เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม

โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1290
Motor control, motor learning and movement therapy 30-11-2562
20
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1292
Promoting health of all ages with Physical Therapy 30-11-2562
5.4
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
1293
Scoliosis for functional disorders 30-11-2562
13
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
1294
PT in Knee Management 30-11-2562
13
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
1295
PARKINSON’s Training for FITNESS,HEALTH & WELLNESS 30-11-2562
13
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
1296
Land based and aquatic based exercises for all 30-11-2562
13
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
1297
Musculoskeletal Ultrasound Imaging 30-11-2562
13
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
1298
การประเมินและดูแลคนพิการที่ใส่ขาเทียมสำหรับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแพทย์ออร์โธปิดิกส์ แพทย์ทั่วไปและนักกายภาพบำบัด 30-11-2562
14.5
โรงพยาบาลขอนแก่น
1299
STRONG HEART (วัดความฟิตด้วย VO2 max) 30-11-2562
12
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
1302
Anatomy Trains in Structure and Function 30-11-2562
26.8
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
61 to 237 of 177 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา

>>> หลักสูตรการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้การรับรอง

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 083-859-2312
88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข 
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
cptethai@gmail.com