โครงการที่ศูนย์ลงคะแนนแล้ว หากไม่ได้รับคะแนน โปรดติดต่อE-mail: cptethai@gmail.com

รหัส ชื่อกิจกรรม ผู้จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด หน่วย สถานะ
1080 กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสำหรับนักกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562-02-25 2562-02-25 7.5 ลงคะแนน
1079 Kinesio Taping Assessments, Fundamental Concepts and Techniques (KT1-2) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2562-02-22 2562-02-23 15.5 ลงคะแนน
1074 Modern Pain Management for Lumbopelvic Disorders บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2562-02-16 2562-02-17 12 ลงคะแนน
1070 Vojta Therapy รุ่นที่ 4 คอร์ส D สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 2562-02-18 2562-03-01 48 ลงคะแนน
1061 Management of upper quadrant dysfunction ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561-12-25 2561-12-27 21.5 ลงคะแนน
1060 Exercise stress test: practical and precaution for physical therapy คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562-01-25 2562-01-25 7 ลงคะแนน
1058 Running Sciences รู้ไว้ก่อนวิ่ง คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2562-02-02 2562-02-03 10.5 ลงคะแนน
1057 Integration of Cardiac and Stroke Rehabilitation Program ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2562-01-23 2562-01-24 13 ลงคะแนน
1056 Current trend of chronic low back pain : Basic and beyond aspects ช่วงที่ 2 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2562-01-14 2562-01-14 6.3 ลงคะแนน
1055 Current trend of chronic low back pain : Basic and beyond aspects ช่วงที่ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2562-01-11 2562-01-11 6.3 ลงคะแนน
1054 ทักษะการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จ โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2561-12-20 2561-12-21 14 ลงคะแนน
1053 งานพัฒนาคุณภาพบริการ และงานวิจัยทางกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2561-12-19 2561-12-19 7 ลงคะแนน
1052 PPT: Pain and physical therapy for cervicothoracic disorders สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2561-12-19 2561-12-21 18 ลงคะแนน
1051 Clinical reasoning and management for physical therapy in spine คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2561-12-06 2661-12-08 20 ลงคะแนน
1050 Fascia movement taping clinics (FMTI) ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561-12-25 2561-12-25 7 ลงคะแนน
1049 Management of lower quadrant problems (วันที่ 26-27 ธันวาคม 2561) ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561-12-26 2561-12-27 14.5 ลงคะแนน
1047 BDMS-OHSU Critical Care Rehabilitation Training by Simulation technique ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2561-12-20 2561-12-21 12.5 ลงคะแนน
1046 OHSU Essential Management in Critical Care Rehabilitation โรงพยาบาลพญาไท 2 (สมทบ) 2561-12-18 2561-12-19 12.3 ลงคะแนน
1045 Interpretation of Electrocardiogram and Echocardiogram for Physical Therapist สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2561-12-16 2561-12-16 7.5 ลงคะแนน
1044 Blood Flow Restriction Technique (BFRT) คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2561-12-09 2561-12-10 11 ลงคะแนน
1043 การพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Leader for Change) โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2561-12-03 2561-12-04 11.8 ลงคะแนน
1039 Electrical Stimulation: concept and application in clinic practice โรงพยาบาลขอนแก่น 2561-11-24 2561-11-24 6.5 ลงคะแนน
1038 Intermediate vestibular rehabilitation คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2561-12-13 2561-12-14 16 ลงคะแนน
1037 Basic vestibular rehabilitation คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2561-12-11 2561-12-12 16 ลงคะแนน
1036 Revised Knowledge of Physical Modality in Physical Therapy & Basic principle of Bedside Teaching for PT Clinical Instruction ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2561-11-08 2561-11-09 12.8 ลงคะแนน
1035 Know brain No pain: Application for lumbopelvic disorders สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา 2562-01-08 2562-01-10 19.5 ลงคะแนน
1034 Update OHSU Recommendation for Critical care Rehabilitation ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2561-11-23 2561-11-30 4 ลงคะแนน
1033 Kinesio Fundamental concepts (KT1-2) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2561-11-30 2561-12-01 15.5 ลงคะแนน
1032 The Role of Physical Therapy in Pain Management for Cancer Patient ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561-11-14 2561-11-16 15.3 ลงคะแนน
1031 New innovation of spirometry and cardiopulmonary exercise test for physiotherapist คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2561-11-03 2561-11-04 14 ลงคะแนน
1030 Know brain No pain: Application for lumbopelvic disorders กลุ่มงานกายภาพบำบัด รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี (สมทบ) 2561-11-01 2561-11-02 11.8 ลงคะแนน
1029 One Day Chest Review: Common Respiratory Disease in Daily Practice โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2561-11-01 2561-11-01 6.8 ลงคะแนน
1028 Sharing of Active Mobilization Technique for Physical Therapy ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2561-11-03 2561-11-04 13.5 ลงคะแนน
1027 Physical therapy for runner โรงพยาบาลขอนแก่น 2561-10-11 2561-10-12 13 ลงคะแนน
1026 การบริหารงานในยุค 4.0 โรงพยาบาลขอนแก่น 2561-10-11 2561-10-12 13 ลงคะแนน
1025 กายภาพบำบัดในยุค 4.0 โรงพยาบาลขอนแก่น 2561-10-10 2561-10-10 4.5 ลงคะแนน
1023 CI พันธุ์ใหม่ หัวใจ WOW WOW คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2561-10-20 2561-10-20 6.5 ลงคะแนน
1022 Advanced laser therapy in musculoskeletal pain โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชส่วางแดนดิน(สมทบ) 2561-11-04 2561-11-04 6.3 ลงคะแนน
1011 Basic Cardiac Rehabilitation สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-09-24 2561-09-25 12 ลงคะแนน
1010 การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shockwave therapy) ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561-09-21 2561-09-21 5.5 ลงคะแนน
1009 Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-B) คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ) 2561-10-24 2561-10-26 19.5 ลงคะแนน
1007 การจัดการทางกายภาพบำบัดในผู้ที่มีปัญหากระดูกสันหลัง โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2561-09-19 2561-09-21 21 ลงคะแนน
1005 Physical Therapy Management in Hip and Groin ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2561-10-01 2561-10-01 3.5 ลงคะแนน
1004 Integrative Therapeutic Bodywork in Musculoskeletal Injury คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2561-09-27 2561-09-28 15 ลงคะแนน
1003 Update sports injury rehabilitation and exercise medicine ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2561-09-20 2561-09-20 2 ลงคะแนน
1002 The 6th Child Development and Mental Health (CDMH) International Forum & The 4th Asia Pacific Neurofeedback/Biofeedback Conference สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 2561-09-06 2561-09-07 12.5 ลงคะแนน
1001 แนวทางการฟื้นฟูความสามารถด้านการเคลื่อนไหวทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลอุดรธานี(สมทบ) 2561-08-18 2561-08-19 14.5 ลงคะแนน
1000 วิชา การสร้างผู้ประกอบการวิชาชีพกายภาพบำบัด บทที่ 3 (รุ่นที่ 3) สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-07-01 2561-07-31 5 ลงคะแนน
999 วิชา การสร้างผู้ประกอบการวิชาชีพกายภาพบำบัด บทที่ 2 (รุ่นที่ 3) สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-07-01 2561-07-31 5 ลงคะแนน
998 วิชา การสร้างผู้ประกอบการวิชาชีพกายภาพบำบัด บทที่ 1 (รุ่นที่ 3) สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-07-01 2561-07-31 5 ลงคะแนน
997 เจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ ครั้งที่ 5/2561 รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561-12-24 2561-12-28 29 ลงคะแนน
994 NTAPE Kinesiology Tape for Sports In juries (basic course) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2561-10-27 2561-10-27 5.3 ลงคะแนน
993 Mind-Movement Sciences into 2020 : Office Workers Wellness คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2561-12-20 2561-12-22 12.3 ลงคะแนน
992 การจัดการและฟื้นฟูการทำงานของกล้ามเนื้อหายใจจากภาวะการหายใจล้มเหลวทางคลินิก ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561-12-03 2561-12-06 23.3 ลงคะแนน
990 การพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจใหม่ของสภากายภาพบำบัด ครั้งที่ 1 พื้นที่ภาคใต้ สภากายภาพบำบัด 2561-08-02 2561-08-03 10.5 ลงคะแนน
989 การปฏิบัติโดยอิงหลักฐานทางกายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2561-08-06 2561-08-07 13 ลงคะแนน
988 ดูแลดีชีวิตมีสุข : การกลืน การใช้ยา การฟื้นฟูผู้ป่วยระบบประสาทระยะกลาง คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2561-07-02 2561-07-04 16.5 ลงคะแนน
987 Geriatric Health Span ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2561-10-11 2561-10-13 22 ลงคะแนน
986 BDMS Academic Annual Meeting 2018 : Spine ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2561-08-16 2561-08-08 5.8 ลงคะแนน
985 Healthcare in Thailand 4.0 รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561-08-08 2561-08-10 16.5 ลงคะแนน
984 กายภาพบำบัดในผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก โรงพยาบาลขอนแก่น 2561-07-27 2561-07-28 12 ลงคะแนน
983 หลักสูตรผู้บริหารสำหรับหัวหน้าหน่วยงานกายภาพบำบัด ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2561-08-16 2561-08-17 14 ลงคะแนน
982 Advanced laser therapy in musculoskeletal pain ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2561-07-22 2561-07-22 6.3 ลงคะแนน
980 Cardiopulmonary Physical Therapy Management in Elderly ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2561-10-06 2561-10-06 3.5 ลงคะแนน
978 การตรวจประเมินและการรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีปัญหาของข้อไหล่ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2561-08-29 2561-08-31 18.5 ลงคะแนน
977 PPT: pain and physical therapy module I: neck and upper extremity โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2561-06-19 2561-06-22 24.5 ลงคะแนน
976 Muscle Rehabilitation and Activation in Body Conditioning แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท [สมทบ] 2561-09-10 2561-09-11 14.5 ลงคะแนน
975 Moving forward through Aged Society คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2561-08-01 2561-08-03 13.3 ลงคะแนน
974 Pharmacology for Physical Therapist สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2561-08-05 2561-08-05 7 ลงคะแนน
973 Improve performance & update taping technique in orthopedic and sport injury by yoga tape สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2561-07-19 2561-07-20 11.5 ลงคะแนน
971 Current Clinical Practice and Updates Cardiac Rehabilitatuon สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2561-08-09 2561-08-10 11.5 ลงคะแนน
970 The 5th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2018 (The 5th PTMURS 2018) and 1st Quality Day 2018 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2561-08-08 2561-08-08 6 ลงคะแนน
969 เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด : คุณภาพ มาตรฐาน และนวัตกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561-07-19 2561-07-20 12 ลงคะแนน
968 การสอนทางคลินิกและสุนทรียสนทนาในการทำงาน (Clinical teaching and dialogue) ภาควิชากายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2561-07-03 2561-07-03 8 ลงคะแนน
967 โภชนาการและการปรับตัวเพื่อการพัฒนาสู่โอลิมปิกโตเกียว รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561-07-18 2561-07-20 14 ลงคะแนน
966 Southern Cardiac Conference Meeting (SCCM) 3 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2561-07-12 2561-07-13 10.5 ลงคะแนน
965 Up to date Chest Physical Therapy with respiratory devices in COPD and Hypertension ภาควิชากายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2561-07-04 2561-07-06 20 ลงคะแนน
964 การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตามแนวทางไอซีเอฟ (Stroke rehabilitation on ICF model) งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 2561-07-04 2561-07-06 17.5 ลงคะแนน
963 6 Insufficiencies in elderly (หกภาวะบกพร่องในผู้สูงอายุ) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2561-06-04 2561-06-05 11 ลงคะแนน
962 การอบรมผู้ให้การฟื้นฟูหัวใจ (CARDIAC REHABILITATION) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2561-06-04 2561-06-05 9.8 ลงคะแนน
961 กายภาพบำบัดในเด็ก Cerebral Palsy คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2561-07-15 2561-07-15 7 ลงคะแนน
960 Cardiac Rehabilitation and Physical Therapy in Cardiovascular Disease รุ่นที่ 2/2561 งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(สมทบ) 2561-08-20 2561-08-31 64.5 ลงคะแนน
959 Function Therapy and correction technique in spinal dysfunction คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2561-08-01 2561-08-03 20.5 ลงคะแนน
957 Behavioral and cognitive management in children with motor disability คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2561-07-05 2561-07-06 12.5 ลงคะแนน
956 การบำบัดรักษาคนพิการผู้สูงอายุที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวด้วยเทคนิควอยต้า รุ่นที่ 2 หลักสูตร C ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 2561-07-09 2561-07-20 75 ลงคะแนน
955 สัตว์บำบัด (Animal-Assisted Therapy Workshop) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 2561-06-06 2561-06-08 17 ลงคะแนน
954 นักกายภาพบำบัดชุมชน : คลินิกหมอครอบครัว รุ่นที่ 1 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2561-05-14 2561-05-18 34.5 ลงคะแนน
953 วิชา การสร้างผู้ประกอบการวิชาชีพกายภาพบำบัด บทที่ 3 (รุ่นที่ 2) สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-04-16 2561-05-15 5 ลงคะแนน
952 วิชา การสร้างผู้ประกอบการวิชาชีพกายภาพบำบัด บทที่ 2 (รุ่นที่ 2) สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-04-16 2561-05-15 5 ลงคะแนน
951 วิชา การสร้างผู้ประกอบการวิชาชีพกายภาพบำบัด บทที่ 1 (รุ่นที่ 2) สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-04-16 2561-05-15 5 ลงคะแนน
950 ชุดวิชาการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยการใช้กระแสไฟฟ้า ตอนที่ 4 (รุ่นที่ 1) สภากายภาพบำบัด 2561-05-01 2561-05-01 5 ลงคะแนน
949 ชุดวิชาการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยการใช้กระแสไฟฟ้า ตอนที่ 3 (รุ่นที่ 1) สภากายภาพบำบัด 2561-05-01 2561-05-01 5 ลงคะแนน
948 ชุดวิชาการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยการใช้กระแสไฟฟ้า ตอนที่ 2 (รุ่นที่ 1) สภากายภาพบำบัด 2561-05-01 2561-05-01 5 ลงคะแนน
947 ชุดวิชาการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยการใช้กระแสไฟฟ้า ตอนที่ 1 (รุ่นที่ 1) สภากายภาพบำบัด 2561-05-01 2561-05-01 5 ลงคะแนน
946 ชุดวิชา สรุปสาระสำคัญของกฏหมายวิชาชีพกายภาพบำบัด ตอนที่ 3 (รุ่นที่ 3) สภากายภาพบำบัด 2561-05-01 2561-05-01 5 ลงคะแนน
945 ชุดวิชา สรุปสาระสำคัญของกฏหมายวิชาชีพกายภาพบำบัด ตอนที่ 2 (รุ่นที่ 3) สภากายภาพบำบัด 2561-05-01 2561-05-01 5 ลงคะแนน
943 Movement with Mobilization in Biomechanical Approach คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2561-07-07 2561-07-08 12 ลงคะแนน
942 Physical therapy management in stroke คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2561-06-30 2561-07-01 12 ลงคะแนน
941 Exercise for cardiopulmonary problems คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2561-06-23 2561-06-24 12 ลงคะแนน
940 การพัฒนาเครือข่ายให้การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู รพ.ศรีสะเกษ[สมทบ] 2561-06-14 2561-06-15 12 ลงคะแนน

หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย