เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม

โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1283
Training Strategies to Optimize Walking Recovery in Patients with Neurological 07-05-2563
13.5
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
1331
กายภาพบำบัดผู้ป่วยอัมพาตทั้งตัว (Tetraplegia) 07-05-2563
11.5
โรงพยาบาลขอนแก่น
1319
Physical Therapy in Vestibular Rehabilitation 02-05-2563
15
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1315
การจัดข้อต่อและหัตถบำบัดของความผิดปกติกระดูกสันเชิงกล 27-04-2563
33.5
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1318
BDMS OHSU: Stroke Rehabilitation 22-04-2563
6.5
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
1312
A New paradigm of exercise rehabilitation 2020 03-04-2563
11.4
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
1310
การรักษากายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาท (Stroke Rehabilitation) 01-04-2563
19.5
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
1300
Advanced Work Hardening: How to deal with difficulty patient 23-03-2563
2
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
1311
Corrective exercise and Motor control dysfunction 23-03-2563
20.3
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
1274
พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก 19-03-2563
12.5
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
41 to 220 of 180 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา

>>> หลักสูตรการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้การรับรอง

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 083-859-2312
88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข 
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
cptethai@gmail.com