โครงการที่ศูนย์ลงคะแนนแล้ว หากไม่ได้รับคะแนน โปรดติดต่อE-mail: cptethai@gmail.com

รหัส ชื่อกิจกรรม ผู้จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด หน่วย สถานะ
1343 การจัดการทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วย COVID-19 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2563-05-30 2563-05-30 2 ลงคะแนน
1342 Ultrasound Imaging รอบ2 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2563-05-30 2563-05-30 20 ลงคะแนน
1341 การสร้างผู้ประกอบการ ( Start up PT) รอบ2 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2563-05-30 2563-05-30 15 ลงคะแนน
1339 Stroke management: Assessment ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2563-06-11 2563-06-11 7.5 ลงคะแนน
1338 หลักการในการดัดดึงทางคลินิก ครั้งที่ 3 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2563-06-10 2563-06-10 7.5 ลงคะแนน
1337 กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสำหรับนักกายภาพบำบัด ครั้งที่ 4 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2563-06-09 2563-06-09 7.5 ลงคะแนน
1334 จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบำบัด รุ่นที่ 1(รอบ1) สภากายภาพบำบัด 2563-04-28 2563-04-30 15 ลงคะแนน
1333 Ultrasound Imaging รอบแรก สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2563-04-15 2563-04-30 20 ลงคะแนน
1332 การสร้างผู้ประกอบการ ( Start up PT) รอบแรก สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2563-04-15 2563-04-30 15 ลงคะแนน
1287 Physical Therapy Management for Cancer Patients สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2563-03-07 2563-03-08 15.3 ลงคะแนน
1275 เจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ ครั้งที่ 1 รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2563-03-16 2563-03-20 29 ลงคะแนน
1273 BodyReading 101+102 and Resilience-Taking the Strain and Coming Back Stronger กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2563-02-21 2563-02-23 20 ลงคะแนน
1271 การอบรมการพัฒนาอาจารย์ผู้ควบคุมฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ครั้งที่ 6 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2563-02-08 2563-02-08 14 ลงคะแนน
1270 Topic B: FMT :basic ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2563-02-08 2563-02-08 7 ลงคะแนน
1269 Topic A: Upper quadrant pain management (วันที่ 9 ก.พ. 63) ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2563-02-09 2563-02-09 5.5 ลงคะแนน
1268 Topic A: Upper quadrant pain management (วันที่ 8 ก.พ. 63) ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2563-02-08 2563-02-08 7 ลงคะแนน
1266 กายภาพบำบัดในภาวะความบกพร่องการเคลื่อนไหวข้อไหล่ รุ่นที่ 1 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2563-03-04 2563-03-06 18 ลงคะแนน
1263 เภสัชวิทยาสำหรับการฟื้นฟู คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2563-02-15 2563-05-30 50 ลงคะแนน
1262 ภาพถ่ายทางการแพทย์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2563-02-15 2563-05-30 63 ลงคะแนน
1259 Physical Therapy and Pulmonary Rehabilitation for Respiratory Diseases : Clinical Workshop สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2563-02-17 2563-02-18 14 ลงคะแนน
1258 Physical Therapy and Pulmonary Rehabilitation for Respiratory Diseases สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2563-02-15 2563-02-16 15 ลงคะแนน
1256 BDMS OHSU Neurodegenerative Disease ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2563-01-23 2563-01-23 8 ลงคะแนน
1253 Clinical reasoning and decision making in management of spine คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2563-03-09 2563-05-26 21 ลงคะแนน
1252 Neuro-orthopedics approach for lumbopelvic disorders รอบพิเศษ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2563-03-01 2563-03-01 14.5 ลงคะแนน
1251 Movement Analysis & Education Strategies Course’ for children with Cerebral Palsy and similar neurological conditions (MAES Therapy) ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ (สมทบ) 2563-02-24 2563-03-06 59.8 ลงคะแนน
1250 Kinesio Taping Assessments, Fundamental Concepts and Techniques คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2563-01-17 2563-01-18 15 ลงคะแนน
1249 การติดเทปเพื่อการรักษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2563-01-17 2563-01-17 6.3 ลงคะแนน
1248 Muscle Testing & Integrated Exercise for Physical Therapy สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2563-01-11 2563-01-12 15 ลงคะแนน
1247 การเคลื่อนไหวบำบัดสำหรับภาวะกล้ามเนื้อทำงานไม่สมดุล สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2562-12-25 2562-12-27 21 ลงคะแนน
1245 Deep Pathways (LDT3): Viscera, Articulations, Organ of the Senses คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2563-02-01 2563-02-04 24 ลงคะแนน
1244 Lymph Drainage Therapy 2 (LDT2): Pathological pathways/manual Lymphatic Mapping คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2563-01-18 2563-01-21 24 ลงคะแนน
1243 Lymph Drainage Therapy 1 (LDT1): Fluid Dynamics-Lymphatic Pathway-Anatomical Integrity คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2563-01-13 2563-01-16 24 ลงคะแนน
1242 Intensive Course for Musculoskeletal Ultrasound Imaging สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2563-02-12 2563-02-14 20 ลงคะแนน
1240 Neuro-orthopedics approach for lumbopelvic disorders คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2563-02-27 2563-02-28 14.5 ลงคะแนน
1238 COURSE A: BASIC VESTIBULAR REHABILITATION คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2562-12-17 2562-12-18 15 ลงคะแนน
1237 ประชุมวิชาการทางการยศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2562-12-12 2562-12-13 11.3 ลงคะแนน
1236 Updated Chest physical therapy management โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชส่วางแดนดิน(สมทบ) 2562-12-19 2562-12-20 13 ลงคะแนน
1235 Clinical KT Taping in Sports Injury and Musculoskeletal Disorders โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชส่วางแดนดิน(สมทบ) 2562-12-03 2562-12-04 10.5 ลงคะแนน
1234 การเขียนผลงานวิชาการ เครือข่ายกายภาพบำบัดเขตสุขภาพที่ 12 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2562-11-28 2562-11-29 14 ลงคะแนน
1233 การป้องกันการล้ม : ความลับของการล้ม คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2562-11-16 2562-11-17 14.5 ลงคะแนน
1231 Physical Therapy in Cardiac Rehabilitation สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2562-11-13 2562-11-15 21 ลงคะแนน
1230 ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฟุตบอลไทย ประจำปี 2562 คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2562-11-28 2562-11-29 12.5 ลงคะแนน
1229 การประเมินและจัดการการชดเชยความผิดปกติของร่างกายโดยการรักษาด้วยมือ คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2562-11-21 2562-11-22 11.8 ลงคะแนน
1228 สร้างเครือข่ายวิทยากร สำหรับการประดิษฐ์เก้าอี้ประยุกต์สำหรับเด็กพิการทางกายที่ไม่สามารถนั่งเองได้ด้วยกระดาษลูกฟูก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2562-10-28 2562-10-30 16.5 ลงคะแนน
1227 Practicum in Cardiopulmonary Exercise Testing (เชียงใหม่) คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2562-11-23 2562-11-23 6 ลงคะแนน
1226 Practicum in Cardiopulmonary Exercise Testing (กรุงเทพฯ) คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2562-11-20 2562-11-21 12 ลงคะแนน
1225 นวดทางการกีฬา (Sport Massage) สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2562-11-14 2562-11-15 14 ลงคะแนน
1224 Topic C: Fascia movement taping clinics ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562-12-17 2562-12-17 7 ลงคะแนน
1223 Topic B: Stoke Management : I-FAST Concept ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562-12-17 2562-12-19 21 ลงคะแนน
1222 Topic A: Shoulder complex Management(วันที่ 18-19 ธันวาคม 2562) ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562-12-18 2562-12-19 14 ลงคะแนน
1221 Topic A: Shoulder complex Management (วันที่ 17 ธันวาคม 2562) ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562-12-17 2562-12-17 7 ลงคะแนน
1220 การใช้ความร้อนตื้นในการลดปวดและผ่อนคลาย: แผ่นประคบร้อนและลูกประคบสมุนไพร รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562-11-18 2562-11-18 7.5 ลงคะแนน
1219 Pulmonary function: Clinical implementation for Physical Therapy คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562-11-02 2562-11-02 7 ลงคะแนน
1217 Headache/ Rehabilitation ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2562-10-19 2562-10-19 5.8 ลงคะแนน
1216 หลักการทำวิจัยและเขียนบทความวิจัย ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2562-10-08 2562-10-09 12.5 ลงคะแนน
1215 สู่ความสำเร็จการเป็นผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัดและธุรกิจบริการสุขภาพ สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2562-12-01 2562-12-01 6.5 ลงคะแนน
1214 โครงการต่อเนื่อง 4 โมดูล Mini MBA in Business Care สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2562-09-01 2562-11-30 16 ลงคะแนน
1213 The role of Physical Therapy in Palliative care for Cancer patient สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2562-11-13 2562-11-15 15.8 ลงคะแนน
1212 หลักสูตรระยะสั้น ( 4 เดือน ) สาขาวิชากายภาพบำบัดชุมชน รุ่นที่ 3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2562-08-19 2562-12-19 62 ลงคะแนน
1211 Diversity in Trauma Rehabilitation ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2562-10-24 2562-10-26 17 ลงคะแนน
1210 กายภาพบำบัดในภาวะหลังหลวม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562-10-17 2562-10-18 9.5 ลงคะแนน
1209 กายภาพบำบัดในภาวะคอเสื่อม Maitland Concept คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562-10-16 2562-10-17 11.8 ลงคะแนน
1208 Cardiac Rehabilitation Evidence – Based Clinical Guidelines ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ (สมทบ) 2562-10-10 2562-10-11 14 ลงคะแนน
1207 Mulligan concepts : Course A (Upper quadrant) รอบพิเศษ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2562-09-30 2562-10-01 14.3 ลงคะแนน
1206 พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน เพื่อเพิ่มศักยภาพนักกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลระดับ node เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2562 โรงพยาบาลขอนแก่น 2562-09-02 2562-09-06 30 ลงคะแนน
1205 ซ่อมช่วงล่าง!: Les Manipulations for physiotherapist สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา 2563-01-08 2563-01-10 19.5 ลงคะแนน
1204 Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-B) คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ) 2562-10-29 2562-10-31 19.5 ลงคะแนน
1203 Aquatic fitness-Intermediate level (AQF-I) คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ) 2562-10-05 2562-10-06 12 ลงคะแนน
1202 Aquatic fitness-Basic level (AQF-B) คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ) 2562-10-02 2562-10-04 20 ลงคะแนน
1201 แนวทางการตรวจประเมินและการประยุกต์ใช้การออกกำลังกายเพื่อการรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู รพ.อุดรธานี 2562-08-31 2562-09-01 15.8 ลงคะแนน
1200 The Beginning: Vestibular Rehabilitation คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2562-10-05 2562-10-05 8 ลงคะแนน
1199 Updated OHSU Recommendation for Cognitive Communication ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2562-08-29 2562-08-29 2 ลงคะแนน
1198 Visceral Manipulation I กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2562-11-21 2562-11-24 24.8 ลงคะแนน
1197 Physical therapy approaches of soft tissue injury: Integration of pathophysiology and patho-mechanics กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2562-10-26 2562-10-27 13 ลงคะแนน
1196 Structural Essentials : Abdomen, Chest and Breath กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2562-10-08 2562-10-10 19.3 ลงคะแนน
1195 Anatomy Trains in Structure and Function กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2562-10-03 2562-10-06 26.8 ลงคะแนน
1194 Visceral Manipulation I กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2562-08-17 2562-08-20 24.8 ลงคะแนน
1193 Physical Therapy Management and Exercise Concept for Scoliosis ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562-11-06 2562-11-08 16.8 ลงคะแนน
1192 การทำกายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2562-08-14 2562-08-15 11 ลงคะแนน
1191 Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล (สมทบ) 2562-08-08 2562-08-09 11 ลงคะแนน
1190 Physical Therapy: Essential approach for DM and Foot Care สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2562-08-08 2562-08-09 14 ลงคะแนน
1189 Stroke Rehabilitation: Home-Based Application Module 5 คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2563-02-09 2563-02-10 14 ลงคะแนน
1188 Stroke Rehabilitation: Home-Based Application Module 4 คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2563-01-05 2563-01-06 14 ลงคะแนน
1187 Stroke Rehabilitation: Home-Based Application Module 3 คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2562-11-10 2562-11-11 14 ลงคะแนน
1186 Stroke Rehabilitation: Home-Based Application Module 2 คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2562-09-22 2562-09-23 14 ลงคะแนน
1185 Mulligan concepts : Course A (Upper quadrant) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2562-10-03 2562-10-04 14.3 ลงคะแนน
1184 Elastic Therapeutic Taping Method (Kinesio Taping Assessments, Fundamental Concepts and Techniques / KT1-2) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2562-09-13 2562-09-14 15 ลงคะแนน
1183 The 5th ASEAN Seminar on Multidisciplinary Care for Children with Mobility impairment คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2562-08-21 2562-08-23 19 ลงคะแนน
1181 พัฒนาศักยภาพระบบบริการกายภาพบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลขอนแก่น 2562-08-16 2562-08-16 6.3 ลงคะแนน
1180 ส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (ที่พิการ) ที่ติดบ้าน ติดเตียง โรงพยาบาลขอนแก่น 2562-07-30 2562-08-01 16.5 ลงคะแนน
1178 Pediatric Physical Therapy Management in Cerebral Palsy ภาควิชากายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2562-07-03 2562-07-05 17 ลงคะแนน
1177 Advanced Cardiac Rehabilitation สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2562-08-20 2562-08-22 15 ลงคะแนน
1176 Innovative Devices in Rehabililation ครั้งที่ 2 สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2562-07-26 2562-07-26 6.8 ลงคะแนน
1175 Stroke Rehabilitation: Home-Based Application Module 1 คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2562-07-21 2562-07-22 14 ลงคะแนน
1174 กายภาพบำบัดในผู้บาดเจ็บจากการออกกำลังกายและการกีฬา งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 2562-07-30 2562-08-01 17.8 ลงคะแนน
1173 Physical therapy management in cardiopulmonary and neurological in pediatrics patients คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2562-07-22 2562-07-24 14 ลงคะแนน
1172 Clinical reasoning of functional analysis base on biomechanics and anatomy linkage คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2562-07-22 2562-07-24 14 ลงคะแนน
1171 สุขภาพเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 2562-06-21 2562-06-21 6.8 ลงคะแนน
1170 Performance Wellness and Injury Prevention คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2562-09-05 2562-09-06 14.8 ลงคะแนน
1169 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ : จากทฤษฎีสู่มาตรฐานการปฏิบัติ คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2562-07-10 2562-07-11 10.6 ลงคะแนน

หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย