ตรวจสอบความถูกต้องวิชา&สถานที่สอบและการส่งเอกสารครบถ้วน

รหัส วันที่ ชื่อ สกุล ครั้งที่ วิชาที่เลือก สถานที่สอบ สถานะ เหตุผล เก็บสิทธิ
600136 2017-06-06 กชพรรณ ศรีวรรณรัตน์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600497 2017-05-29 กนกพร รักเกียรติสกุล 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600293 2017-05-20 กนกอร ธนะสูตร 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600803 2017-06-12 กนกอร สิริวัฒนพรกุล 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601008 2017-06-18 กมล พิทักษ์ภาวศุทธิ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590222 2017-05-17 กมลฉัตร นาแหลม 2/60 02,03 ม.เชียงใหม่ รอ เก็บ 1วิชา 2561[N2]
600058 2017-05-17 กมลชนก จันทรอภิวัฒนา 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 1วิชา 2562[N1]
600715 2017-06-07 กมลชนก จินดา 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600843 2017-06-13 กมลชนก บัวสม 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600394 2017-05-25 กมลชนก บุญศิริ 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600168 2017-05-15 กมลชนก ศิวะกฤษณะกุล 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600204 2017-05-16 กมลทิพย์ กุลโนนแดง 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600076 2017-05-22 กมลวรรณ บัวแก้ว 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 1วิชา 2562[N1]
590086 2017-05-27 กมลวรรณ เดชเจริญ 2/60 03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 2วิชา 2561[N1]
600577 2017-06-01 กรกช ชัยกิตติภรณ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600226 2017-05-16 กรกฎ รุ่งฤทธิ์ประภากร 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600466 2017-05-27 กรกมล มากประเสริฐ 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601068 2017-06-20 กรกมล สุทธิประภา 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590232 2017-06-06 กรกวิณท์ อินต๊ะเมา 2/60 02 ม.เชียงใหม่ ครบ เก็บ 2วิชา 2561[N2]
600859 2017-06-13 กรชัย สาคร 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590709 2017-06-01 กรณัฏฐ์ นำศรีเจริญสุข 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 1วิชา 2561[N2]
600468 2017-05-27 กรรณภิรมย์ ต๊ะสุ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
570321 2017-05-23 กรวรรณ สุวรรณชัยรบ 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ ยังไม่ได้เก็บ 2562
600876 2017-06-14 กรวิชญ์ เกษสมบูรณ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600748 2017-06-22 กรวีร์ ท้วมเจริญ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600945 2017-06-16 กรแก้ว แก้วพรรณา 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600333 2017-05-23 กฤชนันท์ เตชานุสรณ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600820 2017-06-13 กฤตพร สวัสดิ์ถึก 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600216 2017-05-16 กฤตพร เรืองสุทธา 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600728 2017-06-08 กฤตยชญ์ ทองนุ่น 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600902 2017-06-14 กฤติมา พักตรานนท์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600770 2017-06-09 กฤษกนก สุขคณาลักษณ์ 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600999 2017-06-18 กฤษฎิ์ บูรพา 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600489 2017-05-28 กวินทรา สิทธิไกรพงษ์ 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600344 2017-05-23 กัญญา ทองท่าแพ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600526 2017-05-30 กัญญาพร ลักษณะยิ่งยง 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600270 2017-05-18 กัญญามาศ ผาทอง 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600591 2017-06-02 กัญญารัตน์ คำมาก 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600422 2017-05-25 กัญญารัตน์ แก้วไพฑูรย์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600579 2017-06-01 กัญญาลักษณ์ ยอดสุวรรณ์ 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600987 2017-06-17 กัญญาวีร์ ศักดิ์ปรีชายืนยง 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600582 2017-06-01 กัญญ์ณพัชร พงศ์พลอยสกุล 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600922 2017-06-15 กัตติกมาส เพ็งพอรู้ 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600301 2017-05-21 กันตวัฒน์ วิจิตรพรกุล 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600585 2017-06-01 กันยาวรรณ โกยสมบูรณ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
570010 2017-06-15 กัลพนา ปานเดย์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ ยังไม่ได้เก็บ 2561
600343 2017-05-23 กัลยกร แซ่ลิ้ม 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600031 2017-06-19 กัลย์สุดา ศรีสังข์ 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 1วิชา 2562[N1]
601071 2017-06-21 กาญจนา ดวงนาค 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600750 2017-06-09 กาญจนา เต็มวรทรัพย์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600955 2017-06-16 กาญจนา แก้วกอง 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601057 2017-06-20 กานต์ชนก สงวนราษฎร์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600565 2017-06-01 กานต์พิชชา กลีบยี่สุ่น 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601067 2017-06-21 กานต์เมธัส เพ่งผล 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600259 2017-05-18 กำไล ตันติวงส์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600685 2017-06-05 กิดาการ ฉิมเล็ก 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600063 2017-04-18 กิตติ ทิมรอด 2/60 02 ม.สงขลานครินทร์ ครบ เก็บ 2วิชา 2562[N1]
600649 2017-06-12 กิตติกร นุผัด 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600576 2017-06-01 กิตติชนม์ สมหวาน 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590568 2017-05-21 กิตติธัช สิริวัฒน์ 2/60 03 ม.เชียงใหม่ ครบ เก็บ 2วิชา 2561[N2]
600963 2017-06-16 กิตติพิชญ์ วัชรเตชสิทธิ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600913 2017-06-15 กิตติภณ ตรีวิชา 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
570108 2017-04-25 กิตติภัค พลศรีลา 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ ยังไม่ได้เก็บ 2561
600635 2017-06-02 กิตติมา จำปาทอง 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590687 2017-05-08 กิตติมา ฤทธิ์เดช 2/60 02 ม.สงขลานครินทร์ ครบ เก็บ 2วิชา 2561[N2]
600443 2017-05-26 กิตติวรรณ ทองใบ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600567 2017-06-01 กิติวัฒน์ เยื้องไธสง 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601060 2017-06-20 กุลกันยา พิมใจใส 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600522 2017-05-30 กุลิสรา แผ่ตระกูล 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600871 2017-06-14 ขวัญกมล สุวรรณรัตน์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600487 2017-05-29 ขวัญจิรา นัดประสิทธิ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600995 2017-06-18 ขวัญชนก เจตนเสน 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600865 2017-06-14 ขวัญรัตน์ ยศบุญ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600273 2017-05-19 ขอพร ธรรมธาร 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601049 2017-06-20 คณพศ ไชยสุริยงค์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600617 2017-06-02 คณิตา วรรณสมัย 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600016 2017-05-28 คณิสา สินอิ่ม 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 1วิชา 2562[N1]
600244 2017-05-18 คมชาญ ตรีเทพชาญชัย 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600307 2017-05-22 ครองขวัญ วาณิชไมตรี 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600823 2017-06-13 คอรีเย๊าะ เห็ง 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590653 2017-06-23 คัทลียา ไชยบุรินทร์ 2/60 03 ม.สงขลานครินทร์ รอ เก็บ 1วิชา เลือกสอบ03 ไม่ผ่าน 02,03 2561
600430 2017-05-25 คัมภีรดา จันทศรีสวัสดิ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600261 2017-05-18 คาซึกิ ฟ้าแลบ 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600656 2017-06-03 จณิสตา กัณทาพันธุ์ 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600251 2017-05-19 จณิสตา ลีฬหาวงศ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590584 2017-06-05 จตุพร ทำมืด 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 1วิชา 2561[N2]
600743 2017-06-08 จตุพร พีระประสมพงศ์ 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600613 2017-06-02 จนิจดา บวบขม 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601077 2017-06-21 จรรยา ชวดทอง 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ ครบ หมดอายุ24พค60สอบใหม่ 2562
601065 2017-06-20 จรัสรวี นาคสุวรรณ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600490 2017-05-28 จอมขวัญ เหมรัตนธร 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
581317 2017-06-14 จักริน อินทสระ 2/60 03 มศว.ประสานมิตร เก็บ 2วิชา 2560[N2]
600304 2017-05-21 จันทกานติ์ ธนชาต 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600332 2017-05-23 จันทรเลขา ศรีไพร 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600909 2017-06-15 จันทร์เพ็ญ ชลเกษม 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
580301 2017-06-14 จันทร์เพ็ญ สุตลาวดี 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 1วิชา 2560[N2]
590548 2017-06-02 จันทิมา ศรีนวล 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร เก็บ 1วิชา 2561[N2]
600766 2017-06-09 จาตุรณ สามแก้ว 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600294 2017-05-21 จิดาภา ฉัตรนิติพร 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600009 2017-06-15 จิดาภา หอจตุรพิธพร 2/60 02,03 ม.เชียงใหม่ ครบ เก็บ 1วิชา 2562[N1]
580093 2017-06-13 จิดาภา แต่งเนตร 2/60 03 ม.นเรศวร รอ เก็บ 2วิชา 2560[N2]
601097 2017-06-22 จิดาภา ไชยเบญจวงศ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600392 2017-05-25 จิตตินันทน์ นัยเนตร 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600336 2017-05-23 จิตสุรางค์ วงษาจันทร์ 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600821 2017-06-13 จินดาพร ฤทธิ์เดช 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600211 2017-05-16 จิรนันท์ จิตรีงาม 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600553 2017-06-01 จิรภัทร์ รักราวี 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600308 2017-05-22 จิรภิญญา ไทยยันโต 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600306 2017-05-22 จิรวัฒน์ ดวงอินทร์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590230 2017-04-15 จิรัชญา เงาธัญญาภัทร 2/60 03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 2วิชา 2561[N2]
600312 2017-05-22 จิรัชญา เดชาคณิต 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
581146 2017-06-14 จิรัชยา พันธะเสน 2/60 02 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 2วิชา 2560[N2]
600193 2017-05-16 จิรัฏฐ์ โลทะกะ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600463 2017-05-27 จิรัฐิติกาล ร่องอ้อ 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590547 2017-06-09 จิราพร ใจบุญ 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร เก็บ 1วิชา 2561[N2]
600749 2017-06-08 จิราภรณ์ พิศวงปราการ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600919 2017-06-15 จิราภา มณีรัตน์ 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600706 2017-06-07 จิราวรรณ ชูทับทิม 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600044 2017-05-20 จิราวรรณ สวัสดี 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร เก็บ 1วิชา 2562[N1]
600875 2017-06-14 จีลาวัลย์ ลือชา 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600299 2017-05-21 จุฑากุล กมลรัตน์ 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600765 2017-06-09 จุฑานันท์ พรหมอินทร์ 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600540 2017-05-30 จุฑามาศ นิลวิโรจน์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600511 2017-05-29 จุฑามาศ จิตเจือจุน 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601011 2017-06-19 จุฑามาศ บัวสอด 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590745 2017-06-20 จุฑามาศ สุภาพ 2/60 02 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 2วิชา 2561[N2]
600912 2017-06-15 จุฑามาศ แร่มี 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590754 2017-06-02 จุฑารัตน์ เทียกเพีย 2/60 02,03 ม.ขอนแก่น ครบ เก็บ 1วิชา 2561
600403 2017-05-25 จุนรัตน์ วรครบุรี 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600837 2017-06-13 จุริพัฒน์ หนูเริก 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600926 2017-06-15 จุฬาลักษณ์ คมกล้า 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600918 2017-06-15 จุฬาลักษณ์ จิตรสว่าง 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600139 2017-06-02 ฉัตรฤกษ์ วงษ์เจริญ 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600942 2017-06-15 ฉัตรสุดา สุรพัฒน์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600383 2017-05-25 ฉัตริน วงษ์สวัสดิ์ 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600018 2017-05-31 ชญากาณฑ์ จำอินทร์ 2/60 02 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 2วิชา 2562[N1]
590796 2017-05-06 ชญาดา สีพลไกร 2/60 02 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 2วิชา 2561[N2]
600210 2017-05-16 ชญานิศ ชุมแสน 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600572 2017-06-01 ชญานิษฐ์ กุลบุตร 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600071 2017-05-21 ชฎาพร พันทา 2/60 02 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 2วิชา 2562[N1]
600539 2017-05-30 ชฎามาศ เฉวียงหงส์ 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600551 2017-05-31 ชนากานต์ สุทธมา 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600359 2017-05-24 ชนาพร โรจน์วิภาภรณ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600109 2017-05-17 ชนิตา รัตนเจริญ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600599 2017-06-02 ชนิตา ไชยวงค์ 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590901 2017-06-12 ชมพูนุช อำนาจสมบูรณ์ 2/60 01,03 มศว.ประสานมิตร เก็บ 1วิชา 2561[N2]
600633 2017-06-02 ชมพูนุท ปั้นก้อง 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600208 2017-05-16 ชมภูนุช ประภาษา 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600923 2017-06-15 ชมัยพร สุขสวัสดิ์ 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600206 2017-05-16 ชยาภรณ์ สายพม่า 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590589 2017-06-10 ชยาวิทย์ อุดารักษ์ 2/60 02 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 2วิชา 2561[N2]
600472 2017-05-27 ชยิสรา บุญเรือง 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600026 2017-06-06 ชรินรัตน์ จูเกษม 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ ยังไม่ได้เก็บ 2562[N1]
590789 2017-05-16 ชลทิพย์ จองสุวรรณ 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร เก็บ 1วิชา 2561[N2]
600435 2017-05-25 ชลธิชา ขัติยะ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590736 2017-06-09 ชลธิชา วงค์ไชยา 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 1วิชา 2561[N2]
600385 2017-05-25 ชลธิชา ศรีสมัย 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600437 2017-05-25 ชลลดา สีหะกุลัง 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
581288 2017-06-04 ชลิดา ธิธรรม 2/60 02 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 2วิชา 2560[N2]
600757 2017-06-09 ชัญญานุช สกลพรรค 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600807 2017-06-12 ชัญญานุช ตั้งมโนสัมฤทธิ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601091 2017-06-21 ชัญญานุช สกลพรรค 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600839 2017-06-13 ชัญญานุช สุวรรณนิตย์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600660 2017-06-19 ชัยพัฒนา ชัยยงค์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600341 2017-05-23 ชานนท์ อินทร์บุญช่วย 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600618 2017-06-02 ชานิสา วงษาบุญโน 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600978 2017-06-17 ชิตทิพร ทองมั่น 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600223 2017-05-16 ชิติณัช ชลชวลิต 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600500 2017-05-29 ชินดนัย จินะณรงค์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600453 2017-05-26 ชุดา พรหมแดง 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600608 2017-06-02 ชุติกาญจน์ จาดเนือง 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600158 2017-05-15 ชุลีกร บุญเต็ม 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
570436 2017-06-12 ชเอมทิพย์ ทิจินะ 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ ครบ ยังไม่ได้เก็บ 2561
601039 2017-06-19 ซอแลฮะห์ อารง 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600052 2017-05-27 ซาฟีกะห์ โนะ 2/60 02,03 ม.สงขลานครินทร์ ครบ เก็บ 1วิชา 2562[N1]
600636 2017-06-02 ซาร่า ราวเด็ง 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600768 2017-06-09 ซูไรย๊ะ ดอฆอ 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600848 2017-06-19 ญาณิศา ประวัติกลาง 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600019 2017-06-04 ญาณี ติดยงค์ 2/60 02,03 ม.นเรศวร ครบ เก็บ 1วิชา 2562[N1]
600070 2017-05-29 ญาดา ผลอ้อ 2/60 02 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 2วิชา 2562[N1]
600603 2017-06-02 ญาดา สาโรจน์ 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600421 2017-05-25 ฐณวัฒน์ ปริยัติฆรพันธ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601017 2017-06-19 ฐานล แก้วสะลา 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600698 2017-06-06 ฐานิสร ตันติชาติ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600498 2017-05-29 ฐิตาภัทร์ อมรรังสิโรจน์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600664 2017-06-08 ฐิตินันท์ ชัยกุลเสรีวัฒน์ 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600507 2017-05-29 ฐิตินันท์ สานอินทร์จักร์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590947 2017-06-14 ฐิติพงศ์ เปี่ยมเต็ม 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 1วิชา 2561
600536 2017-05-30 ฐิติมา ขันติธรรมคุณ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
591015 2017-05-27 ฐิติมา จีนประชา 2/60 02 ม.สงขลานครินทร์ ครบ เก็บ 2วิชา 2561[N4]
600425 2017-05-25 ฐิติมา ไชยชาญ 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600952 2017-06-18 ฐิติรัตน์ โอรักษ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
570292 2017-05-25 ณคภร ศณรุ่งเพชร 2/60 02,03 ม.ขอนแก่น ครบ เก็บ 1วิชา 2562
600388 2017-05-25 ณฐิกา เกียรติเจริญศิริ 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600444 2017-05-26 ณพรรษ พฤกษ์ไพศาล 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601038 2017-06-19 ณัชชยา พุกสุข 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600735 2017-06-08 ณัชชา นิพนธ์นิมิต 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600181 2017-05-15 ณัชชา เพชรชาติชั้น 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600692 2017-06-06 ณัชฎาพร ปูแดง 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601094 2017-06-22 ณัฎฐพัชร์ ไกรรณฤทธิ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600880 2017-06-14 ณัฎฐ์ปกรณ์ บุญวิวัฒน์ทวีสุข 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590749 2017-06-12 ณัฏฐิกา ผลอินทร์ 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 1วิชา 2561[N2]
600993 2017-06-21 ณัฏฐ์ชานันท์ จีรจิตต์ 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600256 2017-05-18 ณัฏฐ์ชุดา ศรีนวลจันทร์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
581119 2017-04-29 ณัฐกานต์ ฟูกลิ่น 2/60 02 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 2วิชา 2560[N2]
600705 2017-06-07 ณัฐกานต์ อุส่างเงี้ยว 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601021 2017-06-19 ณัฐชนน เฟื่องนิภากรณ์ 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600491 2017-05-28 ณัฐชนันท์ นันทชัย 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600607 2017-06-02 ณัฐชยา ชนแดน 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600398 2017-05-25 ณัฐฐาพร เนียมสำโรง 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600719 2017-06-07 ณัฐณพิณ สุวรรณชาติ 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600406 2017-05-25 ณัฐนนท์ ซาตา 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600203 2017-05-16 ณัฐนรี อยู่แฮ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600235 2017-05-17 ณัฐนิช จันชื่น 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600023 2017-06-01 ณัฐพร จันทร์ฝาย 2/60 02 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 2วิชา 2562[N1]
600981 2017-06-17 ณัฐพล เกลี้ยงเกลา 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590979 2017-06-03 ณัฐรดา ศรีไพโรจน์ 2/60 02 มศว.ประสานมิตร รอ เก็บ 2วิชา 2561[N3]
590969 2017-06-15 ณัฐรินทร์ แก้วคำแดง 2/60 02,03 ม.เชียงใหม่ ครบ เก็บ 1วิชา 2561[N3]
601063 2017-06-20 ณัฐฤทธิ์ อาวรณ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600888 2017-06-14 ณัฐวดี แกล้วกล้า 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
570353 2017-05-16 ณัฐวรรณ พันธ์งาม 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ ครบ ยังไม่ได้เก็บ 2561
590277 2017-05-02 ณัฐวรา กิตติกูล 2/60 02 มศว.ประสานมิตร รอ เก็บ 2วิชา 2561[N2]
590047 2017-06-02 ณัฐสินี สิโรจน์สกุล 2/60 02 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 2วิชา 2561[N1]
600930 2017-06-15 ณัฐสุดา ฉัตรสุธามาศ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600889 2017-06-14 ณัฐสุดา ติแก้ว 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600036 2017-06-10 ณัฐากาญจน์ กาวินธนัชโชติ 2/60 02 ม.เชียงใหม่ ครบ เก็บ 2วิชา 2562[N1]
600736 2017-06-08 ณิชกานต์ ชัยจำ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590764 2017-05-13 ณิชกานต์ บุตรพรม 2/60 03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 2วิชา 2561[N2]
600996 2017-06-18 ณิชชดา แพรเขียว 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600061 2017-06-13 ณิชชา ทองสะอาด 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ ยังไม่ได้เก็บ 2562[N1]
600671 2017-06-04 ณิชาภา แพทยารักษ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600696 2017-06-06 ณิชารีย์ วิริยะกิจสุวรรณ 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600518 2017-05-30 ณิชารีย์ อังกาบ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ หมดอายุ26มค60สอบใหม่ 2562
600404 2017-05-25 ณิศิตา ไชยหงษา 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600893 2017-06-14 ดลนภา มหาวัน 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
580223 2017-06-15 ดวงสิริ ชอบช่าง 2/60 02 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 2วิชา 2560[N2]
600523 2017-05-30 ดารณี ประสานทองคำ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600956 2017-06-19 ดารณี ชูวงศ์วัฒนกุล 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600378 2017-05-25 ดารารัตน์ โสดาดี 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590970 2017-06-13 ดุจรัตน์ บูรณรักษ์ 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร เก็บ 1วิชา 2561[N3]
600627 2017-06-02 ดุลยา เพ็งลำ 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600431 2017-05-25 ดุสิตา วงศ์สง่าศรี 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
570165 2017-05-25 ตติยา เพ็งชัย 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ เก็บ 2วิชา 2559
590731 2017-06-05 ตุลยวิทย์ พุฒซ้อน 2/60 03 มศว.ประสานมิตร เก็บ 2วิชา 2561[N2]
600038 2017-05-16 ทนันชัย ลาน้อย 2/60 02 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 2วิชา 2562[N1]
600355 2017-05-24 ทรัพย์กมล สุนทรสวัสดิ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601025 2017-06-19 ทวีศักดิ์ วงศ์กีรติเมธาวี 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600236 2017-05-17 ทักษพร รักพร้า 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600399 2017-05-25 ทักษิณะ จึงจรัสทรัพย์ 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600475 2017-05-27 ทักษ์ เชาวนจันทร์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600445 2017-05-26 ทัศชัย จารุจินดา 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600531 2017-05-30 ทัศญาภรณ์ ตามควร 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600951 2017-06-16 ทินนกร มิ่งขวัญ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600620 2017-06-02 ทิพย์วิมล คำอุดม 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600010 2017-06-06 ทิพวรรณ ยอดทน 2/60 02,03 ม.เชียงใหม่ ครบ เก็บ 1วิชา 2562[N1]
600574 2017-06-01 ทิพวรรณ ลุนอุบล 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600904 2017-06-14 ทิพวรรณ ไฟจัตุรัส 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600413 2017-05-25 ทิมาภรณ์ ภูศรีโสม 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600232 2017-05-17 ทิยานนท์ นันทิยา 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600625 2017-06-02 ทิวาวรรณ ใจวังโลก 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600189 2017-05-16 ธนภัทร เตชสหพันธ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600283 2017-05-19 ธนวันต์ สาครเจริญ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600160 2017-05-15 ธนสรวง ตรีทวีวงศ์กุล 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600813 2017-06-12 ธนัชพร ก่อเจริญวัฒน์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600022 2017-04-20 ธนัตชนก เขียวระวงค์ 2/60 02 ม.เชียงใหม่ ครบ เก็บ 2วิชา 2562[N1]
600382 2017-05-25 ธนันดา ติ้วทอง 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600245 2017-05-18 ธนากร จิ๋วเจริญ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600934 2017-06-15 ธนาภรณ์ สุพรรณฝ่าย 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600906 2017-06-15 ธนารักษ์ วังทูล 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
570143 2017-06-23 ธนิสร ศรอินทร์ 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร เก็บ 1วิชา 2561
601051 2017-06-20 ธภร สุพพัตเวช 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600734 2017-06-08 ธมนวรรณ มณีธนวัฒน์ 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600323 2017-05-22 ธมนวรรณ รัชฎาวรรณ 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600228 2017-05-17 ธราธิป ศักดิ์ศรีสถาพร 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600950 2017-06-16 ธวัชชัย แซ่เล่า 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600597 2017-06-02 ธัชชัย ชินเจริญวงศ์ 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600188 2017-05-16 ธัญชนก เอี่ยมอนันต์เจริญ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601048 2017-06-20 ธัญญลักษณ์ มูลฑา 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600234 2017-05-17 ธัญพิชชา ไข่คำ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600530 2017-05-30 ธัญรัตน์ เทียนสุข 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600928 2017-06-15 ธัญลักษณ์ แสนบ่อแก้ว 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600182 2017-05-19 ธัญสินี กรไกรวี 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590279 2017-06-17 ธัญเนตร สวัสดิ์นะที 2/60 02,03 ม.ขอนแก่น เก็บ 1วิชา 2561[N2]
600794 2017-06-12 ธันดล เลิศเกรียงไกรยิ่ง 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600376 2017-05-25 ธันยพร ลี้ศักดิ์สกุล 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600817 2017-06-13 ธันยาพร เนียมโสม 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600943 2017-06-15 ธันย์ชนก จงมั่นเกษมสุข 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600616 2017-06-02 ธารวิมล เผ่าทองจีน 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590383 2017-05-09 ธิดารัตน์ เตชะพิสิษฐ์ 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 1วิชา 2561[N2]
600074 2017-06-01 ธิดาวรรณ ขันโอฬาร 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 1วิชา 2562[N1]
600800 2017-06-12 ธิติวุฒิ เด่นประเสริฐ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590951 2017-06-14 ธีรกานต์ เอ็บสูงเนิน 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 1วิชา 2561[N3]
601095 2017-06-22 ธีรณัฐ ปุตสะ 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
570097 2017-06-07 ธีรพร พุ่มพันธุ์ 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 1วิชา 2562
600814 2017-06-12 ธีรพล สารกอง 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600102 2017-04-29 ธีรเทพ ศรีสุจริต 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600316 2017-05-22 นงนภัส สนธิวารี 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600543 2017-05-31 นนทชา จันทูร 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590800 2017-06-05 นพณรรจ์ เต้าปั้น 2/60 02 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 1วิชา 2561[N2]
590945 2017-06-02 นพดล แพร่เจริญวัฒนา 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 1วิชา 2561[N3]
600440 2017-05-25 นพฤทธิ์ ธารวัฏ 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600165 2017-06-12 นภลดา กล้าหาญ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590179 2017-05-16 นภัสวรรณ พละสาร 2/60 01,02 ม.ขอนแก่น ครบ เก็บ 1วิชา 2561[N2]
600884 2017-06-14 นภาพร พูลพิพัฒน์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600379 2017-05-25 นภิสา ธรานนท์ 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600458 2017-05-26 นรารักษ์ ใจบุญ 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600237 2017-05-17 นริศรา ทิพวัลย์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600615 2017-06-02 นฤมล การคาน 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590555 2017-05-04 นฤมล อังสนาวศิน 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 1วิชา 2561[N2]
600619 2017-06-02 นฤมล แซ่สี่ 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600185 2017-05-16 นลพรรณ เดชขุนทด 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600219 2017-05-16 นลพรรณ เมืองสมบัติ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600971 2017-06-16 นัชชา จันทร์ไพสน 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600196 2017-05-16 นัฐฐิมา ศรประดิษฐ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600874 2017-06-14 นัฐธิกา แก้วเจริญ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600414 2017-05-25 นัทธมน บุญลือ 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600944 2017-06-16 นันทนภัส เปล่งอร่าม 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600065 2017-06-01 นันทมน สุขสันตินันท์ 2/60 02 ม.เชียงใหม่ ครบ เก็บ 2วิชา 2562[N1]
600525 2017-05-30 นันทา แซ่อึ้ง 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600645 2017-06-02 นันทิชา ทรัพย์สิทธิกร 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600555 2017-06-02 นันทิชา สิตานนท์ 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600162 2017-05-30 นัยนา แสนโกฎ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600896 2017-06-14 นัสรี ยีสาและ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600695 2017-06-06 นัสรี เจะหะ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600197 2017-05-16 นัสรูดีน สะแต 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
570124 2017-06-16 นาถฤดี ปอสิงห์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ ยังไม่ได้เก็บ 2559
600847 2017-06-13 นาอีมะห์ โต๊ะเด็ง 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590720 2017-04-23 นิติพนธ์ หร่ายมณี 2/60 02 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 2วิชา 2561[N2]
600852 2017-06-13 นิธิธร เบญจกุลทรัพย์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600499 2017-05-29 นิธิวดี เนรัญชร 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600550 2017-05-31 นิพาพร ปานพรม 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600769 2017-06-09 นิฟารีดะห์ อิสาเฮาะ 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600417 2017-05-25 นิภาพร พวงมาลา 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600265 2017-05-18 นิรชา วระนิล 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600992 2017-06-18 นิรอยฮานนะห์ นิมา 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600795 2017-06-12 นิรันต์ กมลพล 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ หมดอายุ24พค60สอบใหม่ 2562
600222 2017-05-16 นิศาชล จิรกิจวัฒนะวงค์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600626 2017-06-02 นิศารัตน์ ธิเขียว 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600024 2017-06-11 นิศารัตน์ เชียงมี 2/60 02,03 ม.เชียงใหม่ ครบ เก็บ 1วิชา 2562[N1]
570181 2017-06-03 นิษฐารัตน์ อิสรภาค 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ ยังไม่ได้เก็บ 2561
600371 2017-05-25 นีลุบล อมรวุฒิไกร 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600512 2017-06-04 นุชจิยา ชายกุล 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600527 2017-05-30 นุชนาถ ชื่นชมสกุลชัย 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600721 2017-06-08 นุชนาถ อัศววงศ์สวัสดิ์ 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601015 2017-06-19 นุรอาซีกีน เปาะโซ๊ะ 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600891 2017-06-14 นุสรีนา เจะปอ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601037 2017-06-19 นูรฮีดายะห์ หะยีอับดุลเลาะ 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
570262 2017-06-19 นูรีดา มะแซ 2/60 02,03 ม.สงขลานครินทร์ เก็บ 1วิชา 2561
600034 2017-06-15 บงกช เอื้อทวีสัมพันธ์ 2/60 02 ม.เชียงใหม่ ครบ เก็บ 2วิชา 2562[N1]
600652 2017-06-03 บรรจบพร วงศ์อัศวนึก 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600961 2017-06-19 บุญสิตา บุญเทศนา 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600381 2017-05-25 บุตรราพร กิ่งไธสง 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600227 2017-05-24 บุริมนาถ มีขันหมาก 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600108 2017-04-30 บุริมภัทร์ สุนทระศานติก 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600657 2017-06-03 บุศรินทร์ อรุณศักดิ์ 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601045 2017-06-20 บุษกร พลแสน 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590249 2017-05-25 บุษยมาส เดชะภิญโญ 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 1วิชา 2561[N2]
600246 2017-05-17 บุษวรรณ สุขศรีใส 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600711 2017-06-07 ปฏิพล บุญมาไสว 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600363 2017-05-24 ปฏิภาณ สายธิชัย 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600860 2017-06-14 ปฐมา ศิริวาริน 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600360 2017-05-24 ปณิดา ไชยจูกุล 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600353 2017-05-24 ปติมา อุ่นแก้ว 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600361 2017-05-24 ปทมวรรณ จุฬาวิทยานุกูล 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600812 2017-06-12 ปนัดดา เที่ยงอารมณ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600125 2017-05-23 ปภัชญา อุ่นอนันต์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600262 2017-05-18 ปภาณิน ฤทธิวาจา 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590506 2017-06-13 ปภาวรินทร์ ศุภวราพงษ์ 2/60 02 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 2วิชา 2561[N2]
600747 2017-06-08 ปภาวี ภูพิมพ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600866 2017-06-14 ปรมัตถ์ กุลอึ้ง 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600929 2017-06-15 ปรวีย์ สกุลตัน 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600590 2017-06-02 ประกายวรรณ ชูแก้ว 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
570371 2017-06-23 ประนารัตน์ แสนวิเศษ 1/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ยังไม่ได้เก็บ 2558
600733 2017-06-08 ประภัสสร ขาวปลอด 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600915 2017-06-15 ประภาศิริ กมลเพ็ชร 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601053 2017-06-20 ปรัชญา สารทอง 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600213 2017-05-18 ปรางค์ วันทา 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590705 2017-05-22 ปรางค์ลดา เจี่ยเจริญ 2/60 01 ม.เชียงใหม่ ครบ เก็บ 2วิชา 2561[N2]
600408 2017-05-25 ปราโมทย์ พลเยี่ยม 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600389 2017-05-25 ปริญญาภรณ์ แก้วยศ 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600767 2017-06-09 ปรียานุช สายทองอินทร์ 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600710 2017-06-07 ปรียานุช อยู่ดี 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600176 2017-05-15 ปรียานุช อนุภาพรังสี 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600846 2017-06-13 ปรียาภัทร สันทาลุนัย 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600697 2017-06-06 ปรเมษฐ์ พีรโชติกพันธุ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590703 2017-05-15 ปวริศ สุชาติ 2/60 02 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 2วิชา 2561[N2]
600358 2017-05-24 ปวีณา รักทรงธรรม 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600198 2017-05-16 ปัญจพาณ์ ตันฤกษ์สถาพร 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600172 2017-05-15 ปัญชลิกา มินหะรีสุไรมาน 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601058 2017-06-20 ปัญชิตา เครือหลี 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600157 2017-05-15 ปัญญมาศ แท่นแก้ว 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600473 2017-05-27 ปัณฑิตา ปานขลิบ 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600424 2017-05-25 ปัณฑิตา แจ้งสุทธิวรวัฒน์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600882 2017-06-14 ปัทมา ทับทิมทอง 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
591022 2017-05-16 ปันรตา วงศ์กระสันต์ 2/60 03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 2วิชา 2561[N4]
600799 2017-06-12 ปาณิสรา คณาวัชรากุล 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600224 2017-05-18 ปาณิสรา ธนมงคลฤทธิ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600528 2017-05-30 ปารณีย์ สุภาพ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600863 2017-06-15 ปาลิดา เตจ๊ะขอด 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600015 2017-06-15 ปิยกานต์ จันทร์สงเคราะห์ 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร รอ เก็บ 1วิชา 2562[N1]
600959 2017-06-16 ปิยธิดา ชูรักษ์ 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590965 2017-06-06 ปิยพันธ์ เสมอวงค์ทิพย์ 2/60 02,03 ม.เชียงใหม่ รอ เก็บ 1วิชา 2561[N3]
600568 2017-06-01 ปิยวรรณ จันทร์เจริญ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600834 2017-06-13 ปิยะดา อินทะโส 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600416 2017-05-25 ปิยะธิดา สุรนารถ 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600401 2017-05-25 ปิยะนันท์ ไขแสงจันทร์ 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600447 2017-05-26 ปิยะนุช ดำรงค์ภูมิ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600972 2017-06-17 ปิยะพงษ์ อานา 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600043 2017-04-20 ปิยะภา เศวตรัตนพงษ์ 2/60 02 ม.เชียงใหม่ ครบ เก็บ 2วิชา 2562[N1]
600864 2017-06-14 ปิยะวรรณ แสนศรี 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601055 2017-06-20 ปิยาพร เมฆารักษ์กุล 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600939 2017-06-15 ปิยาพัชร ศรีสมบัติ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600699 2017-06-06 ปิยาภัสร์ ภูมิรักษ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600240 2017-05-17 ปุณยพร ตระกูลศีลธรรม 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
581035 2017-06-05 ปุยฝ้าย สีมุข 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 1วิชา 2560[N2]
600867 2017-06-14 พงศธร จูฑะพุทธิ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600184 2017-05-18 พงศธร สุขแสงเปล่ง 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600634 2017-06-02 พชรา พุ่มด้วง 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590657 2017-06-09 พนิตตา เคียงกิติวรรณ 2/60 02 มศว.ประสานมิตร เก็บ 2วิชา 2561[N2]
600455 2017-05-26 พรทิพย์ ดงปาลี 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590084 2017-05-19 พรทิพย์ ประสิทธิ์ 2/60 02 ม.นเรศวร ครบ เก็บ 2วิชา 2561[N1]
590242 2017-05-13 พรประภา พลพันธ์ 2/60 02 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 2วิชา 2561[N2]
600387 2017-05-25 พรพรรณ จรรยาเมธากุล 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600631 2017-06-02 พรพรรณ พร้อมเพรียง 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600218 2017-05-20 พรรณทิภา พรประเสริฐรักษา 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601006 2017-06-18 พรรณทิวา วิลัย 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600727 2017-06-08 พรรณประภา รุ่งฤทธิ์ 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
580058 2017-04-23 พรรวิษา ทองเที่ยง 2/60 03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 2วิชา 2560[N2]
590790 2017-05-02 พรวรินทร์ นพไตรสิน 2/60 02 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 2วิชา 2561[N2]
600917 2017-06-15 พรสวรรค์ นันตา 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600932 2017-06-15 พรสินีกานต์ กาลานุสนธิ์ 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600192 2017-05-18 พรสุดา อุดมพรศรีโชติ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
570049 2017-06-14 พราวพรรณ ปุกคำ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ ยังไม่ได้เก็บ สอบใหม่ 2562
600935 2017-06-15 พริมา พิมพ์เถื่อน 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600319 2017-05-22 พฤทธิพงศ์ สามสังข์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600454 2017-05-26 พลอย สาคร 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600982 2017-06-17 พวงผกา กระแสเงินดี 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600221 2017-05-16 พัชรพร พวงจันทร์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600936 2017-06-15 พัชรา พนมเขตร์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590534 2017-06-18 พัชราภรณ์ จันทร์เรือง 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 1วิชา 2561[N2]
600364 2017-05-24 พัชราภรณ์ ประเทศรัตน์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600471 2017-05-27 พัชราภรณ์ ดอเลาะมาน 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601078 2017-06-21 พัชราภรณ์ แสงทองสุขศรี 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600178 2017-05-15 พัชริดา พันธุ์พฤกษ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601027 2017-06-19 พัชริดา ภู่แย้ม 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600545 2017-05-31 พัชริดา เมฆสมศรี 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600609 2017-06-02 พัชรียา ปาระมี 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600177 2017-05-15 พัทธ์ธีรา แสงมณี 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600169 2017-05-15 พัสวี ห่านสุวรรณากร 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600277 2017-05-19 พาทิศ จินะปริวัตอาภรณ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600709 2017-06-07 พิกุลทอง จันทรเสนา 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600260 2017-05-18 พิชชาภา ก๋าเร็ว 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590760 2017-06-21 พิชชาภา เพชระบูรณิน 2/60 03 ม.เชียงใหม่ ครบ เก็บ 2วิชา 2561[N2]
600789 2017-06-11 พิชญนันท์ กิมาวหา 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601026 2017-06-19 พิชญวรรณ เนื่องพลี 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600713 2017-06-07 พิชญาภา กุพันลำ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600354 2017-05-24 พิชญาภา ภู่ทอง 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590100 2017-06-05 พิชญุตม์ แสนทำพล 2/60 02 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 1วิชา 2561[N1]
601040 2017-06-19 พิชญ์สินี ศรีกงพลี 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590645 2017-06-24 พิชญ์สุกานต์ จันทร์มณี 1/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ยังไม่ได้เก็บ 2561[N2]
600170 2017-05-15 พิชยากร ว่องเจริญวัฒนา 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600311 2017-05-22 พิพัฒน์ วิวัฒน์ปัญญาพร 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600990 2017-06-17 พิภูชนา เผ่าวิบูล 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590795 2017-05-31 พิมประไพ ที่รัก 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 1วิชา 2561[N2]
600166 2017-05-15 พิมพิศา ชีวสาธน์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600596 2017-06-02 พิมพ์กมล โสภัณฑ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590941 2017-06-02 พิมพ์ชนก ชื่นเจริญ 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 1วิชา 2561[N3]
600548 2017-06-08 พิมพ์ชนก สุวรรณโชติ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600060 2017-06-07 พิมพ์ธันยา หมันเทศมัน 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 1วิชา 2562[N1]
600338 2017-05-23 พิมพ์ผกา จำปา 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601003 2017-06-18 พิมพ์พลอย ประภาโส 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590692 2017-06-15 พิมพ์พิศา มงคลสารโสภณ 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร รอ เก็บ 1วิชา 2561[N2]
600433 2017-05-25 พิมพ์พิศา สิริวรมงคล 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601086 2017-06-21 พิมพ์รตี เชื้อยืนยงค์กุล 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600347 2017-05-23 พิมพ์ลักษณ์ พัฒนะประภา 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
570120 2017-06-22 พิมพ์ใจ หีตสันเทียะ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ ยังไม่ได้เก็บ สอบใหม่ 2562
600020 2017-05-15 พิรญาณ์ ฟูใจ 2/60 02 ม.เชียงใหม่ ครบ เก็บ 2วิชา 2562[N1]
601085 2017-06-21 พิลาลักษณ์ แก้วประสิทธิ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600407 2017-05-25 พียาพร อ่อนศรี 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600689 2017-06-06 พุชฌา เดชเทวัญดำรง 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601029 2017-06-19 พุทธรักษา แย้มสุทธิ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600524 2017-05-30 พูลสวัสดิ์ โพธิพัฒน์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600756 2017-06-09 ฟารีดา พันธุมิตร 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600661 2017-06-04 ฟ้าใหม่ โอภาสพันธ์ 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600647 2017-06-02 ภมรมาศ นิสสัย 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601001 2017-06-18 ภรัณยา ภัสสรวุฒิเลิศ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600970 2017-06-16 ภัชรีญา เดชศิริ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600087 2017-06-22 ภัทร เจริญสาธิต 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร รอ เก็บ 1วิชา 2562[N1]
600342 2017-05-24 ภัทรนันต์ อินทร์เนตร 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
580933 2017-04-18 ภัทรนันท์ ชนะวงศ์ 2/60 02 ม.ขอนแก่น เก็บ 2วิชา 2560[N2]
590514 2017-05-26 ภัทรพงษ์ แก้วมหาวัน 2/60 02,03 ม.เชียงใหม่ เก็บ 1วิชา 2561[N2]
600369 2017-05-25 ภัทรวดี สัยนิยม 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600194 2017-05-16 ภัทรวรรณ เย็นฤดี 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600292 2017-05-20 ภัทรศญา พงศ์ศรี 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600415 2017-05-25 ภัทราพร รุ่งเรืองสกุลสุข 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600994 2017-06-18 ภัทราภรณ์ สมิทธิ์ธีรกุล 2/60 01 มศว.ประสานมิตร
601061 2017-06-20 ภัทราภรณ์ อุทธโยธา 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590972 2017-05-31 ภัทราภรณ์ แก้วปัญญา 2/60 02,03 ม.เชียงใหม่ ครบ เก็บ 1วิชา 2561[N3]
600328 2017-05-23 ภันทิลา ศรีเจริญวงศ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
581594 2017-06-02 ภัสทรานนท์ ชูหนู 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ ครบ ยังไม่ได้เก็บ 2560[N4]
600901 2017-06-14 ภัสร์นรี อัศวชัยทัศน์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600824 2017-06-13 ภาชินี กิจเกตุ 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600708 2017-06-07 ภาณุพงศ์ กนกทิพย์วงศ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601080 2017-06-21 ภาณุพงศ์ ทันสมัย 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600231 2017-05-18 ภาณุวัตร พันธ์สิทธิ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600212 2017-05-16 ภาธิตา เหลืองไพบูลย์ศรี 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600816 2017-06-13 ภานุพงศ์ สำลี 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600967 2017-06-16 ภานุมาศ พืชผล 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600501 2017-05-29 ภานุมาศ ศรีต่างวงษ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600476 2017-05-27 ภาวลี กานตานันทะ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ หมดอายุ24พค60 สอบใหม่ 2562
600186 2017-05-15 ภาวิณี ต่อติด 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600569 2017-06-01 ภาสวิชญ์ จงรุจิโรจน์ชัย 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600250 2017-05-18 ภิญญา ภูปภัสศิริ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600391 2017-05-25 ภิญญาลักษณ์ ไชยฤทธิ์ 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600924 2017-06-20 ภูริศา เพชรดี 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600965 2017-06-16 มณฑิรา เกิดช่วย 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600252 2017-05-18 มณินทร ทาบสุวรรณ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601034 2017-06-19 มณีรินทร์ มีบุญ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600850 2017-06-13 มธุรส จดฟ้า 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600386 2017-05-25 มนสิชา อริยชาติ 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
580275 2017-04-22 มนัสชนก ไล้เลิศ 2/60 02 ม.เชียงใหม่ ครบ เก็บ 2วิชา 2560[N2]
601005 2017-06-18 มนัสชนก ไสยสมบัติ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600254 2017-05-18 มนัสวี สามสี 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590221 2017-06-09 มนัสวี ศรีชัยบุญสูง 2/60 02 มศว.ประสานมิตร เก็บ 2วิชา 2561[N2]
600806 2017-06-12 มยุรี บริบูรณ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601036 2017-06-19 มะลิวัลย์ ยังนิ่ง 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600390 2017-05-25 มัชฌิมา เคนชมภู 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600340 2017-06-14 มัรญาณ์ อาแว 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600833 2017-06-13 มาลินี อัตถาวุฒิ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600450 2017-05-26 มิ่งพร แสงสว่าง 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600921 2017-06-15 มูรณีย์ ดารามัน 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601020 2017-06-19 มูฮัมหมัดไฟศาล รอกา 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590987 2017-06-18 มูฮำหมัด ด่าโอะ 2/60 03 มศว.ประสานมิตร รอ เก็บ 2วิชา 2561[N3]
600432 2017-05-25 ยวิษฐา บัวพึ่งพันธุ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590954 2017-06-01 ยุคลธร ปินะถา 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ ยังไม่ได้เก็บ 2561[N3]
600280 2017-05-19 ยุทธนา วุฒิศักดิ์ไพศาล 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600053 2017-04-15 ยุทธพงค์ หมื่นศรีพรม 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 1วิชา 2562[N1]
590507 2017-04-26 ยุพดี หาวิชา 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 1วิชา 2561[N2]
600042 2017-05-30 รติรัตน์ ศรีกงพาน 2/60 02,03 ม.ขอนแก่น ครบ เก็บ 1วิชา 2562[N1]
600187 2017-05-16 รมิดา บุญแย้มวงศ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600642 2017-06-02 รมิดา มุสิกะปาน 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600062 2017-05-22 รวิภา ไขศรี 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ ยังไม่ได้เก็บ 2562[N1]
600266 2017-05-19 รอบีอะห์ การี 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590704 2017-06-19 ระวีพร หอมระรื่น 2/60 01 มศว.ประสานมิตร รอ เก็บ 2วิชา 2561[N2]
600804 2017-06-21 รัชชนก กลีบแก้ว 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
591026 2017-06-19 รัชฎาภรณ์ เผ่าศรีไชย 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 1วิชา 2561[N4]
600154 2017-05-14 รัชนก บวรกนกกาญจน์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600239 2017-05-17 รัชนีกร ชัยชมภู 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600547 2017-05-30 รัชนียา แสนดวงแก้ว 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600949 2017-06-16 รัตติกุล พันธารัตน์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590875 2017-06-02 รัตติพร อารีล้น 2/60 01,02 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 1วิชา 2561[N2]
600268 2017-05-18 รัตนา ธาตุวิสัย 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600271 2017-05-19 รัตนาภรณ์ มณีโชติ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600630 2017-06-02 รัตนาภรณ์ กล่อมศรี 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600931 2017-06-20 รัตนาภรณ์ ราตรีสุข 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600628 2017-06-02 รัตนาภรณ์ หาญพรม 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600503 2017-05-30 รัศมีจันทร์ เอี่ยมองค์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600380 2017-05-25 ราม ประจิตต์ 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590553 2017-05-04 รินระพี มากทองมณี 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร เก็บ 1วิชา 2561[N2]
601084 2017-06-21 รุจิภาส เปลินศิริ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601114 2017-06-24 รุธิรา สว่างแก้ว 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร
581036 2017-06-20 รุ่งรัตน์ ปาจินะ 2/60 03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 2วิชา 2560[N2]
570054 2017-05-18 รุ้งเพชร พันธุ์โต 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 1วิชา 2562
600925 2017-06-15 รูยาตี บินแม 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600679 2017-06-05 ลลนา วงศ์นภากาญจน์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600324 2017-05-22 ลลิตพรรณ เชาวนปรีชา 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600672 2017-06-05 ลลิตวดี เหล็กทั่ง 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600712 2017-06-07 ลลิตา กลางบุรัมย์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600230 2017-05-26 ลักขณา อินทรักษ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600209 2017-05-16 ลักษิกา หวังธำรง 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601023 2017-06-19 วงศธร ชูเเสวงนิตย์ 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600485 2017-05-28 วจีพร มณีโชติ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600276 2017-05-19 วชิรวิทย์ บุญชูช่วย 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600446 2017-05-26 วชิรา มุ่งหาเงิน 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600877 2017-06-14 วชิราภรณ์ พุ่มสำเภา 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600339 2017-05-23 วณิชยา มีสงฆ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600220 2017-05-18 วทันยา วานิชกมลนันทน์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600101 2017-04-14 วนัญรัชต์ กมลสิริชัยกูล 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601009 2017-06-18 วรธน หมัดยูซบ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600370 2017-06-02 วรนาถ ฝ่ายเทศ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590599 2017-06-10 วรนิษฐา พูลสงวน 2/60 03 มศว.ประสานมิตร เก็บ 2วิชา 2561[N2]
600057 2017-05-01 วรรณภา ทองลา 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ หมดอายุ24พค60 สอบใหม่ 2562
590497 2017-06-02 วรรณวิษา ศุภสุข 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ ยังไม่ได้เก็บ 2561[N2]
600623 2017-06-02 วรรณสิริ คำมุงคุณ 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600703 2017-06-07 วรรณิษา พูลสวัสดิ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600853 2017-06-13 วรัญญา กอเส็ม 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600840 2017-06-13 วรัญญา ปลอดภัย 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600583 2017-06-01 วรางคณา คงอ้วน 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600732 2017-06-08 วรางคณา ศรีรักษ์ 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600676 2017-06-05 วราภรณ์ วิริยะ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600819 2017-06-19 วราภรณ์ บัวศรี 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600180 2017-05-15 วราภรณ์ เมืองศิริพร 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600986 2017-06-17 วราภา เอี่ยมศรี 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590937 2017-05-19 วรารัตน์ ชลาลัยวิวัฒน์ 2/60 03 ม.เชียงใหม่ ครบ เก็บ 2วิชา 2561[N3]
600714 2017-06-07 วริยา ทองศรี 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600509 2017-05-29 วริศรา ฝั้นคำมี 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600940 2017-06-15 วริศรา ลือยศ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600641 2017-06-02 วริศรา หวานจริง 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600173 2017-05-15 วริศรา เอื้องพูลสวัสดิ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
570249 2017-06-19 วรุณกาญจน์ บานเย็น 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 1วิชา 2560
600845 2017-06-13 วัชรพงศ์ ศิริบุญคง 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600562 2017-06-01 วัชรพงศ์ เล็กสถาน 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600903 2017-06-19 วัชรพร นาคแก้ว 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590933 2017-05-25 วันฉัฐมา แวสะแลแม 2/60 03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 2วิชา 2561[N3]
600508 2017-05-29 วันทกานต์ เจียมพานิชนันท์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600851 2017-06-13 วันวิสาข์ สุตระ 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590006 2017-04-15 วันเฉลิม แม่นทอง 2/60 02 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 2วิชา 2561[N1]
600205 2017-06-12 วันเวลา สวัสดิ์พิบูลย์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600263 2017-05-18 วาทิน บุญประถัมภ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600629 2017-06-02 วารุณี ป้องเส้า 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600119 2017-06-18 วาสนา ปันตะทา 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590801 2017-06-01 วาสนา ภิรมย์คล้อย 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 1วิชา 2561[N2]
600885 2017-06-14 วาสนา อูปแก้ว 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600456 2017-05-29 วิจิตรา อินต๊ะ 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600085 2017-06-04 วิชชุดา ขานน้ำคำ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590423 2017-05-16 วิชชุลดา ผะงาตุนัด 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 1วิชา 2561[N2]
600873 2017-06-14 วิชาญ เพ็งเหมือน 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600337 2017-05-24 วิทย์ ว่องไวพาณิชย์ 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600790 2017-06-11 วิทวัส ศรีสุข 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600621 2017-06-02 วิพัชรี คล่องขยัน 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600600 2017-06-02 วิภาพร เทวา 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600467 2017-05-27 วิภาวี แป้นทอง 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600638 2017-06-02 วิภาวี ศรัทธาสุข 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590876 2017-06-24 วิมลพรรณ สติคราม 1/60 02,03 มศว.ประสานมิตร เก็บ 1วิชา 2561[N2]
600606 2017-06-02 วิรัญญา ชอบจิตร 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600744 2017-06-08 วิรุฬห์ เด็ดขาด 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600604 2017-06-02 วิศรุต งามจันทราทิพย์ 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590537 2017-05-04 วิสา กรมศิลป์ 2/60 02 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 2วิชา 2561[N2]
600356 2017-05-24 วีธรา ฉั่น 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600650 2017-06-03 วีอาม อารง 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600861 2017-06-14 วุฒิพงษ์ เทียบศรไชย 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601081 2017-06-21 ศกลวรรณ ศรีเมือง 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
581468 2017-06-19 ศมลวรรณ ภูมิภักดิ์ 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร เก็บ 1วิชา 2560[N3]
600375 2017-05-25 ศรวณีย์ ศรล้อม 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600014 2017-06-20 ศรสวรรค์ จันทร์เงิน 2/60 02,03 ม.เชียงใหม่ รอ เก็บ 1วิชา 2562[N1]
601007 2017-06-18 ศราวุฒิ กองพิมพ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
580289 2017-05-30 ศรีนวล ทองเหลื่อม 2/60 02 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 2วิชา 2560[N2]
601082 2017-06-21 ศรีสุดา ชูมี 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600700 2017-06-06 ศศธร พัชรวิศิษฎ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600801 2017-06-12 ศศิธร กิตติปัญญาคุณ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601002 2017-06-18 ศศินันท์ กาญจนกุล 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600329 2017-05-23 ศศิวรรณ ยศใจ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
570014 2017-06-12 ศศิวิมล ศรีพรหม 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ ครบ ยังไม่ได้เก็บ 2561
600048 2017-05-30 ศศิวิมล พวงคำ 2/60 01 ม.ขอนแก่น ครบ เก็บ 2วิชา 2562[N1]
600878 2017-06-14 ศศิวิมล กล่ำพิมาย 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600752 2017-06-09 ศศิวิมล โน๊ตสุภา 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600459 2017-05-26 ศันสนีย์ สุริยาแสงศรี 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600362 2017-05-24 ศานต์หทัย จันทร์แจ่มแจ้ง 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600900 2017-06-20 ศิยาภรณ์ ถิตย์ถนอม 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600330 2017-05-23 ศิรกานต์ จิตรวานิชกุล 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600857 2017-06-13 ศิรประภา เฮงมีชัย 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600688 2017-06-06 ศิรประภา มณฑา 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590556 2017-05-15 ศิรภัทร ภัทรพรเจริญ 2/60 02 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 2วิชา 2561[N2]
590557 2017-05-15 ศิรศีล ภัทรพรเจริญ 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ ยังไม่ได้เก็บ เลือกสอบ 02,03 2561[N2]
600746 2017-06-08 ศิราภรณ์ ด่อนน้อยจริง 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601047 2017-06-20 ศิริกุล จอมกัน 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600830 2017-06-13 ศิริกุล ฉัตรพรวรรักษ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600605 2017-06-02 ศิรินทร์ทรา สุรบูรณ์กุล 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600730 2017-06-08 ศิรินารถ ออมทรัพย์สิน 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600275 2017-05-19 ศิริพร คงอินทร์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600805 2017-06-12 ศิริพร ฤทธิยา 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600021 2017-05-16 ศิริรัตน์ วงษาไฮ 2/60 02,03 ม.ขอนแก่น ครบ เก็บ 1วิชา 2562[N1]
600892 2017-06-14 ศิริรัตน์ ใสสะอาด 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600835 2017-06-13 ศิริลักษณ์ หวันบิหลาย 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600327 2017-05-23 ศิลป์ศุภา ก่อเกิดสันติสุข 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600373 2017-05-25 ศิวนาถ องอาจ 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600027 2017-06-05 ศุทธินี ราษฎร์พิพัฒน์ 2/60 02,03 ม.สงขลานครินทร์ ครบ เก็บ 1วิชา 2562[N1]
600314 2017-05-22 ศุภกัญญา รัตนานนท์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600920 2017-06-15 ศุภนุช เชยกลิ่น 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600780 2017-06-15 ศุภร อินทร์ห้างหว้า 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ ยังไม่ได้เก็บ สอบใหม่ 2562
600241 2017-05-17 ศุภฤกษ์ เสาวนนท์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600215 2017-05-16 ศุภลักษณ์ ภิรมจิตรผ่อง 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600639 2017-06-02 ศุภัสรา เฉลิมสุข 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600164 2017-05-30 ศุภากร ขาวกระโทก 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600483 2017-05-28 สกุณา พื้นจะบก 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600611 2017-06-02 สนธยา อยู่สุข 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601000 2017-06-18 สบันงา ปัญญา 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600670 2017-06-04 สมิตานัล ประสิทธิเวช 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600983 2017-06-19 สรวิศ นิลพัฒน์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600610 2017-06-02 สรวิศ วงค์ละคร 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
591034 2017-06-23 สรัลชนา ผาธรรม 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ยังไม่ได้เก็บ 2561[N4]
600686 2017-06-06 สริตา อุจะรัตน 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600969 2017-06-16 สลิลทิพย์ เอี้ยวสกุล 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600690 2017-06-06 สวรส ธินวน 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600030 2017-05-01 สวลี ศศิธร 2/60 02 ม.เชียงใหม่ ครบ เก็บ 2วิชา 2562[N1]
570228 2017-05-29 สัญชัย แก้ววิเชียร 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ ยังไม่ได้เก็บ 2562
590001 2017-04-14 สัณฐิติ ผลจันทร์ 2/60 02,03 ม.ขอนแก่น รอ เก็บ 1วิชา 2561[N1]
600402 2017-05-25 สันดุษิต คำประไพ 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600448 2017-05-26 สันติภาพ พึ่งอ่ำ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600937 2017-06-15 สายชล หมูนิล 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600175 2017-05-15 สาริศา มนต์อภิวันท์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600506 2017-05-29 สาลินี วรพันธ์ 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600331 2017-05-23 สิตานัน ฐิตวรนันท์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600365 2017-05-25 สิทธิศักดิ์ ทาปศรี 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600655 2017-06-03 สินาภรณ์ เรืองเกตุ 2/60 01,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590559 2017-04-26 สิรินดา ยะยอง 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 1วิชา 2561[N2]
600844 2017-06-13 สิรินทิพย์ ชูทรงเดช 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600438 2017-05-25 สิริพันธ์ จันทวงศ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600033 2017-05-04 สิริมน คำหว่าง 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ ยังไม่ได้เก็บ 2562[N1]
600809 2017-06-12 สิริรัตน์ นกขุนทอง 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601115 2017-06-24 สิริลักษณ์ เปียคง 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์
590748 2017-06-16 สิรีธร เเพกุญชร 2/60 02 มศว.ประสานมิตร รอ เก็บ 2วิชา 2561[N2]
590531 2017-06-22 สุกัญญา สืบแจ้ง 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร รอ เก็บ 1วิชา 2561[N2]
600396 2017-05-25 สุกันยา จันทเขต 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600420 2017-05-25 สุขภัทราณ์พร เรืองคล้าย 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
580612 2017-06-24 สุจิตรา กุยวาปี 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร เก็บ 1วิชา 2560[N2]
600895 2017-06-19 สุจิตรา เกื้อสุข 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600910 2017-06-15 สุจิตรา ไชยคต 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600534 2017-06-01 สุชญา กนกวลัยวรรณ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600469 2017-05-27 สุชัญญา จงอร่ามรุ่งเรือง 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590103 2017-05-31 สุชัญญา ชัยทัพ 2/60 02,03 ม.ขอนแก่น รอ เก็บ 1วิชา 2561[N1]
600032 2017-05-17 สุชาดา แสนโดด 2/60 03 ม.นเรศวร ครบ เก็บ 2วิชา 2562[N1]
601024 2017-06-19 สุชาดา น้อยบุดดี 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590763 2017-05-13 สุชาดี สังฆทิพย์ 2/60 02 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 2วิชา 2561[N2]
600372 2017-05-25 สุชานุช คุตพฤกษ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601010 2017-06-19 สุฑารตน์ คำบุญเกิด 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600637 2017-06-02 สุดาพร พันธุ์ชัย 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600298 2017-05-21 สุดารัตน์ คำชาลี 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600532 2017-05-30 สุดารัตน์ บุญพิทักษ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600183 2017-05-15 สุทธิดา สาริบุตร 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600720 2017-06-07 สุทธินันท์ ตุ่นวัน 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600286 2017-05-19 สุทธิพร จริยาวัฒนกุล 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600050 2017-05-24 สุทัตตา ไตรศร 2/60 02 ม.เชียงใหม่ ครบ เก็บ 2วิชา 2562[N1]
600905 2017-06-15 สุธาวี วงศ์วาลย์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600395 2017-05-25 สุธิชา ส่อนชัย 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600622 2017-06-02 สุธิดา จำเริญ 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590549 2017-06-12 สุนทรี พรมศรี 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร รอ เก็บ 1วิชา 2561[N2]
600084 2017-06-23 สุนิษา โต๊ะหลี 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร รอ เก็บ 1วิชา 2562[N1]
600452 2017-05-26 สุนิษา ศรีเล็ก 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
591029 2017-06-15 สุพรรณ์ษา ยอดดี 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร รอ เก็บ 1วิชา 2561[N4]
600067 2017-05-26 สุพรรษา ทัพนันท์ 2/60 02 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 2วิชา 2562[N1]
600707 2017-06-07 สุพัฒน์ บรรทัดกาญจน์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600916 2017-06-15 สุพัฒน์ตรา สุนันท์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600317 2017-05-22 สุพัตรา ธาดาธีรพัฒน์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600510 2017-05-29 สุพัตรา ห่วงดี 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600384 2017-05-25 สุพิชชา วิวัฒโนดม 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590757 2017-05-29 สุพิชญา ดอนพรม 2/60 02 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 2วิชา 2561[N2]
600643 2017-06-02 สุภัตรา ฝ้ายเทศ 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600012 2017-04-24 สุภัสรา สุริยศ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ ยังไม่ได้เก็บ 2562[N1]
600678 2017-06-05 สุภานัน ใจแดง 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600849 2017-06-13 สุภาภรณ์ ศรัทธาวงศ์เลิศ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600771 2017-06-09 สุภาภรณ์ มะโนน้อม 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600029 2017-04-19 สุภารัตน์ เจริญราช 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 1วิชา 2562[N1]
600632 2017-06-02 สุภาวดี ทาจ๋อย 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600938 2017-06-15 สุภาวิณี พลหงษ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600825 2017-06-13 สุภาเพชร์ มัณยานนท์(ศรีสวัสดิ์) 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ หมดอายุ15กย59สอบใหม่ 2562
600309 2017-05-22 สุมัยยา หมาดโหยด 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600554 2017-05-31 สุรกิจ จีนา 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600357 2017-05-24 สุรชา กมลพนัส 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600090 2017-06-12 สุรัชนา เกตุบุญมี 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ ยังไม่ได้เก็บ 2562[N1]
600112 2017-05-03 สุรินทร์ทิพย์ กิติทัศน์เศรณี 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ หมดอายุ19พค59สอบใหม่ 2562
600614 2017-06-02 สุรินธร ใหม่อารินทร์ 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600111 2017-05-03 สุริยาพร สถิตยัง 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร ครบ หมดอายุ24พค60สอบใหม่ 2562
570287 2017-06-13 สุรเดช วงศ์กา(บุญชัย) 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ ยังไม่ได้เก็บ สอบใหม่ 2562
600374 2017-05-25 สุลานี มะอีกะ 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601079 2017-06-21 สุวนันท์ ดีประวัติ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600405 2017-05-25 สุวนันท์ สำเภา 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600167 2017-05-15 สุวัจนี มิคผล 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600513 2017-06-01 หทัยชนก หัวเมืองราช 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600103 2017-04-15 หทัยทิพย์ บุญชุ่ม 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600832 2017-06-13 หทัยรัตน์ ทุมนานอก 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร
600612 2017-06-02 หนึ่งฤทัย พึ่งไชย 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600397 2017-05-25 หฤทัย มาตยะโค 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600667 2017-06-04 อคิราภ์ โกมลฐิติ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600295 2017-05-21 องครักษ์ ธรรมมิกะ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
581493 2017-05-23 อดิเทพ วัดคำ 2/60 03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 2วิชา 2560[N3]
600584 2017-06-01 อดีลีน ไซเกนทาเลอร์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600879 2017-06-14 อทิตยา ดอกไม้เทศ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600409 2017-05-25 อทิตา หมั่นหมาย 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600144 2017-05-12 อธิกานต์ ทองเจือ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ หมดอายุ12พค58สอบใหม่ 2562
600302 2017-05-23 อนงค์นาถ วงศ์ไชย 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600781 2017-06-11 อนันตยา ยิ่งได้ชม 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600457 2017-05-26 อนุตตรา เงินรอด 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
580833 2017-05-31 อนุธิดา ดงอานนท์ 2/60 03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 2วิชา 2560[N2]
600691 2017-06-06 อนุภา ทิพย์ยอแล๊ะ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600575 2017-06-01 อภิชาติ ปัญจพลานุรักษ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
570063 2017-06-23 อภิญญา แสงเพชร 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ยังไม่ได้เก็บ 2558
590116 2017-05-13 อภิญญา ปัญญาวุธ 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 1วิชา 2561[N2]
600449 2017-05-26 อภิญญา บุญชั้น 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590329 2017-04-26 อภิญญา สมพื้น 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 1วิชา 2561[N2]
601016 2017-06-19 อภิมุข จิตต์ดี 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600742 2017-06-08 อภิรติ เกษมสันต์ 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601073 2017-06-21 อภิวัฒน์ ชัยชุมขุน 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600872 2017-06-14 อมรรัตน์ นิ่มผักแว่น 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601031 2017-06-19 อมรเทพ หนูเเบน 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600985 2017-06-17 อรกนก ศิริขันธ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600007 2017-05-24 อรจิรา สอนดี 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ ยังไม่ได้เก็บ 2562[N1]
600984 2017-06-17 อรณัฐ วัฒนวีรชัย 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600313 2017-05-22 อรณิชา มูลวิริยกิจ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601032 2017-06-19 อรพิมล สุระชัย 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600411 2017-05-25 อรรถนนท์ เนื่องหิรัญ 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600979 2017-06-17 อรฤดี หนูสมแก้ว 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590536 2017-06-12 อรวรรณ ต้นจำปา 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร รอ เก็บ 1วิชา 2561[N2]
600760 2017-06-09 อรวรรณ ล้ำเลิศ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600960 2017-06-16 อรวรรณ คงเขียว 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600418 2017-05-25 อรอนงค์ วงศ์คำจันทร์ 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600041 2017-05-04 อรอุมา สุขอิ่ม 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ยังไม่ได้เก็บ 2562[N1]
600377 2017-05-25 อริสา เหลืองบุตรนาค 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600161 2017-05-15 อรียา วัฒนชโนบล 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601076 2017-06-21 อลิษา ศรีประเสริฐ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600907 2017-06-15 อักษิพร ทาสาย 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600171 2017-05-15 อังคณา ชินธนานนท์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600731 2017-06-08 อังคณา เก็มบิลหมาด 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600514 2017-05-29 อังคณา เขื่อนสุวงค์ 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600200 2017-05-16 อัจจิมา ปล้องอ้วน 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590976 2017-06-04 อัจฉรา ทองมนต์ 2/60 03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 1วิชา 2561[N3]
600412 2017-05-25 อัจฉรา แช่มชื่น 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600717 2017-06-07 อัจฉราวดี เงินนาค 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600966 2017-06-16 อัญชนา บุญล้อม 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
580963 2017-05-30 อัญชลี พลจันทร์ 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 1วิชา 2560[N2]
590666 2017-06-09 อัญญารัตน์ ศรีพรมสุข 2/60 03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 2วิชา 2561[N2]
600870 2017-06-14 อัญมณี ศิริรัตน์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600288 2017-05-19 อัญมณี สีแดง 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601050 2017-06-20 อัฐฌมา รักสนิท 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600504 2017-05-29 อัฐเลขา ธรรมตา 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600334 2017-05-23 อัณณภา สกุลอุดมธรรม 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600310 2017-05-24 อัทธนัย โชคอนันต์วงษ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
570314 2017-06-02 อัมพิกา เปรียบยิ่ง 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 1วิชา 2562
590814 2017-06-21 อัษฎาพร พงษ์ศร 2/60 03 ม.สงขลานครินทร์ รอ เก็บ 2วิชา 2561[N2]
600739 2017-06-19 อัสวานี บิลล่าเต๊ะ 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600039 2017-06-13 อาชวิน โพธิ์มา 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 1วิชา 2562[N1]
600104 2017-04-17 อาทิตยาภรณ์ ปันดีกา 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600243 2017-05-17 อาทิมา ชูวิจิตร 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600822 2017-06-13 อาภากร บุญสมพร 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600753 2017-06-09 อาภาภรณ์ นุ่นทองหอม 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600726 2017-06-08 อารญา มุทุจิตต์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600400 2017-05-25 อารัมภ์ ปลั่งกลาง 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600258 2017-05-18 อาริยา น้อยสุวรรณ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
581232 2017-06-12 อารีดี เปาะมะ 2/60 02,03 ม.สงขลานครินทร์ เก็บ 1วิชา 2560[N2]
601054 2017-06-20 อารียา จีนนอก 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600552 2017-05-31 อารียา เรือนคำมา 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
570047 2017-06-16 อารีรัตน์ ตุ่นภักดี 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 2วิชา 2559
600673 2017-06-05 อารีรัตน์ ไชยศักดิ์โสภณ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600179 2017-05-15 อารีวรรณ บุญเดชารักษ์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600274 2017-05-19 อาวุธ บุตรดีกอง 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600470 2017-05-27 อาหะมะ ดะเซ็ง 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590597 2017-05-04 อิชยา โตแทน 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ยังไม่ได้เก็บ 2561[N2]
600464 2017-05-27 อินณัฐชา โรจนากาศ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600419 2017-05-30 อิษยา เนียมท้วม 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600869 2017-06-14 อุรัสยา แก้วมาลัยทิพย์ 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600740 2017-06-08 อโณทัย ณ พิบูล 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600836 2017-06-13 ฮัซนาฮ์ นุ้ยโสะ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601041 2017-06-19 ฮานาน หะยีบือราเฮง 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601014 2017-06-19 ฮาฟริต หมัดศิริ 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600287 2017-06-14 เกตุชญา โพธิวรากร 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600282 2017-05-22 เกวรินทร์ จินาวงค์ 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600858 2017-06-15 เกวลิน วันโพนทอง 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600066 2017-06-01 เกวลิน สร้อยคำ 2/60 01,02 ม.เชียงใหม่ ครบ เก็บ 1วิชา 2562[N1]
600257 2017-05-25 เกษราพรรณ กันทำ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601075 2017-06-21 เจตดิลก ดอกไม้ขาว 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
581512 2017-05-19 เจตน์พัฒน์ สายนภา 2/60 03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 2วิชา 2560[N3]
600291 2017-05-20 เจนจิรา ประทุมยศ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600040 2017-06-04 เจษฎาพงษ์ ปัญญา 2/60 02,03 ม.เชียงใหม่ ครบ เก็บ 1วิชา 2562[N1]
600941 2017-06-15 เจษฎาพร อรัมสัจจากูล 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600013 2017-06-13 เจียระไน ไชยมงคล 2/60 02 มศว.ประสานมิตร รอ เก็บ 2วิชา 2562[N1]
600297 2017-05-25 เชิงชาย ชุ่มเชื้อ 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600025 2017-05-31 เตมินทรกานต์ บัวบาลบุตร 2/60 02 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 2วิชา 2562[N1]
600255 2017-05-18 เทพนารีเพชร วงศ์คม 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600238 2017-05-17 เบญจมาศ ศรีหะราช 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600654 2017-06-03 เบญจรัตน์ คูหเพ็ญแสง 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600322 2017-05-22 เบญจวรรณ จัตุรงค์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600318 2017-05-22 เบญจวรรณ ตันกันภัย 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600544 2017-05-31 เบญจวรรณ ทองรอด 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600423 2017-05-25 เบญญา วิเศษชุนหศิลป์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600644 2017-06-02 เปรมกมล วงษ์จีน 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600441 2017-05-26 เปรมิกา มาเจริญทรัพย์ 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600838 2017-06-13 เพ็ญนภา จำนงเพียร 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
581531 2017-06-16 เพ็ญประภา อุบลสาร 2/60 03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 2วิชา 2560[N3]
600759 2017-06-09 เพ็ญพิชชา สุขเกษ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600648 2017-06-03 เฟื่องฟ้า เศษรักษา 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600242 2017-06-06 เมธว์ พิพัฒน์พงษ์เลิศ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600493 2017-05-29 เมธาพร เณรหนู 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600428 2017-05-25 เมธาวี บุญเพชร 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600529 2017-06-06 เมนู สุวรรณมาตย์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600751 2017-06-09 เมย์ลิสา บุญชัยเลิศ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600573 2017-06-01 เมรัญญา วงศ์เหลา 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
581157 2017-04-29 เยาวทิวา ม่องเผือก 2/60 03 ม.นเรศวร ครบ เก็บ 2วิชา 2560[N2]
590762 2017-06-08 เยาวพา เสาทอง 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 1วิชา 2561[N2]
600738 2017-06-08 เรวดี โสภา 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600269 2017-05-18 เวทิต อ่อนโก้ก 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601030 2017-06-19 เสฏฐวุฒิ ช่วยรักษ์ 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600465 2017-05-27 เสาวลักษณ์ พุกกะชา 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
601028 2017-06-19 เสาวลักษณ์ สุทธินพสกุล 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600037 2017-06-01 เสาวลักษณ์ แก้วหมื่น 2/60 02 ม.เชียงใหม่ ครบ เก็บ 2วิชา 2562[N1]
580932 2017-04-14 เอกลักษณ์ รักษ์ทอง 2/60 02 ม.เชียงใหม่ ครบ เก็บ 2วิชา 2560[N2]
600069 2017-05-21 เอมิกา น้อยเชื้อเวียง 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ หมดอายุ24พค60สอบใหม่ 2562
600687 2017-06-06 แคทลียา สิทธิโชค 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
590943 2017-06-04 แพรวทอง ซุนเฮงกุล 2/60 02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ เก็บ 1วิชา 2561[N3]
600927 2017-06-15 แพรวนภา โคบาล 2/60 01,02,03 ม.ขอนแก่น ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600561 2017-06-01 แอ๊ดดี้ มีรัตน์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600082 2017-04-23 โซรานี หะมะ 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ ครบ หมดอายุ24พค60 ก.6870 2562
591002 2017-06-19 โซเฟีย ยูโซ๊ะ 2/60 03 มศว.ประสานมิตร เก็บ 2วิชา 2561[N3]
601096 2017-06-23 โยธกา ดวงจันทร์ 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600774 2017-06-13 โศจิรัตน์ สุทธเมธี 2/60 01,02,03 ม.เชียงใหม่ ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600899 2017-06-14 โศรดา ชูอินทร์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600190 2017-05-31 โสรยา ริมพานิช 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600640 2017-06-02 ไกรวิชญ์ ดีธรรมมา 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600962 2017-06-16 ไชยพร วีระพัฒนา 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600602 2017-06-02 ไพรวัลย์ แพไธสง 2/60 01,02,03 ม.นเรศวร ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600898 2017-06-14 ไพลิน เวศวงศ์ษาทิพย์ 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600174 2017-05-15 ไพสิฐ แซ่เจน 2/60 01,02,03 ม.สงขลานครินทร์ ครบ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]
600998 2017-06-18 ไอริน ลอยประโคน 2/60 01,02,03 มศว.ประสานมิตร รอ สมัครใหม่ 2/60 2562[N2]