กรุณาเตรียมชื่อไฟล์หลักฐานการสมัครสอบออนไลน์ ดังนี้
1รูปถ่าย1นิ้ว : ตั้งชื่อไฟล์  รหัสประจำตัว_1.jpg เช่น 59xxxx_1.jpg
2slipค่าธรรมเนียม : ตั้งชื่อไฟล์  รหัสประจำตัว_2.jpg เช่น 59xxxx_2.jpg
หมายเหตุ : ถ้าหากแนบไฟล์ภาษาไทยหรือใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ สภาฯจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์

ส่งรูปภาพหลักฐานการสอบขึ้นทะเบียน