ตรวจสอบความถูกต้องวิชาที่เลือกสอบและการส่งเอกสาร

รหัส วันที่ ชื่อ สกุล ครั้งที่ วิชาที่เลือก สถานะ เหตุผล เก็บสิทธิ
601292 2017-10-17 กรรณิกา แซ่ขู่ 4/60 01,02,03 รอ สมัครใหม่ 4/60 2562[N4]
600766 2017-10-17 จาตุรณ สามแก้ว 4/60 02 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
601163 2017-10-16 ทัศนวรรณ หวงจริง 4/60 02 เก็บ 2วิชา 2562[N3]
601177 2017-10-16 ทิติยาพร แสบงบาล 4/60 02,03 เก็บ 1วิชา 2562[N3]
590249 2017-10-11 บุษยมาส เดชะภิญโญ 4/60 02,03 เก็บ 1วิชา 2561[N2]
600846 2017-10-17 ปรียาภัทร สันทาลุนัย 4/60 02 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
601295 2017-10-17 ปาณิสรา ศราธพันธุ์ 4/60 01,02,03
601164 2017-10-16 ภัทราพร ฝั้นอิ่นแก้ว 4/60 02,03 เก็บ 1วิชา 2562[N3]
590237 2017-10-16 ลลนา แซ่ตั้ง 4/60 02,03 เก็บ 1วิชา 2561[N2]
601081 2017-10-16 ศกลวรรณ ศรีเมือง 4/60 02 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
601298 2017-10-17 ศิริวรรณ สุทธิกรณ์ 4/60 01,02,03
590559 2017-10-16 สิรินดา ยะยอง 4/60 02 เก็บ 2วิชา 2561[N2]
601162 2017-10-17 อรพรรณ มีเงิน 4/60 01 เก็บ 2วิชา 2562[N3]
600979 2017-10-16 อรฤดี หนูสมแก้ว 4/60 03 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
581560 2017-10-17 เนตรนภา เนียมมีศรี 4/60 02 เก็บ 2วิชา 2560[N4]