เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม


โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
886
Clinical Reasoning and Physical Therapy management in Shoulder Pain 18-03-2561
15
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
850
กายภาพบำบัดในผู้ป่วยปวดคอและมีความผิดปกติของข้อไหล่ 14-03-2561
18
รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
851
การดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน 14-03-2561
19.8
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
854
Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-B) 14-03-2561
19.5
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
862
HA National Forum ครั้งที่ 19 14-03-2561
15.5
สถาบันอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน
885
Balance assessment and training 14-03-2561
19
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
884
WHO Wheelchair Service Training Package – Basic level 05-03-2561
27
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
881
กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสำหรับนักกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1 05-03-2561
7.5
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
861
จริยธรรมการวิจัยมนุษย์ : จากทฤษฎีสู่มาตรการการปฏิบัติ 22-02-2561
10
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
845
IFAST for Stroke Management 05-02-2561
16
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
41 to 162 of 122 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา


E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 02-1414281,1415064
120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรสาร 02-1439753