โครงการที่ศูนย์ลงคะแนนแล้ว หากไม่ได้รับคะแนน โปรดติดต่อE-mail: cptethai@gmail.com

รหัส ชื่อกิจกรรม ผู้จัด วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด หน่วย สถานะ
358 Exercise improves cognitive function in Elderly: from Laboratory to Clinic ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557-11-12 2557-11-14 13.8 ลงคะแนน
357 การฟื้นฟูระบบควบคุมการทรงตัวในหูชั้นใน (Vestibular Rehabilitation) ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557-11-13 2557-11-15 18.3 ลงคะแนน
356 *Update on Non-Communicable Disease ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2557-12-01 2557-12-02 11.3 ลงคะแนน
355 *การประชุมวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง ก้าวสู่ปีที่ 43 แห่งการอุทิศเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น[ยกเลิก] 2557-10-07 2557-10-09 16.8 ลงคะแนน
354 กายภาพบำบัดในผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดคอร่วมกับเวียนศีรษะ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558-01-07 2558-01-09 19 ลงคะแนน
353 Ultrasound Therapy คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2557-10-25 2557-10-26 11.5 ลงคะแนน
352 Physical Therapy Management in Neurological Condition Based on ICF Model โรงพยาบาลพญาไท 2 (สมทบ) 2557-11-19 2557-11-20 13 ลงคะแนน
351 Physical Therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2557-10-08 2558-05-20 67.5 ลงคะแนน
350 ASK. Stroke. BMC Rehab ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2557-10-06 2557-10-08 19.8 ลงคะแนน
347 Nerve Mobilization and Clinical Application โรงพยาบาลพญาไท 2 (สมทบ) 2557-09-20 2557-09-21 14.3 ลงคะแนน
346 Vojta Therapy รุ่นที่ 2 Course for applied Development Kinesiology in physically handicapped babies, children and youths acc. to Vojta , C-course : Theoretical part สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 2557-07-28 2557-08-08 59 ลงคะแนน
345 การวางแผนและการเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด 2 และ 5 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2557-08-22 2557-08-22 6 ลงคะแนน
344 Physical therapy Management in OA Knee คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2557-08-05 2557-08-08 24.5 ลงคะแนน
343 นวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อสุขภาพ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2557-11-04 2557-11-06 14 ลงคะแนน
342 Update cardiopulmonary physiotherapy กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ[สมทบ] 2557-09-03 2557-09-05 19 ลงคะแนน
341 การพัฒนาเครือข่ายกายภาพบำบัดในชุมชนโดยใช้คู่มือการป้องกันและบำบัดอาการปวดหลังส่วนล่าง โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2557-08-29 2557-08-29 5 ลงคะแนน
340 การฟื้นฟูและการติดตามความสามารถผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง : ผลการวิจัยสู่การปฏิบัติ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2557-08-28 2557-08-29 12.8 ลงคะแนน
339 การออกกำลังกายเพื่อการรักษา โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2557-08-20 2557-08-22 19.6 ลงคะแนน
338 Chest physical therapy for atelectasis: prevention, treatmen คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557-08-14 2557-08-15 12 ลงคะแนน
337 Advanced cardiac rehabilitation for physical therapist คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557-08-13 2557-08-15 18 ลงคะแนน
336 Update in physical therapy evaluation and treatments คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557-08-07 2557-08-08 11.5 ลงคะแนน
333 Kinematic linkages of the lumbopelivic region and advanced manual therapy techniques for lumbopelvic disorder แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท [สมทบ] 2557-07-28 2557-07-29 14 ลงคะแนน
330 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 7(วันที่ 24 ก.ค. 57) สถาบันอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน 2557-07-24 2557-07-24 6 ลงคะแนน
329 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 7(วันที่ 23 ก.ค. 57) สถาบันอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน 2557-07-23 2557-07-23 5.5 ลงคะแนน
328 Translational Research from Molecular Basic to Health Care คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2557-07-15 2557-07-17 13.7 ลงคะแนน
327 ประชุมวิชาการครบรอบ 36 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2557-07-14 2557-07-16 12.5 ลงคะแนน
326 กายภาพบำบัดทรวงอกสำหรับผู้ป่วยศัลยกรรม ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557-08-04 2557-08-05 12.8 ลงคะแนน
325 Applied Functional Science Concept for Therapeutic Exercise ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557-07-31 2557-08-01 14 ลงคะแนน
324 Managed Care for Cardiopulmonary Patient ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ (ยกเลิก) 2557-07-26 2557-07-27 3 ลงคะแนน
323 กายภาพบำบัดกับการดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลขอนแก่น 2557-07-07 2557-07-08 12 ลงคะแนน
322 Osteoporosis and Low Bone Mass: Examination and Exercise Prescription ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557-06-28 2557-06-28 6.8 ลงคะแนน
321 Active Mobilization Technique Sharing in Upper and Lower Torso ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2557-08-23 2557-10-04 27 ลงคะแนน
320 The International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO) International Conference: Orthotic and Therapeutic Management of Stroke Patients 2014 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2557-08-05 2557-08-05 25.8 ลงคะแนน
319 *Siriraj International Conference in Medicine and Public Health (SICMPH) 2014 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2557-07-21 2557-07-25 20 ลงคะแนน
318 2014 TPPA, 36th Annual Convention (Thai Physicians Association of America) ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ (ยกเลิก) 2557-06-30 2557-07-01 10 ลงคะแนน
317 การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แต่งและผู้ประเมินบทความของวารสารกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2557-06-20 2557-06-20 5.3 ลงคะแนน
316 ระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2557-07-02 2557-07-04 19.3 ลงคะแนน
315 ระบบประสาท คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2557-07-02 2557-07-04 19.3 ลงคะแนน
314 ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2557-07-02 2557-07-04 19.3 ลงคะแนน
313 Update holistic allied health : Medical Technology & Physical Therapy ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2557-07-02 2557-07-04 18.6 ลงคะแนน
312 Movement Impairment Syndromes of Lumbar and Hip joint ช่วงที่ 2 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557-07-08 2557-07-11 27.5 ลงคะแนน
311 Movement Impairment Syndromes of Lumbar and Hip joint ช่วงที่ 1 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557-07-05 2557-07-07 21 ลงคะแนน
310 พัฒนามาตรฐานบริการกายภาพบำบัดและศักยภาพนักกายภาพบำบัดในการให้บริการใน ICU โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2557-06-16 2557-06-27 51.8 ลงคะแนน
309 Advance Therapeutic Exercise of Physical Therapy คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2557-04-03 2557-04-03 3.8 ลงคะแนน
305 การฟื้นความสามารถสำหรับผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง : การประยุกต์ผลการวิจัยสู่การปฏิบัติ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2557-05-22 2557-05-23 11 ลงคะแนน
304 Integrated manual therapy in malalignment syndrome : Lumbopelvic disorders โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2557-06-11 2557-06-13 16.3 ลงคะแนน
303 Update in Physical Therapy for Orthopeadic Condition คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] 2557-06-12 2557-06-13 12.5 ลงคะแนน
300 Headache and Neck Pain ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ (ยกเลิก) 2557-08-15 2557-08-15 1 ลงคะแนน
299 จิตวิทยาการเข้าถึงผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ (ยกเลิก) 2557-07-21 2557-07-21 1 ลงคะแนน
298 Updates on Lumbar Interbody Fusion Surgery ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ (ยกเลิก) 2557-06-25 2557-06-25 1 ลงคะแนน
297 Update on upper extremity training after stroke ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ (ยกเลิก) 2557-06-14 2557-06-14 1.5 ลงคะแนน
296 Nutrition Management in Neurological Patients ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ (ยกเลิก) 2557-06-11 2557-06-11 1 ลงคะแนน
286 การพัฒนาคุณภาพงานบริการกายภาพบำบัด สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2557-04-22 2557-04-22 4.3 ลงคะแนน
285 Motor Assessment Scale for Stroke ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2557-11-15 2557-11-15 3.3 ลงคะแนน
284 Physical Therapy Management in Thoracic disorders and scapulocostal syndromes ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2557-08-09 2557-08-10 7 ลงคะแนน
283 Integrated manual therapy for back pain and knee disorder คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2557-06-23 2557-06-25 17 ลงคะแนน
282 Advance Physical Therapy Management in Non-specific Low Back Pain คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2557-06-04 2557-06-06 15.8 ลงคะแนน
279 กายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังคด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2557-05-22 2557-05-23 10.5 ลงคะแนน
278 กายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคระบบประสาท คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2557-05-07 2557-05-08 10.3 ลงคะแนน
274 Physical Therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance : คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 2557-06-10 2557-06-13 24.8 ลงคะแนน
271 Advanced Manual Therapy Techniques for Lumbopelvic Disorders สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2557-05-21 2557-05-23 14.3 ลงคะแนน
262 CI ภาควิชาภาพบำบัด ม.ธรรมศาสตร์ 124ชั่วโมง ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2556-09-02 2556-09-27 2.06 ลงคะแนน
261 CI ภาควิชาภาพบำบัด ม.ธรรมศาสตร์ 64 ชั่วโมง ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2556-09-02 2556-09-27 1.06 ลงคะแนน
260 CI ภาควิชากายภาพบำบัด ม.ธรรมศาสตร์ 128 ชั่วโมง ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2556-09-02 2556-09-27 2.13 ลงคะแนน
259 CI ภาควิชากายภาพบำบัด ม.ธรรมศาสตร์ 60.5ชั่วโมง ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2556-08-05 2556-08-30 1 ลงคะแนน
258 CI ภาควิชากายภาพบำบัด ม.ธรรมศาสตร์ 121 ชั่วโมง ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2556-08-05 2556-08-30 2.01 ลงคะแนน
248 การพัฒนาความรู้การสร้างงานวิจัยจากงานประจำ(R2r) โรงพยาบาลขอนแก่น 2557-07-01 2557-07-01 6 ลงคะแนน
244 Successful aging : from basic to advanced knowledge คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2557-07-30 2557-08-01 17 ลงคะแนน
243 Refining manual skill: the connection of mind and body คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2557-07-01 2557-07-04 26 ลงคะแนน
237 Mobilization with Movement Therapy for Physical Therapy คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557-02-16 2557-02-17 12.8 ลงคะแนน
232 Manual Therapy, the key of success in physical therapy profession (Part I : Head and Neck Symptom, treating sub-occipital pain syndrome etc คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ 2556-12-15 2556-12-15 6 ลงคะแนน
225 Bridging the Gaps: From clinical reasoning to clinical practice for upper and lower quadrants & Physical Therapist Functional Examination and Exercise Prescription for Aging Adults ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557-06-23 2557-06-27 33 ลงคะแนน
215 Physical therapy management for neck back shoulder and knee pain in community คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556-10-09 2556-10-11 18 ลงคะแนน
163 สุขภาวะผู้สูงอายุไทยกับการออกำลังกาย คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2556-04-22 2556-04-23 12.5 ลงคะแนน
99 Physical therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance Secondary Body Center Stabilizers Pain (Central to Peripheral) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2555-02-21 2555-02-28 20.8 ลงคะแนน

หน้าแรก ย้อนกลับ