ตรวจสอบความถูกต้องวิชาที่เลือกสอบและการส่งเอกสาร

รหัส วันที่ ชื่อ สกุล ครั้งที่ วิชาที่เลือก สถานะ เหตุผล เก็บสิทธิ
600063 2017-04-18 กิตติ ทิมรอด 2/60 02 เก็บ 2วิชา 2562[N1]
570108 2017-04-25 กิตติภัค พลศรีลา 2/60 01,02,03 ยังไม่ได้เก็บ 2561
590230 2017-04-15 จิรัชญา เงาธัญญาภัทร 2/60 03 เก็บ 2วิชา 2561[N2]
600022 2017-04-20 ธนัตชนก เขียวระวงค์ 2/60 02 เก็บ 2วิชา 2562[N1]
590720 2017-04-23 นิติพนธ์ หร่ายมณี 2/60 02 เก็บ 2วิชา 2561[N2]
600043 2017-04-20 ปิยะภา เศวตรัตนพงษ์ 2/60 02 เก็บ 2วิชา 2562[N1]
580058 2017-04-23 พรรวิษา ทองเที่ยง 2/60 03 เก็บ 2วิชา 2560[N2]
580933 2017-04-18 ภัทรนันท์ ชนะวงศ์ 2/60 02 เก็บ 2วิชา 2560[N2]
580275 2017-04-22 มนัสชนก ไล้เลิศ 2/60 02 เก็บ 2วิชา 2560[N2]
600053 2017-04-15 ยุทธพงค์ หมื่นศรีพรม 2/60 02,03 เก็บ 1วิชา 2562[N1]
590507 2017-04-26 ยุพดี หาวิชา 2/60 02,03 เก็บ 1วิชา 2561[N2]
600101 2017-04-14 วนัญรัชต์ กมลสิริชัยกูล 2/60 01,02,03 สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590006 2017-04-15 วันเฉลิม แม่นทอง 2/60 02 รอ เก็บ 2วิชา 2561[N1]
590001 2017-04-14 สัณฐิติ ผลจันทร์ 2/60 02,03 เก็บ 1วิชา 2561[N1]
590559 2017-04-26 สิรินดา ยะยอง 2/60 02,03 เก็บ 1วิชา 2561[N2]
600012 2017-04-24 สุภัสรา สุริยศ 2/60 01,02,03 ยังไม่ได้เก็บ 2562[N1]
600029 2017-04-19 สุภารัตน์ เจริญราช 2/60 02,03 เก็บ 1วิชา 2562[N1]
600103 2017-04-15 หทัยทิพย์ บุญชุ่ม 2/60 01,02,03 สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590329 2017-04-26 อภิญญา สมพื้น 2/60 02,03 เก็บ 1วิชา 2561[N2]
580396 2017-04-20 อรุณรวี ขอสกุลสุนทร 2/60 02,03 เก็บ 1วิชา 2560[N2]
600104 2017-04-17 อาทิตยาภรณ์ ปันดีกา 2/60 01,02,03 สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
580932 2017-04-14 เอกลักษณ์ รักษ์ทอง 2/60 02 เก็บ 2วิชา 2560[N2]
600082 2017-04-23 โซรานี หะมะ 2/60 01,02,03 หมดอายุ24พค60 ก.6870