เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม

โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1298
การประเมินและดูแลคนพิการที่ใส่ขาเทียมสำหรับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแพทย์ออร์โธปิดิกส์ แพทย์ทั่วไปและนักกายภาพบำบัด 30-11-2562
14.5
โรงพยาบาลขอนแก่น
1299
STRONG HEART (วัดความฟิตด้วย VO2 max) 30-11-2562
12
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
1302
Anatomy Trains in Structure and Function 30-11-2562
26.8
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
1303
Structural Essentials: Tensegrity Spine 30-11-2562
12.5
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
1304
ความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด 30-11-2562
13.5
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
1313
การพัฒนาเครือข่ายและระบบสารสนเทศเพื่อการส่งต่อการดูแลผู้ป่วยระยะกลางจังหวัดศรีสะเกษ 30-11-2562
13
งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู รพ.ศรีสะเกษ[สมทบ]
1322
การฟื้นฟูสมรรถภาพและการทดสอบสมรรถภาพทางกีฬา 30-11-2562
19
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1239
COURSE B: INTERMEDIATE VESTIBULAR REHABILITATION 19-12-2562
14.5
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1218
Leadership for Senior Physical Therapist 21-11-2562
13.8
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
1116
Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) : Basic Course B 11-10-2562
17
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
71 to 250 of 180 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา

>>> หลักสูตรการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้การรับรอง

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 083-859-2312
88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข 
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
cptethai@gmail.com