ประกาศสภากายภาพบำบัด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบบัด ครั้งที่4/60
วันที่ 23-24 กันยายน พ.ศ. 2560
หมายเหตุ : ผู้เข้าสอบทุกท่านโปรดอ่านรายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบก่อนเข้าสอบ
สนามสอบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (01) ห้อง305,405,505,605และ705 อาคาร 14 อาคารเรียนรวม
ค้นหา :
ลำดับ ชื่อ นามสกุล วิชาที่สอบ เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ การเก็บวิชา หมดสิทธิ์เก็บ


ผู้ที่สอบผ่านทั้ง3วิชา ให้ตรวจสอบรายละเอียดการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด และรายละเอียดอื่นทางเว็บไซต์ สภากายภาพบำบัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  18  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560

 

(กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์ )
นายกสภากายภาพบำบัด


รายละเอียดแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดครั้งที่ 4/2560
-------------------------------------------

การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด กำหนดรายละเอียดประกอบการสอบ และการขอรับใบอนุญาต ดังนี้

ตารางสอบ


วันที่สอบ

เวลาสอบ

รหัสและ วิชาสอบ

คะแนน

23   กันยายน  2560

09.00 –  12.00  น.

02  วิชาเทคนิคและวิธีการทางกายภาพบำบัด

100

23  กันยายน  2560

13.30 –  16.30  น.

03  วิชากายภาพบำบัดในโรคและภาวะต่าง ๆ

100

24  กันยายน 2560

09.00 –  10.30  น.

01  วิชากฎหมายจรรยาบรรณและการบริหารงาน

100

วิธีการสอบ
การสอบจะใช้วิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย

สนามสอบ
สนามสอบ   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  กรุงเทพมหานคร
ห้อง 405 ห้อง405,505,605และ705   อาคาร 14   อาคารเรียนรวม

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ
เพื่อให้การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้มีสิทธิ์สอบทำความเข้าใจถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

  1. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

ชาย สวมเสื้อมีปกสีสุภาพ กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้นไม่สวมกางเกงยีนส์
หญิง สวมเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อสุภาพ กระโปรงคลุมเข่า หรือกางเกงขายาวเท่านั้น
รองเท้าหุ้มส้น ไม่สวมกางเกงยีนส์
2.      ให้ผู้เข้าสอบตรวจดูเลขที่นั่งก่อนเข้าห้องสอบ และเข้าห้องสอบเมื่อได้รับอนุญาต
3.      ห้ามผู้เข้าสอบนำตำราเรียนหรือเอกสารใด ๆ และเครื่องมือหรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด เช่น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เข้าห้องสอบ และไม่มีการรับฝากหรืออนุญาตให้วางสิ่งของดังกล่าวไว้ภายในห้องสอบ
4.      ให้ผู้เข้าสอบมาถึงอาคารสอบก่อนเริ่มต้นเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนเข้าห้องสอบ
5.      ผู้ควบคุมการสอบจะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ เมื่อพ้นเวลา 15 นาที นับแต่เวลาเริ่มทำการสอบเว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันสมควรอาจได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบให้เข้าห้องสอบได้เป็นการชั่วคราวเป็นรายกรณี ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ควบคุมการสอบ
6.      ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบ เพื่อลงลายมือชื่อในบัญชีผู้เข้าสอบ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น กรรมการคุมสอบอาจอนุญาตให้ใช้บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้โดยต้องมีรูปถ่ายและเลขที่บัตรประชาชนในบัตรดังกล่าวด้วยหากไม่มีบัตรใดยืนยันตน ผู้คุมสอบจะไม่อนุญาตให้   ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ และห้ามให้ผู้อื่นเข้าสอบแทน รวมทั้งการปลอมแปลงบัตร หรือเอกสารใด ๆ
7.      ให้ใช้ดินสอดำ 2B ในการระบายคำตอบ รหัสวิชา และรหัสประจำตัวผู้สอบให้ถูกต้อง โดยระบายให้ดำเต็มวง และใช้ปากกาหมึกแห้งเฉพาะสีน้ำเงินหรือสีดำ เพื่อลงนามในบัญชีผู้เข้าสอบ
8.      ห้ามส่งเสียง แสดงสัญญาณ หรือการกระทำใดที่ส่อเจตนาทุจริตในขณะทำการสอบ
9.      ผู้ควบคุมการสอบจะอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบได้ เมื่อพ้นเวลา 1 ชั่วโมง                   30 นาที หลังเวลาเริ่มทำการสอบ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันสมควรอาจได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบให้ออกจากห้องสอบได้เป็นการชั่วคราวเป็นรายกรณี ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ควบคุมการสอบ
10.    ห้ามผู้เข้าสอบนำข้อสอบหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
11.    ผู้เข้าสอบที่ฝ่าฝืนตามข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 หรือข้อ 9 จะถูกระงับการสอบวิชานั้นทันทีหรือไม่ให้สอบเฉพาะวันนั้น หรือถูกปรับตก หรือไม่ได้รับการตรวจข้อสอบหรือถูกหักคะแนน ตามควรแก่กรณี

การประกาศผลสอบ

สภากายภาพบำบัดจะประกาศผลสอบในวันที่  13  ตุลาคม พ.ศ. 2560  เฉพาะผู้ที่ส่งหลักฐานประกอบการสมัครสมาชิกสภากายภาพบำบัดและการสมัครสอบขึ้นทะเบียนครบถ้วนและถูกต้องทุกรายการเท่านั้น โดยประกาศทางเว็บไซต์สภากายภาพบำบัด http://www.pt.or.th/ ทั้งนี้ กำหนดการวันประกาศผลสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

คณะกรรมการพิจารณาผลสอบตามหลักเกณฑ์ “ข้อบังคับสภากายภาพบำบัดว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2549”