เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม

โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1235
Clinical KT Taping in Sports Injury and Musculoskeletal Disorders 03-12-2562
10.5
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชส่วางแดนดิน(สมทบ)
1117
Management of cervical disorders: Assessment to recovery รุ่นที่ 3 02-12-2562
22
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1153
Know brain No pain: Myofascial application for lumbopelvic disorders รุ่นที่ 2 26-11-2562
17.5
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
1198
Visceral Manipulation I 21-11-2562
24.8
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
1218
Leadership for Senior Physical Therapist 21-11-2562
13.8
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
1220
การใช้ความร้อนตื้นในการลดปวดและผ่อนคลาย: แผ่นประคบร้อนและลูกประคบสมุนไพร 18-11-2562
7.5
รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1193
Physical Therapy Management and Exercise Concept for Scoliosis 06-11-2562
16.8
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1204
Water Specific Therapy Halliwick : Intermediate level (WSTH-I) รอบสอง 29-10-2562
19.5
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
1228
สร้างเครือข่ายวิทยากร สำหรับการประดิษฐ์เก้าอี้ประยุกต์สำหรับเด็กพิการทางกายที่ไม่สามารถนั่งเองได้ด้วยกระดาษลูกฟูก 28-10-2562
16.5
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
1116
Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) : Basic Course B 11-10-2562
17
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
41 to 191 of 151 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา

>>> หลักสูตรการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้การรับรอง

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 02-1414281,1415064
120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรสาร 02-1439753