ประกาศสภากายภาพบำบัด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 4/60 วันที่ 22-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
หมายเหตุ : ผู้เข้าสอบทุกท่านโปรดอ่านรายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบก่อนเข้าสอบ
สนามสอบ 5 แห่ง  1) มศว.  2) มช.  3) มข.  4) ม.นเรศวร   5) ม.สงขลานครินทร์

ลำดับ ชื่อ นามสกุล วิชาที่สอบ เลขที่นั่งสอบ ศูนย์สอบ ห้องสอบ หมดสิทธิ์เก็บ
1
ปาณิสรา ศราธพันธุ์
01,02,03
60305001
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N4]
2
ศิริวรรณ สุทธิกรณ์
01,02,03
60305002
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N4]
3
กรรณิกา แซ่ขู่
01,02,03
60305003
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N4]
4
สิรานันท์ ไกรนรา
01,02,03
60305004
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N4]
5
คุณัญญา ทิมจันทร์
01,02,03
60305005
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N3]
6
เกษรา รัตนะ
01,02,03
60305006
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N3]
8
มูลีย่า หะยีมา
01,02,03
60305008
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N3]
9
ยุคลธร ปินะถา
01,02,03
60305009
มศว.ประสานมิตร
305
2561[N3]
10
ปัณณวัฒน์ ม่วงทิม
01,02,03
60305010
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N3]
11
สุภัคชญา เกตุอังกูร
01,02,03
60305011
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N4]
12
อาซูรา บูงอสายู
01,02,03
60305012
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N3]
13
ปานใจ บุตรเพ็ง
01,02,03
60305013
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N4]
14
ทิพานันท์ กันภัย
01,02,03
60305014
มศว.ประสานมิตร
305
2562
15
วัฒนี ข่วงบุญ
01,02,03
60305015
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N4]
16
อรอนงค์ ผู้เจริญ
01,02,03
60305016
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N4]
17
พลอยไพลิน หวังชม
01,02,03
60305017
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N4]
18
พัชริน กาฬภักดี
01,02,03
60305018
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N4]
19
อารีรัตน์ บัวสาย
01,02,03
60305019
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N4]
20
ชานนท์ รื่นรวย
01,02,03
60305020
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N4]
21
ชุติกาญจน์ วิเชียรโสภณ
01,02,03
60305021
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N4]
22
ไปยมาศ นาฬิกา
01,02,03
60305022
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N3]
23
ปริศนา แซมหิรัญ
01,02,03
60305023
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N4]
24
ณัฐธิดา ชัยศิริ
01,02,03
60305024
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N4]
25
ธัญญารัตน์ รุ่งเหนือ
01,02,03
60305025
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N4]
26
ปรางทิพย์ ภาคะ
01,02,03
60305026
มศว.ประสานมิตร
305
2562
27
พัชรา วรรณทอง
01,02,03
60305027
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N3]
28
ธนพล พงศ์ทัศนะธาดา
01,02,03
60305028
มศว.ประสานมิตร
305
2562
29
จุฑามาศ ยศปัญญา
01,02,03
60305029
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N4]
30
ตัสนีม สนิทสกุล
01,02,03
60305030
มศว.ประสานมิตร
305
2562
31
กัญณัฏฐ์ ชูยัง
01,02,03
60305031
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N3]
32
นันทนา น้ำกระจาย
01,02,03
60305032
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N4]
33
ณิชาพัฒน์(วันวิสา) ปานะโปย(ตอเสนา)
01,02,03
60305033
มศว.ประสานมิตร
305
2562
34
กิตติภัค(กษิดิ์เดช) พลศรีลา
01,02,03
60305034
มศว.ประสานมิตร
305
2561
35
กัลพนา ปานเดย์
01,02,03
60305035
มศว.ประสานมิตร
305
2561
36
กมลรัตน์ บุญเที่ยง
01,02,03
60305036
มศว.ประสานมิตร
305
2562
37
ณัฐศักดิ์ อุปพงษ์
01,02,03
60305037
มศว.ประสานมิตร
305
2560[N3]
38
กรรณิการ์ วังเย็น
01,02,03
60305038
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N3]
39
สุดารัตน์ งามนาศรี
01,03
60305039
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N3]
40
อารยา คงบุญ
01,03
60305041
มศว.ประสานมิตร
305
2561
41
นุชสบา พะณะงาม
01,02
60305049
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N3]
42
วชิราภรณ์ พุ่มสำเภา
01,02
60305050
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N2]
43
นูร์มา งอปูแล
01,02
60305051
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N3]
44
สิตานันท์ สูงพล
01,02
60305052
มศว.ประสานมิตร
305
2561
45
เสาวลักษณ์ ฤกษ์โชคดี
01,02
60305053
มศว.ประสานมิตร
305
2560[N2]
46
อรพรรณ มีเงิน
01
60305042
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N3]
47
รัตนา อินทรงาม
01
60305043
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N3]
48
พรชนก เอื้อคารวะธรรม
01
60305044
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N3]
49
ยุทธศักดิ์ มุ่งมาตร
01
60305045
มศว.ประสานมิตร
305
2561[N1]
50
กรวรรณ สุวรรณชัยรบ
01
60305046
มศว.ประสานมิตร
305
2562
51
จิรัสสา เพ็ญศิริ
01
60305047
มศว.ประสานมิตร
305
2561[N2]
52
กมลชนก กลิ่นเมือง
01
60305048
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N1]
53
ปุยฝ้าย สีมุข
02
60305054
มศว.ประสานมิตร
305
2560[N2]
54
ศกลวรรณ ศรีเมือง
02
60305055
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N2]
55
ทัศนวรรณ หวงจริง
02
60305056
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N3]
56
สิรินดา ยะยอง
02
60305057
มศว.ประสานมิตร
305
2561[N2]
57
ปรียาภัทร สันทาลุนัย
02
60305058
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N2]
58
จาตุรณ สามแก้ว
02
60305059
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N2]
59
เนตรนภา เนียมมีศรี
02
60305060
มศว.ประสานมิตร
305
2560[N4]
60
พุทธรักษา แย้มสุทธิ์
02
60305061
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N2]
61
อมรศรี จันทร์อ่อน
02
60305062
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N2]
62
พุทธชาด นามเวียง
02
60305063
มศว.ประสานมิตร
305
2562
63
เกษราพรรณ กันทำ
02
60305064
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N2]
64
สิริพันธ์ จันทวงศ์
02
60305065
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N2]
65
สุดารัตน์ คำชาลี
02
60305066
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N2]
66
สวรส ธินวน
02
60305067
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N2]
67
ภัทรนันท์ ชนะวงศ์
02
60305068
มศว.ประสานมิตร
305
2560[N2]
68
ธมนพัณณ์ ไชยแสง(นันทพงศ์ภัค)
02
60305069
มศว.ประสานมิตร
305
2561[N1]
69
ศิริพร ฤทธิยา
02
60305070
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N2]
70
ศศิธร จูหลัก
02
60305071
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N2]
71
สุวนันท์ ดีประวัติ
02
60305072
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N2]
72
จินดาพร ฤทธิ์เดช
02
60305073
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N2]
73
อรจิรา สอนดี
02
60305074
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N1]
74
สายชล หมูนิล
02
60305075
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N2]
75
ชัยพัฒนา ชัยยงค์
02
60305076
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N2]
76
ยุทธพงค์ หมื่นศรีพรม
02
60305077
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N1]
77
ซอแลฮะห์ อารง
02
60305078
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N2]
78
ณัฐกานต์ ฟูกลิ่น
02
60305079
มศว.ประสานมิตร
305
2560[N2]
79
ชุติเดช พรหมรักษา
02
60305080
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N3]
80
กุลิสรา แผ่ตระกูล
02
60305081
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N2]
81
ภุมรินทร์ เพ็งสุพรรณ์
02
60305082
มศว.ประสานมิตร
305
2561[N2]
82
ภาสพร ปลัดศรีช่วย
02
60305083
มศว.ประสานมิตร
305
2562
83
จิราวรรณ ชูทับทิม
02
60305084
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N2]
84
ชรินรัตน์ จูเกษม
02
60305085
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N1]
85
ชิตทิพร ทองมั่น
02
60305086
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N2]
86
สุนิษา ศรีเล็ก
02
60305087
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N2]
87
ธมลวรรณ สมสร้อย
02
60305088
มศว.ประสานมิตร
305
2561[N2]
88
ณัฐวรา กิตติกูล
02
60305089
มศว.ประสานมิตร
305
2561[N2]
89
ชเอมทิพย์ ทิจินะ
02
60305090
มศว.ประสานมิตร
305
2561
90
วันทกานต์ เจียมพานิชนันท์
02
60305091
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N2]
91
อารีดี เปาะมะ
02
60305092
มศว.ประสานมิตร
305
2560[N2]
92
วิภาวรรณ หาญมานพ
02
60305093
มศว.ประสานมิตร
305
2561[N2]
93
ชลทิพย์ จองสุวรรณ
02
60305094
มศว.ประสานมิตร
305
2561[N2]
94
กมลฉัตร นาแหลม
02
60305095
มศว.ประสานมิตร
305
2561[N2]
95
นันทินี จำรัสกุล
02
60305096
มศว.ประสานมิตร
305
2561[N2]
96
นฤมล อังสนาวศิน
02
60305097
มศว.ประสานมิตร
305
2561[N2]
97
ซัลมา มูเก็ม
02
60305098
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N2]
98
อรวรรณ ต้นจำปา
02
60305099
มศว.ประสานมิตร
305
2561[N2]
99
สุนทรี พรมศรี
02
60305100
มศว.ประสานมิตร
305
2561[N2]
100
ไอริน ลอยประโคน
02
60305101
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N2]
101
สิรภพ สินไพบูลย์
02
60305102
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N2]
102
ปาจรีย์ หัสต์กมลตระกูล
02
60305103
มศว.ประสานมิตร
305
2561[N2]
103
ธีรกานต์ เอ็บสูงเนิน
02
60305104
มศว.ประสานมิตร
305
2561[N3]
104
ดลนภา มหาวัน
02
60305105
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N2]
105
สุฑารัตน์ คำบุญเกิด
02
60305106
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N2]
106
ณัฐสินี สิโรจน์สกุล
02
60305107
มศว.ประสานมิตร
305
2561[N1]
107
วิชชุลดา นามสง่า(ผะงาตุนัด)
02
60305108
มศว.ประสานมิตร
305
2561[N2]
108
สุพัตรา สุทาวัน
02
60305109
มศว.ประสานมิตร
305
2561[N3]
109
กัลชลา เรืองเนตร์
02
60305110
มศว.ประสานมิตร
305
2560[N2]
110
กฤษกนก สุขคณาลักษณ์
02
60305111
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N2]
111
อภิญญา เหล่านิล
02
60305112
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N3]
112
ศิรประภา เฮงมีชัย
02
60305113
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N2]
113
เชิงชาย ชุ่มเชื้อ
02
60305114
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N2]
114
อัมพิกา เปรียบยิ่ง
02
60305115
มศว.ประสานมิตร
305
2562
115
สุชาดา น้อยบุดดี
02
60305116
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N2]
116
ณัฏฐิกา ผลอินทร์
02
60305117
มศว.ประสานมิตร
305
2561[N2]
117
ชินาธิป นุโรจน์
02
60305118
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N3]
118
นันทนา ขยันทำ
02
60305119
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N2]
119
กาญจนา สิงห์คำ
02
60305120
มศว.ประสานมิตร
305
2562
120
ณิชกานต์ ชัยจำ
02
60405001
มศว.ประสานมิตร
305
2562[N2]
121
รัชฎาภรณ์ นิลวงศ์
02
60405002
มศว.ประสานมิตร
405
2561[N2]
122
กรวิทย์ แจ่มจิตร
02
60405003
มศว.ประสานมิตร
405
2561[N2]
123
อัมพวรรณ สินธพ
02
60405004
มศว.ประสานมิตร
405
2561[N3]
124
สมฤทัย อินทะมาระ
02
60405005
มศว.ประสานมิตร
405
2561[N2]
125
สุชัญญา ชัยทัพ
02
60405006
มศว.ประสานมิตร
405
2561[N1]
126
กิดาการ ฉิมเล็ก
02
60405007
มศว.ประสานมิตร
405
2562[N2]
127
สินันท์ เครือสาร
02
60405008
มศว.ประสานมิตร
405
2560[N2]
128
วาสนา ปันตะทา
02
60405009
มศว.ประสานมิตร
405
2562[N2]
129
พัชราภรณ์ จันทร์เรือง
02
60405010
มศว.ประสานมิตร
405
2561[N2]
130
เนตรพนิต แก้ววรรณา
02
60405011
มศว.ประสานมิตร
405
2561[N2]
131
สุภา บุดดา
02
60405012
มศว.ประสานมิตร
405
2560
132
สรัญญา บุตรเต
02
60405013
มศว.ประสานมิตร
405
2562[N1]
133
คัทลียา ไชยบุรินทร์
02
60405014
มศว.ประสานมิตร
405
2561
134
รัตติกาล สุขสำราญ(ขุนเอีย)
02
60405015
มศว.ประสานมิตร
405
2562
135
อรอุมา สุขอิ่ม
02
60405016
มศว.ประสานมิตร
405
2562[N1]
136
โสภนา พรมเมือง
02
60405017
มศว.ประสานมิตร
405
2561[N2]
137
วิมลพรรณ สติคราม
02
60405018
มศว.ประสานมิตร
405
2561[N2]
138
เสฏฐวุฒิ ศรีคล้อ
02
60405019
มศว.ประสานมิตร
405
2562
139
ศรัณย์ เหล่าเพชรสกุลชัย
02
60405020
มศว.ประสานมิตร
405
2560
140
พงษ์วริษฐ์ ภูศรีฤทธิ์
02
60405021
มศว.ประสานมิตร
405
2561[N1]
141
วรรณนิดา อารีมาน
02
60405022
มศว.ประสานมิตร
405
2562[N3]
142
เมติญา มัจฉาเมฆ
02
60405023
มศว.ประสานมิตร
405
2561[N2]
143
ภัทรพงษ์ แก้วมหาวัน
02
60405024
มศว.ประสานมิตร
405
2561[N2]
144
วราวุฒิ เทพาขันธ์
02,03
60305040
มศว.ประสานมิตร
405
2561[N2]
145
บุษยมาส เดชะภิญโญ
02,03
60405025
มศว.ประสานมิตร
405
2561[N2]
146
ลลนา แซ่ตั้ง
02,03
60405026
มศว.ประสานมิตร
405
2561[N2]
147
ทิติยาพร แสบงบาล
02,03
60405027
มศว.ประสานมิตร
405
2562[N3]
148
ภัทราพร ฝั้นอิ่นแก้ว
02,03
60405028
มศว.ประสานมิตร
405
2562[N3]
149
ฐิติรัตน์ (สุวิมล) สันธนะพานิช (สร้อยสูงเนิน)
02,03
60405029
มศว.ประสานมิตร
405
2562
150
นฤมล บุญอาจ
02,03
60405030
มศว.ประสานมิตร
405
2562
151
อธิกานต์ ทองเจือ
02,03
60405031
มศว.ประสานมิตร
405
2562
152
ภาณุวัฒน์ ชุติโชติลิ่มสกุล
02,03
60405032
มศว.ประสานมิตร
405
2562[N3]
153
ทิวาพร ถมปัทม์
02,03
60405033
มศว.ประสานมิตร
405
2560
154
ณิชาภัทร มั่นปาน
02,03
60405034
มศว.ประสานมิตร
405
2562[N3]
155
ภัทราภรณ์ สมิทธิ์ธีรกุล
02,03
60405035
มศว.ประสานมิตร
405
2562[N2]
156
ชิดชนก เต็มใจ
02,03
60405036
มศว.ประสานมิตร
405
2562[N3]
157
จิตตราพร พวงประดับ
02,03
60405037
มศว.ประสานมิตร
405
2562[N3]
158
บิสมี ตรี
02,03
60405038
มศว.ประสานมิตร
405
2562[N3]
159
ปภัชญา อุ่นอนันต์
02,03
60405039
มศว.ประสานมิตร
405
2562[N2]
160
อนงค์นาถ วงศ์ไชย
02,03
60405040
มศว.ประสานมิตร
405
2562[N2]
161
ฮายาตี ดาซอตาลาแด
02,03
60405041
มศว.ประสานมิตร
405
2562
162
วสวัตติ์ แสนอุบล
02,03
60405042
มศว.ประสานมิตร
405
2562[N3]
163
จันทิมา ศรีนวล
02,03
60405043
มศว.ประสานมิตร
405
2561[N2]
164
นริสรา เมืองงาม
02,03
60405044
มศว.ประสานมิตร
405
2561[N4]
165
ณัฐธยาน์ โครงกาบ
02,03
60405045
มศว.ประสานมิตร
405
2562[N3]
166
พัชโรบล ชนะพันธ์
02,03
60405046
มศว.ประสานมิตร
405
2562[N3]
167
จิราภรณ์ พิศวงปราการ
02,03
60405047
มศว.ประสานมิตร
405
2562[N2]
168
ธัญลักษณ์ แสนบ่อแก้ว
02,03
60405048
มศว.ประสานมิตร
405
2562[N2]
169
สุธาสินี ลิ้มธารณามัย
02,03
60405049
มศว.ประสานมิตร
405
2561
170
กฤษดา เฉียมวิเชียร
02,03
60405050
มศว.ประสานมิตร
405
2562[N3]
171
อรุณรวี ขอสกุลสุนทร
02,03
60405051
มศว.ประสานมิตร
405
2560[N2]
172
สุภาวดี หนูทอง
02,03
60405052
มศว.ประสานมิตร
405
2561[N2]
173
วิชชุดา ขานน้ำคำ
02,03
60405053
มศว.ประสานมิตร
405
2562[N2]
174
นิษฐารัตน์ อิสรภาค
02,03
60405054
มศว.ประสานมิตร
405
2561
175
จิราภรณ์ นามสี
02,03
60405055
มศว.ประสานมิตร
405
2561[N2]
176
ธภร สุพพัตเวช
02,03
60405056
มศว.ประสานมิตร
405
2562[N2]
177
พิชญุตม์ แสนทำพล
02,03
60405057
มศว.ประสานมิตร
405
2561[N1]
178
ธิดารัตน์ เตชะพิสิษฐ์
02,03
60405058
มศว.ประสานมิตร
405
2561[N2]
179
เกวลิน วันโพนทอง
02,03
60405059
มศว.ประสานมิตร
405
2562[N2]
180
จตุพร ทำมืด
02,03
60405060
มศว.ประสานมิตร
405
2561[N2]
181
อริษา ไชยวารี
02,03
60405061
มศว.ประสานมิตร
405
2561
182
ศริญณา เกื้ออนันต์
02,03
60405062
มศว.ประสานมิตร
405
2561[N2]
183
พัชรินทร์ ศรีบุตร
02,03
60405063
มศว.ประสานมิตร
405
2562
184
วาทิน บุญประถัมภ์
02,03
60405064
มศว.ประสานมิตร
405
2562[N2]
185
วิชาญ เพ็งเหมือน
02,03
60405065
มศว.ประสานมิตร
405
2562[N2]
186
พิชญาภา เพ็ชรเสนา
02,03
60405066
มศว.ประสานมิตร
405
2561[N1]
187
อุไรวรรณ วิทยาสุทธิเกษม
02,03
60405067
มศว.ประสานมิตร
405
2561
188
ธนิสร(เกศสุดา) ศรอินทร์
02,03
60405068
มศว.ประสานมิตร
405
2561
189
พิมพ์พิศา มงคลสารโสภณ
02,03
60405069
มศว.ประสานมิตร
405
2561[N2]
190
ณัฐรินทร์ แก้วคำแดง
02,03
60405070
มศว.ประสานมิตร
405
2561[N3]
191
วาสนา อูปแก้ว
02,03
60405071
มศว.ประสานมิตร
405
2562[N2]
192
ศศิวิมล กล่ำพิมาย
02,03
60405072
มศว.ประสานมิตร
405
2562[N2]
193
จุฑามาศ แร่มี
02,03
60405073
มศว.ประสานมิตร
405
2562[N2]
194
สุดารัตน์ ดวงแก้ว
02,03
60405074
มศว.ประสานมิตร
405
2561[N2]
195
ทัศนีย์ ศรีสมบัติ
02,03
60405075
มศว.ประสานมิตร
405
2562[N1]
196
นิศาชล จิรกิจวัฒนะวงค์
02,03
60405076
มศว.ประสานมิตร
405
2562[N2]
197
รัตนมณี รุ่งเรือง
02,03
60405077
มศว.ประสานมิตร
405
2562
198
จันทร์เพ็ญ สุตลาวดี
02,03
60405078
มศว.ประสานมิตร
405
2560[N2]
199
กมลวรรณ ดาวเรือง
02,03
60405079
มศว.ประสานมิตร
405
2561[N2]
200
ศรัณย์ วงศ์วิลาสนุรักษ์
02,03
60405080
มศว.ประสานมิตร
405
2560[N2]
201
พรรณทิภา พรประเสริฐรักษา
02,03
60405081
มศว.ประสานมิตร
405
2562[N2]
202
อมรรัตน์ นิ่มผักแว่น
02,03
60405082
มศว.ประสานมิตร
405
2562[N2]
203
รัชฎาภรณ์ เผ่าศรีไชย
02,03
60405083
มศว.ประสานมิตร
405
2561[N4]
204
เรมะ ปาทาน
02,03
60405084
มศว.ประสานมิตร
405
2561[N2]
205
สุพรรณ์ษา ยอดดี
02,03
60405085
มศว.ประสานมิตร
405
2561[N4]
206
สุกัญญา สืบแจ้ง
02,03
60405086
มศว.ประสานมิตร
405
2561[N2]
207
ปรียาภรณ์ ทองดี
02,03
60405087
มศว.ประสานมิตร
405
2561
208
วรุณกาญจน์ บานเย็น
02,03
60405088
มศว.ประสานมิตร
405
2560
209
จิตรทิวัส นามโยธี
02,03
60405089
มศว.ประสานมิตร
405
2561[N2]
210
ณคภร ศณรุ่งเพชร
02,03
60405090
มศว.ประสานมิตร
405
2562
211
สุมณฑา แซ่ลิ่ม
02,03
60405091
มศว.ประสานมิตร
405
2560[N2]
212
วาสนา อึ้งประภากร
02,03
60405092
มศว.ประสานมิตร
405
2562[N3]
213
ณัฐฐิญา คุ้มภัยวิวัธน์
02,03
60405093
มศว.ประสานมิตร
405
2562
214
อัญชลี เพาะพูน
02,03
60405094
มศว.ประสานมิตร
405
2560
215
ธนานุสรณ์ บุญแจ้ง
02,03
60405095
มศว.ประสานมิตร
405
2561[N3]
216
อทิตยา ดอกไม้เทศ
02,03
60405096
มศว.ประสานมิตร
405
2562[N2]
217
อรฤดี หนูสมแก้ว
03
60405097
มศว.ประสานมิตร
405
2562[N2]
218
ณัฐณิชา ตั้งใจ
03
60405098
มศว.ประสานมิตร
405
2560[N2]
219
ปฏิภาณ ปานดำ
03
60405099
มศว.ประสานมิตร
405
2561[N2]
220
เมย์ลิสา บุญชัยเลิศ
03
60405100
มศว.ประสานมิตร
405
2562[N2]
221
ภูริศา เพชรดี
03
60405101
มศว.ประสานมิตร
405
2562[N2]
222
กมลชนก ศิวะกฤษณะกุล
03
60405102
มศว.ประสานมิตร
405
2562[N2]
223
ฟารีดา อาแว
03
60405103
มศว.ประสานมิตร
405
2562[N3]
224
กนกวรรณ เชษฐาพรรณรังสี
03
60405104
มศว.ประสานมิตร
405
2561
225
เยาวทิวา ม่องเผือก
03
60405105
มศว.ประสานมิตร
405
2560[N2]
226
ฉัตรแก้ว โสภาชัย
03
60405106
มศว.ประสานมิตร
405
2560[N2]
227
อารีรัตน์ ไชยศักดิ์โสภณ
03
60405107
มศว.ประสานมิตร
405
2562[N2]
228
ธีรพร พุ่มพันธุ์
03
60405108
มศว.ประสานมิตร
405
2562
229
พิชญาภา กุพันลำ
03
60405109
มศว.ประสานมิตร
405
2562[N2]
230
สุพัตรา ใช้บางยาง
03
60405110
มศว.ประสานมิตร
405
2562[N3]
231
ขวัญรัตน์ ยศบุญ
03
60405111
มศว.ประสานมิตร
405
2562[N2]
232
สมิตา ศรีกาญจนา
03
60405112
มศว.ประสานมิตร
405
2561[N2]
233
เพ็ญอนงค์ ตรีสารวัฒน์
03
60405113
มศว.ประสานมิตร
405
2560[N2]
234
จิดาภา แต่งเนตร
03
60405114
มศว.ประสานมิตร
405
2560[N2]
235
นันทวุฒิ กัญจนศุข
03
60405115
มศว.ประสานมิตร
405
2560[N2]
236
นารากานต์ ลิ้มอุบัติตระกูล
03
60405116
มศว.ประสานมิตร
405
2561[N2]
237
ชลลดา สีหะกุลัง
03
60405117
มศว.ประสานมิตร
405
2562[N2]
238
กฤชณัฐดา วัชรการุณย์
03
60405118
มศว.ประสานมิตร
405
2560[N4]
239
สุนิสา ทองโชติ
03
60405119
มศว.ประสานมิตร
405
2561[N2]
240
วรางค์ พุ่มนิล (รสมาลา)
03
60405120
มศว.ประสานมิตร
405
2560


สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารหลักฐาน หนังสือรับรองอนุมัติการจบการศึกษาตัวจริงโดยสภามหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการ
ส่งก่อนวันประกาศผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดด้วย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2560

 

(กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์ )
นายกสภากายภาพบำบัด


 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดครั้งที่ 2/2560
-------------------------------------------

การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด กำหนดรายละเอียดประกอบการสอบ และการขอรับใบอนุญาต ดังนี้

ตารางสอบ


วันที่สอบ

เวลาสอบ

รหัสและ วิชาสอบ

คะแนน

22 กรกฎาคม 2560

09.00 –  12.00  น.

02  วิชาเทคนิคและวิธีการทางกายภาพบำบัด

100

22 กรกฎาคม  2560

13.30 –  16.30  น.

03  วิชากายภาพบำบัดในโรคและภาวะต่าง ๆ

100

23  กรกฎาคม 2560

09.00 –  10.30  น.

01  วิชากฎหมายจรรยาบรรณและการบริหารงาน

100

วิธีการสอบ
การสอบจะใช้วิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย

สนามสอบ

รหัส 01      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ห้องประชุม 305,405,505,605,705
และห้อง 805   อาคาร14 อาคารเรียนรวม

รหัส 02      มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ห้อง NT 301-302  และห้อง NT 304-305  ชั้น 3

อาคารเรียนรวม เทคนิค-พยาบาล

รหัส 03      มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ ชั้น 8 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์

รหัส 04      มหาวิทยาลัย นเรศวร ห้อง AHS 3405  อาคารปฏิบัติการ ชั้น 4 คณะสหเวชสาสตร์

รหัส 05      มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ห้อง Med527  อาคารแพทยศาสตร์ศึกษาราชนครินทร์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ
เพื่อให้การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้มีสิทธิ์สอบทำความเข้าใจถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

  1. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

ชาย  สวมเสื้อมีปกสีสุภาพ  กางเกงขายาว  รองเท้าหุ้มส้น  ไม่สวมกางเกงยีนส์
หญิง สวมเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อสุภาพ  กระโปรงคลุมเข่า  หรือกางเกงผ้าสีดำขายาวเท่านั้น
รองเท้าคัชชู  รองเท้าหุ้มส้น  รองเท้าผ้าใบ  ไม่สวมกางเกงยีนส์  
2.      ให้ผู้เข้าสอบตรวจดูเลขที่นั่งก่อนเข้าห้องสอบ และเข้าห้องสอบเมื่อได้รับอนุญาต
3.      ห้ามผู้เข้าสอบนำตำราเรียนหรือเอกสารใด ๆ และเครื่องมือหรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ เข้าห้องสอบ และไม่มีการรับฝากหรืออนุญาตให้วางสิ่งของดังกล่าวไว้ภายในห้องสอบ
4.      ให้ผู้เข้าสอบมาถึงอาคารสอบก่อนเริ่มต้นเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนเข้าห้องสอบ
5.      ผู้ควบคุมการสอบจะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ เมื่อพ้นเวลา 15 นาที นับแต่เวลาเริ่มทำการสอบเว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันสมควรอาจได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบให้เข้าห้องสอบได้เป็นการชั่วคราวเป็นรายกรณี ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ควบคุมการสอบ
6.      ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบ เพื่อลงลายมือชื่อในบัญชีผู้เข้าสอบ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น กรรมการคุมสอบอาจอนุญาตให้ใช้บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้โดยต้องมีรูปถ่ายและเลขที่บัตรประชาชนในบัตรดังกล่าวด้วยหากไม่มีบัตรใดยืนยันตน ผู้คุมสอบจะไม่อนุญาตให้   ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ และห้ามให้ผู้อื่นเข้าสอบแทน รวมทั้งการปลอมแปลงบัตร หรือเอกสารใด ๆ
7.      ให้ใช้ดินสอดำ 2B ในการระบายคำตอบ รหัสวิชา และรหัสประจำตัวผู้สอบให้ถูกต้อง โดยระบายให้ดำเต็มวง และใช้ปากกาหมึกแห้งเฉพาะสีน้ำเงินหรือสีดำ เพื่อลงนามในบัญชีผู้เข้าสอบ
8.      ห้ามส่งเสียง แสดงสัญญาณ หรือการกระทำใดที่ส่อเจตนาทุจริตในขณะทำการสอบ
9.      ผู้ควบคุมการสอบจะอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบได้ เมื่อพ้นเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที หลังเวลาเริ่มทำการสอบ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันสมควรอาจได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบให้ออกจากห้องสอบได้เป็นการชั่วคราวเป็นรายกรณี ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ควบคุมการสอบ
10.    ห้ามผู้เข้าสอบนำข้อสอบหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
11.    ผู้เข้าสอบที่ฝ่าฝืนตามข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 หรือข้อ 9 จะถูกระงับการสอบวิชานั้นทันทีหรือไม่ให้สอบเฉพาะวันนั้น หรือถูกปรับตก หรือไม่ได้รับการตรวจข้อสอบหรือถูกหักคะแนน ตามควรแก่กรณี

การประกาศผลสอบ

สภากายภาพบำบัดจะประกาศผลสอบในวันที่  21  สิงหาคม พ.ศ. 2560 เฉพาะผู้ที่ส่งหลักฐานประกอบการสมัครสมาชิกสภากายภาพบำบัดและการสมัครสอบขึ้นทะเบียนครบถ้วนและถูกต้องทุกรายการเท่านั้น โดยประกาศทางเว็บไซต์สภากายภาพบำบัด http://www.pt.or.th/  ทั้งนี้ กำหนดการวันประกาศผลสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ผู้ที่สอบผ่านทั้ง 3 วิชา ให้ตรวจสอบรายละเอียดการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดและรายละเอียดอื่น ๆ  ได้ทางเว็บไซต์สภากายภาพบำบัด
คณะกรรมการพิจารณาผลสอบตามหลักเกณฑ์ “ข้อบังคับสภากายภาพบำบัดว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2549”