โครงการที่ศูนย์ลงคะแนนแล้ว หากไม่ได้รับคะแนน โปรดติดต่อE-mail: cptethai@gmail.com

รหัส ชื่อกิจกรรม ผู้จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด หน่วย สถานะ
1001 แนวทางการฟื้นฟูความสามารถด้านการเคลื่อนไหวทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลอุดรธานี(สมทบ) 2561-08-18 2561-08-19 14.5 ลงคะแนน
1000 วิชา การสร้างผู้ประกอบการวิชาชีพกายภาพบำบัด บทที่ 3 (รุ่นที่ 3) สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-07-01 2561-07-31 5 ลงคะแนน
999 วิชา การสร้างผู้ประกอบการวิชาชีพกายภาพบำบัด บทที่ 2 (รุ่นที่ 3) สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-07-01 2561-07-31 5 ลงคะแนน
998 วิชา การสร้างผู้ประกอบการวิชาชีพกายภาพบำบัด บทที่ 1 (รุ่นที่ 3) สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-07-01 2561-07-31 5 ลงคะแนน
990 การพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจใหม่ของสภากายภาพบำบัด ครั้งที่ 1 พื้นที่ภาคใต้ สภากายภาพบำบัด 2561-08-02 2561-08-03 10.5 ลงคะแนน
989 การปฏิบัติโดยอิงหลักฐานทางกายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2561-08-06 2561-08-07 13 ลงคะแนน
988 ดูแลดีชีวิตมีสุข : การกลืน การใช้ยา การฟื้นฟูผู้ป่วยระบบประสาทระยะกลาง คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2561-07-02 2561-07-04 16.5 ลงคะแนน
986 BDMS Academic Annual Meeting 2018 : Spine ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2561-08-16 2561-08-08 5.8 ลงคะแนน
985 Healthcare in Thailand 4.0 รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561-08-08 2561-08-10 16.5 ลงคะแนน
983 หลักสูตรผู้บริหารสำหรับหัวหน้าหน่วยงานกายภาพบำบัด ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2561-08-16 2561-08-17 14 ลงคะแนน
982 Advanced laser therapy in musculoskeletal pain ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2561-07-22 2561-07-22 6.3 ลงคะแนน
978 การตรวจประเมินและการรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีปัญหาของข้อไหล่ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2561-08-29 2561-08-31 18.5 ลงคะแนน
977 PPT: pain and physical therapy module I: neck and upper extremity โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2561-06-19 2561-06-22 24.5 ลงคะแนน
975 Moving forward through Aged Society คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2561-08-01 2561-08-03 13.3 ลงคะแนน
974 Pharmacology for Physical Therapist สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2561-08-05 2561-08-05 7 ลงคะแนน
973 Improve performance & update taping technique in orthopedic and sport injury by yoga tape สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2561-07-19 2561-07-20 11.5 ลงคะแนน
971 Current Clinical Practice and Updates Cardiac Rehabilitatuon สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2561-08-09 2561-08-10 11.5 ลงคะแนน
970 The 5th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2018 (The 5th PTMURS 2018) and 1st Quality Day 2018 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2561-08-08 2561-08-08 6 ลงคะแนน
969 เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด : คุณภาพ มาตรฐาน และนวัตกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561-07-19 2561-07-20 12 ลงคะแนน
968 การสอนทางคลินิกและสุนทรียสนทนาในการทำงาน (Clinical teaching and dialogue) ภาควิชากายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2561-07-03 2561-07-03 8 ลงคะแนน
967 โภชนาการและการปรับตัวเพื่อการพัฒนาสู่โอลิมปิกโตเกียว รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561-07-18 2561-07-20 14 ลงคะแนน
966 Southern Cardiac Conference Meeting (SCCM) 3 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2561-07-12 2561-07-13 10.5 ลงคะแนน
965 Up to date Chest Physical Therapy with respiratory devices in COPD and Hypertension ภาควิชากายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2561-07-04 2561-07-06 20 ลงคะแนน
964 การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตามแนวทางไอซีเอฟ (Stroke rehabilitation on ICF model) งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 2561-07-04 2561-07-06 17.5 ลงคะแนน
963 6 Insufficiencies in elderly (หกภาวะบกพร่องในผู้สูงอายุ) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2561-06-04 2561-06-05 11 ลงคะแนน
962 การอบรมผู้ให้การฟื้นฟูหัวใจ (CARDIAC REHABILITATION) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2561-06-04 2561-06-05 9.8 ลงคะแนน
961 กายภาพบำบัดในเด็ก Cerebral Palsy คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2561-07-15 2561-07-15 7 ลงคะแนน
960 Cardiac Rehabilitation and Physical Therapy in Cardiovascular Disease รุ่นที่ 2/2561 งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(สมทบ) 2561-08-20 2561-08-31 64.5 ลงคะแนน
957 Behavioral and cognitive management in children with motor disability คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2561-07-05 2561-07-06 12.5 ลงคะแนน
956 การบำบัดรักษาคนพิการผู้สูงอายุที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวด้วยเทคนิควอยต้า รุ่นที่ 2 หลักสูตร C ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 2561-07-09 2561-07-20 75 ลงคะแนน
955 สัตว์บำบัด (Animal-Assisted Therapy Workshop) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 2561-06-06 2561-06-08 17 ลงคะแนน
954 นักกายภาพบำบัดชุมชน : คลินิกหมอครอบครัว รุ่นที่ 1 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2561-05-14 2561-05-18 34.5 ลงคะแนน
953 วิชา การสร้างผู้ประกอบการวิชาชีพกายภาพบำบัด บทที่ 3 (รุ่นที่ 2) สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-04-16 2561-05-15 5 ลงคะแนน
952 วิชา การสร้างผู้ประกอบการวิชาชีพกายภาพบำบัด บทที่ 2 (รุ่นที่ 2) สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-04-16 2561-05-15 5 ลงคะแนน
951 วิชา การสร้างผู้ประกอบการวิชาชีพกายภาพบำบัด บทที่ 1 (รุ่นที่ 2) สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-04-16 2561-05-15 5 ลงคะแนน
950 ชุดวิชาการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยการใช้กระแสไฟฟ้า ตอนที่ 4 (รุ่นที่ 1) สภากายภาพบำบัด 2561-05-01 2561-05-01 5 ลงคะแนน
949 ชุดวิชาการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยการใช้กระแสไฟฟ้า ตอนที่ 3 (รุ่นที่ 1) สภากายภาพบำบัด 2561-05-01 2561-05-01 5 ลงคะแนน
948 ชุดวิชาการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยการใช้กระแสไฟฟ้า ตอนที่ 2 (รุ่นที่ 1) สภากายภาพบำบัด 2561-05-01 2561-05-01 5 ลงคะแนน
947 ชุดวิชาการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยการใช้กระแสไฟฟ้า ตอนที่ 1 (รุ่นที่ 1) สภากายภาพบำบัด 2561-05-01 2561-05-01 5 ลงคะแนน
946 ชุดวิชา สรุปสาระสำคัญของกฏหมายวิชาชีพกายภาพบำบัด ตอนที่ 3 (รุ่นที่ 3) สภากายภาพบำบัด 2561-05-01 2561-05-01 5 ลงคะแนน
945 ชุดวิชา สรุปสาระสำคัญของกฏหมายวิชาชีพกายภาพบำบัด ตอนที่ 2 (รุ่นที่ 3) สภากายภาพบำบัด 2561-05-01 2561-05-01 5 ลงคะแนน
943 Movement with Mobilization in Biomechanical Approach คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2561-07-07 2561-07-08 12 ลงคะแนน
942 Physical therapy management in stroke คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2561-06-30 2561-07-01 12 ลงคะแนน
941 Exercise for cardiopulmonary problems คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2561-06-23 2561-06-24 12 ลงคะแนน
940 การพัฒนาเครือข่ายให้การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู รพ.ศรีสะเกษ[สมทบ] 2561-06-14 2561-06-15 12 ลงคะแนน
939 การวิเคราะห์การเดินในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะสมองพิการ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ (สมทบ) 2561-06-22 2561-06-22 7.5 ลงคะแนน
938 Diagnostic Screening: When to refer to specialists? คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2561-05-21 2561-05-23 16.5 ลงคะแนน
936 BDMS -Matheson center : Advance Ergonomics ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2561-06-26 2561-07-06 4 ลงคะแนน
935 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561-06-09 2561-06-09 7 ลงคะแนน
934 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม (การเปลี่ยนแปลงด้านการทรงตัว การเดิน การหกล้มและการป้องกันในผู้สูงอายุ) โรงพยาบาลขอนแก่น 2561-05-26 2561-05-27 11.8 ลงคะแนน
933 การดูแลด้านกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคข้อไหล่ติด โรงพยาบาลยะลา 2561-07-05 2561-07-06 13.8 ลงคะแนน
932 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ: การวิจัยสู่การปฏิบัติ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561-06-27 2561-06-28 13 ลงคะแนน
931 การพัฒนาอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ครั้งที่ 4 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561-06-16 2561-06-17 12.5 ลงคะแนน
930 Clinical application of taping technique คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2561-07-19 2561-07-20 10.8 ลงคะแนน
929 Clinical Application of Taping for Running คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2561-05-17 2561-05-18 12 ลงคะแนน
928 กลยุทธ์การทำธุรกิจเพื่อสุขภาพ: คลินิกกายภาพบำบัด และบ้านผู้สูงอายุ สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-06-28 2561-06-29 13 ลงคะแนน
927 Design for Aging สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-06-28 2561-06-28 13.5 ลงคะแนน
926 New Technology for Physical Therapist สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-06-28 2561-06-29 13 ลงคะแนน
925 Clinical Consideration in Stroke Rehabilitation สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-06-28 2561-06-29 14 ลงคะแนน
924 No brain No pain: Application for lumbopelvic disorders สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-06-28 2561-06-29 13 ลงคะแนน
923 Empower PT for Aging Society สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-06-27 2561-06-27 4.8 ลงคะแนน
921 Structural Essentials: Arches & Legs บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2561-06-26 2561-06-28 19 ลงคะแนน
920 Anatomy Trains in Structure and Function บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2561-06-22 2561-06-25 26.8 ลงคะแนน
919 PPT : Pain and Physical Therapy Application for Thoracic and Shoulder Disorders บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2561-05-26 2561-05-27 12 ลงคะแนน
918 Physical Therapy Management in Balance and Fall Prevention for Elderly with Dementia ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2561-08-18 2561-08-18 3.5 ลงคะแนน
917 Update in Geriatric Physical Therapy Management ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2561-05-27 2561-05-27 3.5 ลงคะแนน
916 OHSU Essential Management in Neuro Rehabilitation โรงพยาบาลพญาไท 2 (สมทบ) 2561-05-14 2561-05-15 13.5 ลงคะแนน
915 Breathing as a key management for MS disorders: Advanced manual techniques for improving breathing pattern คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2561-05-07 2561-05-09 18.5 ลงคะแนน
914 Elastic Therapeutic Taping Method (kinesio Advanced Technique and Clinical Analysis) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2561-04-20 2561-04-21 12.8 ลงคะแนน
913 วิชา การสร้างผู้ประกอบการวิชาชีพกายภาพบำบัด บทที่ 3 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-02-20 2561-03-28 5 ลงคะแนน
912 วิชา การสร้างผู้ประกอบการวิชาชีพกายภาพบำบัด บทที่ 2 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-02-20 2561-03-28 5 ลงคะแนน
911 วิชา การสร้างผู้ประกอบการวิชาชีพกายภาพบำบัด บทที่ 1 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-02-20 2561-03-28 5 ลงคะแนน
907 Scoliosis exercise for physical therapy practice ช่วงที่ 2 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2561-04-25 2561-04-26 13.3 ลงคะแนน
906 Scoliosis exercise for physical therapy practice ช่วงที่ 1 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2561-04-24 2561-04-24 6.8 ลงคะแนน
905 Upper-extremity task-specific training in subacute stroke rehabilitation คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2561-04-28 2561-04-29 13.5 ลงคะแนน
904 การจัดการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยกลุ่มคอ ไหล่แบบบูรณาการ โรงพยาบาลขอนแก่น 2561-03-26 2561-03-30 29 ลงคะแนน
903 Improvement of sensori-motor performance in patient with upper quadrant disorders ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2561-07-11 2561-07-13 18.5 ลงคะแนน
902 Assessment and Training of Balance and Gait in Patients with Stroke and Parkinson’s Disease โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2561-05-30 2561-06-01 19.8 ลงคะแนน
901 Experience in caring of sports people: Case of muscle and tendon injury โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2561-05-30 2561-06-01 19.3 ลงคะแนน
900 Shock Wave Therapy and Laser Therapy รุ่นที่ 2 โรงพยาบาลพญาไท 2 (สมทบ) 2561-04-21 2561-04-21 6.3 ลงคะแนน
899 Shock Wave Therapy and Laser Therapy รุ่นที่ 1 โรงพยาบาลพญาไท 2 (สมทบ) 2561-04-20 2561-04-20 6.3 ลงคะแนน
897 Intensive Course of Physical Therapy Management in Scoliosis คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2561-03-26 2561-04-01 41.5 ลงคะแนน
894 Functional and Postural Conditioning Exercise คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ) 2561-04-18 2561-04-20 18 ลงคะแนน
893 Current trends Physical Therapy management falls in older adults : Fall prevention and rehabilitation สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2561-03-31 2561-04-01 14 ลงคะแนน
892 Diagnosis and exercise intervention for people with mild cognitive impairment (MCI) and dementia คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2561-06-14 2561-06-15 12 ลงคะแนน
891 Differential Diagnosis and Treatment of Mechanical Cervical and Upper Back Pain ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2561-06-04 2561-06-08 33.5 ลงคะแนน
890 Differential Diagnosis and Treatment of Mechanical Low Back Pain ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2561-05-28 2561-06-01 33.5 ลงคะแนน
889 Introduction to Red Cord คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2561-03-24 2561-03-24 7.5 ลงคะแนน
888 Exercise for Non Communicable Diseases (DCDs) คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2561-03-22 2561-03-23 14.5 ลงคะแนน
887 Update Ultrasound Therapy and Electrical Stimulation for Shoulder Rehabilitation คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2561-03-20 2561-03-21 15 ลงคะแนน
886 Clinical Reasoning and Physical Therapy management in Shoulder Pain คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2561-03-18 2561-03-19 15 ลงคะแนน
885 Balance assessment and training คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2561-03-14 2561-03-16 19 ลงคะแนน
884 WHO Wheelchair Service Training Package – Basic level ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 2561-03-05 2561-03-09 27 ลงคะแนน
883 Lower quadrant pain management ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561-06-16 2561-06-17 12.5 ลงคะแนน
882 หลักการดัดดึงทางคลินิก ครั้งที่ 2 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561-04-30 2561-04-30 7.5 ลงคะแนน
881 กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสำหรับนักกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561-03-05 2561-03-05 7.5 ลงคะแนน
880 Being a Smart Runner with Basic Physical Managements สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2561-04-02 2561-04-03 16 ลงคะแนน
879 Update OHSU Recommendation for Neuro-Rehabilitation ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2561-04-02 2561-04-09 4 ลงคะแนน
877 Physical Therapy and Assistive Technology for Elderly and Disabilities สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2561-03-27 2561-03-29 19 ลงคะแนน
875 การฟื้นฟูสุขภาพคนพิการและผู้สูงอายุโดยมีชุมชนเป็นฐาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2561-06-04 2561-06-15 60 ลงคะแนน

หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย