เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม

โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1300
Advanced Work Hardening: How to deal with difficulty patient 23-03-2563
2
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
1311
Corrective exercise and Motor control dysfunction 23-03-2563
20.3
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
1274
พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก 19-03-2563
12.5
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1289
3rd Intensive Course of Physical Therapy Management in Scoliosis 16-03-2563
35.5
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
1253
Clinical reasoning and decision making in management of spine 09-03-2563
21
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1272
OHSU Essential Management in Neurodegenerative Rehabilitation 2020 20-02-2563
14.5
โรงพยาบาลพญาไท 2 (สมทบ)
1262
ภาพถ่ายทางการแพทย์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพ 15-02-2563
63
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1263
เภสัชวิทยาสำหรับการฟื้นฟู 15-02-2563
50
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1257
Return to physical activity and sport after cardiac event 07-02-2563
2
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
1246
Brain1(B1): Brain Tissue, Nuciei, Fluid & Autonomic nervous System 06-02-2563
24
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
41 to 217 of 177 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา

>>> หลักสูตรการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้การรับรอง

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 083-859-2312
88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข 
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
cptethai@gmail.com