ตรวจสอบความถูกต้องวิชาที่เลือกสอบและการส่งเอกสาร

รหัส วันที่ ชื่อ สกุล ครั้งที่ วิชาที่เลือก สถานะ เหตุผล เก็บสิทธิ
601169 2017-08-22 กรรณิการ์ วังเย็น 3/60 01,02,03
600649 2017-08-12 กิตติกร นุผัด 3/60 01 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
600871 2017-08-21 ขวัญกมล สุวรรณรัตน์ 3/60 02 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
601167 2017-08-22 คล่องคำนวณ คำนวนศักดิ์ 3/60 01,02,03
601168 2017-08-22 คุณัญญา ทิมจันทร์ 3/60 01,02,03
600766 2017-08-15 จาตุรณ สามแก้ว 3/60 02 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
601160 2017-08-22 จินดาพร แก้วพิทักษ์ 3/60 01,02,03
600403 2017-08-21 จุนรัตน์ วรครบุรี 3/60 02 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
581288 2017-06-04 ชลิดา ธิธรรม 3/60 02 เก็บ 2วิชา 2560[N2]
601165 2017-08-22 ชุติเดช พรหมรักษา 3/60 01,02,03
600158 2017-08-15 ชุลีกร บุญเต็ม 3/60 02 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
601039 2017-08-21 ซอแลฮะห์ อารง 3/60 02,03 เก็บ 1วิชา 2562[N2]
600388 2017-08-22 ณฐิกา เกียรติเจริญศิริ 3/60 02 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
600496 2017-08-16 ณิชนันทน์ ปุ้ยเจริญ 3/60 02 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
600518 2017-08-21 ณิชารีย์ อังกาบ 3/60 01 เก็บ 2วิชา 2562
600893 2017-08-11 ดลนภา มหาวัน 3/60 02 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
601163 2017-08-22 ทัศนวรรณ หวงจริง 3/60 01,02,03
600794 2017-08-21 ธันดล เลิศเกรียงไกรยิ่ง 3/60 02 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
600165 2017-08-14 นภลดา กล้าหาญ 3/60 02 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
601166 2017-08-22 นิศรา หล่อทอง 3/60 01,02,03
600222 2017-08-21 นิศาชล จิรกิจวัฒนะวงค์ 3/60 01,02,03 ยังไม่ได้เก็บ 2562[N2]
601174 2017-08-22 นุชสบา พะณะงาม 3/60 01,02,03
600125 2017-08-22 ปภัชญา อุ่นอนันต์ 3/60 02,03 เก็บ 1วิชา 2562[N2]
600747 2017-08-21 ปภาวี ภูพิมพ์ 3/60 02 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
600846 2017-08-21 ปรียาภัทร สันทาลุนัย 3/60 02 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
600799 2017-08-21 ปาณิสรา คณาวัชรากุล 3/60 02 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
600568 2017-08-21 ปิยวรรณ จันทร์เจริญ 3/60 02 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
590380 2017-08-21 ฝารีดาร์ เล๊าะล่อ 3/60 02,03 เก็บ 1วิชา 2561[N2]
590242 2017-08-20 พรประภา พลพันธ์ 3/60 02 เก็บ 2วิชา 2561[N2]
600935 2017-08-21 พริมา พิมพ์เถื่อน 3/60 02 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
601029 2017-08-21 พุทธรักษา แย้มสุทธิ์ 3/60 02 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
601164 2017-08-22 ภัทราพร ฝั้นอิ่นแก้ว 3/60 01,02,03
600476 2017-08-21 ภาวลี กานตานันทะ 3/60 02 เก็บ 2วิชา 2562
600280 2017-08-22 ยุทธนา วุฒิศักดิ์ไพศาล 3/60 02 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
601170 2017-08-22 รพีพร กลั่นศรี 3/60 01,02,03
570054 2017-08-22 รุ้งเพชร พันธุ์โต 3/60 03 เก็บ 2วิชา 2562
600426 2017-08-17 วนัชวรรณ วิสุทธิพรต 3/60 01 หมดอายุ5ตค56สอบใหม่ เลือกสอบ01 2562
600370 2017-08-21 วรนาถ ฝ่ายเทศ 3/60 ยังไม่ได้เก็บ 2562[N2]
601081 2017-08-22 ศกลวรรณ ศรีเมือง 3/60 02 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
601082 2017-08-22 ศรีสุดา ชูมี 3/60 02 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
601161 2017-08-22 ศลิษา ษัฏเสน 3/60 01,02,03
590955 2017-08-18 ศวิษฐ์ ตัณฑัยย์ 3/60 02 เก็บ 2วิชา 2561[N3]
600459 2017-08-21 ศันสนีย์ สุริยาแสงศรี 3/60 02 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
590556 2017-08-21 ศิรภัทร ภัทรพรเจริญ 3/60 02 เก็บ 2วิชา 2561[N2]
590557 2017-08-21 ศิรศีล ภัทรพรเจริญ 3/60 01,02 เก็บ 1วิชา 2561[N2]
600746 2017-08-21 ศิราภรณ์ ด่อนน้อยจริง 3/60 02 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
600835 2017-08-22 ศิริลักษณ์ หวันบิหลาย 3/60 03 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
600373 2017-08-20 ศิวนาถ องอาจ 3/60 02 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
600164 2017-08-21 ศุภากร ขาวกระโทก 3/60 02 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
600483 2017-08-19 สกุณา พื้นจะบก 3/60 02 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
600438 2017-08-21 สิริพันธ์ จันทวงศ์ 3/60 02 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
600298 2017-08-21 สุดารัตน์ คำชาลี 3/60 02,03 เก็บ 1วิชา 2562[N2]
600029 2017-08-17 สุภารัตน์ เจริญราช 3/60 02 เก็บ 2วิชา 2562[N1]
600167 2017-08-21 สุวัจนี มิคผล 3/60 02 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
600457 2017-08-18 อนุตตรา เงินรอด 3/60 02 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
600691 2017-08-21 อนุภา ทิพย์ยอแล๊ะ 3/60 02 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
590329 2017-08-22 อภิญญา สมพื้น 3/60 02 เก็บ 2วิชา 2561[N2]
601073 2017-08-22 อภิวัฒน์ ชัยชุมขุน 3/60 01,02 เก็บ 1วิชา 2562[N2]
601162 2017-08-22 อรพรรณ มีเงิน 3/60 01,02,03
581560 2017-08-22 เนตรนภา เนียมมีศรี 3/60 01,02,03 เก็บ 1วิชา 2560[N4]
600838 2017-08-22 เพ็ญนภา จำนงเพียร 3/60 02 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
600465 2017-08-16 เสาวลักษณ์ พุกกะชา 3/60 02 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
600998 2017-08-22 ไอริน ลอยประโคน 3/60 02 เก็บ 2วิชา 2562[N2]