ประกาศสภากายภาพบำบัด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 4/60 วันที่ 22-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
หมายเหตุ : ผู้เข้าสอบทุกท่านโปรดอ่านรายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบก่อนเข้าสอบ
สนามสอบ 5 แห่ง  1) มศว.  2) มช.  3) มข.  4) ม.นเรศวร   5) ม.สงขลานครินทร์

ลำดับ ชื่อ นามสกุล วิชาที่สอบ เลขที่นั่งสอบ ศูนย์สอบ ห้องสอบ หมดสิทธิ์เก็บ


สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารหลักฐาน หนังสือรับรองอนุมัติการจบการศึกษาตัวจริงโดยสภามหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการ
ส่งก่อนวันประกาศผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดด้วย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2560

 

(กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์ )
นายกสภากายภาพบำบัด


 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดครั้งที่ 2/2560
-------------------------------------------

การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด กำหนดรายละเอียดประกอบการสอบ และการขอรับใบอนุญาต ดังนี้

ตารางสอบ


วันที่สอบ

เวลาสอบ

รหัสและ วิชาสอบ

คะแนน

22 กรกฎาคม 2560

09.00 –  12.00  น.

02  วิชาเทคนิคและวิธีการทางกายภาพบำบัด

100

22 กรกฎาคม  2560

13.30 –  16.30  น.

03  วิชากายภาพบำบัดในโรคและภาวะต่าง ๆ

100

23  กรกฎาคม 2560

09.00 –  10.30  น.

01  วิชากฎหมายจรรยาบรรณและการบริหารงาน

100

วิธีการสอบ
การสอบจะใช้วิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย

สนามสอบ

รหัส 01      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ห้องประชุม 305,405,505,605,705
และห้อง 805   อาคาร14 อาคารเรียนรวม

รหัส 02      มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ห้อง NT 301-302  และห้อง NT 304-305  ชั้น 3

อาคารเรียนรวม เทคนิค-พยาบาล

รหัส 03      มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ ชั้น 8 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์

รหัส 04      มหาวิทยาลัย นเรศวร ห้อง AHS 3405  อาคารปฏิบัติการ ชั้น 4 คณะสหเวชสาสตร์

รหัส 05      มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ห้อง Med527  อาคารแพทยศาสตร์ศึกษาราชนครินทร์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ
เพื่อให้การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้มีสิทธิ์สอบทำความเข้าใจถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

  1. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

ชาย  สวมเสื้อมีปกสีสุภาพ  กางเกงขายาว  รองเท้าหุ้มส้น  ไม่สวมกางเกงยีนส์
หญิง สวมเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อสุภาพ  กระโปรงคลุมเข่า  หรือกางเกงผ้าสีดำขายาวเท่านั้น
รองเท้าคัชชู  รองเท้าหุ้มส้น  รองเท้าผ้าใบ  ไม่สวมกางเกงยีนส์  
2.      ให้ผู้เข้าสอบตรวจดูเลขที่นั่งก่อนเข้าห้องสอบ และเข้าห้องสอบเมื่อได้รับอนุญาต
3.      ห้ามผู้เข้าสอบนำตำราเรียนหรือเอกสารใด ๆ และเครื่องมือหรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ เข้าห้องสอบ และไม่มีการรับฝากหรืออนุญาตให้วางสิ่งของดังกล่าวไว้ภายในห้องสอบ
4.      ให้ผู้เข้าสอบมาถึงอาคารสอบก่อนเริ่มต้นเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนเข้าห้องสอบ
5.      ผู้ควบคุมการสอบจะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ เมื่อพ้นเวลา 15 นาที นับแต่เวลาเริ่มทำการสอบเว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันสมควรอาจได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบให้เข้าห้องสอบได้เป็นการชั่วคราวเป็นรายกรณี ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ควบคุมการสอบ
6.      ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบ เพื่อลงลายมือชื่อในบัญชีผู้เข้าสอบ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น กรรมการคุมสอบอาจอนุญาตให้ใช้บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้โดยต้องมีรูปถ่ายและเลขที่บัตรประชาชนในบัตรดังกล่าวด้วยหากไม่มีบัตรใดยืนยันตน ผู้คุมสอบจะไม่อนุญาตให้   ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ และห้ามให้ผู้อื่นเข้าสอบแทน รวมทั้งการปลอมแปลงบัตร หรือเอกสารใด ๆ
7.      ให้ใช้ดินสอดำ 2B ในการระบายคำตอบ รหัสวิชา และรหัสประจำตัวผู้สอบให้ถูกต้อง โดยระบายให้ดำเต็มวง และใช้ปากกาหมึกแห้งเฉพาะสีน้ำเงินหรือสีดำ เพื่อลงนามในบัญชีผู้เข้าสอบ
8.      ห้ามส่งเสียง แสดงสัญญาณ หรือการกระทำใดที่ส่อเจตนาทุจริตในขณะทำการสอบ
9.      ผู้ควบคุมการสอบจะอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบได้ เมื่อพ้นเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที หลังเวลาเริ่มทำการสอบ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันสมควรอาจได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบให้ออกจากห้องสอบได้เป็นการชั่วคราวเป็นรายกรณี ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ควบคุมการสอบ
10.    ห้ามผู้เข้าสอบนำข้อสอบหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
11.    ผู้เข้าสอบที่ฝ่าฝืนตามข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 หรือข้อ 9 จะถูกระงับการสอบวิชานั้นทันทีหรือไม่ให้สอบเฉพาะวันนั้น หรือถูกปรับตก หรือไม่ได้รับการตรวจข้อสอบหรือถูกหักคะแนน ตามควรแก่กรณี

การประกาศผลสอบ

สภากายภาพบำบัดจะประกาศผลสอบในวันที่  21  สิงหาคม พ.ศ. 2560 เฉพาะผู้ที่ส่งหลักฐานประกอบการสมัครสมาชิกสภากายภาพบำบัดและการสมัครสอบขึ้นทะเบียนครบถ้วนและถูกต้องทุกรายการเท่านั้น โดยประกาศทางเว็บไซต์สภากายภาพบำบัด http://www.pt.or.th/  ทั้งนี้ กำหนดการวันประกาศผลสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ผู้ที่สอบผ่านทั้ง 3 วิชา ให้ตรวจสอบรายละเอียดการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดและรายละเอียดอื่น ๆ  ได้ทางเว็บไซต์สภากายภาพบำบัด
คณะกรรมการพิจารณาผลสอบตามหลักเกณฑ์ “ข้อบังคับสภากายภาพบำบัดว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2549”