เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม

โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1262
ภาพถ่ายทางการแพทย์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพ 15-02-2563
63
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1263
เภสัชวิทยาสำหรับการฟื้นฟู 15-02-2563
50
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1242
Intensive Course for Musculoskeletal Ultrasound Imaging 12-02-2563
20
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
1269
Topic A: Upper quadrant pain management (วันที่ 9 ก.พ. 63) 09-02-2563
5.5
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1268
Topic A: Upper quadrant pain management (วันที่ 8 ก.พ. 63) 08-02-2563
7
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1270
Topic B: FMT :basic 08-02-2563
7
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1271
การอบรมการพัฒนาอาจารย์ผู้ควบคุมฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ครั้งที่ 6 08-02-2563
14
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1257
Return to physical activity and sport after cardiac event 07-02-2563
2
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
1246
Brain1(B1): Brain Tissue, Nuciei, Fluid & Autonomic nervous System 06-02-2563
24
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
1245
Deep Pathways (LDT3): Viscera, Articulations, Organ of the Senses 01-02-2563
24
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
61 to 236 of 176 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา

>>> หลักสูตรการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้การรับรอง

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 02-1414281,1415064
88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข 
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรสาร 02-1439753