ประกาศสภากายภาพบำบัด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบบัด ครั้งที่4/60
วันที่ 23-24 กันยายน พ.ศ. 2560
หมายเหตุ : ผู้เข้าสอบทุกท่านโปรดอ่านรายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบก่อนเข้าสอบ
สนามสอบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (01) ห้อง305,405,505,605และ705 อาคาร 14 อาคารเรียนรวม
ค้นหา :
ลำดับ ชื่อ นามสกุล วิชาที่สอบ เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ การเก็บวิชา หมดสิทธิ์เก็บ
1
ปาณิสรา ศราธพันธุ์ 01,02,03 60305001 305 เก็บ 2วิชา 2562[N4]
2
ศิริวรรณ สุทธิกรณ์ 01,02,03 60305002 305 เก็บ 2วิชา 2562[N4]
3
กรรณิกา แซ่ขู่ 01,02,03 60305003 305 เก็บ 1วิชา 2562[N4]
4
สิรานันท์ ไกรนรา 01,02,03 60305004 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N4]
5
คุณัญญา ทิมจันทร์ 01,02,03 60305005 305 เก็บ 2วิชา 2562[N3]
6
เกษรา รัตนะ 01,02,03 60305006 305 เก็บ 2วิชา 2562[N3]
7
มยุรี บริบูรณ์ 01,02,03 60305007 305 เก็บ 1วิชา 2562[N2]
8
มูลีย่า หะยีมา 01,02,03 60305008 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N3]
9
ยุคลธร ปินะถา 01,02,03 60305009 305 เก็บ 1วิชา 2561[N3]
10
ปัณณวัฒน์ ม่วงทิม 01,02,03 60305010 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N3]
11
สุภัคชญา เกตุอังกูร 01,02,03 60305011 305 เก็บ 2วิชา 2562[N4]
12
อาซูรา บูงอสายู 01,02,03 60305012 305 เก็บ 1วิชา 2562[N3]
13
ปานใจ บุตรเพ็ง 01,02,03 60305013 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N4]
14
ทิพานันท์ กันภัย 01,02,03 60305014 305 เก็บ 1วิชา 2562
15
วัฒนี ข่วงบุญ 01,02,03 60305015 305 เก็บ 2วิชา 2562[N4]
16
อรอนงค์ ผู้เจริญ 01,02,03 60305016 305 ยังไม่ได้เก็บ 2562[N4]
17
พลอยไพลิน หวังชม 01,02,03 60305017 305 เก็บ 1วิชา 2562[N4]
18
พัชริน กาฬภักดี 01,02,03 60305018 305 ยังไม่ได้เก็บ 2562[N4]
19
อารีรัตน์ บัวสาย 01,02,03 60305019 305 เก็บ 2วิชา 2562[N4]
20
ชานนท์ รื่นรวย 01,02,03 60305020 305 ยังไม่ได้เก็บ 2562[N4]
21
ชุติกาญจน์ วิเชียรโสภณ 01,02,03 60305021 305 เก็บ 1วิชา 2562[N4]
22
ไปยมาศ นาฬิกา 01,02,03 60305022 305 เก็บ 2วิชา 2562[N3]
23
ปริศนา แซมหิรัญ 01,02,03 60305023 305 ยังไม่ได้เก็บ 2562[N4]
24
ณัฐธิดา ชัยศิริ 01,02,03 60305024 305 เก็บ 2วิชา 2562[N4]
25
ธัญญารัตน์ รุ่งเหนือ 01,02,03 60305025 305 เก็บ 1วิชา 2562[N4]
26
ปรางทิพย์ ภาคะ 01,02,03 60305026 305 เก็บ 2วิชา 2562
27
พัชรา วรรณทอง 01,02,03 60305027 305 เก็บ 1วิชา 2562[N3]
28
ธนพล พงศ์ทัศนะธาดา 01,02,03 60305028 305 เก็บ 1วิชา 2562
29
จุฑามาศ ยศปัญญา 01,02,03 60305029 305 เก็บ 2วิชา 2562[N4]
30
ตัสนีม สนิทสกุล 01,02,03 60305030 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562
31
กัญณัฏฐ์ ชูยัง 01,02,03 60305031 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N3]
32
นันทนา น้ำกระจาย 01,02,03 60305032 305 ยังไม่ได้เก็บ 2562[N4]
33
ณิชาพัฒน์(วันวิสา) ปานะโปย(ตอเสนา) 01,02,03 60305033 305 เก็บ 1วิชา 2562
34
กิตติภัค(กษิดิ์เดช) พลศรีลา 01,02,03 60305034 305 ยังไม่ได้เก็บ 2561
35
กัลพนา ปานเดย์ 01,02,03 60305035 305 เก็บ 1วิชา 2561
36
กมลรัตน์ บุญเที่ยง 01,02,03 60305036 305 เก็บ 1วิชา 2562
37
ณัฐศักดิ์ อุปพงษ์ 01,02,03 60305037 305 ยังไม่ได้เก็บ 2560[N3]
38
กรรณิการ์ วังเย็น 01,02,03 60305038 305 เก็บ 1วิชา 2562[N3]
39
สุดารัตน์ งามนาศรี 01,03 60305039 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N3]
40
อารยา คงบุญ 01,03 60305041 305 เก็บ 1วิชา 2561
41
นุชสบา พะณะงาม 01,02 60305049 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N3]
42
วชิราภรณ์ พุ่มสำเภา 01,02 60305050 305 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
43
นูร์มา งอปูแล 01,02 60305051 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N3]
44
สิตานันท์ สูงพล 01,02 60305052 305 เก็บ 1วิชา 2561
45
เสาวลักษณ์ ฤกษ์โชคดี 01,02 60305053 305 เก็บ 1วิชา 2560[N2]
46
อรพรรณ มีเงิน 01 60305042 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N3]
47
รัตนา อินทรงาม 01 60305043 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N3]
48
พรชนก เอื้อคารวะธรรม 01 60305044 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N3]
49
ยุทธศักดิ์ มุ่งมาตร 01 60305045 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2561[N1]
50
กรวรรณ สุวรรณชัยรบ 01 60305046 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562
51
จิรัสสา เพ็ญศิริ 01 60305047 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2561[N2]
52
กมลชนก กลิ่นเมือง 01 60305048 305 ยังไม่ได้เก็บ 2562[N1]
53
ปุยฝ้าย สีมุข 02 60305054 305 เก็บ 2วิชา 2560[N2]
54
ศกลวรรณ ศรีเมือง 02 60305055 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N2]
55
ทัศนวรรณ หวงจริง 02 60305056 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N3]
56
สิรินดา ยะยอง 02 60305057 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2561[N2]
57
ปรียาภัทร สันทาลุนัย 02 60305058 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N2]
58
จาตุรณ สามแก้ว 02 60305059 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N2]
59
เนตรนภา เนียมมีศรี 02 60305060 305 เก็บ 2วิชา 2560[N4]
60
พุทธรักษา แย้มสุทธิ์ 02 60305061 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N2]
61
อมรศรี จันทร์อ่อน 02 60305062 305 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
62
พุทธชาด นามเวียง 02 60305063 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562
63
เกษราพรรณ กันทำ 02 60305064 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N2]
64
สิริพันธ์ จันทวงศ์ 02 60305065 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N2]
65
สุดารัตน์ คำชาลี 02 60305066 305 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
66
สวรส ธินวน 02 60305067 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N2]
67
ภัทรนันท์ ชนะวงศ์ 02 60305068 305 เก็บ 2วิชา 2560[N2]
68
ธมนพัณณ์ ไชยแสง(นันทพงศ์ภัค) 02 60305069 305 เก็บ 2วิชา 2561[N1]
69
ศิริพร ฤทธิยา 02 60305070 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N2]
70
ศศิธร จูหลัก 02 60305071 305 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
71
สุวนันท์ ดีประวัติ 02 60305072 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N2]
72
จินดาพร ฤทธิ์เดช 02 60305073 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N2]
73
อรจิรา สอนดี 02 60305074 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N1]
74
สายชล หมูนิล 02 60305075 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N2]
75
ชัยพัฒนา ชัยยงค์ 02 60305076 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N2]
76
ยุทธพงค์ หมื่นศรีพรม 02 60305077 305 เก็บ 2วิชา 2562[N1]
77
ซอแลฮะห์ อารง 02 60305078 305 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
78
ณัฐกานต์ ฟูกลิ่น 02 60305079 305 เก็บ 2วิชา 2560[N2]
79
ชุติเดช พรหมรักษา 02 60305080 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N3]
80
กุลิสรา แผ่ตระกูล 02 60305081 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N2]
81
ภุมรินทร์ เพ็งสุพรรณ์ 02 60305082 305 เก็บ 2วิชา 2561[N2]
82
ภาสพร ปลัดศรีช่วย 02 60305083 305 เก็บ 2วิชา 2562
83
จิราวรรณ ชูทับทิม 02 60305084 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N2]
84
ชรินรัตน์ จูเกษม 02 60305085 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N1]
85
ชิตทิพร ทองมั่น 02 60305086 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N2]
86
สุนิษา ศรีเล็ก 02 60305087 305 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
87
ธมลวรรณ สมสร้อย 02 60305088 305 เก็บ 2วิชา 2561[N2]
88
ณัฐวรา กิตติกูล 02 60305089 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2561[N2]
89
ชเอมทิพย์ ทิจินะ 02 60305090 305 เก็บ 2วิชา 2561
90
วันทกานต์ เจียมพานิชนันท์ 02 60305091 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N2]
91
อารีดี เปาะมะ 02 60305092 305 เก็บ 2วิชา 2560[N2]
92
วิภาวรรณ หาญมานพ 02 60305093 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2561[N2]
93
ชลทิพย์ จองสุวรรณ 02 60305094 305 เก็บ 2วิชา 2561[N2]
94
กมลฉัตร นาแหลม 02 60305095 305 เก็บ 2วิชา 2561[N2]
95
นันทินี จำรัสกุล 02 60305096 305 เก็บ 2วิชา 2561[N2]
96
นฤมล อังสนาวศิน 02 60305097 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2561[N2]
97
ซัลมา มูเก็ม 02 60305098 305 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
98
อรวรรณ ต้นจำปา 02 60305099 305 เก็บ 2วิชา 2561[N2]
99
สุนทรี พรมศรี 02 60305100 305 เก็บ 2วิชา 2561[N2]
100
ไอริน ลอยประโคน 02 60305101 305 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
101
สิรภพ สินไพบูลย์ 02 60305102 305 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
102
ปาจรีย์ หัสต์กมลตระกูล 02 60305103 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2561[N2]
103
ธีรกานต์ เอ็บสูงเนิน 02 60305104 305 เก็บ 2วิชา 2561[N3]
104
ดลนภา มหาวัน 02 60305105 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N2]
105
สุฑารัตน์ คำบุญเกิด 02 60305106 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N2]
106
ณัฐสินี สิโรจน์สกุล 02 60305107 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2561[N1]
107
วิชชุลดา นามสง่า(ผะงาตุนัด) 02 60305108 305 เก็บ 2วิชา 2561[N2]
108
สุพัตรา สุทาวัน 02 60305109 305 เก็บ 1วิชา 2561[N3]
109
กัลชลา เรืองเนตร์ 02 60305110 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2560[N2]
110
กฤษกนก สุขคณาลักษณ์ 02 60305111 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N2]
111
อภิญญา เหล่านิล 02 60305112 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N3]
112
ศิรประภา เฮงมีชัย 02 60305113 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N2]
113
เชิงชาย ชุ่มเชื้อ 02 60305114 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N2]
114
อัมพิกา เปรียบยิ่ง 02 60305115 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562
115
สุชาดา น้อยบุดดี 02 60305116 305 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
116
ณัฏฐิกา ผลอินทร์ 02 60305117 305 เก็บ 2วิชา 2561[N2]
117
ชินาธิป นุโรจน์ 02 60305118 305 เก็บ 2วิชา 2562[N3]
118
นันทนา ขยันทำ 02 60305119 305 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
119
กาญจนา สิงห์คำ 02 60305120 305 เก็บ 2วิชา 2562
120
ณิชกานต์ ชัยจำ 02 60405001 305 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N2]
121
รัชฎาภรณ์ นิลวงศ์ 02 60405002 405 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2561[N2]
122
กรวิทย์ แจ่มจิตร 02 60405003 405 เก็บ 2วิชา 2561[N2]
123
อัมพวรรณ สินธพ 02 60405004 405 เก็บ 2วิชา 2561[N3]
124
สมฤทัย อินทะมาระ 02 60405005 405 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2561[N2]
125
สุชัญญา ชัยทัพ 02 60405006 405 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2561[N1]
126
กิดาการ ฉิมเล็ก 02 60405007 405 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
127
สินันท์ เครือสาร 02 60405008 405 เก็บ 2วิชา 2560[N2]
128
วาสนา ปันตะทา 02 60405009 405 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
129
พัชราภรณ์ จันทร์เรือง 02 60405010 405 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2561[N2]
130
เนตรพนิต แก้ววรรณา 02 60405011 405 เก็บ 2วิชา 2561[N2]
131
สุภา บุดดา 02 60405012 405 เก็บ 2วิชา 2560
132
สรัญญา บุตรเต 02 60405013 405 เก็บ 2วิชา 2562[N1]
133
คัทลียา ไชยบุรินทร์ 02 60405014 405 เก็บ 2วิชา 2561
134
รัตติกาล สุขสำราญ(ขุนเอีย) 02 60405015 405 เก็บ 2วิชา 2562
135
อรอุมา สุขอิ่ม 02 60405016 405 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N1]
136
โสภนา พรมเมือง 02 60405017 405 เก็บ 2วิชา 2561[N2]
137
วิมลพรรณ สติคราม 02 60405018 405 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2561[N2]
138
เสฏฐวุฒิ ศรีคล้อ 02 60405019 405 เก็บ 2วิชา 2562
139
ศรัณย์ เหล่าเพชรสกุลชัย 02 60405020 405 เก็บ 2วิชา 2560
140
พงษ์วริษฐ์ ภูศรีฤทธิ์ 02 60405021 405 เก็บ 1วิชา 2561[N1]
141
วรรณนิดา อารีมาน 02 60405022 405 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N3]
142
เมติญา มัจฉาเมฆ 02 60405023 405 เก็บ 2วิชา 2561[N2]
143
ภัทรพงษ์ แก้วมหาวัน 02 60405024 405 เก็บ 2วิชา 2561[N2]
144
วราวุฒิ เทพาขันธ์ 02,03 60305040 405 เก็บ 1วิชา 2561[N2]
145
บุษยมาส เดชะภิญโญ 02,03 60405025 405 เก็บ 2วิชา 2561[N2]
146
ลลนา แซ่ตั้ง 02,03 60405026 405 เก็บ 2วิชา 2561[N2]
147
ทิติยาพร แสบงบาล 02,03 60405027 405 เก็บ 2วิชา 2562[N3]
148
ภัทราพร ฝั้นอิ่นแก้ว 02,03 60405028 405 เก็บ 1วิชา 2562[N3]
149
ฐิติรัตน์ (สุวิมล) สันธนะพานิช (สร้อยสูงเนิน) 02,03 60405029 405 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562
150
นฤมล บุญอาจ 02,03 60405030 405 เก็บ 1วิชา 2562
151
อธิกานต์ ทองเจือ 02,03 60405031 405 เก็บ 2วิชา 2562
152
ภาณุวัฒน์ ชุติโชติลิ่มสกุล 02,03 60405032 405 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N3]
153
ทิวาพร ถมปัทม์ 02,03 60405033 405 เก็บ 1วิชา 2560
154
ณิชาภัทร มั่นปาน 02,03 60405034 405 เก็บ 1วิชา 2562[N3]
155
ภัทราภรณ์ สมิทธิ์ธีรกุล 02,03 60405035 405 เก็บ 1วิชา 2562[N2]
156
ชิดชนก เต็มใจ 02,03 60405036 405 เก็บ 1วิชา 2562[N3]
157
จิตตราพร พวงประดับ 02,03 60405037 405 เก็บ 2วิชา 2562[N3]
158
บิสมี ตรี 02,03 60405038 405 เก็บ 2วิชา 2562[N3]
159
ปภัชญา อุ่นอนันต์ 02,03 60405039 405 เก็บ 1วิชา 2562[N2]
160
อนงค์นาถ วงศ์ไชย 02,03 60405040 405 เก็บ 1วิชา 2562[N2]
161
ฮายาตี ดาซอตาลาแด 02,03 60405041 405 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562
162
วสวัตติ์ แสนอุบล 02,03 60405042 405 เก็บ 1วิชา 2562[N3]
163
จันทิมา ศรีนวล 02,03 60405043 405 เก็บ 1วิชา 2561[N2]
164
นริสรา เมืองงาม 02,03 60405044 405 เก็บ 2วิชา 2561[N4]
165
ณัฐธยาน์ โครงกาบ 02,03 60405045 405 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N3]
166
พัชโรบล ชนะพันธ์ 02,03 60405046 405 เก็บ 2วิชา 2562[N3]
167
จิราภรณ์ พิศวงปราการ 02,03 60405047 405 เก็บ 1วิชา 2562[N2]
168
ธัญลักษณ์ แสนบ่อแก้ว 02,03 60405048 405 เก็บ 1วิชา 2562[N2]
169
สุธาสินี ลิ้มธารณามัย 02,03 60405049 405 เก็บ 1วิชา 2561
170
กฤษดา เฉียมวิเชียร 02,03 60405050 405 เก็บ 1วิชา 2562[N3]
171
อรุณรวี ขอสกุลสุนทร 02,03 60405051 405 เก็บ 2วิชา 2560[N2]
172
สุภาวดี หนูทอง 02,03 60405052 405 เก็บ 1วิชา 2561[N2]
173
วิชชุดา ขานน้ำคำ 02,03 60405053 405 เก็บ 1วิชา 2562[N2]
174
นิษฐารัตน์ อิสรภาค 02,03 60405054 405 เก็บ 1วิชา 2561
175
จิราภรณ์ นามสี 02,03 60405055 405 เก็บ 1วิชา 2561[N2]
176
ธภร สุพพัตเวช 02,03 60405056 405 เก็บ 1วิชา 2562[N2]
177
พิชญุตม์ แสนทำพล 02,03 60405057 405 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2561[N1]
178
ธิดารัตน์ เตชะพิสิษฐ์ 02,03 60405058 405 เก็บ 1วิชา 2561[N2]
179
เกวลิน วันโพนทอง 02,03 60405059 405 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
180
จตุพร ทำมืด 02,03 60405060 405 เก็บ 1วิชา 2561[N2]
181
อริษา ไชยวารี 02,03 60405061 405 เก็บ 1วิชา 2561
182
ศริญณา เกื้ออนันต์ 02,03 60405062 405 เก็บ 1วิชา 2561[N2]
183
พัชรินทร์ ศรีบุตร 02,03 60405063 405 เก็บ 2วิชา 2562
184
วาทิน บุญประถัมภ์ 02,03 60405064 405 เก็บ 1วิชา 2562[N2]
185
วิชาญ เพ็งเหมือน 02,03 60405065 405 เก็บ 1วิชา 2562[N2]
186
พิชญาภา เพ็ชรเสนา 02,03 60405066 405 เก็บ 1วิชา 2561[N1]
187
อุไรวรรณ วิทยาสุทธิเกษม 02,03 60405067 405 เก็บ 1วิชา 2561
188
ธนิสร(เกศสุดา) ศรอินทร์ 02,03 60405068 405 เก็บ 1วิชา 2561
189
พิมพ์พิศา มงคลสารโสภณ 02,03 60405069 405 เก็บ 1วิชา 2561[N2]
190
ณัฐรินทร์ แก้วคำแดง 02,03 60405070 405 เก็บ 1วิชา 2561[N3]
191
วาสนา อูปแก้ว 02,03 60405071 405 เก็บ 1วิชา 2562[N2]
192
ศศิวิมล กล่ำพิมาย 02,03 60405072 405 เก็บ 1วิชา 2562[N2]
193
จุฑามาศ แร่มี 02,03 60405073 405 เก็บ 1วิชา 2562[N2]
194
สุดารัตน์ ดวงแก้ว 02,03 60405074 405 เก็บ 1วิชา 2561[N2]
195
ทัศนีย์ ศรีสมบัติ 02,03 60405075 405 เก็บ 1วิชา 2562[N1]
196
นิศาชล จิรกิจวัฒนะวงค์ 02,03 60405076 405 เก็บ 1วิชา 2562[N2]
197
รัตนมณี รุ่งเรือง 02,03 60405077 405 เก็บ 1วิชา 2562
198
จันทร์เพ็ญ สุตลาวดี 02,03 60405078 405 เก็บ 2วิชา 2560[N2]
199
กมลวรรณ ดาวเรือง 02,03 60405079 405 เก็บ 1วิชา 2561[N2]
200
ศรัณย์ วงศ์วิลาสนุรักษ์ 02,03 60405080 405 เก็บ 1วิชา 2560[N2]
201
พรรณทิภา พรประเสริฐรักษา 02,03 60405081 405 เก็บ 1วิชา 2562[N2]
202
อมรรัตน์ นิ่มผักแว่น 02,03 60405082 405 เก็บ 1วิชา 2562[N2]
203
รัชฎาภรณ์ เผ่าศรีไชย 02,03 60405083 405 เก็บ 1วิชา 2561[N4]
204
เรมะ ปาทาน 02,03 60405084 405 เก็บ 2วิชา 2561[N2]
205
สุพรรณ์ษา ยอดดี 02,03 60405085 405 เก็บ 1วิชา 2561[N4]
206
สุกัญญา สืบแจ้ง 02,03 60405086 405 เก็บ 1วิชา 2561[N2]
207
ปรียาภรณ์ ทองดี 02,03 60405087 405 เก็บ 2วิชา 2561
208
วรุณกาญจน์ บานเย็น 02,03 60405088 405 เก็บ 1วิชา 2560
209
จิตรทิวัส นามโยธี 02,03 60405089 405 เก็บ 1วิชา 2561[N2]
210
ณคภร ศณรุ่งเพชร 02,03 60405090 405 เก็บ 1วิชา 2562
211
สุมณฑา แซ่ลิ่ม 02,03 60405091 405 เก็บ 1วิชา 2560[N2]
212
วาสนา อึ้งประภากร 02,03 60405092 405 เก็บ 1วิชา 2562[N3]
213
ณัฐฐิญา คุ้มภัยวิวัธน์ 02,03 60405093 405 เก็บ 1วิชา 2562
214
อัญชลี เพาะพูน 02,03 60405094 405 เก็บ 1วิชา 2560
215
ธนานุสรณ์ บุญแจ้ง 02,03 60405095 405 เก็บ 1วิชา 2561[N3]
216
อทิตยา ดอกไม้เทศ 02,03 60405096 405 เก็บ 1วิชา 2562[N2]
217
อรฤดี หนูสมแก้ว 03 60405097 405 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N2]
218
ณัฐณิชา ตั้งใจ 03 60405098 405 เก็บ 2วิชา 2560[N2]
219
ปฏิภาณ ปานดำ 03 60405099 405 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2561[N2]
220
เมย์ลิสา บุญชัยเลิศ 03 60405100 405 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N2]
221
ภูริศา เพชรดี 03 60405101 405 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
222
กมลชนก ศิวะกฤษณะกุล 03 60405102 405 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N2]
223
ฟารีดา อาแว 03 60405103 405 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N3]
224
กนกวรรณ เชษฐาพรรณรังสี 03 60405104 405 เก็บ 2วิชา 2561
225
เยาวทิวา ม่องเผือก 03 60405105 405 เก็บ 2วิชา 2560[N2]
226
ฉัตรแก้ว โสภาชัย 03 60405106 405 เก็บ 2วิชา 2560[N2]
227
อารีรัตน์ ไชยศักดิ์โสภณ 03 60405107 405 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N2]
228
ธีรพร พุ่มพันธุ์ 03 60405108 405 เก็บ 2วิชา 2562
229
พิชญาภา กุพันลำ 03 60405109 405 เก็บ 1วิชา 2562[N2]
230
สุพัตรา ใช้บางยาง 03 60405110 405 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N3]
231
ขวัญรัตน์ ยศบุญ 03 60405111 405 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N2]
232
สมิตา ศรีกาญจนา 03 60405112 405 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2561[N2]
233
เพ็ญอนงค์ ตรีสารวัฒน์ 03 60405113 405 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2560[N2]
234
จิดาภา แต่งเนตร 03 60405114 405 เก็บ 2วิชา 2560[N2]
235
นันทวุฒิ กัญจนศุข 03 60405115 405 เก็บ 2วิชา 2560[N2]
236
นารากานต์ ลิ้มอุบัติตระกูล 03 60405116 405 เก็บ 2วิชา 2561[N2]
237
ชลลดา สีหะกุลัง 03 60405117 405 เก็บ 2วิชา 2562[N2]
238
กฤชณัฐดา วัชรการุณย์ 03 60405118 405 เก็บ 2วิชา 2560[N4]
239
สุนิสา ทองโชติ 03 60405119 405 มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2561[N2]
240
วรางค์ พุ่มนิล (รสมาลา) 03 60405120 405 เก็บ 2วิชา 2560


ผู้ที่สอบผ่านทั้ง3วิชา ให้ตรวจสอบรายละเอียดการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด และรายละเอียดอื่นทางเว็บไซต์ สภากายภาพบำบัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  18  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560

 

(กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์ )
นายกสภากายภาพบำบัด


รายละเอียดแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดครั้งที่ 4/2560
-------------------------------------------

การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด กำหนดรายละเอียดประกอบการสอบ และการขอรับใบอนุญาต ดังนี้

ตารางสอบ


วันที่สอบ

เวลาสอบ

รหัสและ วิชาสอบ

คะแนน

23   กันยายน  2560

09.00 –  12.00  น.

02  วิชาเทคนิคและวิธีการทางกายภาพบำบัด

100

23  กันยายน  2560

13.30 –  16.30  น.

03  วิชากายภาพบำบัดในโรคและภาวะต่าง ๆ

100

24  กันยายน 2560

09.00 –  10.30  น.

01  วิชากฎหมายจรรยาบรรณและการบริหารงาน

100

วิธีการสอบ
การสอบจะใช้วิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย

สนามสอบ
สนามสอบ   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  กรุงเทพมหานคร
ห้อง 405 ห้อง405,505,605และ705   อาคาร 14   อาคารเรียนรวม

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ
เพื่อให้การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้มีสิทธิ์สอบทำความเข้าใจถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

  1. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

ชาย สวมเสื้อมีปกสีสุภาพ กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้นไม่สวมกางเกงยีนส์
หญิง สวมเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อสุภาพ กระโปรงคลุมเข่า หรือกางเกงขายาวเท่านั้น
รองเท้าหุ้มส้น ไม่สวมกางเกงยีนส์
2.      ให้ผู้เข้าสอบตรวจดูเลขที่นั่งก่อนเข้าห้องสอบ และเข้าห้องสอบเมื่อได้รับอนุญาต
3.      ห้ามผู้เข้าสอบนำตำราเรียนหรือเอกสารใด ๆ และเครื่องมือหรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด เช่น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เข้าห้องสอบ และไม่มีการรับฝากหรืออนุญาตให้วางสิ่งของดังกล่าวไว้ภายในห้องสอบ
4.      ให้ผู้เข้าสอบมาถึงอาคารสอบก่อนเริ่มต้นเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนเข้าห้องสอบ
5.      ผู้ควบคุมการสอบจะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ เมื่อพ้นเวลา 15 นาที นับแต่เวลาเริ่มทำการสอบเว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันสมควรอาจได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบให้เข้าห้องสอบได้เป็นการชั่วคราวเป็นรายกรณี ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ควบคุมการสอบ
6.      ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบ เพื่อลงลายมือชื่อในบัญชีผู้เข้าสอบ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น กรรมการคุมสอบอาจอนุญาตให้ใช้บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้โดยต้องมีรูปถ่ายและเลขที่บัตรประชาชนในบัตรดังกล่าวด้วยหากไม่มีบัตรใดยืนยันตน ผู้คุมสอบจะไม่อนุญาตให้   ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ และห้ามให้ผู้อื่นเข้าสอบแทน รวมทั้งการปลอมแปลงบัตร หรือเอกสารใด ๆ
7.      ให้ใช้ดินสอดำ 2B ในการระบายคำตอบ รหัสวิชา และรหัสประจำตัวผู้สอบให้ถูกต้อง โดยระบายให้ดำเต็มวง และใช้ปากกาหมึกแห้งเฉพาะสีน้ำเงินหรือสีดำ เพื่อลงนามในบัญชีผู้เข้าสอบ
8.      ห้ามส่งเสียง แสดงสัญญาณ หรือการกระทำใดที่ส่อเจตนาทุจริตในขณะทำการสอบ
9.      ผู้ควบคุมการสอบจะอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบได้ เมื่อพ้นเวลา 1 ชั่วโมง                   30 นาที หลังเวลาเริ่มทำการสอบ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันสมควรอาจได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบให้ออกจากห้องสอบได้เป็นการชั่วคราวเป็นรายกรณี ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ควบคุมการสอบ
10.    ห้ามผู้เข้าสอบนำข้อสอบหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
11.    ผู้เข้าสอบที่ฝ่าฝืนตามข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 หรือข้อ 9 จะถูกระงับการสอบวิชานั้นทันทีหรือไม่ให้สอบเฉพาะวันนั้น หรือถูกปรับตก หรือไม่ได้รับการตรวจข้อสอบหรือถูกหักคะแนน ตามควรแก่กรณี

การประกาศผลสอบ

สภากายภาพบำบัดจะประกาศผลสอบในวันที่  13  ตุลาคม พ.ศ. 2560  เฉพาะผู้ที่ส่งหลักฐานประกอบการสมัครสมาชิกสภากายภาพบำบัดและการสมัครสอบขึ้นทะเบียนครบถ้วนและถูกต้องทุกรายการเท่านั้น โดยประกาศทางเว็บไซต์สภากายภาพบำบัด http://www.pt.or.th/ ทั้งนี้ กำหนดการวันประกาศผลสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

คณะกรรมการพิจารณาผลสอบตามหลักเกณฑ์ “ข้อบังคับสภากายภาพบำบัดว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2549”