โครงการที่ศูนย์ลงคะแนนแล้ว หากไม่ได้รับคะแนน โปรดติดต่อE-mail: cptethai@gmail.com

รหัส ชื่อกิจกรรม ผู้จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด หน่วย สถานะ
1234 การเขียนผลงานวิชาการ เครือข่ายกายภาพบำบัดเขตสุขภาพที่ 12 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2562-11-28 2562-11-29 14 ลงคะแนน
1233 การป้องกันการล้ม : ความลับของการล้ม คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2562-11-16 2562-11-17 14.5 ลงคะแนน
1231 Physical Therapy in Cardiac Rehabilitation สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2562-11-13 2562-11-15 21 ลงคะแนน
1230 ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฟุตบอลไทย ประจำปี 2562 คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2562-11-28 2562-11-29 12.5 ลงคะแนน
1229 การประเมินและจัดการการชดเชยความผิดปกติของร่างกายโดยการรักษาด้วยมือ คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2562-11-21 2562-11-22 11.8 ลงคะแนน
1227 Practicum in Cardiopulmonary Exercise Testing (เชียงใหม่) คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2562-11-23 2562-11-23 6 ลงคะแนน
1226 Practicum in Cardiopulmonary Exercise Testing (กรุงเทพฯ) คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2562-11-20 2562-11-21 12 ลงคะแนน
1225 นวดทางการกีฬา (Sport Massage) สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2562-11-14 2562-11-15 14 ลงคะแนน
1219 Pulmonary function: Clinical implementation for Physical Therapy คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562-11-02 2562-11-02 7 ลงคะแนน
1217 Headache/ Rehabilitation ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2562-10-19 2562-10-19 5.8 ลงคะแนน
1216 หลักการทำวิจัยและเขียนบทความวิจัย ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2562-10-08 2562-10-09 12.5 ลงคะแนน
1215 สู่ความสำเร็จการเป็นผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัดและธุรกิจบริการสุขภาพ สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2562-12-01 2562-12-01 6.5 ลงคะแนน
1214 โครงการต่อเนื่อง 4 โมดูล Mini MBA in Business Care สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2562-09-01 2562-11-30 16 ลงคะแนน
1213 The role of Physical Therapy in Palliative care for Cancer patient สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2562-11-13 2562-11-15 15.8 ลงคะแนน
1211 Diversity in Trauma Rehabilitation ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2562-10-24 2562-10-26 17 ลงคะแนน
1210 กายภาพบำบัดในภาวะหลังหลวม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562-10-17 2562-10-18 9.5 ลงคะแนน
1209 กายภาพบำบัดในภาวะคอเสื่อม Maitland Concept คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562-10-16 2562-10-17 11.8 ลงคะแนน
1208 Cardiac Rehabilitation Evidence – Based Clinical Guidelines ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ (สมทบ) 2562-10-10 2562-10-11 14 ลงคะแนน
1207 Mulligan concepts : Course A (Upper quadrant) รอบพิเศษ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2562-09-30 2562-10-01 14.3 ลงคะแนน
1206 พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน เพื่อเพิ่มศักยภาพนักกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลระดับ node เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2562 โรงพยาบาลขอนแก่น 2562-09-02 2562-09-06 30 ลงคะแนน
1203 Aquatic fitness-Intermediate level (AQF-I) คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ) 2562-10-05 2562-10-06 12 ลงคะแนน
1202 Aquatic fitness-Basic level (AQF-B) คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ) 2562-10-02 2562-10-04 20 ลงคะแนน
1201 แนวทางการตรวจประเมินและการประยุกต์ใช้การออกกำลังกายเพื่อการรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู รพ.อุดรธานี 2562-08-31 2562-09-01 15.8 ลงคะแนน
1200 The Beginning: Vestibular Rehabilitation คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2562-10-05 2562-10-05 8 ลงคะแนน
1199 Updated OHSU Recommendation for Cognitive Communication ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2562-08-29 2562-08-29 2 ลงคะแนน
1197 Physical therapy approaches of soft tissue injury: Integration of pathophysiology and patho-mechanics กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2562-10-26 2562-10-27 13 ลงคะแนน
1196 Structural Essentials : Abdomen, Chest and Breath กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2562-10-08 2562-10-10 19.3 ลงคะแนน
1195 Anatomy Trains in Structure and Function กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2562-10-03 2562-10-06 26.8 ลงคะแนน
1194 Visceral Manipulation I กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2562-08-17 2562-08-20 24.8 ลงคะแนน
1192 การทำกายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2562-08-14 2562-08-15 11 ลงคะแนน
1191 Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล (สมทบ) 2562-08-08 2562-08-09 11 ลงคะแนน
1190 Physical Therapy: Essential approach for DM and Foot Care สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2562-08-08 2562-08-09 14 ลงคะแนน
1187 Stroke Rehabilitation: Home-Based Application Module 3 คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2562-11-10 2562-11-11 14 ลงคะแนน
1186 Stroke Rehabilitation: Home-Based Application Module 2 คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2562-09-22 2562-09-23 14 ลงคะแนน
1185 Mulligan concepts : Course A (Upper quadrant) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2562-10-03 2562-10-04 14.3 ลงคะแนน
1184 Elastic Therapeutic Taping Method (Kinesio Taping Assessments, Fundamental Concepts and Techniques / KT1-2) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2562-09-13 2562-09-14 15 ลงคะแนน
1183 The 5th ASEAN Seminar on Multidisciplinary Care for Children with Mobility impairment คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2562-08-21 2562-08-23 19 ลงคะแนน
1181 พัฒนาศักยภาพระบบบริการกายภาพบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลขอนแก่น 2562-08-16 2562-08-16 6.3 ลงคะแนน
1180 ส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (ที่พิการ) ที่ติดบ้าน ติดเตียง โรงพยาบาลขอนแก่น 2562-07-30 2562-08-01 16.5 ลงคะแนน
1178 Pediatric Physical Therapy Management in Cerebral Palsy ภาควิชากายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2562-07-03 2562-07-05 17 ลงคะแนน
1177 Advanced Cardiac Rehabilitation สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2562-08-20 2562-08-22 15 ลงคะแนน
1176 Innovative Devices in Rehabililation ครั้งที่ 2 สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2562-07-26 2562-07-26 6.8 ลงคะแนน
1175 Stroke Rehabilitation: Home-Based Application Module 1 คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2562-07-21 2562-07-22 14 ลงคะแนน
1174 กายภาพบำบัดในผู้บาดเจ็บจากการออกกำลังกายและการกีฬา งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 2562-07-30 2562-08-01 17.8 ลงคะแนน
1173 Physical therapy management in cardiopulmonary and neurological in pediatrics patients คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2562-07-22 2562-07-24 14 ลงคะแนน
1172 Clinical reasoning of functional analysis base on biomechanics and anatomy linkage คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2562-07-22 2562-07-24 14 ลงคะแนน
1171 สุขภาพเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 2562-06-21 2562-06-21 6.8 ลงคะแนน
1170 Performance Wellness and Injury Prevention คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2562-09-05 2562-09-06 14.8 ลงคะแนน
1169 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ : จากทฤษฎีสู่มาตรฐานการปฏิบัติ คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2562-07-10 2562-07-11 10.6 ลงคะแนน
1168 Intensive Course of Physical Therapy Management in Scoliosis โรงพยาบาลขอนแก่น 2562-07-08 2562-07-12 29 ลงคะแนน
1167 การป้องกันและรักษาการบาดเจ็บทางการกีฬาและการออกกำลังกาย โรงพยาบาลขอนแก่น 2562-05-25 2562-05-26 11.5 ลงคะแนน
1165 The excellence in use of laser therapy on sports injuries for Physical Therapy ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2562-07-26 2562-07-26 5.5 ลงคะแนน
1164 กายภาพบำบัดแบบบูรณาการสำหรับผู้ป่วย CKD คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2562-07-18 2562-07-19 12 ลงคะแนน
1162 Pilates Adaptations for People with Scoliosis Supporting the Teachings of the Schroth Method คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2562-08-23 2562-08-25 22 ลงคะแนน
1161 Evidence-based exercise intervention for improving gait and balance in Parkinson’s disease สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2562-08-08 2562-08-09 11.5 ลงคะแนน
1160 การดูแลด้านกายภาพบำบัดในผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่าง โรงพยาบาลยะลา 2562-07-04 2562-07-05 13.8 ลงคะแนน
1159 Weight Training and Injury Prevention : Anatomy and Biomechanics for Exercise from Basic to Gym (B2G) คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2562-06-29 2562-06-30 14 ลงคะแนน
1158 อัพเดทการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็กพิเศษ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 2562-06-26 2562-06-28 21 ลงคะแนน
1157 พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562-06-25 2562-06-25 6 ลงคะแนน
1156 Water Specific Therapy Halliwick : Intermediate level (WSTH-I) รอบแรก คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ) 2562-11-06 2562-11-08 20 ลงคะแนน
1155 Therapeutic Watsu คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ) 2562-06-28 2562-06-29 13 ลงคะแนน
1154 ธาราพลานามัย ระดับพื้นฐาน (AQF-B) คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ) 2562-06-25 2562-06-27 20 ลงคะแนน
1152 Know brain No pain: Myofascial application for lumbopelvic disorders รุ่นที่ 1 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2562-07-09 2562-07-11 17.5 ลงคะแนน
1151 กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสำหรับนักกายภาพบำบัด ครั้งที่ 3 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562-08-06 2562-08-06 7.5 ลงคะแนน
1150 Pain management for lumbopelvic disorders โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2562-06-19 2562-06-21 20.5 ลงคะแนน
1149 Palliative care for physical therapy คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562-06-10 2562-06-11 12 ลงคะแนน
1148 Differential Diagnosis and Treatment of Mechanical Cervical and Upper Back Pain ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2562-09-02 2562-09-06 33.5 ลงคะแนน
1147 Differential Diagnosis and Treatment of Mechanical Low Back Pain and Pelvic Disorders ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2562-08-26 2562-08-30 33.5 ลงคะแนน
1145 การปฏิบัติโดยอิงหลักฐานทางกายภาพบำบัดขั้นพื้นฐาน คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2562-06-20 2562-06-21 11 ลงคะแนน
1143 กายภาพบำบัดในผู้ป่วย Low Back Pain คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2562-06-01 2562-06-02 13 ลงคะแนน
1142 การอบรมหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิกและเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านกายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2562-05-27 2562-05-29 17.3 ลงคะแนน
1141 การจัดการทางกายภาพบำบัดในสถานการณ์ทางการกีฬาและนันทนาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2562-05-22 2562-05-24 19 ลงคะแนน
1140 การจัดการอาการปวดในกล้ามเนื้อและพังผืด (Pain management in myofascial continuity) สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2562-05-10 2562-05-12 19.5 ลงคะแนน
1139 Management in children with intellectual disability and learning disorder คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562-07-04 2562-07-05 13 ลงคะแนน
1138 การฟื้นฟูระบบควบคุมการทรงตัวในหูชั้นใน (Vestibular Rehabilitation) สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2562-06-27 2562-06-28 13.8 ลงคะแนน
1137 Physical Therapy Management for Spinal Malalignment คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2562-06-24 2562-06-24 5.5 ลงคะแนน
1135 Clinical reasoning for PT (วันที่ 16 มิ.ย. 62) ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562-06-16 2562-06-16 6 ลงคะแนน
1134 Clinical reasoning for PT (วันที่ 15 มิ.ย. 62) ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562-06-15 2562-06-15 7.8 ลงคะแนน
1133 การพัฒนาอาจารย์ผู้ควบคุมฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ครั้งที่ 5 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562-06-15 2562-06-16 14.3 ลงคะแนน
1132 การจัดการเรียนรู้เชิงบำบัดฟื้นฟูสำหรับนักสหวิชาชีพและครูการศึกษาพิเศษ (Rehabilitation Learning Activities for Health Professionals and Special Education Teachers) รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562-05-25 2562-05-26 16 ลงคะแนน
1131 Blood Flow Restriction Technique and Updated OHSU Knee Rehabilitation for Physical Therapist ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2562-05-21 2562-05-22 12.5 ลงคะแนน
1130 นวัตกรรมทางกายภาพบำบัดในการดูแล cervical spondylosis with myelopathy (CSM) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562-05-15 2562-05-15 8.5 ลงคะแนน
1129 Diagnosis and exercise intervention for people with mild cognitive impairment (MCI) and dementia คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562-06-27 2562-06-28 12.2 ลงคะแนน
1128 การฟื้นฟูความสามารถสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาทโดย ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและกายภาพบำบัด รพ.กรุงเทพภูเก็ต (สมทบ) 2562-05-18 2562-05-19 12.8 ลงคะแนน
1127 Modern pain management for lumbopelvic disorders คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2562-05-18 2562-05-19 13 ลงคะแนน
1126 Elastic Therapeutic Taping Method (Kinesio Taping Advanced Techniques and Clinical Reasoning KT3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2562-05-25 2562-05-26 12.8 ลงคะแนน
1125 Breathing as a key management for MS disorders: Advanced manual techniques for improving คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2562-05-22 2562-05-24 16.5 ลงคะแนน
1124 นักกายภาพบำบัดชุมชน : คลินิกหมอครอบครัว รุ่นที่ 2 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2562-04-29 2562-05-03 29.3 ลงคะแนน
1123 Dyspnea Management for Physical Therapy ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2562-07-11 2562-07-12 12.3 ลงคะแนน
1122 International Seminar in Clinical Usefulness in Cardiopulmonary Exercise Testing คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2562-06-13 2562-06-14 12 ลงคะแนน
1121 เครือข่ายคลินิกโรคหืด และปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562-05-13 2562-05-14 7 ลงคะแนน
1120 Lumbar Instability: challenging management คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562-05-16 2562-05-17 10 ลงคะแนน
1119 การบูรณาการเทคนิคการรักษาทางกายภาพบำบัดในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาปวดคอ ช่วงที่ 2 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2562-05-07 2562-05-08 12.5 ลงคะแนน
1118 การบูรณาการเทคนิคการรักษาทางกายภาพบำบัดในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาปวดคอ ช่วงที่ 1 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2562-04-30 2562-05-01 12.5 ลงคะแนน
1115 Structural Essentials: Fans of The Hip กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2562-05-07 2562-05-09 19.5 ลงคะแนน
1114 International Physical Therapy Research Symposium 2019 (IPTRS 2019) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2562-06-05 2562-06-07 16.8 ลงคะแนน
1113 International Physical Therapy Research Symposium 2019 (IPTRS 2019) 5 มิ.ย 62 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2562-06-05 2562-06-05 7 ลงคะแนน
1112 Clinical Pilates for Back Care สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2562-06-27 2562-06-28 12 ลงคะแนน
1110 Evidence based on physical therapy modality สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2562-06-13 2562-06-14 13 ลงคะแนน
1109 Movement assessments for neurological improvement สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2562-06-13 2562-06-14 13 ลงคะแนน

หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย