แบบสำรวจการอบรมวิชาการ61

เรื่อง "Design for Aging "

   
  ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
  เพศ          
               
  อายุ
         
               
  ระดับการศึกษาสูงสุด


         
               
  สถานะภาพ

นักกายภาพบำบัดภาครัฐ
นักกายภาพบำบัดภาคเอกชน


         
   
  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อโครงการ
    รายการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ต้องปรับปรุง

1.การประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ
2.การใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์
3. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
4. ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร
5.การให้บริการและเอาใจใส่ของผู้ปสง.ในวันอบรม
6.เอกสารประกอบการอบรม
7.อาหาร,เครื่องดื่ม
8.สถานที่การจัดอบรม
9.ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมของโครงการ