เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม


โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1162
Pilates Adaptations for People with Scoliosis Supporting the Teachings of the Schroth Method 23-08-2562
22
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1183
The 5th ASEAN Seminar on Multidisciplinary Care for Children with Mobility impairment 21-08-2562
19
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
1177
Advanced Cardiac Rehabilitation 20-08-2562
15
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
1212
หลักสูตรระยะสั้น ( 4 เดือน ) สาขาวิชากายภาพบำบัดชุมชน รุ่นที่ 3 19-08-2562
62
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
1194
Visceral Manipulation I 17-08-2562
24.8
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
1181
พัฒนาศักยภาพระบบบริการกายภาพบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง 16-08-2562
6.3
โรงพยาบาลขอนแก่น
1192
การทำกายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต 14-08-2562
11
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
1161
Evidence-based exercise intervention for improving gait and balance in Parkinson’s disease 08-08-2562
11.5
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
1190
Physical Therapy: Essential approach for DM and Foot Care 08-08-2562
14
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
1191
Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019 08-08-2562
11
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล (สมทบ)
41 to 193 of 153 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา

>>> หลักสูตรการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้การรับรอง

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 02-1414281,1415064
120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรสาร 02-1439753