โครงการที่ศูนย์ลงคะแนนแล้ว หากไม่ได้รับคะแนน โปรดติดต่อE-mail: cptethai@gmail.com

รหัส ชื่อกิจกรรม ผู้จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด หน่วย สถานะ
977 PPT: pain and physical therapy module I: neck and upper extremity โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2561-06-19 2561-06-22 24.5 ลงคะแนน
963 6 Insufficiencies in elderly (หกภาวะบกพร่องในผู้สูงอายุ) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2561-06-04 2561-06-05 11 ลงคะแนน
962 การอบรมผู้ให้การฟื้นฟูหัวใจ (CARDIAC REHABILITATION) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2561-06-04 2561-06-05 9.8 ลงคะแนน
955 สัตว์บำบัด (Animal-Assisted Therapy Workshop) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 2561-06-06 2561-06-08 17 ลงคะแนน
954 นักกายภาพบำบัดชุมชน : คลินิกหมอครอบครัว รุ่นที่ 1 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2561-05-14 2561-05-18 34.5 ลงคะแนน
953 วิชา การสร้างผู้ประกอบการวิชาชีพกายภาพบำบัด บทที่ 3 (รุ่นที่ 2) สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-04-16 2561-05-15 5 ลงคะแนน
952 วิชา การสร้างผู้ประกอบการวิชาชีพกายภาพบำบัด บทที่ 2 (รุ่นที่ 2) สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-04-16 2561-05-15 5 ลงคะแนน
951 วิชา การสร้างผู้ประกอบการวิชาชีพกายภาพบำบัด บทที่ 1 (รุ่นที่ 2) สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-04-16 2561-05-15 5 ลงคะแนน
950 ชุดวิชาการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยการใช้กระแสไฟฟ้า ตอนที่ 4 (รุ่นที่ 1) สภากายภาพบำบัด 2561-05-01 2561-05-01 5 ลงคะแนน
949 ชุดวิชาการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยการใช้กระแสไฟฟ้า ตอนที่ 3 (รุ่นที่ 1) สภากายภาพบำบัด 2561-05-01 2561-05-01 5 ลงคะแนน
948 ชุดวิชาการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยการใช้กระแสไฟฟ้า ตอนที่ 2 (รุ่นที่ 1) สภากายภาพบำบัด 2561-05-01 2561-05-01 5 ลงคะแนน
947 ชุดวิชาการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยการใช้กระแสไฟฟ้า ตอนที่ 1 (รุ่นที่ 1) สภากายภาพบำบัด 2561-05-01 2561-05-01 5 ลงคะแนน
946 ชุดวิชา สรุปสาระสำคัญของกฏหมายวิชาชีพกายภาพบำบัด ตอนที่ 3 (รุ่นที่ 3) สภากายภาพบำบัด 2561-05-01 2561-05-01 5 ลงคะแนน
945 ชุดวิชา สรุปสาระสำคัญของกฏหมายวิชาชีพกายภาพบำบัด ตอนที่ 2 (รุ่นที่ 3) สภากายภาพบำบัด 2561-05-01 2561-05-01 5 ลงคะแนน
941 Exercise for cardiopulmonary problems คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2561-06-23 2561-06-24 12 ลงคะแนน
940 การพัฒนาเครือข่ายให้การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู รพ.ศรีสะเกษ[สมทบ] 2561-06-14 2561-06-15 12 ลงคะแนน
938 Diagnostic Screening: When to refer to specialists? คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2561-05-21 2561-05-23 16.5 ลงคะแนน
935 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561-06-09 2561-06-09 7 ลงคะแนน
934 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม (การเปลี่ยนแปลงด้านการทรงตัว การเดิน การหกล้มและการป้องกันในผู้สูงอายุ) โรงพยาบาลขอนแก่น 2561-05-26 2561-05-27 11.8 ลงคะแนน
931 การพัฒนาอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ครั้งที่ 4 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561-06-16 2561-06-17 12.5 ลงคะแนน
929 Clinical Application of Taping for Running คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2561-05-17 2561-05-18 12 ลงคะแนน
925 Clinical Consideration in Stroke Rehabilitation สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-06-28 2561-06-29 14 ลงคะแนน
924 No brain No pain: Application for lumbopelvic disorders สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-06-28 2561-06-29 13 ลงคะแนน
923 Empower PT for Aging Society สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-06-27 2561-06-27 4.8 ลงคะแนน
919 PPT : Pain and Physical Therapy Application for Thoracic and Shoulder Disorders บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2561-05-26 2561-05-27 12 ลงคะแนน
917 Update in Geriatric Physical Therapy Management ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2561-05-27 2561-05-27 3.5 ลงคะแนน
916 OHSU Essential Management in Neuro Rehabilitation โรงพยาบาลพญาไท 2 (สมทบ) 2561-05-14 2561-05-15 13.5 ลงคะแนน
915 Breathing as a key management for MS disorders: Advanced manual techniques for improving breathing pattern คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2561-05-07 2561-05-09 18.5 ลงคะแนน
913 วิชา การสร้างผู้ประกอบการวิชาชีพกายภาพบำบัด บทที่ 3 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-02-20 2561-03-28 5 ลงคะแนน
912 วิชา การสร้างผู้ประกอบการวิชาชีพกายภาพบำบัด บทที่ 2 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-02-20 2561-03-28 5 ลงคะแนน
911 วิชา การสร้างผู้ประกอบการวิชาชีพกายภาพบำบัด บทที่ 1 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-02-20 2561-03-28 5 ลงคะแนน
907 Scoliosis exercise for physical therapy practice ช่วงที่ 2 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2561-04-25 2561-04-26 13.3 ลงคะแนน
906 Scoliosis exercise for physical therapy practice ช่วงที่ 1 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2561-04-24 2561-04-24 6.8 ลงคะแนน
905 Upper-extremity task-specific training in subacute stroke rehabilitation คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 2561-04-28 2561-04-29 13.5 ลงคะแนน
904 การจัดการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยกลุ่มคอ ไหล่แบบบูรณาการ โรงพยาบาลขอนแก่น 2561-03-26 2561-03-30 29 ลงคะแนน
902 Assessment and Training of Balance and Gait in Patients with Stroke and Parkinson’s Disease โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2561-05-30 2561-06-01 19.8 ลงคะแนน
901 Experience in caring of sports people: Case of muscle and tendon injury โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2561-05-30 2561-06-01 19.3 ลงคะแนน
900 Shock Wave Therapy and Laser Therapy รุ่นที่ 2 โรงพยาบาลพญาไท 2 (สมทบ) 2561-04-21 2561-04-21 6.3 ลงคะแนน
899 Shock Wave Therapy and Laser Therapy รุ่นที่ 1 โรงพยาบาลพญาไท 2 (สมทบ) 2561-04-20 2561-04-20 6.3 ลงคะแนน
897 Intensive Course of Physical Therapy Management in Scoliosis คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2561-03-26 2561-04-01 41.5 ลงคะแนน
894 Functional and Postural Conditioning Exercise คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ) 2561-04-18 2561-04-20 18 ลงคะแนน
893 Current trends Physical Therapy management falls in older adults : Fall prevention and rehabilitation สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2561-03-31 2561-04-01 14 ลงคะแนน
892 Diagnosis and exercise intervention for people with mild cognitive impairment (MCI) and dementia คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2561-06-14 2561-06-15 12 ลงคะแนน
891 Differential Diagnosis and Treatment of Mechanical Cervical and Upper Back Pain ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2561-06-04 2561-06-08 33.5 ลงคะแนน
890 Differential Diagnosis and Treatment of Mechanical Low Back Pain ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2561-05-28 2561-06-01 33.5 ลงคะแนน
889 Introduction to Red Cord คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 2561-03-24 2561-03-24 7.5 ลงคะแนน
888 Exercise for Non Communicable Diseases (DCDs) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 2561-03-22 2561-03-23 14.5 ลงคะแนน
887 Update Ultrasound Therapy and Electrical Stimulation for Shoulder Rehabilitation คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 2561-03-20 2561-03-21 15 ลงคะแนน
886 Clinical Reasoning and Physical Therapy management in Shoulder Pain คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 2561-03-18 2561-03-19 15 ลงคะแนน
885 Balance assessment and training คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2561-03-14 2561-03-16 19 ลงคะแนน
884 WHO Wheelchair Service Training Package – Basic level ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 2561-03-05 2561-03-09 27 ลงคะแนน
883 Lower quadrant pain management ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561-06-16 2561-06-17 12.5 ลงคะแนน
882 หลักการดัดดึงทางคลินิก ครั้งที่ 2 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561-04-30 2561-04-30 7.5 ลงคะแนน
881 กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสำหรับนักกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561-03-05 2561-03-05 7.5 ลงคะแนน
880 Being a Smart Runner with Basic Physical Managements สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2561-04-02 2561-04-03 16 ลงคะแนน
879 Update OHSU Recommendation for Neuro-Rehabilitation ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2561-04-02 2561-04-09 4 ลงคะแนน
877 Physical Therapy and Assistive Technology for Elderly and Disabilities สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2561-03-27 2561-03-29 19 ลงคะแนน
875 การฟื้นฟูสุขภาพคนพิการและผู้สูงอายุโดยมีชุมชนเป็นฐาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2561-06-04 2561-06-15 60 ลงคะแนน
874 Rehabilitation Process with Musculoskeletal Dysfunction คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2561-06-13 2561-06-15 21.8 ลงคะแนน
870 Clinical Reasoning and Contemporary Physical Therapy in Children with Disability บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2561-06-02 2561-06-03 11.5 ลงคะแนน
869 Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2561-05-18 2561-05-20 17.5 ลงคะแนน
868 สู่ความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2561-04-21 2561-04-22 13 ลงคะแนน
867 Cervical Disc Herniation: Integrated approach บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2561-03-24 2561-03-25 12.8 ลงคะแนน
866 Update in Ultrasound Therapy สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2561-03-22 2561-03-23 13.8 ลงคะแนน
865 Application of taping techniques and management for Patellofemoral pain syndrome and Tibiofemoral arthritis คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2561-03-28 2561-03-29 14.5 ลงคะแนน
864 Application of taping techniques and management for Patellofemoral pain syndrome คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2561-03-27 2561-03-27 7 ลงคะแนน
863 Core Stabilization Techniques Versus Pilates ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2561-04-28 2561-04-28 3.5 ลงคะแนน
862 HA National Forum ครั้งที่ 19 สถาบันอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน 2561-03-14 2561-03-16 15.5 ลงคะแนน
860 Mulligan Concepts functional treatment of the pelvis คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2561-06-21 2561-06-22 12.8 ลงคะแนน
859 Mulligan Concepts: Upper Quadrant คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2561-06-19 2561-06-20 14.3 ลงคะแนน
858 การคัดกรองความผิดปกติทางการแพทย์สำหรับกายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2561-01-09 2561-05-11 45 ลงคะแนน
857 นวตกรรมทางกายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2561-01-29 2561-05-11 30 ลงคะแนน
856 Therapeutic Watsu คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ) 2561-03-29 2561-03-30 13 ลงคะแนน
855 ธาราพลานามัย ระดับพื้นฐาน คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ) 2561-03-26 2561-03-28 19.5 ลงคะแนน
854 Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-B) คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ) 2561-03-14 2561-03-16 19.5 ลงคะแนน
853 หลักการในการดูแลผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ และหัวใจ ครั้งที่ 1 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561-02-19 2561-02-20 13 ลงคะแนน
852 Pediatric training course คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 2561-02-09 2561-02-10 11.5 ลงคะแนน
851 การดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2561-03-14 2561-03-16 19.8 ลงคะแนน
850 กายภาพบำบัดในผู้ป่วยปวดคอและมีความผิดปกติของข้อไหล่ รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561-03-14 2561-03-16 18 ลงคะแนน
849 Cardiac Rehabilitation and Physical Therapy in Cardiovascular Disease รุ่นที่ 1/2561 งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(สมทบ) 2561-01-15 2561-01-26 64.5 ลงคะแนน
848 ชุดวิชา สรุปสาระสำคัญของกฏหมายวิชาชีพกายภาพบำบัด ตอนที่ 3 สภากายภาพบำบัด 2560-12-01 2560-12-31 5 ลงคะแนน
847 ชุดวิชา สรุปสาระสำคัญของกฏหมายวิชาชีพกายภาพบำบัด ตอนที่ 2 สภากายภาพบำบัด 2560-12-01 2560-12-31 5 ลงคะแนน
846 ชุดวิชา สรุปสาระสำคัญของกฏหมายวิชาชีพกายภาพบำบัด ตอนที่ 1 สภากายภาพบำบัด 2560-12-01 2560-12-31 5 ลงคะแนน
845 IFAST for Stroke Management ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561-02-05 2561-02-07 16 ลงคะแนน
844 Clinical exercise testing and prescription for cardiorespiratory rehabilitation คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2561-01-29 2561-01-31 21 ลงคะแนน
843 ประชุมวิชาการทางการยศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2560-12-20 2560-12-22 18 ลงคะแนน
839 Hospice Dementia: Concept and Innovative Practice คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2560-12-21 2560-12-21 5.5 ลงคะแนน
838 Updated cervical approach in Physical Therapy โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชส่วางแดนดิน(สมทบ) 2561-01-18 2561-01-19 13.3 ลงคะแนน
837 Updated Cardiopulmonary Physical Therapy โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชส่วางแดนดิน(สมทบ) 2560-12-24 2560-12-25 14 ลงคะแนน
836 Clinical reasoning and Orthopedics physical therapy in specific disorders คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 2560-12-18 2560-12-22 30 ลงคะแนน
835 Evidence-based Physical Therapy and bedside assessment in Intensive care unit ช่วงที่ 2 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2560-12-26 2560-12-26 4.5 ลงคะแนน
834 Evidence-based Physical Therapy and bedside assessment in Intensive care unit ช่วงที่ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2560-12-22 2560-12-22 4.5 ลงคะแนน
832 Improvement of sensori-motor performance in patient with upper quadrant disorders สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา 2561-01-09 2561-01-11 20.3 ลงคะแนน
831 Physical Therapy in Vertigo and Dizziness Patients คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2560-12-13 2560-12-15 22.5 ลงคะแนน
830 การจัดอบรมแนวคิดทางหัตถการบำบัดและเทคนิคที่เป็นประโยชน์สำหรับการจัดการปัญหาทางโครงร่างและกล้ามเนื้อในส่วนคอและระยางค์ส่วนบน โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2560-12-07 2560-12-08 12.5 ลงคะแนน
829 Movement impairment syndrome of Upper Quadrant คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2560-11-27 2560-11-29 16.8 ลงคะแนน
828 บูรณาการกายภาพบำบัดในผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดหลัง : โรงพยาบาลถึงชุมชน โรงพยาบาลขอนแก่น 2560-11-21 2560-11-23 18 ลงคะแนน
827 หัตถบำบัดขั้นสูงในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มอาการ lumbar spine และ sacroiliac joint (Advanced manual therapy in patients with lumbar spine and sacroiliac joint syndrome) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560-11-16 2560-11-17 12.4 ลงคะแนน
826 Continuity of Care for Senior: Health and Non-Health ?Elderly Care: from Head to Toes สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2560-11-16 2560-11-17 15 ลงคะแนน
825 Clinical Application of Kinesio Tape (หลักสูตร KT 1 2) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2560-11-28 2560-11-29 13.2 ลงคะแนน

หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย