ประกาศผลสอบรายวิชาที่เลือกสอบ ครั้งที่ 1/61

ลำดับ รหัส เลขที่สมาชิก วิชาที่สอบ วิชา1 วิชา2 วิชา3 หมดสิทธิเก็บ สถานะ
1 610060 PT12180
01,02,03
P X P 2563[N1]
เก็บ 2วิชา
2 610095 PT12181
01,02,03
X X X 2563[N1]
ยังไม่ได้เก็บ
3 610065 PT12182
01,02,03
P P P ก.11637
มีสิทธิขึ้นทะเบียน/2563[N1]
4 610053 PT12183
01,02,03
P X P 2563[N1]
เก็บ 2วิชา
5 610085 PT12184
01,02,03
X P P 2563[N1]
เก็บ 2วิชา
6 610086 PT12185
01,02,03
P P P ก.11626
มีสิทธิขึ้นทะเบียน/2563[N1]
7 610080 PT12186
01,02,03
P X X 2563[N1]
เก็บ 1วิชา
8 610078 PT12187
01,02,03
P X X 2563[N1]
เก็บ 1วิชา
9 610027 PT12188
01,02,03
P P P ก.11638
มีสิทธิขึ้นทะเบียน/2563[N1]
10 610008 PT12189
01,02,03
P P P ก.11627
มีสิทธิขึ้นทะเบียน/2563[N1]
11 610087 PT12190
01,02,03
P X P 2563[N1]
เก็บ 2วิชา
12 610010 PT12191
01,02,03
P P X 2563[N1]
เก็บ 2วิชา
13 610002 PT12192
01,02,03
P P P ก.11628
มีสิทธิขึ้นทะเบียน/2563[N1]
14 610007 PT12193
01,02,03
P P P ก.11629
มีสิทธิขึ้นทะเบียน/2563[N1]
15 610084 PT12194
01,02,03
X X X 2563[N1]
ยังไม่ได้เก็บ
16 610026 PT12195
01,02,03
P X P 2563[N1]
เก็บ 2วิชา
17 610034 PT12196
01,02,03
P X P 2563[N1]
เก็บ 2วิชา
18 610052 PT12197
01,02,03
P X P 2563[N1]
เก็บ 2วิชา
19 610017 PT12198
01,02,03
X P P 2563[N1]
เก็บ 2วิชา
20 610020 PT12199
01,02,03
P X X 2563[N1]
เก็บ 1วิชา
21 610001 PT12200
01,02,03
P P P ก.11630
มีสิทธิขึ้นทะเบียน/2563[N1]
22 610031 PT12201
01,02,03
P X P 2563[N1]
เก็บ 2วิชา
23 610023 PT12202
01,02,03
P X P 2563[N1]
เก็บ 2วิชา
24 610011 PT12203
01,02,03
P P P ก.11631
มีสิทธิขึ้นทะเบียน/2563[N1]
25 610040 PT12204
01,02,03
P X P 2563[N1]
เก็บ 2วิชา
26 610021 PT12205
01,02,03
P X X 2563[N1]
เก็บ 1วิชา
27 610028 PT12206
01,02,03
P P P ก.11639
มีสิทธิขึ้นทะเบียน/2563[N1]
28 610014 PT12207
01,02,03
P X P 2563[N1]
เก็บ 2วิชา
29 610070 PT12208
01,02,03
P P P ก.11640
มีสิทธิขึ้นทะเบียน/2563[N1]
30 610103 PT12209
01,02,03
X X P 2563[N1]
เก็บ 1วิชา
31 610041 PT12210
01,02,03
P P P ก.11632
มีสิทธิขึ้นทะเบียน/2563[N1]
32 610005 PT12211
01,02,03
P P P ก.11633
มีสิทธิขึ้นทะเบียน/2563[N1]
33 610022 PT12212
01,02,03
P X P 2563[N1]
เก็บ 2วิชา
34 610093 PT12213
01,02,03
P X P 2563[N1]
เก็บ 2วิชา
35 610104 PT12214
01,02,03
X X X 2563[N1]
ยังไม่ได้เก็บ
36 610108 PT12215
01,02,03
X X X 2563[N1]
ยังไม่ได้เก็บ
37 610077 PT12216
01,02,03
P X X 2563[N1]
เก็บ 1วิชา
38 610072 PT12217
01,02,03
X X X 2563[N1]
ยังไม่ได้เก็บ
39 610073 PT12218
01,02,03
P X P 2563[N1]
เก็บ 2วิชา
40 610074 PT12219
01,02,03
P P X 2563[N1]
เก็บ 2วิชา
41 610107 PT12220
01,02,03
P X P 2563[N1]
เก็บ 2วิชา
42 610045 PT12221
01,02,03
P X X 2563[N1]
เก็บ 1วิชา
43 601270 PT12137
01,02,03
X X X 2562[N3]
ยังไม่ได้เก็บ
44 590497 PT10646
01,02,03
X X X 2561[N2]
ยังไม่ได้เก็บ
45 591001 PT4964
01,02,03
X X P 2563
เก็บ 1วิชา
46 580396 PT10383
01,02,03
P X P 2563
เก็บ 2วิชา
47 601324 PT12167
01,02,03
X X X 2562[N4]
ยังไม่ได้เก็บ
48 580296 PT10360
01,02,03
X X X 2563
ยังไม่ได้เก็บ
49 580093 PT9692
01,02,03
P X X 2563
เก็บ 1วิชา
50 601209 PT12105
01,02,03
P X X 2562[N3]
เก็บ 1วิชา
51 601322 PT12168
01,02,03
P X X 2562[N4]
เก็บ 1วิชา
52 601369 PT12179
01,02,03
P X X 2562[N4]
เก็บ 1วิชา
53 581035 PT10077
01,02,03
P X X 2563
เก็บ 1วิชา
54 570108 PT4313
01,02,03
X X X 2561
ยังไม่ได้เก็บ
55 580301 PT10359
01,02,03
X X X 2563
ยังไม่ได้เก็บ
56 610098 PT7149
01,02,03
X X P 2563
เก็บ 1วิชา
57 581331 PT10120
01,02,03
X X X 2563
ยังไม่ได้เก็บ
58 600965 PT11465
01,02,03
P X X 2562[N2]
เก็บ 1วิชา
59 570409 PT7845
01,02,03
P X X 2562
เก็บ 1วิชา
60 601277 PT12160
01,02,03
P X X 2562[N3]
เก็บ 1วิชา
61 601329 PT12165
01,02,03
X X X 2562[N4]
ยังไม่ได้เก็บ
62 590936 PT11261
01,02
X X 2561[N3]
ยังไม่ได้เก็บ
63 570077 PT8496
01,02
P X 2563
เก็บ 1วิชา
64 601373 PT5801
01,02
P X 2562
เก็บ 2วิชา
65 601352 PT6827
01,03
X P 2562
เก็บ 2วิชา
66 601278 PT12147
01,03
P X 2562[N3]
เก็บ 2วิชา
67 601164 PT12117
02,03
X X 2562[N3]
เก็บ 1วิชา
68 601238 PT12122
02,03
P X 2562[N3]
เก็บ 2วิชา
69 601169 PT12110
02,03
P P ก.11616
มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N3]
70 601292 PT12174
02,03
X P 2562[N4]
เก็บ 2วิชา
71 600928 PT11774
02,03
X X 2562[N2]
เก็บ 1วิชา
72 600302 PT12091
02,03
X P 2562[N2]
เก็บ 2วิชา
73 601328 PT12163
02,03
X X 2562[N4]
เก็บ 1วิชา
74 600275 PT12078
02,03
X X 2562[N2]
เก็บ 1วิชา
75 600780 PT4798
02,03
X X 2562
เก็บ 1วิชา
76 590993 PT11237
02,03
X X 2561[N3]
เก็บ 1วิชา
77 590493 PT10649
02,03
X X 2561[N2]
เก็บ 1วิชา
78 590380 PT10992
02,03
X X 2561[N2]
เก็บ 1วิชา
79 591026 PT11286
02,03
X X 2561[N4]
เก็บ 1วิชา
80 591029 PT11285
02,03
X X 2561[N4]
เก็บ 1วิชา
81 590531 PT10654
02,03
P X 2561[N2]
เก็บ 2วิชา
82 600085 PT12075
02,03
X P 2562[N2]
เก็บ 2วิชา
83 601244 PT12140
02,03
X X 2562[N3]
เก็บ 1วิชา
84 601202 PT12104
02,03
X X 2562[N3]
เก็บ 1วิชา
85 601263 PT12135
02,03
X X 2562[N3]
เก็บ 1วิชา
86 601331 PT12164
02,03
X X 2562[N4]
เก็บ 1วิชา
87 601051 PT11822
02,03
X X 2562[N2]
เก็บ 1วิชา
88 590969 PT11246
02,03
X X 2561[N3]
เก็บ 1วิชา
89 600873 PT11468
02,03
X X 2562[N2]
เก็บ 1วิชา
90 570262 PT8487
02,03
X X 2561
เก็บ 1วิชา
91 601323 PT12166
02,03
X X 2562[N4]
เก็บ 1วิชา
92 591034 PT11291
02,03
X X 2561[N4]
เก็บ 1วิชา
93 570216 PT5972
02,03
X X 2561
เก็บ 1วิชา
94 601207 PT12106
02,03
X X 2562[N3]
เก็บ 1วิชา
95 590260 PT10932
02,03
X X 2561[N2]
เก็บ 1วิชา
96 600872 PT11471
02,03
X X 2562[N2]
เก็บ 1วิชา
97 590272 PT11029
02,03
X X 2561[N2]
เก็บ 1วิชา
98 581018 PT10117
02,03
X P 2563
เก็บ 1วิชา
99 590495 PT10624
02,03
X P 2561[N2]
เก็บ 2วิชา
100 590607 PT11011
02,03
X X 2561[N2]
เก็บ 1วิชา
101 570010 PT8447
02,03
X X 2561
เก็บ 1วิชา
102 601286 PT6892
02,03
X X 2562
เก็บ 1วิชา
103 600749 PT12053
02,03
X X 2562[N2]
เก็บ 1วิชา
104 600885 PT11467
02,03
X X 2562[N2]
เก็บ 1วิชา
105 600879 PT11470
02,03
X X 2562[N2]
เก็บ 1วิชา
106 600878 PT11469
02,03
X X 2562[N2]
เก็บ 1วิชา
107 590954 PT11268
02,03
X X 2561[N3]
เก็บ 1วิชา
108 600831 PT9154
02,03
X P 2562
เก็บ 1วิชา
109 600370 PT12071
02,03
X X 2562[N2]
เก็บ 1วิชา
110 600888 PT12059
02,03
X X 2562[N2]
เก็บ 1วิชา
111 600263 PT12074
02,03
P X 2562[N2]
เก็บ 2วิชา
112 590544 PT10658
02,03
X X 2561[N2]
เก็บ 1วิชา
113 570055 PT6625
02,03
X X 2562
เก็บ 1วิชา
114 590875 PT11007
02,03
X X 2561[N2]
เก็บ 1วิชา
115 570204 PT6428
02,03
X X 2562
เก็บ 1วิชา
116 570305 PT9444
02,03
P P ก.11620
มีสิทธิขึ้นทะเบียน
117 570265 PT8509
02,03
X X 2561
เก็บ 1วิชา
118 590926 PT11236
02,03
X X 2561[N3]
เก็บ 1วิชา
119 570372 PT8120
02,03
X X 2561
เก็บ 1วิชา
120 600968 PT11858
02
P ก.11615
มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N2]
121 601192 PT12130
02
X 2562[N3]
เก็บ 2วิชา
122 590789 PT10963
02
X 2561[N2]
เก็บ 2วิชา
123 600998 PT11867
02
X 2562[N2]
เก็บ 2วิชา
124 590556 PT10650
02
P ก.11611
มีสิทธิขึ้นทะเบียน
125 590557 PT10651
02
X 2561[N2]
เก็บ 2วิชา
126 590237 PT11122
02
X 2561[N2]
เก็บ 2วิชา
127 590653 PT5438
02
X 2561
เก็บ 2วิชา
128 590242 PT10924
02
P ก.11612
มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2561[N2]
129 590598 PT10634
02
X 2561[N2]
เก็บ 2วิชา
130 600858 PT11808
02
X 2562[N2]
เก็บ 2วิชา
131 590263 PT11008
02
X 2561[N2]
เก็บ 2วิชา
132 590965 PT11242
02
P ก.11634
มีสิทธิขึ้นทะเบียน/2561[N3]
133 590951 PT11262
02
X 2561[N3]
เก็บ 2วิชา
134 601313 PT12173
02
P 11617
มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N4]
135 590536 PT10659
02
X 2561[N2]
เก็บ 2วิชา
136 590549 PT10656
02
X 2561[N2]
เก็บ 2วิชา
137 600053 PT11322
02
X 2562[N1]
เก็บ 2วิชา
138 601325 PT12172
02
X 2562[N4]
เก็บ 2วิชา
139 590222 PT10894
02
X 2561[N2]
เก็บ 2วิชา
140 601298 PT12175
02
X 2562[N4]
เก็บ 2วิชา
141 590514 PT10927
02
X 2561[N2]
เก็บ 2วิชา
142 590561 PT10947
02
X 2561[N2]
เก็บ 2วิชา
143 570221 PT8490
02
X 2561
เก็บ 2วิชา
144 601216 PT12127
02
X 2562[N3]
เก็บ 2วิชา
145 600877 PT11466
02
X 2562[N2]
เก็บ 2วิชา
146 600298 PT12086
02
X 2562[N2]
เก็บ 2วิชา
147 600452 PT11680
02
P ก.11623
มีสิทธิขึ้นทะเบียน /2562[N2]
148 601205 PT12123
02
X 2562[N3]
เก็บ 2วิชา
149 590749 PT10969
02
X 2561[N2]
เก็บ 2วิชา
150 590971 PT11254
02
X 2561[N3]
เก็บ 2วิชา
151 590423 PT10935
02
X 2561[N2]
เก็บ 2วิชา
152 570312 PT9452
02
X 2562
เก็บ 2วิชา
153 601332 PT12169
02
X 2562[N4]
เก็บ 2วิชา
154 570423 PT9150
02
X 2562
เก็บ 2วิชา
155 590504 PT10632
02
X 2561[N2]
เก็บ 2วิชา
156 601039 PT11771
02
X 2562[N2]
เก็บ 2วิชา
157 590911 PT10815
02
X 2561[N2]
เก็บ 2วิชา
158 601105 PT11817
02
X 2562[N2]
เก็บ 2วิชา
159 590543 PT10642
02
X 2561[N2]
เก็บ 2วิชา
160 590297 PT10926
02
X 2561[N2]
เก็บ 2วิชา
161 600886 PT11463
02
X 2562[N2]
เก็บ 2วิชา
162 600685 PT11531
02
X 2562[N2]
เก็บ 2วิชา
163 600947 PT12093
02
X 2562[N2]
ยังไม่ได้เก็บ
164 590997 PT11256
02
X 2561[N3]
เก็บ 2วิชา
165 590612 PT10930
02
X 2561[N2]
เก็บ 2วิชา
166 590904 PT10939
02
X 2561[N2]
เก็บ 2วิชา
167 601177 PT12115
03
X 2562[N3]
เก็บ 2วิชา
168 590249 PT10988
03
P ก.11621
มีสิทธิขึ้นทะเบียน/ 2561[N2]
169 600520 PT11688
03
X 2562[N2]
เก็บ 2วิชา
170 601339 PT12170
03
P ก.11625
มีสิทธิขึ้นทะเบียน/2562[N4]
171 601230 PT12155
03
X 2562[N3]
เก็บ 2วิชา
172 601168 PT12142
03
P ก.11635
มีสิทธิขึ้นทะเบียน/2562[N3]
173 601182 PT12141
03
X 2562[N3]
เก็บ 2วิชา
174 591036 PT11283
03
P ก.11622
มีสิทธิขึ้นทะเบียน/2561[N4]
175 601237 PT12121
03
P ก.11624
มีสิทธิขึ้นทะเบียน/2562[N3]
176 601295 PT12177
03
P ก.11618
มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N4] /หนังสือรับรองคุณวุฒิฉบับจริง.
177 600924 PT11843
03
P ก.11614
มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N2]
178 590287 PT6377
03
P ก.6061
มีสิทธิขึ้นทะเบียน /2561
179 601341 PT12176
03
P ก.11636
มีสิทธิขึ้นทะเบียน/2562[N4]
180 601335 PT7143
03
P ก.6782
มีสิทธิขึ้นทะเบียน/2562
181 570143 PT8416
03
X 2561
เก็บ 1วิชา
182 600144 PT4899
03
X 2562
เก็บ 2วิชา
183 570158 PT6618
03
X 2562
เก็บ 2วิชา
184 590299 PT11106
03
X 2561[N2]
เก็บ 2วิชา
185 600437 PT11413
03
P ก.11613
มีสิทธิขึ้นทะเบียน 2562[N2]
186 570260 PT9037
03
P ก.11619
มีสิทธิขึ้นทะเบียน