นที่ 4 คอร์ส D 18-02-2562
48
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
1074
Modern Pain Management for Lumbopelvic Disorders 16-02-2562
12
บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
1073
Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) : Basic Course A 05-02-2562
17.5
บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
1064
Screening for medical disorder 01-02-2562
45
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1065
Innovation 01-02-2562
30
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
31 to 179 of 149 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา

>>> หลักสูตรการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้การรับรอง

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 02-1414281,1415064
120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรสาร 02-1439753