โปรดอ่าน !

 • ผู้สมัครสอบต้องสำเร็จการศึกษา ในปริญญาที่สภากายภาพบำบัดรับรองและ ต้องยื่นเอกสารหลักฐานการศึกษา
  Transcritp ตัวจริงที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา หรือ หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา 
 • ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามข้อบังคับสภา
 • กายภาพบำบัดว่าด้วยการว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2549 และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นสมาชิกของสภากายภาพบำบัดและขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น
 • การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาและต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
 • ผู้สมัครสอบ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สภากายภาพบำบัดกำหนด และบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ 
  หากตรวจสอบในภายหลังว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือ บันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง
  ผลการสอบและการทำรายการทั้งหมดจะถูกยกเลิก โดยไม่คืนค่าธรรมเนียม
 • ผู้ที่สมัครสอบแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินค่าธรรมเนียมได้ พร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครฯ ให้ส่งทางออนไลน์ ภายในวันที่กำหนด อนึ่ง หากเอกสารการสมัครสอบไม่ครบถ้วน สิทธิในการเข้าสอบจะถูกยกเลิก 
 • เมื่อสอบผ่านทั้ง 3 หมวดวิชา ประกาศผ่านเว็บไซต์จึงมีสิทธิขอ้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด การลงทะเบียนและจัดส่งเอกสารทางออนไลน์ ภายในเวลา 90 วันนับแต่วันประกาศผลการสอบ
 • ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่ได้กรอกข้อความไว้ เป็นความจริงทุกประการ 
  หากข้อมูลข้างต้นเป็นเท็จข้าพเจ้ายินดีรับผิดตามที่กฎหมายกำหนดโทษไว้สูงสุด 

  ก่อนลงทะเบียนประวัติออนไลน์ ให้ตรวจสอบID CARD กับฐานข้อมูลในระบบ

  หากผลลัพธ์ ให้ลงทะเบียนประวัติออนไลน์ ไปที่นี่

  หากผลลัพธ์ มีทะเบียนประวัติออนไลน์แล้ว ไปที่นี่