โครงการที่ศูนย์ลงคะแนนแล้ว หากไม่ได้รับคะแนน โปรดติดต่อE-mail: cptethai@gmail.com

รหัส ชื่อกิจกรรม ผู้จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด หน่วย สถานะ
1171 สุขภาพเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 2562-06-21 2562-06-21 6.8 ลงคะแนน
1167 การป้องกันและรักษาการบาดเจ็บทางการกีฬาและการออกกำลังกาย โรงพยาบาลขอนแก่น 2562-05-25 2562-05-26 11.5 ลงคะแนน
1159 Weight Training and Injury Prevention : Anatomy and Biomechanics for Exercise from Basic to Gym (B2G) คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2562-06-29 2562-06-30 14 ลงคะแนน
1155 Therapeutic Watsu คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ) 2562-06-28 2562-06-29 13 ลงคะแนน
1154 ธาราพลานามัย ระดับพื้นฐาน (AQF-B) คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ) 2562-06-25 2562-06-27 20 ลงคะแนน
1150 Pain management for lumbopelvic disorders โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2562-06-19 2562-06-21 20.5 ลงคะแนน
1149 Palliative care for physical therapy คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562-06-10 2562-06-11 12 ลงคะแนน
1145 การปฏิบัติโดยอิงหลักฐานทางกายภาพบำบัดขั้นพื้นฐาน คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2562-06-20 2562-06-21 11 ลงคะแนน
1143 กายภาพบำบัดในผู้ป่วย Low Back Pain คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2562-06-01 2562-06-02 13 ลงคะแนน
1142 การอบรมหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิกและเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านกายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2562-05-27 2562-05-29 17.3 ลงคะแนน
1141 การจัดการทางกายภาพบำบัดในสถานการณ์ทางการกีฬาและนันทนาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2562-05-22 2562-05-24 19 ลงคะแนน
1140 การจัดการอาการปวดในกล้ามเนื้อและพังผืด (Pain management in myofascial continuity) สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2562-05-10 2562-05-12 19.5 ลงคะแนน
1137 Physical Therapy Management for Spinal Malalignment คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2562-06-24 2562-06-24 5.5 ลงคะแนน
1135 Clinical reasoning for PT (วันที่ 16 มิ.ย. 62) ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562-06-16 2562-06-16 6 ลงคะแนน
1134 Clinical reasoning for PT (วันที่ 15 มิ.ย. 62) ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562-06-15 2562-06-15 7.8 ลงคะแนน
1133 การพัฒนาอาจารย์ผู้ควบคุมฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ครั้งที่ 5 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562-06-15 2562-06-16 14.3 ลงคะแนน
1132 การจัดการเรียนรู้เชิงบำบัดฟื้นฟูสำหรับนักสหวิชาชีพและครูการศึกษาพิเศษ (Rehabilitation Learning Activities for Health Professionals and Special Education Teachers) รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562-05-25 2562-05-26 16 ลงคะแนน
1131 Blood Flow Restriction Technique and Updated OHSU Knee Rehabilitation for Physical Therapist ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2562-05-21 2562-05-22 12.5 ลงคะแนน
1130 นวัตกรรมทางกายภาพบำบัดในการดูแล cervical spondylosis with myelopathy (CSM) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562-05-15 2562-05-15 8.5 ลงคะแนน
1129 Diagnosis and exercise intervention for people with mild cognitive impairment (MCI) and dementia คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562-06-27 2562-06-28 12.2 ลงคะแนน
1127 Modern pain management for lumbopelvic disorders คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2562-05-18 2562-05-19 13 ลงคะแนน
1126 Elastic Therapeutic Taping Method (Kinesio Taping Advanced Techniques and Clinical Reasoning KT3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2562-05-25 2562-05-26 12.8 ลงคะแนน
1125 Breathing as a key management for MS disorders: Advanced manual techniques for improving คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2562-05-22 2562-05-24 16.5 ลงคะแนน
1124 นักกายภาพบำบัดชุมชน : คลินิกหมอครอบครัว รุ่นที่ 2 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2562-04-29 2562-05-03 29.3 ลงคะแนน
1122 International Seminar in Clinical Usefulness in Cardiopulmonary Exercise Testing คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2562-06-13 2562-06-14 12 ลงคะแนน
1121 เครือข่ายคลินิกโรคหืด และปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562-05-13 2562-05-14 7 ลงคะแนน
1120 Lumbar Instability: challenging management คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562-05-16 2562-05-17 10 ลงคะแนน
1119 การบูรณาการเทคนิคการรักษาทางกายภาพบำบัดในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาปวดคอ ช่วงที่ 2 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2562-05-07 2562-05-08 12.5 ลงคะแนน
1118 การบูรณาการเทคนิคการรักษาทางกายภาพบำบัดในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาปวดคอ ช่วงที่ 1 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2562-04-30 2562-05-01 12.5 ลงคะแนน
1115 Structural Essentials: Fans of The Hip บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2562-05-07 2562-05-09 19.5 ลงคะแนน
1114 International Physical Therapy Research Symposium 2019 (IPTRS 2019) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2562-06-05 2562-06-07 16.8 ลงคะแนน
1113 International Physical Therapy Research Symposium 2019 (IPTRS 2019) 5 มิ.ย 62 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2562-06-05 2562-06-05 7 ลงคะแนน
1110 Evidence based on physical therapy modality สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2562-06-13 2562-06-14 13 ลงคะแนน
1109 Movement assessments for neurological improvement สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2562-06-13 2562-06-14 13 ลงคะแนน
1107 Sport PT: New tools & evidences สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2562-06-13 2562-06-14 13 ลงคะแนน
1106 Reform: Physical Therapy Roles สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2562-06-12 2562-06-12 5.2 ลงคะแนน
1105 Advanced Functional Therapy and correction techniques in Lumbosacral dysfunction คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2562-05-22 2562-05-24 22.8 ลงคะแนน
1104 การพัฒนาเครือข่ายบริการฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) ด้านทักษะทางภาษและการพูดและการกลืนเบื้องต้น โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2562-03-27 2562-03-29 19 ลงคะแนน
1103 Application of taping techniques and management for ankle and foot probleams คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562-03-14 2562-03-14 7 ลงคะแนน
1100 Cardiac Rehabilitation and Physical Therapy in Cardiovascular Disease งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(สมทบ) 2562-04-29 2562-05-10 65 ลงคะแนน
1099 Application of taping techniques and management for ankle and foot problems คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562-03-25 2562-03-26 14 ลงคะแนน
1098 Update OHSU : Recommendation for advanced swallowing Rehabilitation ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2562-04-29 2562-04-29 2 ลงคะแนน
1097 ACS and Preventive cardiology in rehabilitation aspect ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2562-03-29 2562-03-29 2 ลงคะแนน
1096 2nd Intensive Course of Physical Therapy Management in Scoliosis คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2562-03-25 2562-03-31 41.5 ลงคะแนน
1095 กายภาพบำบัดทางการกีฬาเบื้องต้น คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2562-03-11 2562-03-15 33 ลงคะแนน
1094 Physical Therapy Teaching and a Novel Approach for Enhancing Gait and Balance Performance ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562-05-22 2562-05-24 16.5 ลงคะแนน
1092 Lymph Drainage Therapy Level 1 (LDT1) คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2562-04-22 2562-04-25 24 ลงคะแนน
1090 Physical Therapy Management in ICU สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2562-03-09 2562-03-10 12 ลงคะแนน
1089 HA National Forum ครั้งที่ 20 สภากายภาพบำบัด 2562-03-13 2562-03-15 15.5 ลงคะแนน
1088 ชีวิตกับการเรียนรู้ในฐานะโรงเรียนแพทย์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล(สมทบ) 2562-04-05 2562-04-05 6 ลงคะแนน
1086 เจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ รุ่นที่ 2 รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562-06-17 2562-06-21 29.5 ลงคะแนน
1085 เจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ รุ่นที่ 1 รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562-03-18 2562-03-22 29.5 ลงคะแนน
1084 การฟื้นฟูความสามารถสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาทโดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562-03-13 2562-03-15 19.3 ลงคะแนน
1083 การดูแลรักษาเด็กสมองพิการในโรงเรียนศึกษาพิเศษและศูนย์การศึกษาพิเศษ รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562-02-26 2562-02-27 14 ลงคะแนน
1082 Physical Therapy Management for Running Injury ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2562-05-04 2562-05-06 19.5 ลงคะแนน
1081 เรื่องเล่าจากครู: บูรณาการทางคลินิกสู่นวัตกรรมทางกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562-03-27 2562-03-29 20.3 ลงคะแนน
1080 กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสำหรับนักกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562-02-25 2562-02-25 7.5 ลงคะแนน
1079 Kinesio Taping Assessments, Fundamental Concepts and Techniques (KT1-2) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2562-02-22 2562-02-23 15.5 ลงคะแนน
1077 สู่ความ สำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2562-06-01 2562-06-02 13 ลงคะแนน
1076 Anatomy Trains in Structure and Function บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2562-05-02 2562-05-05 26.8 ลงคะแนน
1075 How to Promote Active Ageing? Role of Physical Therapy and Health-related Profession บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2562-03-09 2562-03-10 11 ลงคะแนน
1074 Modern Pain Management for Lumbopelvic Disorders บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2562-02-16 2562-02-17 12 ลงคะแนน
1071 Update New Trend of Physical Fitness and Performance in Health and Wellness ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2562-03-16 2562-03-16 3.5 ลงคะแนน
1070 Vojta Therapy รุ่นที่ 4 คอร์ส D สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 2562-02-18 2562-03-01 48 ลงคะแนน
1069 A Pragmatic Approach to Stroke Rehabilitation คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562-06-20 2562-06-21 12 ลงคะแนน
1068 Pain คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562-02-01 2562-05-15 45 ลงคะแนน
1067 Leadership คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562-02-01 2562-05-15 50 ลงคะแนน
1066 Medical imaging คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562-02-01 2562-05-14 63 ลงคะแนน
1065 Innovation คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562-02-01 2562-05-15 30 ลงคะแนน
1064 Screening for medical disorder คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562-02-01 2562-05-15 45 ลงคะแนน
1063 OHSU Recommendation for Blood Flow Restriction and Knee Rehabilitation ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2562-01-31 2562-02-28 4.5 ลงคะแนน
1061 Management of upper quadrant dysfunction ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561-12-25 2561-12-27 21.5 ลงคะแนน
1060 Exercise stress test: practical and precaution for physical therapy คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562-01-25 2562-01-25 7 ลงคะแนน
1059 Role of physical exercise for managing physical คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2562-06-13 2562-06-14 16 ลงคะแนน
1058 Running Sciences รู้ไว้ก่อนวิ่ง คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2562-02-02 2562-02-03 10.5 ลงคะแนน
1057 Integration of Cardiac and Stroke Rehabilitation Program ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2562-01-23 2562-01-24 13 ลงคะแนน
1056 Current trend of chronic low back pain : Basic and beyond aspects ช่วงที่ 2 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2562-01-14 2562-01-14 6.3 ลงคะแนน
1055 Current trend of chronic low back pain : Basic and beyond aspects ช่วงที่ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2562-01-11 2562-01-11 6.3 ลงคะแนน
1054 ทักษะการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จ โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2561-12-20 2561-12-21 14 ลงคะแนน
1053 งานพัฒนาคุณภาพบริการ และงานวิจัยทางกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2561-12-19 2561-12-19 7 ลงคะแนน
1052 PPT: Pain and physical therapy for cervicothoracic disorders สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2561-12-19 2561-12-21 18 ลงคะแนน
1051 Clinical reasoning and management for physical therapy in spine คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2561-12-06 2561-12-08 20 ลงคะแนน
1050 Fascia movement taping clinics (FMTI) ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561-12-25 2561-12-25 7 ลงคะแนน
1049 Management of lower quadrant problems (วันที่ 26-27 ธันวาคม 2561) ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561-12-26 2561-12-27 14.5 ลงคะแนน
1047 BDMS-OHSU Critical Care Rehabilitation Training by Simulation technique ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2561-12-20 2561-12-21 12.5 ลงคะแนน
1046 OHSU Essential Management in Critical Care Rehabilitation โรงพยาบาลพญาไท 2 (สมทบ) 2561-12-18 2561-12-19 12.3 ลงคะแนน
1045 Interpretation of Electrocardiogram and Echocardiogram for Physical Therapist สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2561-12-16 2561-12-16 7.5 ลงคะแนน
1044 Blood Flow Restriction Technique (BFRT) คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2561-12-09 2561-12-10 11 ลงคะแนน
1043 การพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Leader for Change) โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2561-12-03 2561-12-04 11.8 ลงคะแนน
1042 วิชา การสร้างผู้ประกอบการวิชาชีพกายภาพบำบัด บทที่ 3 (รุ่นที่ 4) สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-10-31 2561-10-31 5 ลงคะแนน
1041 วิชา การสร้างผู้ประกอบการวิชาชีพกายภาพบำบัด บทที่ 2 (รุ่นที่ 4) สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-10-31 2561-10-31 5 ลงคะแนน
1040 วิชา การสร้างผู้ประกอบการวิชาชีพกายภาพบำบัด บทที่ 1 (รุ่นที่ 4) สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2561-10-31 2561-10-31 5 ลงคะแนน
1039 Electrical Stimulation: concept and application in clinic practice โรงพยาบาลขอนแก่น 2561-11-24 2561-11-24 6.5 ลงคะแนน
1038 Intermediate vestibular rehabilitation คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2561-12-13 2561-12-14 16 ลงคะแนน
1037 Basic vestibular rehabilitation คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2561-12-11 2561-12-12 16 ลงคะแนน
1036 Revised Knowledge of Physical Modality in Physical Therapy & Basic principle of Bedside Teaching for PT Clinical Instruction ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2561-11-08 2561-11-09 12.8 ลงคะแนน
1035 Know brain No pain: Application for lumbopelvic disorders สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา 2562-01-08 2562-01-10 19.5 ลงคะแนน
1034 Update OHSU Recommendation for Critical care Rehabilitation ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2561-11-23 2561-11-30 4 ลงคะแนน
1033 Kinesio Fundamental concepts (KT1-2) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2561-11-30 2561-12-01 15.5 ลงคะแนน
1032 The Role of Physical Therapy in Pain Management for Cancer Patient ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561-11-14 2561-11-16 15.3 ลงคะแนน

หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย