โครงการที่ศูนย์ลงคะแนนแล้ว หากไม่ได้รับคะแนน โปรดติดต่อE-mail: cptethai@gmail.com

รหัส ชื่อกิจกรรม ผู้จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด หน่วย สถานะ
1160 การดูแลด้านกายภาพบำบัดในผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่าง โรงพยาบาลยะลา 2562-07-04 2562-07-05 13.8 ลงคะแนน
1159 Weight Training and Injury Prevention : Anatomy and Biomechanics for Exercise from Basic to Gym (B2G) คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2562-06-29 2562-06-30 14 ลงคะแนน
1158 อัพเดทการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็กพิเศษ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 2562-06-26 2562-06-28 21 ลงคะแนน
1157 พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562-06-25 2562-06-25 6 ลงคะแนน
1156 Water Specific Therapy Halliwick : Intermediate level (WSTH-I-2) คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ) 2562-11-06 2562-11-08 20 ลงคะแนน
1155 Therapeutic Watsu คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ) 2562-06-28 2562-06-29 13 ลงคะแนน
1154 ธาราพลานามัย ระดับพื้นฐาน (AQF-B) คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ) 2562-06-25 2562-06-27 20 ลงคะแนน
1153 Know brain No pain: Myofascial application for lumbopelvic disorders รุ่นที่ 2 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2562-11-26 2562-11-28 17.5 ลงคะแนน
1152 Know brain No pain: Myofascial application for lumbopelvic disorders รุ่นที่ 1 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2562-07-09 2562-07-11 17.5 ลงคะแนน
1151 กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสำหรับนักกายภาพบำบัด ครั้งที่ 3 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562-08-06 2562-08-06 7.5 ลงคะแนน
1150 Pain management for lumbopelvic disorders โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2562-06-19 2562-06-21 20.5 ลงคะแนน
1149 Palliative care for physical therapy คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562-06-10 2562-06-11 12 ลงคะแนน
1148 Differential Diagnosis and Treatment of Mechanical Cervical and Upper Back Pain ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2562-09-02 2562-09-06 33.5 ลงคะแนน
1147 Differential Diagnosis and Treatment of Mechanical Low Back Pain and Pelvic Disorders ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2562-08-26 2562-08-30 33.5 ลงคะแนน
1145 การปฏิบัติโดยอิงหลักฐานทางกายภาพบำบัดขั้นพื้นฐาน คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2562-06-20 2562-06-21 11 ลงคะแนน
1143 กายภาพบำบัดในผู้ป่วย Low Back Pain คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2562-06-01 2562-06-02 13 ลงคะแนน
1142 การอบรมหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิกและเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านกายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2562-05-27 2562-05-29 17.3 ลงคะแนน
1141 การจัดการทางกายภาพบำบัดในสถานการณ์ทางการกีฬาและนันทนาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2562-05-22 2562-05-24 19 ลงคะแนน
1140 การจัดการอาการปวดในกล้ามเนื้อและพังผืด (Pain management in myofascial continuity) สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2562-05-10 2562-05-12 19.5 ลงคะแนน
1139 Management in children with intellectual disability and learning disorder คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562-07-04 2562-07-05 13 ลงคะแนน
1138 การฟื้นฟูระบบควบคุมการทรงตัวในหูชั้นใน (Vestibular Rehabilitation) สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2562-06-27 2562-06-28 13.8 ลงคะแนน
1137 Physical Therapy Management for Spinal Malalignment คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2562-06-24 2562-06-24 5.5 ลงคะแนน
1135 Clinical reasoning for PT (วันที่ 16 มิ.ย. 62) ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562-06-16 2562-06-16 6 ลงคะแนน
1134 Clinical reasoning for PT (วันที่ 15 มิ.ย. 62) ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562-06-15 2562-06-15 7.8 ลงคะแนน
1133 การพัฒนาอาจารย์ผู้ควบคุมฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ครั้งที่ 5 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562-06-15 2562-06-16 14.3 ลงคะแนน
1132 การจัดการเรียนรู้เชิงบำบัดฟื้นฟูสำหรับนักสหวิชาชีพและครูการศึกษาพิเศษ (Rehabilitation Learning Activities for Health Professionals and Special Education Teachers) รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562-05-25 2562-05-26 16 ลงคะแนน
1131 Blood Flow Restriction Technique and Updated OHSU Knee Rehabilitation for Physical Therapist ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2562-05-21 2562-05-22 12.5 ลงคะแนน
1130 นวัตกรรมทางกายภาพบำบัดในการดูแล cervical spondylosis with myelopathy (CSM) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562-05-15 2562-05-15 8.5 ลงคะแนน
1129 Diagnosis and exercise intervention for people with mild cognitive impairment (MCI) and dementia คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562-06-27 2562-06-28 12.2 ลงคะแนน
1128 การฟื้นฟูความสามารถสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาทโดย ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและกายภาพบำบัด รพ.กรุงเทพภูเก็ต (สมทบ) 2562-05-18 2562-05-19 12.8 ลงคะแนน
1127 Modern pain management for lumbopelvic disorders คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2562-05-18 2562-05-19 13 ลงคะแนน
1126 Elastic Therapeutic Taping Method (Kinesio Taping Advanced Techniques and Clinical Reasoning KT3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2562-05-25 2562-05-26 12.8 ลงคะแนน
1125 Breathing as a key management for MS disorders: Advanced manual techniques for improving คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2562-05-22 2562-05-24 16.5 ลงคะแนน
1124 นักกายภาพบำบัดชุมชน : คลินิกหมอครอบครัว รุ่นที่ 2 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2562-04-29 2562-05-03 29.3 ลงคะแนน
1123 Dyspnea Management for Physical Therapy ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2562-07-11 2562-07-12 12.3 ลงคะแนน
1122 International Seminar in Clinical Usefulness in Cardiopulmonary Exercise Testing คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2562-06-13 2562-06-14 12 ลงคะแนน
1121 เครือข่ายคลินิกโรคหืด และปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562-05-13 2562-05-14 7 ลงคะแนน
1120 Lumbar Instability: challenging management คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562-05-16 2562-05-17 10 ลงคะแนน
1119 การบูรณาการเทคนิคการรักษาทางกายภาพบำบัดในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาปวดคอ ช่วงที่ 2 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2562-05-07 2562-05-08 12.5 ลงคะแนน
1118 การบูรณาการเทคนิคการรักษาทางกายภาพบำบัดในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาปวดคอ ช่วงที่ 1 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2562-04-30 2562-05-01 12.5 ลงคะแนน
1117 Management of cervical disorders: Assessment to recovery รุ่นที่ 3 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562-12-02 2562-12-04 22 ลงคะแนน
1115 Structural Essentials: Fans of The Hip กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2562-05-07 2562-05-09 19.5 ลงคะแนน
1114 International Physical Therapy Research Symposium 2019 (IPTRS 2019) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2562-06-05 2562-06-07 16.8 ลงคะแนน
1113 International Physical Therapy Research Symposium 2019 (IPTRS 2019) 5 มิ.ย 62 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2562-06-05 2562-06-05 7 ลงคะแนน
1112 Clinical Pilates for Back Care สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2562-06-27 2562-06-28 12 ลงคะแนน
1110 Evidence based on physical therapy modality สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2562-06-13 2562-06-14 13 ลงคะแนน
1109 Movement assessments for neurological improvement สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2562-06-13 2562-06-14 13 ลงคะแนน
1107 Sport PT: New tools & evidences สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2562-06-13 2562-06-14 13 ลงคะแนน
1106 Reform: Physical Therapy Roles สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2562-06-12 2562-06-12 5.2 ลงคะแนน
1105 Advanced Functional Therapy and correction techniques in Lumbosacral dysfunction คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2562-05-22 2562-05-24 22.8 ลงคะแนน
1104 การพัฒนาเครือข่ายบริการฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) ด้านทักษะทางภาษและการพูดและการกลืนเบื้องต้น โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2562-03-27 2562-03-29 19 ลงคะแนน
1103 Application of taping techniques and management for ankle and foot probleams คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562-03-14 2562-03-14 7 ลงคะแนน
1102 Technology Virtual Reality for Neurological Rehabilitation ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2562-08-31 2562-08-31 3.5 ลงคะแนน
1101 Physical Therapy for Health Promotion in Specific Disease ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2562-07-13 2562-07-13 3.5 ลงคะแนน
1100 Cardiac Rehabilitation and Physical Therapy in Cardiovascular Disease งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(สมทบ) 2562-04-29 2562-05-10 65 ลงคะแนน
1099 Application of taping techniques and management for ankle and foot problems คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562-03-25 2562-03-26 14 ลงคะแนน
1098 Update OHSU : Recommendation for advanced swallowing Rehabilitation ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2562-04-29 2562-04-29 2 ลงคะแนน
1097 ACS and Preventive cardiology in rehabilitation aspect ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2562-03-29 2562-03-29 2 ลงคะแนน
1096 2nd Intensive Course of Physical Therapy Management in Scoliosis คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2562-03-25 2562-03-31 41.5 ลงคะแนน
1095 กายภาพบำบัดทางการกีฬาเบื้องต้น คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2562-03-11 2562-03-15 33 ลงคะแนน
1094 Physical Therapy Teaching and a Novel Approach for Enhancing Gait and Balance Performance ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562-05-22 2562-05-24 16.5 ลงคะแนน
1092 Lymph Drainage Therapy Level 1 (LDT1) คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2562-04-22 2562-04-25 24 ลงคะแนน
1090 Physical Therapy Management in ICU สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2562-03-09 2562-03-10 12 ลงคะแนน
1089 HA National Forum ครั้งที่ 20 สภากายภาพบำบัด 2562-03-13 2562-03-15 15.5 ลงคะแนน
1088 ชีวิตกับการเรียนรู้ในฐานะโรงเรียนแพทย์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล(สมทบ) 2562-04-05 2562-04-05 6 ลงคะแนน
1087 เจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ รุ่นที่ 3 รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562-09-02 2562-09-06 29.5 ลงคะแนน
1086 เจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ รุ่นที่ 2 รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562-06-17 2562-06-21 29.5 ลงคะแนน
1085 เจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ รุ่นที่ 1 รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562-03-18 2562-03-22 29.5 ลงคะแนน
1084 การฟื้นฟูความสามารถสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาทโดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562-03-13 2562-03-15 19.3 ลงคะแนน
1083 การดูแลรักษาเด็กสมองพิการในโรงเรียนศึกษาพิเศษและศูนย์การศึกษาพิเศษ รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562-02-26 2562-02-27 14 ลงคะแนน
1082 Physical Therapy Management for Running Injury ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2562-05-04 2562-05-06 19.5 ลงคะแนน
1081 เรื่องเล่าจากครู: บูรณาการทางคลินิกสู่นวัตกรรมทางกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562-03-27 2562-03-29 20.3 ลงคะแนน
1080 กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสำหรับนักกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562-02-25 2562-02-25 7.5 ลงคะแนน
1079 Kinesio Taping Assessments, Fundamental Concepts and Techniques (KT1-2) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2562-02-22 2562-02-23 15.5 ลงคะแนน
1078 Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) : Basic Course A กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2562-10-07 2562-10-09 17.5 ลงคะแนน
1077 สู่ความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2562-06-01 2562-06-02 13 ลงคะแนน
1076 Anatomy Trains in Structure and Function กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2562-05-02 2562-05-05 26.8 ลงคะแนน
1075 How to Promote Active Ageing? Role of Physical Therapy and Health-related Profession กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2562-03-09 2562-03-10 11 ลงคะแนน
1074 Modern Pain Management for Lumbopelvic Disorders กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ) 2562-02-16 2562-02-17 12 ลงคะแนน
1071 Update New Trend of Physical Fitness and Performance in Health and Wellness ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2562-03-16 2562-03-16 3.5 ลงคะแนน
1070 Vojta Therapy รุ่นที่ 4 คอร์ส D สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 2562-02-18 2562-03-01 48 ลงคะแนน
1069 A Pragmatic Approach to Stroke Rehabilitation คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562-06-20 2562-06-21 12 ลงคะแนน
1068 Pain คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562-02-01 2562-05-15 45 ลงคะแนน
1067 Leadership คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562-02-01 2562-05-15 50 ลงคะแนน
1066 Medical imaging คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562-02-01 2562-05-14 63 ลงคะแนน
1065 Innovation คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562-02-01 2562-05-15 30 ลงคะแนน
1064 Screening for medical disorder คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562-02-01 2562-05-15 45 ลงคะแนน
1063 OHSU Recommendation for Blood Flow Restriction and Knee Rehabilitation ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2562-01-31 2562-02-28 4.5 ลงคะแนน
1061 Management of upper quadrant dysfunction ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561-12-25 2561-12-27 21.5 ลงคะแนน
1060 Exercise stress test: practical and precaution for physical therapy คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562-01-25 2562-01-25 7 ลงคะแนน
1059 Role of physical exercise for managing physical คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2562-06-13 2562-06-14 16 ลงคะแนน
1058 Running Sciences รู้ไว้ก่อนวิ่ง คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2562-02-02 2562-02-03 10.5 ลงคะแนน
1057 Integration of Cardiac and Stroke Rehabilitation Program ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2562-01-23 2562-01-24 13 ลงคะแนน
1056 Current trend of chronic low back pain : Basic and beyond aspects ช่วงที่ 2 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2562-01-14 2562-01-14 6.3 ลงคะแนน
1055 Current trend of chronic low back pain : Basic and beyond aspects ช่วงที่ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2562-01-11 2562-01-11 6.3 ลงคะแนน
1054 ทักษะการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จ โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2561-12-20 2561-12-21 14 ลงคะแนน
1053 งานพัฒนาคุณภาพบริการ และงานวิจัยทางกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2561-12-19 2561-12-19 7 ลงคะแนน
1052 PPT: Pain and physical therapy for cervicothoracic disorders สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2561-12-19 2561-12-21 18 ลงคะแนน
1051 Clinical reasoning and management for physical therapy in spine คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2561-12-06 2561-12-08 20 ลงคะแนน
1050 Fascia movement taping clinics (FMTI) ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561-12-25 2561-12-25 7 ลงคะแนน

หน้าแรก ย้อนกลับ หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย