เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม

โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1302
Anatomy Trains in Structure and Function 20-03-2563
26.8
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
1232
นวัตกรรมทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคทรวงอก 19-03-2563
13.3
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา
1274
พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก 19-03-2563
12.5
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1298
การประเมินและดูแลคนพิการที่ใส่ขาเทียมสำหรับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแพทย์ออร์โธปิดิกส์ แพทย์ทั่วไปและนักกายภาพบำบัด 18-03-2563
14.5
โรงพยาบาลขอนแก่น
1275
เจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ ครั้งที่ 1 16-03-2563
29
รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1286
Cardiac Rehabilitation and Physical Therapy in Cardiovascular Disease ประจำปี 2563 16-03-2563
68
งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(สมทบ)
1289
3rd Intensive Course of Physical Therapy Management in Scoliosis 16-03-2563
35.5
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
1285
การบูรณาการการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม 11-03-2563
18
รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1288
HA National Forum ครั้งที่ 21 10-03-2563
15.5
สถาบันอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน
1253
Clinical reasoning and decision making in management of spine 09-03-2563
21
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
41 to 216 of 176 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา

>>> หลักสูตรการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้การรับรอง

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 02-1414281,1415064
88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข 
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรสาร 02-1439753