แบบสำรวจการใช้งานE-learning Online

   
  ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
  เพศ          
               
  อายุ
         
               
  ระดับการศึกษาสูงสุด


         
               
  สถานะภาพ
         
   
  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของการใช้งาน E-learning
    รายการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

1.เนื้อหาที่ได้รับตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้
2.ประโยชน์ของการนำไปใช้ได้จริง
3. ลำดับของเนื้อหาหลักสูตรที่นำเสนอ
4. ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร
5.ความเหมาะสมของแบบทดสอบ
6.ความชัดเจนในการตั้งคำถาม
7. การสื่อสารระหว่างการเรียนรู้
8. การใช้งานระบบลงทะเบียนเรียน