แพทยสภา
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด


ยินดีต้อนรับ... สถาบันหลักและสถาบันสมทบ

เข้าสู่ระบบ Log In
สถาบันหลัก/สมทบ
สิ้นสุด
สถาบันหลัก/สมทบ
สิ้นสุด
1.สภากายภาพบำบัด[1]
20มี.ค.62
2.คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่[205]
12ก.ย.62
3.สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย[101]
27เม.ย.62
4.คณะกายภาพบำบัด ม.รังสิต[206]
29 กค.63
5.คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล[201]
20มี.ค.62
6.คณะกายภาพบำบัด ม.ศรีนครินทรวิโรฒ[204] 31ก.ค.62
7.คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น[202]
27มี.ค.62
8.คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์[210]
25ก.พ.64
9.คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์[203]
20ส.ค.62
10.คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร[209]
25ก.พ.64
11.สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง[207]
9ธ.ค.63
12.สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสธ.
ม.วลัยลักษณ์
[208]
17ธ.ค.63
13.คณะกายภาพบำบัด ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ[211]
10เม.ย.64

14.คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา[216]

9 ธ.ค.63
15.คณะสหเวชศาสตร์ ม.คริสเตียน[212]
22ก.ค.59

16.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี[308]

17 ม.ค. 62
17.วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์[213]
22ก.ค.64
17ก.ค.62
19.คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์[214]
5 ต.ค.65
19 พ.ค.63
21.โรงพยาบาลขอนแก่น[301]
25ก.พ.64
22 มี.ค.66
23.โรงพยาบาลหาดใหญ่[302]
19พ.ค.64
15ธ.ค.62
27 รพ.บำรุงราษฎร์ [303]
22ก.ค.64
22มี.ค.61
29.รพ.สรรพสิทธิประสงค์[304]
22ก.ค.64
7 ธ.ค.65
31.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รพ.ศิริราช[สมทบ][2001]
12ก.ย.62
27มี.ค.62
33.รพ.อุดร [สมทบ][4004]
11มี.ค.63
19พ.ค.63
35.รพ.สมิติเวช สุขุมวิท [สมทบ][6002]
6 ส.ค.66
16ก.ค.62
37. รพ.ปิยะเวท[สมทบ][6004]
19พ.ค.63
29ก.ค.63
39.รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ (สมทบ)[6005]
29ก.ย.63
29ก.ย.63
41.บ.กันยากายภาพบำบัดคลินิก (สมทบ)[6007]
13พ.ค.64
17ธ.ค.62
43.ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (สมทบ)[2004]
22มี.ค.61
7 ธ.ค.65
45.คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา [215]
14ต.ค.63
46.รพ.ยะลา [312]
10ส.ค.64
47.รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี (สมทบ)[4007]
7 ต.ค.64
48.ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล (สมทบ)[4008] 15 กพ.65
49.รพ.สมเด็จพระยุพราชส่วางแดนดิน (สมทบ)[4009]
14 มีค.65
50.งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู  ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สมทบ)[4010] 14 มีค.65
51. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล  (สมทบ) [2005]
10ส.ค.66
52.ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและกายภาพบำบัด รพ.กรุงเทพภูเก็ต(สมทบ) [6008] 4 ต.ค.66

 

 


Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved.