ประกาศสภากายภาพบำบัด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1/60 วันที่ วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
หมายเหตุ : ผู้เข้าสอบทุกท่านโปรดอ่านรายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบก่อนเข้าสอบ
สนามสอบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
ห้อง8101,ห้อง8102,ห้อง8105,ห้อง8110และห้อง8111 สำนักหอสมุดกลาง

ลำดับ ชื่อ นามสกุล วิชาที่สอบ เลขที่นั่งสอบ ศูนย์สอบ ห้องสอบ หมดสิทธิ์เก็บ
1
อัฎฮา สุมาลี
01,02,03
608101001
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
2
มริษา อีแต
01,02,03
608101002
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
3
อรจิรา สอนดี
01,02,03
608101003
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
4
เดือนนภา บุญกล้า
01,02,03
608101004
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
5
วรรณวิษา ศุภสุข
01,02,03
608101005
มศว.ประสานมิตร
8101
2561[N2]
6
ฐิตาภรณ์ หงษ์ทอง
01,02,03
608101006
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
7
เจษฎาพงษ์ ปัญญา
01,02,03
608101007
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
8
อาชวิน โพธิ์มา
01,02,03
608101008
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
9
สุชาดา แสนโดด
01,02,03
608101009
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
10
ทนันชัย ลาน้อย
01,02,03
608101010
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
11
สิริมน คำหว่าง
01,02,03
608101011
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
12
สวลี ศศิธร
01,02,03
608101012
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
13
ทิพวรรณ ยอดทน
01,02,03
608101013
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
14
นิศารัตน์ เชียงมี
01,02,03
608101014
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
15
พสธร สาริการินทร์
01,02,03
608101015
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
16
จาตุรนต์ ฟูแสง
01,02,03
608101016
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
17
สุทัตตา ไตรศร
01,02,03
608101017
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
18
ซาฟีกะห์ โนะ
01,02,03
608101018
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
19
จิราวรรณ สวัสดี
01,02,03
608101019
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
20
ยุทธพงค์ หมื่นศรีพรม
01,02,03
608101020
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
21
สุทธิชัย บัวติ๊บ
01,02,03
608101021
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
22
ศศิวิมล พวงคำ
01,02,03
608101022
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
23
กัลย์สุดา ศรีสังข์
01,02,03
608101023
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
24
ญาณี ติดยงค์
01,02,03
608101024
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
25
อรอุมา สุขอิ่ม
01,02,03
608101025
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
26
ชญากาณฑ์ จำอินทร์
01,02,03
608101026
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
27
ชรินรัตน์ จูเกษม
01,02,03
608101027
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
28
เตมินทรกานต์ บัวบาลบุตร
01,02,03
608101028
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
29
ศรสวรรค์ จันทร์เงิน
01,02,03
608101029
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
30
ธนัตชนก เขียวระวงค์
01,02,03
608101030
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
31
รติรัตน์ ศรีกงพาน
01,02,03
608101031
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
32
สรัญญา บุตรเต
01,02,03
608101032
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
33
บงกช เอื้อทวีสัมพันธ์
01,02,03
608101033
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
34
พิรญาณ์ ฟูใจ
01,02,03
608101034
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
35
ปิยะภา เศวตรัตนพงษ์
01,02,03
608101035
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
36
คณิสา สินอิ่ม
01,02,03
608101036
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
37
ศุทธินี ราษฎร์พิพัฒน์
01,02,03
608101037
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
38
เจียระไน ไชยมงคล
01,02,03
608101038
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
39
สุภัสรา สุริยศ
01,02,03
608101039
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
40
ณัฐพร จันทร์ฝาย
01,02,03
608101040
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
41
จิดาภา หอจตุรพิธพร
01,02,03
608101041
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
42
ณัฐากาญจน์ กาวินธนัชโชติ
01,02,03
608101042
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
43
ศิริรัตน์ วงษาไฮ
01,02,03
608101043
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
44
ปิยกานต์ จันทร์สงเคราะห์
01,02,03
608101044
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
45
พัชราภรณ์ เรียนติ๊บ
01,02,03
608101045
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
46
สุภารัตน์ เจริญราช
01,02,03
608101046
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
47
เสาวลักษณ์ แก้วหมื่น
01,02,03
608101047
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
48
ณคภร ศณรุ่งเพชร
01,02,03
608101048
มศว.ประสานมิตร
8101
2562
49
ไฮฟะ สาแม
01,02,03
608101049
มศว.ประสานมิตร
8101
2562
50
พิมพ์ธันยา หมันเทศมัน
01,02,03
608101050
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
51
ณิชชา ทองสะอาด
01,02,03
608101051
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
52
รวิภา ไขศรี
01,02,03
608101052
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
53
กิตติ ทิมรอด
01,02,03
608101053
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
54
นันทมน สุขสันตินันท์
01,02,03
608101054
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
55
เกวลิน สร้อยคำ
01,02,03
608101055
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
56
กมลชนก จันทรอภิวัฒนา
01,02,03
608101056
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
57
เสาวลักษณ์ แซ่ขอ
01,02,03
608101057
มศว.ประสานมิตร
8101
2562
58
สุพรรษา ทัพนันท์
01,02,03
608101058
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
59
นิโลบล แสงสิรกนก
01,02,03
608101059
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
60
ภูมิศักดิ์ มีเหมือน
01,02,03
608101060
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
61
กมลชนก กลิ่นเมือง
01,02,03
608101061
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
62
นวพร หงษาวงษ์
01,02,03
608101062
มศว.ประสานมิตร
8101
2560
63
ชฎาพร พันทา
01,02,03
608101063
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
64
ญาดา ผลอ้อ
01,02,03
608101064
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
65
กมลวรรณ บัวแก้ว
01,02,03
608101065
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
66
ธีรพร พุ่มพันธุ์
01,02,03
608101066
มศว.ประสานมิตร
8101
2562
67
พัชรินทร์ ศรีบุตร
01,02,03
608101067
มศว.ประสานมิตร
8101
2562
68
อัจฉรา แสงศรีจันทร์
01,02,03
608101068
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
69
อิชยา โตแทน
01,02,03
608101069
มศว.ประสานมิตร
8101
2561[N2]
70
ประภาพร โพธิ์เจริญ
01,02,03
608101070
มศว.ประสานมิตร
8101
2561[N4]
71
ธิดาวรรณ ขันโอฬาร
01,02,03
608101071
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
72
กรวรรณ สุวรรณชัยรบ
01,02,03
608101072
มศว.ประสานมิตร
8101
2562
73
พรเลิศ ทองพูน
01,02,03
608101073
มศว.ประสานมิตร
8101
2562
74
สรัลชนา ผาธรรม
01,02,03
608101074
มศว.ประสานมิตร
8101
2561[N4]
75
พรรณวดี พูลสวัสดิ์
01,02,03
608101075
มศว.ประสานมิตร
8101
2561[N2]
76
ยุคลธร ปินะถา
01,02,03
608101076
มศว.ประสานมิตร
8101
2561[N3]
77
กำปั่น คูณแก้ว
01,02,03
608101077
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
78
ภัทร เจริญสาธิต
01,02,03
608101078
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
79
สุนิษา โต๊ะหลี
01,02,03
608101079
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
80
กิตติภัค พลศรีลา
01,02,03
608101080
มศว.ประสานมิตร
8101
2561
81
ภัสทรานนท์ ชูหนู
01,02,03
608101081
มศว.ประสานมิตร
8101
2560[N4]
82
แพรพิไล พรามฤทธิ์
01,02,03
608101082
มศว.ประสานมิตร
8101
2561[N2]
83
วราวุฒิ เทพาขันธ์
01,02,03
608101083
มศว.ประสานมิตร
8101
2561[N2]
84
จินตหรา มีจันทร์
01,02,03
608101084
มศว.ประสานมิตร
8101
2561
85
อัมพิกา เปรียบยิ่ง
01,02,03
608101085
มศว.ประสานมิตร
8101
2562
86
กชพรรณ(กิ่งกาญจน์) ศรีระดา
01,02,03
608101086
มศว.ประสานมิตร
8101
2562
87
รัตนมณี รุ่งเรือง
01,02,03
608101087
มศว.ประสานมิตร
8101
2562
88
สุรัชนา เกตุบุญมี
01,02,03
608101088
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
89
สิริธิดา ปิงยศ
01,02,03
608101089
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
90
อารียา บุญเพ็ง
01,02,03
608101090
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
91
ทัศนีย์ ศรีสมบัติ
01,02,03
608101091
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
92
สุดารัตน์ ตันกุล
01,02,03
608101092
มศว.ประสานมิตร
8101
2560[N2]
93
ณัฐศักดิ์ อุปพงษ์
01,02,03
608101093
มศว.ประสานมิตร
8101
2560[N3]
94
นภัสวรรณ บุญมาภิ
01,02,03
608101094
มศว.ประสานมิตร
8101
2562
95
เสฏฐวุฒิ ศรีคล้อ
01,02,03
608101095
มศว.ประสานมิตร
8101
2562
96
สุธิดา ปัสสาพันธ์
01,02,03
608101096
มศว.ประสานมิตร
8101
2562[N1]
97
รัตติกาล สุขสำราญ(ขุนเอีย)
01,02,03
608101097
มศว.ประสานมิตร
8101
2562
98
ณัฐฐิญา คุ้มภัยวิวัธน์
01,02,03
608101098
มศว.ประสานมิตร
8101
2562
99
รุ้งเพชร พันธุ์โต
01
608101099
มศว.ประสานมิตร
8101
2562
100
วิชชาพร บรรจมาตย์
01
608101100
มศว.ประสานมิตร
8101
2562
101
กัลพนา ปานเดย์
01
608101101
มศว.ประสานมิตร
8101
2561
102
นาถลัดดา รัตนมาลี
01
608101102
มศว.ประสานมิตร
8101
2561[N2]
103
กมลวรรณ ดาวเรือง
01
608101103
มศว.ประสานมิตร
8101
2561[N2]
104
สุจิตรา ใจใหญ่
01
608101104
มศว.ประสานมิตร
8101
2562
105
สุดารัตน์ สงวนไทย
01
608101105
มศว.ประสานมิตร
8101
2562
106
ธนิสร ศรอินทร์
01,03
608101106
มศว.ประสานมิตร
8101
2561
107
เยาวพา เสาทอง
02,03
608101107
มศว.ประสานมิตร
8101
2561[N2]
108
ศิรศีล ภัทรพรเจริญ
02,03
608101108
มศว.ประสานมิตร
8101
2561[N2]
109
เรมะ ปาทาน
02,03
608101109
มศว.ประสานมิตร
8101
2561[N2]
110
บุษยมาส เดชะภิญโญ
02,03
608101110
มศว.ประสานมิตร
8101
2561[N2]
111
อรุณรวี ขอสกุลสุนทร
02,03
608101111
มศว.ประสานมิตร
8101
2560[N2]
112
วิชชุลดา ผะงาตุนัด
02,03
608101112
มศว.ประสานมิตร
8101
2561[N2]
113
พงษ์ทิพย์ คำมั่น(อินทร์ยิ่ง)
02,03
608101113
มศว.ประสานมิตร
8101
2561[N4]
114
ยุพดี หาวิชา
02,03
608101114
มศว.ประสานมิตร
8101
2561[N2]
115
ชฎาภรณ์ สุวรรณชัย
02,03
608101115
มศว.ประสานมิตร
8101
2561[N2]
116
จันทิมา ศรีนวล
02,03
608101116
มศว.ประสานมิตร
8101
2561[N2]
117
สุธิดา หมัดหมุด
02,03
608102117
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N3]
118
หทัยกาญจน์ เกิดแก้ว
02,03
608102118
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N2]
119
พิมพ์ชนก ชื่นเจริญ
02,03
608102119
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N3]
120
วารุณี นุ้ยปลี
02,03
608102120
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N3]
121
สิรินดา ยะยอง
02,03
608102121
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N2]
122
กมลฉัตร นาแหลม
02,03
608102122
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N2]
123
สุนิสา ทองโชติ
02,03
608102123
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N2]
124
โฆษณพงศ์ โพธา
02,03
608102124
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N2]
125
จตุพร ยาโสภา
02,03
608102125
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N2]
126
ธิดารัตน์ เตชะพิสิษฐ์
02,03
608102126
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N2]
127
พิชญาภา เพ็ชรเสนา
02,03
608102127
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N1]
128
ณัฐรินทร์ แก้วคำแดง
02,03
608102128
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N3]
129
เมธัส มั่งคั่ง
02,03
608102129
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N3]
130
อัจฉรา ทองมนต์
02,03
608102130
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N3]
131
นิภาพร นนทะศรี
02,03
608102131
มศว.ประสานมิตร
8102
2561
132
ชลธิชา ยาดี
02,03
608102132
มศว.ประสานมิตร
8102
2560[N4]
133
ภัทราภรณ์ รักษาวงศ์
02,03
608102133
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N2]
134
ปรียาภรณ์ ทองดี
02,03
608102134
มศว.ประสานมิตร
8102
2561
135
สิรีธร สองเมือง
02,03
608102135
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N2]
136
จิราพร ใจบุญ
02,03
608102136
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N2]
137
ศุภกาญจน์ พิไลแสงสุรีย์
02,03
608102137
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N2]
138
จันทร์เพ็ญ สุตลาวดี
02,03
608102138
มศว.ประสานมิตร
8102
2560[N2]
139
ศริญณา เกื้ออนันต์
02,03
608102139
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N2]
140
ณัฏฐิกา ผลอินทร์
02,03
608102140
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N2]
141
นริสรา เมืองงาม
02,03
608102141
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N4]
142
สุชัญญา ชัยทัพ
02,03
608102142
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N1]
143
พิจิตรา ใจมั่น
02,03
608102143
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N3]
144
นพดล แพร่เจริญวัฒนา
02,03
608102144
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N3]
145
พิมพ์พิศา มงคลสารโสภณ
02,03
608102145
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N2]
146
อุไรวรรณ วิทยาสุทธิเกษม
02,03
608102146
มศว.ประสานมิตร
8102
2561
147
รินระพี มากทองมณี
02,03
608102147
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N2]
148
นฤมล อังสนาวศิน
02,03
608102148
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N2]
149
สุกัญญา สืบแจ้ง
02,03
608102149
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N2]
150
ธมลวรรณ สมสร้อย
02,03
608102150
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N2]
151
ภัทราพร ยอดเทพ
02,03
608102151
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N3]
152
ทับทิม อุทาธรณ์
02,03
608102152
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N3]
153
สุพรรณี มีมาเจริญดี
02,03
608102153
มศว.ประสานมิตร
8102
2560[N2]
154
สุภาวดี หนูทอง
02,03
608102154
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N2]
155
สุดารัตน์ ดวงแก้ว
02,03
608102155
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N2]
156
อภิญญา ปัญญาวุธ
02,03
608102156
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N2]
157
ศรัณย์ วงศ์วิลาสนุรักษ์
02,03
608102157
มศว.ประสานมิตร
8102
2560[N2]
158
รัชฎาภรณ์ เผ่าศรีไชย
02,03
608102158
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N4]
159
ฐิติมา จีนประชา
02,03
608102159
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N4]
160
ชนัญชิดา ทองแสน
02,03
608102160
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N3]
161
ปุยฝ้าย สีมุข
02,03
608102161
มศว.ประสานมิตร
8102
2560[N2]
162
อภิญญา สมพื้น
02,03
608102162
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N2]
163
รัตนาภรณ์ เกิดสิน
02,03
608102163
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N2]
164
กรวิทย์ แจ่มจิตร
02,03
608102164
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N2]
165
สุพรรณ์ษา ยอดดี
02,03
608102165
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N4]
166
พัชราภรณ์ จันทร์เรือง
02,03
608102166
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N2]
167
ฮาฟีซัน ซาเบะ
02,03
608102167
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N2]
168
จุฬาลักษณ์ ฝ้ายเทศ
02,03
608102168
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N2]
169
นูรีดา มะแซ
02,03
608102169
มศว.ประสานมิตร
8102
2561
170
ธีรกานต์ เอ็บสูงเนิน
02,03
608102170
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N3]
171
ฐิติพงศ์ เปี่ยมเต็ม
02,03
608102171
มศว.ประสานมิตร
8102
2561
172
วาสนา ภิรมย์คล้อย
02,03
608102172
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N2]
173
ภุมรินทร์ เพ็งสุพรรณ์
02,03
608102173
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N2]
174
พรรณทิพย์ เกิดแก้ว
02,03
608102174
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N2]
175
ปาจรีย์ หัสต์กมลตระกูล
02,03
608102175
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N2]
176
จิรัชญา ใจชุ่ม
02,03
608102176
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N2]
177
เวสิยา พวงเนียม
02,03
608102177
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N2]
178
เนตรพนิต แก้ววรรณา
02,03
608102178
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N2]
179
มารินี (ยีหวังเส็น)ชั่งหนิ
02,03
608102179
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N2]
180
ศวิษฐ์ ตัณฑัยย์
02,03
608102180
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N3]
181
วรุณกาญจน์ บานเย็น
02,03
608102181
มศว.ประสานมิตร
8102
2560
182
สุมณฑา แซ่ลิ่ม
02,03
608102182
มศว.ประสานมิตร
8102
2560[N2]
183
ธนานุสรณ์ บุญแจ้ง
02,03
608102183
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N3]
184
ชลทิพย์ จองสุวรรณ
02,03
608102184
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N2]
185
วิภาวรรณ หาญมานพ
02,03
608102185
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N2]
186
ชนิดา แก้วเถาว์
02,03
608102186
มศว.ประสานมิตร
8102
2561
187
อริษา ไชยวารี
02,03
608102187
มศว.ประสานมิตร
8102
2561
188
กวินลดา บุ้งทอง
02,03
608102188
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N2]
189
พิชญุตม์ แสนทำพล
02,03
608102189
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N1]
190
นพณรรจ์ เต้าปั้น
02,03
608102190
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N2]
191
สัญชัย แก้ววิเชียร
02,03
608102191
มศว.ประสานมิตร
8102
2562
192
พงษ์วริษฐ์ ภูศรีฤทธิ์
02,03
608102192
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N1]
193
เนตรฤทัยชนก กล่ำบุรี
02,03
608102193
มศว.ประสานมิตร
8102
2560[N2]
194
มณีรัตน์ เกิดเชื้อ
02,03
608102194
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N2]
195
สุธาสินี ลิ้มธารณามัย
02,03
608102195
มศว.ประสานมิตร
8102
2561
196
อัมพวรรณ สินธพ
02,03
608102196
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N3]
197
เมติญา มัจฉาเมฆ
02,03
608102197
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N2]
198
ระพีพร แซ่ตัน
02,03
608102198
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N2]
199
ยุวดี นรศรี
02,03
608102199
มศว.ประสานมิตร
8102
2560
200
ยุทธนา สำราญดี
02,03
608102200
มศว.ประสานมิตร
8102
2560[N2]
201
จิตรทิวัส นามโยธี
02,03
608102201
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N2]
202
ดุจรัตน์ บูรณรักษ์
02,03
608102202
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N3]
203
สัณฐิติ ผลจันทร์
02,03
608102203
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N1]
204
นารากานต์ ลิ้มอุบัติตระกูล
02,03
608102204
มศว.ประสานมิตร
8102
2561[N2]
205
สุภาวิดา เกตุรักษา
02,03
608102205
มศว.ประสานมิตร
8102
2561
206
อัญชลี เพาะพูน
02,03
608102206
มศว.ประสานมิตร
8102
2560
207
ปันรตา วงศ์กระสันต์
03
608105207
มศว.ประสานมิตร
8105
2561[N4]
208
จันทร์จิรา ทับทิม
03
608105208
มศว.ประสานมิตร
8105
2560[N2]
209
ณัฐณิชา ตั้งใจ
03
608105209
มศว.ประสานมิตร
8105
2560[N2]
210
กมลวรรณ เดชเจริญ
03
608105210
มศว.ประสานมิตร
8105
2561[N1]
211
จิรัชญา เงาธัญญาภัทร
03
608105211
มศว.ประสานมิตร
8105
2561[N2]
212
ธันยพัฒน์ วิลาสพิทยาเลิศ
03
608105212
มศว.ประสานมิตร
8105
2561[N4]
213
พรรวิษา ทองเที่ยง
03
608105213
มศว.ประสานมิตร
8105
2560[N2]
214
วันทกานต์ กรองบริสุทธิ์
03
608105214
มศว.ประสานมิตร
8105
2561[N2]
215
เจตน์พัฒน์ สายนภา
03
608105215
มศว.ประสานมิตร
8105
2560[N3]
216
กิตติธัช สิริวัฒน์
03
608105216
มศว.ประสานมิตร
8105
2561[N2]
217
วรนิษฐา พูลสงวน
03
608105217
มศว.ประสานมิตร
8105
2561[N2]
218
รุ่งรัตน์ ปาจินะ
03
608105218
มศว.ประสานมิตร
8105
2560[N2]
219
วัชรินทร์ สุเวช
03
608105219
มศว.ประสานมิตร
8105
2561[N2]
220
อัษฎาพร พงษ์ศร
03
608105220
มศว.ประสานมิตร
8105
2561[N2]
221
อัญญารัตน์ ศรีพรมสุข
03
608105221
มศว.ประสานมิตร
8105
2561[N2]
222
เพ็ญอนงค์ ตรีสารวัฒน์
03
608105222
มศว.ประสานมิตร
8105
2560[N2]
223
เยาวทิวา ม่องเผือก
03
608105223
มศว.ประสานมิตร
8105
2560[N2]
224
ฉัตรแก้ว โสภาชัย
03
608105224
มศว.ประสานมิตร
8105
2560[N2]
225
ตุลยวิทย์ พุฒซ้อน
03
608105225
มศว.ประสานมิตร
8105
2561[N2]
226
ญาณิศา สวัสดิไชย
03
608105226
มศว.ประสานมิตร
8105
2561[N2]
227
หทัยรัตน์ สีหราช
03
608105227
มศว.ประสานมิตร
8105
2561[N2]
228
สมิตา ศรีกาญจนา
03
608105228
มศว.ประสานมิตร
8105
2561[N2]
229
พชรพล เกวียนวงษ์
03
608105229
มศว.ประสานมิตร
8105
2561[N2]
230
จินมิกา สุวรรณเทพ
03
608105230
มศว.ประสานมิตร
8105
2560[N2]
231
อนุธิดา ดงอานนท์
03
608105231
มศว.ประสานมิตร
8105
2560[N2]
232
ณิชกานต์ บุตรพรม
03
608105232
มศว.ประสานมิตร
8105
2561[N2]
233
ณัฐชญา พึ่มกุล
03
608105233
มศว.ประสานมิตร
8105
2561[N2]
234
จิดาภา แต่งเนตร
03
608105234
มศว.ประสานมิตร
8105
2560[N2]
235
รัตนาภรณ์ ถาวงค์
03
608105235
มศว.ประสานมิตร
8105
2560[N2]
236
ปฏิภาณ ปานดำ
03
608105236
มศว.ประสานมิตร
8105
2561[N2]
237
วรารัตน์ ชลาลัยวิวัฒน์
03
608105237
มศว.ประสานมิตร
8105
2561[N3]
238
ปภาวี วงศ์พายัพไพบูลย์
03
608105238
มศว.ประสานมิตร
8105
2561[N2]
239
ณัฐฐาพร เศวตมาลย์
03
608110239
มศว.ประสานมิตร
81110
2561[N1]
240
วันวาริส บากา
03
608110240
มศว.ประสานมิตร
81110
2560[N2]
241
มูฮำหมัด ด่าโอะ
03
608110241
มศว.ประสานมิตร
81110
2561[N3]
242
นภเกตน์ ธนทรัพย์เกษม
03
608110242
มศว.ประสานมิตร
81110
2561[N3]
243
จักริน อินทสระ
03
608110243
มศว.ประสานมิตร
81110
2560[N2]
244
นันทวุฒิ กัญจนศุข
03
608110244
มศว.ประสานมิตร
81110
2560[N2]
245
วิฑูรย์ ฉิมวารี
03
608110245
มศว.ประสานมิตร
81110
2561[N2]
246
เพ็ญประภา อุบลสาร
03
608110246
มศว.ประสานมิตร
81110
2560[N3]
247
โซเฟีย ยูโซ๊ะ
03
608110247
มศว.ประสานมิตร
81110
2561[N3]
248
อดิเทพ วัดคำ
03
608110248
มศว.ประสานมิตร
81110
2560[N3]
249
พิศมัย จันทร์โท
02
608110249
มศว.ประสานมิตร
81110
2561[N2]
250
วันเฉลิม แม่นทอง
02
608110250
มศว.ประสานมิตร
81110
2561[N1]
251
พรประภา พลพันธ์
02
608110251
มศว.ประสานมิตร
81110
2561[N2]
252
ศิรภัทร ภัทรพรเจริญ
02
608110252
มศว.ประสานมิตร
81110
2561[N2]
253
ชญาดา สีพลไกร
02
608110253
มศว.ประสานมิตร
81110
2561[N2]
254
ชนกนันท์ สินธุบุญ
02
608110254
มศว.ประสานมิตร
81110
2561[N2]
255
เอกลักษณ์ รักษ์ทอง
02
608110255
มศว.ประสานมิตร
81110
2560[N2]
256
ชลิดา ธิธรรม
02
608110256
มศว.ประสานมิตร
81110
2560[N2]
257
วิชชา เทิดกวินกุล
02
608110257
มศว.ประสานมิตร
81110
2561[N2]
258
ภัทรนันท์ ชนะวงศ์
02
608110258
มศว.ประสานมิตร
81110
2560[N2]
259
วริศรา จันทรวานิช
02
608110259
มศว.ประสานมิตร
81110
2561[N3]


สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารหลักฐาน หนังสือรับรองอนุมัติการจบการศึกษาตัวจริงโดยสภามหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการ
ส่งก่อนวันประกาศผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดด้วย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 10  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560

 

(ผศ.ดร.กานดา   ชัยภิญโญ)
นายกสภากายภาพบำบัด


 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดครั้งที่ 1/2560
-------------------------------------------

การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด กำหนดรายละเอียดประกอบการสอบ และการขอรับใบอนุญาต ดังนี้

ตารางสอบ


วันที่สอบ

เวลาสอบ

รหัสและ วิชาสอบ

คะแนน

25 กุมภาพันธ์  2560

09.00 –  12.00  น.

02  วิชาเทคนิคและวิธีการทางกายภาพบำบัด

100

25 กุมภาพันธ์  2560

13.30 –  16.30  น.

03  วิชากายภาพบำบัดในโรคและภาวะต่าง ๆ

100

26 กุมภาพันธ์  2560

09.00 –  10.30  น.

01  วิชากฎหมายจรรยาบรรณและการบริหารงาน

100

วิธีการสอบ
การสอบจะใช้วิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย

สนามสอบ           สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
ห้อง  8101ห้อง  8102, ห้อง  8105, ห้อง  8110 และห้อง  8111

  

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ
เพื่อให้การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้มีสิทธิ์สอบทำความเข้าใจถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

  1. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

ชาย  สวมเสื้อมีปกสีสุภาพ  กางเกงขายาว  รองเท้าหุ้มส้น  ไม่สวมกางเกงยีนส์
หญิง สวมเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อสุภาพ  กระโปรงคลุมเข่า  หรือกางเกงผ้าสีดำขายาวเท่านั้น
รองเท้าคัชชู  รองเท้าหุ้มส้น  รองเท้าผ้าใบ  ไม่สวมกางเกงยีนส์  
2.      ให้ผู้เข้าสอบตรวจดูเลขที่นั่งก่อนเข้าห้องสอบ และเข้าห้องสอบเมื่อได้รับอนุญาต
3.      ห้ามผู้เข้าสอบนำตำราเรียนหรือเอกสารใด ๆ และเครื่องมือหรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ เข้าห้องสอบ และไม่มีการรับฝากหรืออนุญาตให้วางสิ่งของดังกล่าวไว้ภายในห้องสอบ
4.      ให้ผู้เข้าสอบมาถึงอาคารสอบก่อนเริ่มต้นเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนเข้าห้องสอบ
5.      ผู้ควบคุมการสอบจะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ เมื่อพ้นเวลา 15 นาที นับแต่เวลาเริ่มทำการสอบเว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันสมควรอาจได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบให้เข้าห้องสอบได้เป็นการชั่วคราวเป็นรายกรณี ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ควบคุมการสอบ
6.      ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบ เพื่อลงลายมือชื่อในบัญชีผู้เข้าสอบ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น กรรมการคุมสอบอาจอนุญาตให้ใช้บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้โดยต้องมีรูปถ่ายและเลขที่บัตรประชาชนในบัตรดังกล่าวด้วยหากไม่มีบัตรใดยืนยันตน ผู้คุมสอบจะไม่อนุญาตให้   ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ และห้ามให้ผู้อื่นเข้าสอบแทน รวมทั้งการปลอมแปลงบัตร หรือเอกสารใด ๆ
7.      ให้ใช้ดินสอดำ 2B ในการระบายคำตอบ รหัสวิชา และรหัสประจำตัวผู้สอบให้ถูกต้อง โดยระบายให้ดำเต็มวง และใช้ปากกาหมึกแห้งเฉพาะสีน้ำเงินหรือสีดำ เพื่อลงนามในบัญชีผู้เข้าสอบ
8.      ห้ามส่งเสียง แสดงสัญญาณ หรือการกระทำใดที่ส่อเจตนาทุจริตในขณะทำการสอบ
9.      ผู้ควบคุมการสอบจะอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบได้ เมื่อพ้นเวลา 1 ชั่วโมง                   30 นาที หลังเวลาเริ่มทำการสอบ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันสมควรอาจได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบให้ออกจากห้องสอบได้เป็นการชั่วคราวเป็นรายกรณี ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ควบคุมการสอบ
10.    ห้ามผู้เข้าสอบนำข้อสอบหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
11.    ผู้เข้าสอบที่ฝ่าฝืนตามข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 หรือข้อ 9 จะถูกระงับการสอบวิชานั้นทันทีหรือไม่ให้สอบเฉพาะวันนั้น หรือถูกปรับตก หรือไม่ได้รับการตรวจข้อสอบหรือถูกหักคะแนน ตามควรแก่กรณี

การประกาศผลสอบ

สภากายภาพบำบัดจะประกาศผลสอบในวันที่  21 มีนาคม พ.ศ. 2560  เฉพาะผู้ที่ส่งหลักฐานประกอบการสมัครสมาชิกสภากายภาพบำบัดและการสมัครสอบขึ้นทะเบียนครบถ้วนและถูกต้องทุกรายการเท่านั้น โดยประกาศทางเว็บไซต์สภากายภาพบำบัด http://www.pt.or.th/  ทั้งนี้ กำหนดการวันประกาศผลสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ผู้ที่สอบผ่านทั้ง 3 วิชา ให้ตรวจสอบรายละเอียดการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดและรายละเอียดอื่น ๆ  ได้ทางเว็บไซต์สภากายภาพบำบัด
คณะกรรมการพิจารณาผลสอบตามหลักเกณฑ์ “ข้อบังคับสภากายภาพบำบัดว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2549”